“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 10, 2015

—инергон холдинг јƒ развива »“ среда осигур€ваща дисциплина и удобство в работата

—ред успешните »“ проекти осъществени наскоро от холдинга е внедр€ването на нова ERP-CRM система в дъщерната фирма Д“опливо газФ ≈ќќƒ

от , 23 октомври 2015 0 4723 прочитани€,

¬ладимир Ўиманов

¬ладимир Ўиманов, мениджър “»нформационни технологии” в —инергон холдинг јƒ

—инергон холдинг јƒ е правоприемник на ѕриватизационен фонд „ѕетрол ‘онд”.  ъм момента холдингът управл€ва 23 фирми с различен мащаб и развиващи дейност в 7 различни индустрии, най-вече в сферата на търгови€та и туризма. »нформационната среда в многобройните дружества на компани€та е различна, в зависимост от т€хната дейност и проектите, които те изпълн€ват. –ешени€та за въвеждане на нови информационни системи се вземат от ръководствата на съответните компании, а холдингът в много случаи осигур€ва подкрепа за т€хната реализаци€, по същи€ начин както съдейства за проекти свързани с модернизаци€ на технологично оборудване. ѕрез годините н€кои от дъщерните компании разшир€ват функционалността на своите информационни системи, други въвеждат изц€ло нови »“ решени€. —ред успешните »“ проекти осъществени наскоро е внедр€ването на нова ERP-CRM система в дъщерната фирма на холдинга „“опливо газ” ≈ќќƒ.

ѕрочетете още: BI системите - разшир€ване на хоризонта

»нформационната среда на —инергон холдинг јƒ

¬ сами€ холдинг, без да се вземат предвид дъщерните му дружества, работ€т до 50 служители. «а поддръжката на т€хната дейност не е необходима мащабна и сложна »“ инфраструктура, но все пак в дружеството не пренебрегват обичайните вече за всеки офис средства за автоматизаци€ на работата с информаци€ и съвременна комуникаци€. »зградени са корпоративен домейн, поща, чат, общи структури за работа в екип, поддържаща система за сигурност и мениджърска информационна система.

¬ компани€та държат да прилагат установените добри практики за изграждане на ефективна информационна среда. “ака например, всеки служител има e-mail, но се поддържат и общи адреси на отделите. “е се след€т от всички сътрудници в екипа, така че н€ма опасност поради отсъствие на служител, да бъде пропусната важна информаци€.

—ъщо така в съответствие с добрите практики е осигурен сървър за централизирано съхранение на документи, в който за различните отдели са обособени области за общо ползване така, че сътрудниците да могат лесно да работ€т в екип, без да има опасност техните документи да бъдат променени или изтрити от служители извън техни€ отдел. Ќа практика, с подход€що организиран набор от папки и правила за т€хното използване, без да закупува сложни и скъпи системи холдингът отговар€ на потребностите на служителите във връзка с достъпа до информаци€ и съвместната работа с не€.

“Ќакратко бих казал, че разполагаме с една нормална »“ инфраструктура, ко€то ни предостав€ обикновени, но важни средства, осигур€ващи дисциплина и удобство в работата”, отбел€за ¬ладимир Ўиманов, мениджър “»нформационни технологии” в —инергон холдинг јƒ.

»“ инфраструктурата на —инергон холдинг јƒ е базирана изц€ло на средства с отворен код, а поддръжката и обслужването се осигур€ват от компани€та Ѕлуборд ќќƒ.

—ъздаването на резервни копи€ на информаци€та в —инергон холдинг јƒ става също с помощта на софтуер с отворен код. ¬недрена е и open source система, ко€то позвол€ва да се следи как се промен€ определена информаци€ всеки ден, ако това е необходимо.

»нформационни решени€ в дружествата на холдинга

—ред дружествата в —инергон холдинг јƒ, с най-мащабна информационна система разполага дъщерната фирма „“опливо” јƒ, чи€то дейност е търгови€ със строителни и горивни материали. ¬недрената в „“опливо” јƒ интегрирана система за управление јЅј  обхваща структурните звена на компани€та на 3 нива: ÷ентрално управление, регионални клонове и бази на територи€та на ц€лата страна. —истемата осигур€ва комуникаци€ между структурните звена и автоматизира процесите свързани със счетоводство, управление на складово стопанство и обмен на електронни документи, а също така предостав€ BI функционалност с онлайн-аналитичен информационен куб, който се попълва с информаци€ в реално време.

—истемата јЅј  работи в още н€колко дъщерни фирми на —инергон холдинг јƒ, но те н€мат толкова сложни структури и там системата се ползва в олекотен вариант.

¬ останалите дъщерни фирми се ползва комбинаци€ на счетоводни програми и специализирани бек-офис програми, където това е необходимо.

—поред ¬ладимир Ўиманов, използването на информационни решени€, създадени от български фирми има съществени предимства. ““ака например, тъй като јЅј  е българска система, разработчиците реагират бързо и отчитат по най-добри€ начин възникналите потребности. ѕрограмистите на фирмата са готови да отговор€т на вс€ка иде€ на мениджърите в дружествата, които ползват системата”, казва Ўиманов.

Ќови »“ проекти

ѕрез последната година в дъщерната фирма на холдинга „“опливо газ” ≈ќќƒ е внедрена нова ERP-CRM система, ко€то включва и кол-център. »нформационното решение е съвместна разработка на —инергон холдинг јƒ и фирма Ѕусолс ≈ќќƒ.

 омпани€та „“опливо газ” ≈ќќƒ осъществ€ва дистрибуци€ и продажба на бутилиран втечнен въглводороден газ пропан-бутан на територи€та на страната, като чрез своите 10 регионални офиса обхваща територи€та на ц€ла Ѕългари€. –ешението на ръководството на фирмата да внедри нова информационна система е мотивирано в най-гол€ма степен от желанието да се улесни и оптимизира работата на търговските екипи с въвеждането на мобилни технологии.

—лед проучване на различни възможности за изграждане на новото информационно решение е избран варианта за разработка на нова система. ““ъй като решението е собствена разработка неговата цена е по-ниска, а в същото време то отраз€ва максимално всички специфични изисквани€ на “опливо газ”, по€сн€ва ¬ладимир Ўиманов.

¬ съвместен проект, реализиран заедно с ћ“ел фирмата е реализирала комуникационна система, ко€то интегрира всички фиксирани, мобилни телефони, фиксиран и мобилен VPN. ѕолзвайки тази комуникационна среда новата ERP-CRM система обслужва в реално време всички звена в „“опливо газ” ≈ќќƒ – бутилиращи заводи за втечнен пропан-бутан, централен и регионални офиси, складове и мобилни групи, които достав€т бутилиран пропан-бутан и съпътстващи издели€ и аксесоари на клиентите на фирмата.

“ърговците на фирмата, които посещават клиентите са снабдени с таблети и са свързани посто€нно с ERP-CRM системата. ќт мобилните устройства те осъществ€ват всички необходими трансакции. ќт таблетите те могат да издават 37 вида документи, включително протоколи и касови бележки, които се издават с помощта на мобилен фискален принтер.

“ака например, „“опливо газ” ≈ќќƒ има договори с големи дистрибутори на горива, на базата на които на бензиностанциите им се продава бутилиран пропан-бутан. ќт сво€ страна, като големи структури, те имат специфични изисквани€ по отношение на документите използвани при работа с т€х. Ќовата система на „“опливо газ” ≈ќќƒ отговар€ точно на изисквани€та им.

 ъм момента ERP-CRM системата обслужва около 50 мобилни работни места и още много стационарни работни места в складовете, в бутилиращите заводи и в ÷ентралното управление на компани€та. ¬сички трансакции се отраз€ват в реално време. Ѕлагодарение на тази интеграци€ фирмата разполага с пълна и точна документаци€ на всички процеси. ¬ допълнение работата на служителите е значително улеснена. Ќ€ма дейности извън обхвата на системата, така че не се налага служители на „“опливо газ” ≈ќќƒ да губ€т време за ръчно подготв€не на справки.

»нтегрирани€т към системата кол-център дава възможност още с позвън€ването на клиента той да бъде разпознат по телефонни€ номер и на екрана на диспечера да бъдат изведени всички данни за него, включително информаци€ за предишните му поръчки. ѕоследната поръчка се предостав€ като шаблон за новата и често т€ се оформ€ буквално с 1-2 клика.

ѕоръчките формират за€вките за склада, използвани от шофьорите, които транспортират съответните стоки. ƒокументите, които шофьорът подписва, получавайки стоката са подготвени от системата и напълно готови – не се налага нищо да бъде допълвано.

ѕри осъществ€ване на продажбите те се документират само с н€колко клика върху таблета и се издават необходимите документи. ќтчитането на дейността, също е изц€ло автоматизирано.

¬ъзможността в реално време да се след€т наличностите на стоки, с които разполагат екипите които са в движение, позвол€ва те да се насочват по оптимален начин за изпълнение на новопостъпващи за€вки. –еално това е първата система в Ѕългари€, ко€то ползва Android - базирано приложение за мобилна търгови€.

“очната и пълна информаци€ за всички аспекти на бизнеса позвол€ва на фирмата да оптимизира складовите наличности и доставките, както и да планира продукци€та, подготв€на от бутилиращите заводи.

“—истемата се приема много добре от служителите на „“опливо газ” ≈ќќƒ, защото т€ ги улесн€ва в подготовката на за€вки към складове, при отчета на дейността и т.н. и на практика с не€ те могат да посвет€т максимална част от времето си точно на дейностите, на базата на които се изчисл€ва работната им заплата”, отбел€зва Ўиманов.

ќще една полза от новото информационно решение, ко€то »“ мениджърът на —инергон холдинг посочва е, че натрупването на подробна информаци€ за всички аспекти на бизнеса дава възможност да се провеждат анализи и да се генерират идеи за нови инициативи и по-добро управление на дейността.

“Ќовата информационна система е много интересна, защото изключително пълно обхваща дейността на фирмата и гъвкаво посреща всичките й особености. –езултатът от внедр€ването й, според мен, надхвърл€ очаквани€та ни, освобождава екипите от рутинните дейности и ги подкреп€ в основните”, коментира ¬ладимир Ўиманов.

¬ заключение

“»нформационните системи подпомагат извършването на дейността ни. Ќо без посто€нно развитие, те губ€т конкурентните си предимства, затова много разчитаме хората, които ги използват да помагат в развитието им – там, където взаимодействието е налице, резултатите определено са по-добри”, подчертава »“ мениджърът на —инергон холдинг.

“ѕоследната внедрена система в „“опливо газ” ≈ќќƒ подобри съществено отчетността, ефективността на работата чрез минимизиране на рутинната работа и съсредоточаване върху основните дейности – добро обслужване на клиентите, опрост€ване на взаимодействието с контрагентите, оптимизиране на ресурсите, повишаване на гъвкавостта при промени в пазарната среда”, обобщи ¬ладимир Ўиманов.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов