“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 9, 2005

TVO Ц начинът да съпоставите »“ решени€ и бизнес ползи

от , 25 октомври 2005 0 5680 прочитани€,
—траница 1 от 3

«а старта на каквато и да е инициатива са необходими разбираеми и убедителни бизнес основани€. ћетодологи€та за ќбщата ÷ена на ¬ъзможностите (Total Value of Opportunity, TVO) описва икономическата полза от инвестициите в традиционни бизнес термини. ќрганизации от различни браншове могат да € прилагат за да определ€т ползите, които средствата вложени в информационни технологии биха им донесли, тъй като TVO предостав€ стандартни бизнес метрики за мониторинг на стойността създавана през време на цели€ жизнен цикъл на инвестици€та

Ќастъпването на ерата на конвергенци€ на бизнеса и технологиите отдавна се прогнозира. Ќо въпреки, че вс€ка организаци€ ползва »“, в една или друга степен, все още не всички имат €сна представа как »“ да се прилага в интерес на бизнеса. „есто се говори за Убизнес инициативи, свързани с приложението на »“Ф, за Уповишаване на ефективността с помощта на »“Ф или за Утрансформиране на бизнеса под вли€нието на »“Ф. “ези фрази, както и многобройните дискусии, в които се употреб€ват, са доказателство, че ерата на дългоочакваната конвергенци€ е още в зората си. «ащото когато дадена концепци€ наистина проникне в бизнес практиката, т€ става незабележима.  огато става дума за инвестиции, утвърдените концепции не се подлагат на специален анализ, тъй като е €сно как те генерират ценности и как може да се пресметне дали тези ценности си струват усили€та. Ќапример, никой не казва за разносната търгови€, че е Убизнес инициатива с използване на автомобилФ.
—поред аналитиците от Gartner, за да се постигне действително вграждане на дадена »“ инициатива в бизнеса, ангажираните с осъществ€ването и тр€бва да се откажат от детайлното оцен€ване на съотношени€ от типа характеристика/функци€, а да се съсредоточат върху интеграци€та на »“ с бизнес инициативите. ¬ »“ индустри€та тази фраза се превърна в нещо като заклинание. ¬ече всички зна€т, че точно това тр€бва да се направи. ¬ъпросът е обаче как да се направи?

ѕроблемът
Ќезависимо от наличието на множество методологии, създадени за съпостав€не на »“ решени€ и бизнес ползи, световете на »“ и на бизнеса си остават разделени от дълбока пропаст. ѕредставителите на двата св€та не разполагат с общ език, на който да обсъждат стойността на »“ инициативите. ѕри обсъждане на комерсиални въпроси доставчици и потребители на »“ продукти жонглират с термини от типа на Уобщата цена на притежаниеФ (Total Cost of Ownership, TCO). ќбаче, повечето елементи, изследвани по методологи€та TCO, са Ув разпорежданеФ на »“ отдела. ¬ същото време, да определ€т бизнес ползи и да се ФразпореждатФ е във функциите на бизнес ръководителите.
¬ желанието си да се ориентират бързо и лесно, много често потребителите ползват разработени от доставчиците методологии, базирани на оценка за възвръщаемост на инвестициите (Return On Investment, ROI), обаче не се довер€ват напълно на получените резултати.  олкото и обективна да е самата методологи€, източникът винаги може да се постави под въпрос.
јко анализите за възвръщаемост на инвестициите или за съотношени€ разходи/ползи са проведени от трета Ц независима страна, те са по-надеждни, но изискват повече време и са много по-скъпи.
ѕрактиката сочи, че след като започне реализаци€та на дадена бизнес инициатива в над 80% от случаите не се осъществ€ва мониторинг на проекта и не се прослед€ва, дали с него се постигат първоначално заложените показатели за ефективност. ¬ повечето организации тази важна задача не се изпълн€ва именно заради липсата на подход€щи методологи€. TVO е разработена с иде€та да предостави средства за измерване на ценността на дадена »“ инвестици€.  лючов елемент при този подход е разработката на бизнес основани€ на базата на съгласувани бизнес метрики.
»менно метриките гарантират на ангажираните с решението за инвестиции (»“ отдел, бизнес подразделени€, финансов отдел и др.), че те ще разговар€т на Уедин и същ езикФ.

 онцепци€та
ћетодологи€та TVO включва следните компоненти:
јнализ на разходите и ползите. –азходите следва да бъдат анализирани на базата на принципите на TCO, като при това се отчитат всички видими, скрити, еднократни и периодични разходи.
1 23

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов