“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 6, 2015

—тратегическата визи€ за »“ инфраструктурата Ц предпоставка за постижени€ в бизнеса

–едица проучвани€ и примери от практиката демонстрират, че организациите, които развиват целенасочено сво€та »“ инфраструктура изпреварват значително конкурентите си по отношение на приходи, печалби и други показатели за успеха на бизнеса

от , 22 юни 2015 0 2573 прочитани€,

—тратегическата визи€ за »“ инфраструктурата – предпоставка за постижени€ в бизнеса

ѕод вли€нието на комбинаци€ от фактори, породени от развитието на технологиите, но зас€гащи силно бизнес средата, включително облачни и мобилни технологии, социални медии, технологии за бизнес анализи и обработка на големи обеми от данни, днес организациите преосмисл€т изц€ло сво€та »“ инфраструктура. ѕри това, в този процес участват не само »“ архитектите и ръководителите на дейта центрове. Ѕизнес лидерите от C-ниво разглеждат »“ инфраструктурата като фундамент за инициативи, носещи конкурентни предимства и подпомагащи да се оптимизират приходите и печалбите. Ќа този фон топ мениджърите обръщат специално внимание на развитието на »“ инфраструктурата, сочи актуално изследване на Oxford Economics и IBM, проведено сред 750 CIO, CTO и други ръководители от C-ниво, представл€ващи компании от 18 страни и 19 индустрии. 40% от анкетираните в това проучване посочват, че в бъдеще решени€та свързани с »“ инфраструктурата на техните компании ще бъдат вземани с участието не само на »“ отделите, но и на други бизнес звена, особено ако тези решени€ са свързани с устройства за крайните потребители, сигурност и облачни изчислени€.

“ќбикновено не виждаме основите на сградите, но знаем, че те са изключително важни. »“ инфраструктурата има същото значение”, отбел€зват авторите на доклада, представ€щ данните от проучването.

ѕрочетете още: 7 често срещани грешки при изграждане на »“ инфраструктурата в малки€ и среден бизнес

ќсновните изводи

≈дин от най-интересните резултати от проучването е, констатаци€та, че »“ инфраструктурата се признава като фактор, осигур€ващ конкурентни предимства или съдействащ за оптимизиране на приходите и печалбите от 70% от анкетираните.

“ќт »“ инфраструктурата зависи възможността да се възползваме от мобилните технологии, социалните мрежи и средствата за бизнес анализи.  огато сме в състо€ние да използваме тези възможности, получаваме конкурентно предимство”, коментира участник в проучването.

¬ъпреки това, само 33% от анкетираните считат, че т€хната »“ инфраструктура е готова да се справи с предизвикателствата, породени от мобилните технологии, социалните мрежи, големите обеми от данни и облачните изчислени€, а едва 10% за€в€ват, че т€хната »“ инфраструктура отговар€ на всички изисквани€ за пълноценно използване в изброените области.

јнализирайки отговорите на участниците в проучването, експертите от Oxford Economics, са обособили в отделна група компаниите които са “стратегически »“ конектори” (т.нар. “стратегически "Strategic IT Connectors") – т.е. такива, които прилагат поне 3 от следните 5 особено важни добри практики, идентифицирани от IBM:

 • ”станов€ване на добре дефинирана корпоративна стратеги€ за »“ инфраструктурата и пътна карта за нейното развитие.

 • ≈фективно сътрудничество с бизнеса за осигур€ване на »“ инфраструктурни решени€, които подкреп€т бизнес потребностите (например подобр€вайки взаимодействието с клиентите и др.).

 • »зползване на »“ функци€та като брокер на технологични услуги за организаци€та (например, осигур€вайки експертиза за бизнеса при избора на софтуер като услуга или други възможности на облачните изчислени€).

 • ѕоддържане на крос-функционални екипи от експерти за идентифициране, осигур€ване на ресурси и внедр€ване на инфраструктурни решени€.

 • —ъбиране, анализиране и документиране на показатели за производителността на »“ инфраструктурата.

»“ инфраструктурата - факти и цифри

»зточник: Oxford Economics & IBM Institute for Business Value, 2014

—поред доклада на Oxford Economics, организациите, които попадат в групата “Strategic IT Connectors” са 17% от участващите в проучването. ќстаналите, наречени в доклада "Siloed Operators" (т.е. “ќператори на информационни острови”), са такива, които не прилагат или прилагат ограничено, изброените добри практики.

јнализаторите констатират, че “стратегическите »“ конектори” са значително по-добре подготвени да отговор€т на изисквани€та за съвременна »“ инфраструктура, отколкото останалите. “ака например 52% от т€х са подготвени да използват облачни решени€, докато това е валидно само за 10% от останалите. —ъщо така 36% от прилагащите добрите практики и само 28% от останалите разполагат с »“ инфраструктура, ко€то им дава възможност да използват ефективно мобилни технологии. 44% от “стратегическите »“ конектори” спр€мо 39% от останалите компании имат »“ инфраструктура осигур€ваща използването на бизнес анализи и Big Data технологии.

»нтересни са и следните данни – 30% от “стратегическите” компании изпреварват своите конкуренти по показател€ ръст на приходите, докато само 10% от останалите могат да се похвал€т с такъв резултат и 45% от “Strategic IT Connectors” отчитат по-висок ръст на печалбите в сравнение със своите конкуренти, докато само 25% от "Siloed Operators" усп€ват да постигнат това.

¬ допълнение 62% от “стратегическите” компании постигат марж на печалба над средните нива за сво€та индустри€, докато това важи само за 26% от останалите компании в проучването на Oxford Economics.

ѕриоритетите

¬ъпреки че, повечето от анкетираните топ мениджъри (62%) сподел€т, че през следващите н€колко години възнамер€ват да повишат разходите за инфраструктурни проекти, “стратегическите »“ конектори” имат още по-амбициозни планове в това отношение и предвиждат увеличаване на бюджетите си за »“ инфраструктура с над 10%.

«а всички участници в проучването, независимо дали са стратегически ориентирани или не, основни€т мотив за увеличаване на инвестициите в »“ инфраструктура е желанието да намал€т общите разходи за притежанието и – повечето от анкетираните сподел€т, че са решили да похарчат повече средства сега, с цел да спест€т оперативни разходи в бъдеще.

«ащо »“ инфраструктурата има значение?

»зточник: Oxford Economics & IBM Institute for Business Value, 2014

ќстаналите мотиви за инвестициите на двете групи компании са доста различни. “—тратегическите »“ конектори” считат, че е еднакво важно както да редуцират инфраструктурните си разходи, така и да се различават от своите конкуренти, докато останалите компании не считат, че диференциаци€та на пазара е чак толкова важна.

“Siloed IT Operators” подреждат приоритетите си в следни€ ред: намал€ване на инфраструктурните разходи, подобр€ване на оперативната ефективност, нови възможности за приходи, по-добра стандартизаци€, по-ефективни решени€ за възстанов€ване при аварийни ситуации и по-бързо внедр€ване на приложени€. ≈два след всичко изброено те са склонни да търс€т възможности да се откро€т и разграничат от конкурентите си в пазара.

¬ същото време “стратегическите »“ конектори” считат, че »“ инфраструктурата може да допринесе за постигането на конкурентни предимства за бизнеса. ¬ тази връзка авторите на проучването препоръчват на »“ ръководителите да потърс€т отговори на следните въпроси:

 • ѕо какъв начин т€хната организаци€ може да използва »“ инфраструктурата като средство за откро€ването си на пазара?  акви примери потвърждават, че това вече се случва в н€каква степен?

 • ƒо каква степен т€хната »“ инфраструктура е в състо€ние да се справ€ с работното натоварване свързано с мобилни, социални и аналитични приложени€?

 • ƒо каква степен изборът на инфраструктурни решени€ е определен от бизнес изисквани€та?

 •  акво се прави за да може съществуващата »“ инфраструктура да отговори адекватно на потребностите при възникнали проблеми и при необходимост от възстанов€ване след срив?

 •  аква е стратеги€та на организаци€та за включване на различни форми на облачни€ изчислителен модел (например частен, публичен, хибриден облак) в съществуващата »“ инфраструктура? — какви предизвикателства за организаци€та е свързано това?

»нфраструктура от ново поколение

ќсновните изводи и препоръки на анализаторите от Oxford Economics са сходни с тези на други експерти. “ака например в доклад на консултантската компани€ McKinsey, публикуван преди година също бе отбел€зано, че усили€та на организациите във връзка с развитието на т€хната »“ инфраструктура вече са насочени към излизане от рамките на чисто техническите възможности и постигане на повече ползи за бизнеса. — цел намал€ване на разходите, компаниите все по-често търс€т възможности за иновации, базирани на отворен код. ¬се по-широко се ползват автоматизирани процедури за самообслужване и пренос на инфраструктурата в частни облаци.

„ќрганизациите реализиращи концепци€та ‘инфраструктура от ново поколение’ (next-generation IT infrastructure, NGI) ще разчитат в по-гол€ма степен на ефикасността на софтуерните и хардуерните решени€ на техните облачни доставчици. ¬ допълнение, NGI ще улесни инициативи насочени към оползотвор€ването на новите бизнес възможности, свързани с обработка на големи обеми от данни, цифрови канали за достъп до клиента и мобилни приложени€”, обобщават анализаторите от McKinsey.

Toп 10 стратегически технологични тенденции за 2015 г.

¬ началото на 2015 г. анализаторите от Gartner об€виха най-важните 10 технологични тенденции, които организациите не могат да си позвол€т да игнорират в процеса на т€хното стратегическо планиране. ““ова не означава задължително въвеждане или инвестиции във всички изброени направлени€, но компаниите би тр€бвало да вземат целенасочени решени€ във връзка с т€х през следващите 2 години”, коментира ƒейвид  лиърли, вицепрезидент на Gartner.

≈то кои са направлени€та, в които »“ ръководителите тр€бва да фокусират вниманието си според анализаторите:

#1. »зчислени€ навс€къде: “ъй като мобилните устройства продължават да се умножават, анализаторите от Gartner прогнозират, че усили€та ще се фокусират все повече към задачи, свързани с обслужването на мобилните потребители в разнообразен контекст и в различни среди, за разлика от досегашни€ фокус върху самите устройства.

#2. “»нтернет на нещата” (IoT):  омбинаци€та от потоци от данни и услуги, създадени чрез цифровизаци€ на какво ли не, оформ€ 4 основни модела на употреба – ”правление, ћонетизиране, ќпериране и –азшир€ване (Manage, Monetize, Operate, Extend). “ези 4 модела могат да бъдат приложени към различни своеобразни форми на “»нтернет”. ѕредпри€ти€та не тр€бва да се ограничават с иде€та, че само “»нтернет на нещата” (IoT – т.е. активи и машини) има потенциал да реализира споменатите 4 модела. Ќапример, моделът плащане-за-използване може да бъде приложен към активи (от типа на индустриално оборудване), към услуги (от типа на автомобилни застраховки, при които плащането е на база време за шофиране), към хора (плащане за инициативи), към места (например паркинги) и към системи (например за cloud услуги).

#3. 3D печат: ѕазарът на относително евтини устройства за 3D печат продължава да расте и използването им за промишлени цели се увеличава значително. ѕри това с 3D печат могат да се произведат продукти, които н€ма как да бъдат създадени по друг начин.

#4. »нтелигентни, широко достъпни анализи: ќрганизациите тр€бва да управл€ват колкото е възможно по-добре филтрирането на огромно количество от данни, идващи от IoT, социални мрежи и носими устройства, а след това да достав€т точната информаци€ на правилните хора, в правилното време.

#5. —истеми с богат контекст: ѕовсеместната вградена интелигентност в съчетание с широко достъпните анализи вод€т към развитието на системи, които се “ориентират” в заобикал€щата ги среда и са в състо€ние да реагират адекватно. ≈дно от приложени€та на този тип системи са “познаващи контекста” решени€ за сигурност, но несъмнено скоро ще се по€в€т и други приложени€.

#6. »нтелигентни машини: ѕрототипи на автономни автомобили, интелигентни роботи и виртуални лични асистенти вече съществуват. —поред анализаторите всички разработки от този клас ще еволюират бързо, отвеждайки ни в света на “машините помощници”.

#7. ћоделът oблак/клиент:  онвергенци€та на облачни€ изчислителен модел и мобилните технологии ще продължи да насърчава разработката на централно координирани приложени€, които могат да бъдат предоставени на вс€какво устройство.

#8. —офтуерно дефинирани приложени€ и инфраструктура: —офтуерно дефинираните мрежи, системи за съхранение, центрове за данни и системи за сигурност постепенно се превръщат във все по-зрели решени€.

#9. »“ с мащаба на уеб: ¬се повече организации ще започнат да мисл€т, действат и изграждат приложени€ и инфраструктура по начин подобен на Web гигантите от мащаба на Amazon, Google и Facebook.

#10. —игурност и защита, базирани на оценка на риска: ¬ днешни€ опасен цифров св€т приложени€та тр€бва да бъдат сигурни по дизайн (security-aware), необходимо е да се провеждат статични и динамични тестове за сигурност на приложени€та, да бъде осигурена т€хната самозащита по време на изпълнение в комбинаци€ с контроли за адптивен и отчитащ контекста достъп.


»зточници:
[1] Business Leaders Who Think Strategically About IT Infrastructure Drive Results, CIO US, 2014
[2] Next-generation IT infrastructure, McKinsey 2014

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов