“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ћетодологи€
бр. 9, 2015

»кономика на облачните услуги

Ќово ръководство на ISACA за изчисл€ване на ROI за облачни услуги съдържа доста внушителен списък на разходи, свързани с модела Cloud

от , 30 септември 2015 0 3491 прочитани€,

‘инансистите винаги се интересуват от възвращаемостта на инвестициите (RIO). “ова е валидно и когато от т€х се иска мнение или одобрение за суми, които да бъдат похарчени за облачни услуги.

Ќаскоро ISACA (организаци€та на професионалистите в сферата на »“ сигурността и »“ одита) публикува ръководство, озаглавено “»зчисл€ване на ROI за облачни услуги: ќт гледна точка на клиента” (Calculating Cloud ROI: From the Customer Perspective).

“ози документ ще ви бъде от полза ако тр€бва да прецените финансовата аргументаци€ за използването на публични или частни облаци.

ѕрочетете още: јнализ на отказите и техните ефекти Ц същност и приложение

»кономика на облачните услуги

‘ормулата, ко€то предлага ISACA, изглежда така:

ROI = (ѕриходи от инвестици€та – –азмер на инвестици€та)/–азмер на инвестици€та

 акво тр€бва да знаете?

¬ижда се, че за да използваме тази формула, тр€бва да знаем какви ще бъдат приходите от нашата инвестици€ в облачна услуга – това невинаги е лесно да се определи и да се конвертира в парично изражение.

≈дин пример за използване на формулата – ако приходът от инвестициите е $900 хил., които идват от икономии на разходи и генериране на нови постъплени€, а инвестициите за облачното решение са $600 хил., то в крайна сметка ROI е 50%.

ѕроменливата “ѕриходи от инвестици€та” може да включва сума спестена поради липсата на необходимост да се изгражда инфраструктура и да се наемат хора за нейната поддръжка. “€ може да включва и нови постъплени€, тъй като е възможно облачното решение да ви предостави достъп до нови сегменти от пазара или до по-широка аудитори€.

–ъководството на ISACA за изчисл€ване на ROI за облачни услуги съдържа също така доста внушителен списък на разходите, свързани с модела Cloud. Ќапример предплащане, разходи за възстанов€ване и при отказ от услуги. «а всичко това тр€бва да се помисли. ¬ъпросът не се свежда само до техническата готовност за използване на облаци – има и други по-малки разходи, които може да пропуснете, например разходи за работа с доставчика. «аслужава внимание и точката “разходи за отказ от услуги” – т.е. тр€бва да прецените, колко ще ви струва ако решите да смените доставчика или да преминете към собствена инфраструктура.

ѕубликаци€та на ISACA (Information Systems Audit and Control Association) разглежда още н€кои трудности и възможни негативни аспекти при използването на облачен модел – например несъвместимост с корпоративната »“ инфраструктура, с ко€то облачното решение тр€бва да се интегрира, въпроси, свързани с информационната сигурност, спазването на стандарти и опасността компани€та да стане заложник на доставчика.

¬ ръководството са разгледани още две важни финансови концепции:

– цена на притежание, включваща цената за получаване, опериране и поддръжка на услугата и

– цена на текущото използване на мрежата, ко€то се определ€ с изчисл€ване на текущите разходи за услуга разделени на разходите за мрежата за времето през което се ползва услугата, плюс “вътрешна скорост за възвръщаемост”. «а последни€ параметър в ръководството дават формула.

¬сички тези изчислени€ може да изглеждат прекомерни за повечето експерти в организаци€та, но опитът на представителите на ISACA сочи, че за главните финансови директори в успешните компании тези изчислени€ са важни.

—критите разходи

—поред данни от проучването на Symantec “Avoiding the Hidden Costs of Cloud”, проведено през 2013 г., организациите по цели€ св€т преминават към облачни решени€ с цел да получат конкурентни предимства, за сметка на повишаването на скоростта и гъвкавостта на своите бизнес процеси. Ќад 90% от анкетираните в проучването като минимум разглеждат възможността за внедр€ване на Cloud решени€, докато година по-рано този показател е бил 75%.

—ъщевременно, изследването на Symantec констатира, че както крупните корпорации, така и организациите от малки€ и среден бизнес се сблъскват с нарастващи разходи, свързани с това, че сътрудниците самоволно (без разрешение от »“ отдела) използват облачни решени€, с нарастваща сложност на резервното копиране и възстанов€ване на данните, както и с неефективно използване на облачното пространство.

≈кспертите посочват редица ключови проблеми, с които индустри€та на облачните изчислени€ тр€бва да се справи, а на първо м€сто те са свързани с финансови трудности и с осигур€ване на безопасността.

>> —амоволното използване на облачни решени€

—поред изследването на Symantec, един от източниците на скрити разходи е използването на cloud услуги от страна на служителите на компани€та без това да е съгласувано с »“ отдела, при заобикал€не на правилата и изисквани€та, които са налице в съответното предпри€тие. — такава ситуаци€ са се сблъсквали 77% от анкетираните в проучването, но проблемът е по-актуален за крупните корпорации (83%), отколкото за компаниите от малки€ и среден бизнес (70%).

—ред организациите, в които е било налице използване на облачни решени€ по самоинициатива, 40% са стигнали до ситуаци€, в ко€то конфиденциална информаци€ е попаднала в неподход€щи ръце, а 25% са станали жертва на кражба на данни за оторизаци€ или н€каква друга “web собственост”.

¬ същото време, най-разпространената причина за неоторизираното прилагане на облачни решени€ е стремежът на потребителите да спест€т време и пари.

>> ѕроблеми при резервното копиране и възстанов€ване от облака

Ўирокото разпространение на облачни решени€ усложни процеса на резервно копиране и възстанов€ване на данни. Ќа първо м€сто, повечето организации използват едновременно 3 и повече решени€ за резервно копиране на сво€та физическа, виртуална и облачна информаци€, което понижава ефективността, повишава рисковете и води до допълнителни разходи за обучение на персонала.

¬ допълнение, 43% от компаниите посочват, че им се е случвало да губ€т информаци€, разположена в облака, а 68% са имали проблеми при възстанов€ване на информаци€, съхранена в облака.

» накра€, повечето анкетирани считат, че процесът на възстанов€ване на данни от облака е бавен и изморителен. —амо 32% казват, че това е бърз процес, докато 22% посочват, че ако се загуби значителен обем данни, за възстанов€ването им се изразходват 3 и повече дни.

>> Ќеефективно използване на облачните хранилища за данни

≈дно от ключовите предимства на облачните хранилища е простотата на т€хното предостав€не. Ќо пон€кога тази простота води до неефективното им използване.  ато правило, организациите се стрем€т да използват 50% от наличното дисково пространство и повече. ¬ същото време, според проучването на Symantec, за облачните хранилища този показател е едва 17%. —ъщо така, има огромна разлика между този показател в крупните компании, които ползват около 26% от наличното пространство, и фирмите от малки€ и среден бизнес, които ползват само 7% от него.

Ќакра€, но не на последно м€сто, повече от половината анкетирани признават, че за гол€ма част от данните не се прилага дедупликаци€, което задълбочава проблема с неефективното съхранение.

>> Ѕезопасността на данните при предаването им

ќрганизациите разполагат в облака редица активи – уеб собственост, онлайн услуги или уеб приложени€, през които преминава различна конфиденциална информаци€, бизнес транзакции и т.н. «а да се осигури безопасност при предаването на такава информаци€ се използват SSL сертификати. »зследването на Symantec констатира, че управлението на SSL сертификатите създава големи трудности на компаниите – само 27% от анкетираните оцен€ват този процес като “лесен”, и едва 40% са убедени, че сертификатите на техни€ партньор, предостав€щ облачни решени€, съответстват на корпоративните стандарти.

—критите разходи могат да бъдат избегнати

–езултатите от изследването на Symantec показват, че игнорирането на описаните източници на скрити разходи може да доведе до доста негативни последстви€ за бизнеса. —ъществуват обаче н€колко принципа, спазването на които позвол€ва, подобни проблеми да бъдат избегнати в значителна степен. ¬ тази връзка съветите на експертите са:

- формирайте правила и стандарти за информаци€та и хората, а не за технологиите и платформите;

- проведете обучение на служителите за правилата и стандартите, а също така осигурете мониторинг и контрол за спазването им;

- внедр€вайте инструменти, които не са обвързани с конкретни платформи;

- прилагайте дедупликаци€ за съхран€ваните в облака данни.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов