“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 8, 2015

√»— технологиите Ц факти, цифри и тенденции

јнализаторите очакват през следващите 3 години търсенето на √»— да бъде най-активно в секторите на транспортните услуги и на държавната администраци€

от , 11 септември 2015 0 3089 прочитани€,

∆изнени€т цикъл на геопространствените информационни системи следва тенденциите, валидни в »“ света. ‘акт е, че през годините все повече нови потребители откриват ползата от √»— технологиите. ѕространствени€т контекст е важен в редица ситуации от ежедневието - когато е необходимо да бъде намерена н€какъв обект, когато тр€бва да се избере подход€щ маршрут и т.н. — помощта на съвременните √»— и Web технологии всеки може не само да ползва пространствени данни, но и да ги обработва.

√»— технологиите – факти, цифри и тенденции

¬се пак, какво е състо€нието на √»— пазара към момента?  ак е сегментиран този пазар по доставчици, региони и индустрии?  акви нови насоки на развитие на √»— технологиите можем да очакваме.

ѕрочетете още: ѕлатформизаци€ Ц следващата стъпка в еволюци€та на PLM

ќценките за ръста на пазара са единодушни

—поред анализаторите от TechNavio в периода 2011-2015 г. средни€т годишен ръст на пазара на географски информационни системи е 9,2%, а основни предпоставки за този ръст са нарастващото търсене на √»— решени€ от страна на държавните ведомства и на непроизводствените компании. Ќай-активни потребители на √»— технологиите са държавните агенции, ведомствата свързани с отбраната, ютилити компаниите, доставчиците на телекомуникационни услуги, организациите ангажирани с управление на природни ресурси.

ѕрогнозите на други изследователски агенции, за динамиката на развитие на √»— пазара са сходни. јнализаторите от Research and Markets очакват през следващите 3 години търсенето на √»— да бъде най-активно в сектора на транспортните услуги, а приходите на √»— доставчиците от това направление да нарастват с 11% годишно. ¬ същото време, държавните ведомства ще продължат да инвестират в √»— решени€, като този сектор ще нараства с 10% годишно до 2018 г. ≈кспертите от Research and Markets посочват и най-активно инвестиращите в √»— държавни администрации по света – това са правителствата на япони€, ёжна  оре€,  анада, —јў, ¬еликобритани€, √ермани€, »нди€, Ѕразили€ и  итай.

ћакар, че Ѕългари€ не е сред страните, които анализаторите причисл€ват към страните с най-гол€ма активност по отношение на въвеждане на √»— технологиите, и у нас е факт т€хното широко използване в традиционните им сфери на приложение - околна среда, кадастър, здравеопазване, комунални услуги, вътрешен ред, отбрана.  ъм момента българските »“ доставчици отчитат нарастващо търсене на √»— решени€, прогнозите им за развитието на пазара на геоинформационни системи са оптимистични, а основание за това им дават стартиращите оперативни програми, свързани с управлението на инфраструктурата, мрежите за доставка на услуги и транспорта.

√»— като бизнес

—ред компаниите с най-гол€м принос за оформ€нето на съвременни€ облик на √»— технологиите и за разрастването на техни€ пазар през последното десетилетие специализираното издание Geospatial Media посочва ESRI, Hexagon (включваща и Intergraph), Topcon, Bentley, Trimble, Autodesk, MapInfo (сега част от Pitney Bowes).

—поред оценките на Geospatial Media, базирани на формално и неформално взаимодействие с лидерите в разработката на геопространствените информационни системи, през 2014 г. пазарът на √»— е на стойност над $100 млрд., а през следващите 3 години той ще расте с 10-15% годишно. » тъй като доставчиците на √»— технологии предостав€т своите решени€ чрез дистрибутори, риселъри и партньори, сегментът създава допълнителен бизнес с обем 20-25% от обема на √»— пазара – т.е. около $25 млрд.

ќще по-оптимистични оценки за мащабите на пазара на геопространствени решени€ и услуги дава Geospatialworld.net - $150 млрд. са глобалните приходи от √»— продукти и услуги за 2014 г., сочи доклад на анализатори от изданието, обобщаващ резултатите от проучване, проведено с подкрепата на Google.

“енденции

ƒнес почти във вс€ка сфера на дейност, по един или друг начин се прилагат карти, геоданни или географски информационни системи. Ќа практика всички компании от класаци€та Fortune 500 разполагат с √»— система, а мащабно проучване на Arc Advisory Group, проведено през 2014 г. сред малки и големи компании показва, че 74% от анкетираните считат, че √»— системата е важна за техни€ бизнес. Ўироки€т обхват и разнообразието на задачите, решавани с помощта на √»— стимулират развитието на тези технологии и пораждат нови модели и начини за т€хното използване.

Ќа този фон, анализаторите откро€ват н€колко важни тенденции в развитието на √»— технологиите към момента.

Ќа първо м€сто, от отделна приложна система √»— се превръща в платформено решение на ниво организаци€, регион, държава и дори група държави (например когато става дума за инфраструктури за пространствени данни). ќсвен поддръжката на традиционните функции за създаване на карти и геообработка на данни, √»— платформите осигур€ват нови технологични и организационни възможности – например поддръжка на сервизен модел на работа, използване на √»— от мобилни устройства, онлайн картографи€, самосто€телно създаване и публикуване на съдържание от потребителите, географски бизнес анализи и т.н. ѕлатформени€т подход дава възможност за съвместно използване на геопространствени данни и карти в рамките на екипи, подразделени€, в ц€лата организаци€ и в н€колко организации, и дори от широката общественост.

Ќа второ м€сто, статистиката сочи, че професионалните картографи и географи вече са много малка част от √»— потребителите. —ъвременната √»— тр€бва да бъде удобна за специалисти от различни области – мениджъри, маркетолози, инженери, проектанти и други професионалисти. «а да осигур€т удобното използване на √»— системите, техните доставчици работ€т в н€колко направлени€: пишат шаблони и приложени€, готови за използване в √»— платформата при възникване на определени задачи; предлагат инструменти за бързо създаване на приложени€ от готови компоненти; включват в платформата инструменти и API за дълбока къстъмизаци€ и разработка на уникални √»— приложени€. Ќаред с това, √»— платформите предостав€т различни средства за интеграци€ с други корпоративни системи - ERP, BI, CRM, и дори с офис пакети. “ака, потребител€т може да продължи да работи с инструменти, с които е свикнал, разшир€вайки техните възможности с функции за геообработка, геоанализи и картографско представ€не на данни.

“рета €сно изразена тенденци€ в развитието на съвременните √»— платформи е, че те са базирани на модел за предостав€не на достъп до данните и функциите в т€х под формата на услуги. ѕри наличието на качествено съдържание сервизни€т модел е удобен за повечето задачи от типа на създаване на маршрут, събиране на “полеви” данни, избор на оптимално м€сто за откриване на нов търговски обект или определ€не на зони за обслужване от различни логистични центрове. —ервизна архитектура може да се изгражда както вътре в организаци€та, така и с използване на външни ресурси (онлайн √»—), а това означава, че задачи, за които преди тр€бваше да се изгражда собствена »“ инфраструктура и да се инсталират сървърни и настолни приложени€, сега могат да се изпълн€ват “в облака”. Ќа практика това превръща √»— в много по-достъпно решение и допринас€ за разпространението на геопространствените технологии в сектори, които до скоро не б€ха традиционни потребители на √»— като търгови€, банков сектор, строителство и др.

ќще една значима тенденци€ е преходът на √»— системите към работа в реално време за целите на управлението на производствени процеси, диспечерски системи, системи за реагиране при аварийни ситуации и т.н. —ъвременните √»— получават информаци€ от автономни датчици, от услуги за предаване на данни, от автоматизирани системи за управление на технологични процеси и т.н., което дава възможност да се изграждат по-точни пространствено обвързани модели, да се намал€ва времето за отстран€ване на аварии, да се съкращават разходи за техническо обслужване и ремонти. ¬сичко това е особено важно за териториално разпределени промишлени предпри€ти€, ютилити компании и др.

¬ заключение

ѕотребностите на предпри€ти€та от √»— посто€нно нарастват, защото тези решени€ се превърнаха във важен инструмент за управление, допринас€щ за намал€ване на разходите и повишаване на ефективността в различни организации и предпри€ти€. јнализаторите са единодушни, че √»— технологиите ще стават все по-попул€рни – от една страна защото, доставчиците все по-активно разработват приложени€, ориентирани към специфичните потребности на различните индустрии и по този начин √»— решени€та стават все по-достъпни, а от друга страна – защото геопространстваени€т анализ в много случаи предопредел€ вземането на правилни решени€. 

»зточници:
[1] Research and Markets, Global GIS Market in the Government Sector 2014-2018, декември 2014
[2] Business value of geospatial industry, geospatialworld.net, септември 2013

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов