“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти

»зградена е оптичната мрежа за бърз интернет до 29 общини

— успешното реализиране на проекта се създава възможност всички държавни институции от целевите райони да бъдат свързани в облака на държавната администраци€

от Ќад€  ръстева, 26 ноември 2015 0 4139 прочитани€,

ѕроектът за развитие на високоскоростен широколентов достъп и на широколентови  услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони в Ѕългари€ приключва успешно в 29 общини и 24 малки населени места, в 14 области на страната, об€ви  расимир —имонски, изпълнителен директор на »зпълнителна агенци€ „≈лектронни съобщителни мрежи и информационни системи“ по време на заключителната пресконференци€.

 расимир —имонски, ¬алери Ѕорисов

¬алери Ѕорисов- заместник - министър на транспорта, информационните технологии и съобщени€та и  расимир —имонски, изпълнителен директор на »ј ≈—ћ»— по време на заключителната пресконференци€

ѕрочетете още: ≈—ћ»— ще предлага облачни услуги на общините

»нтернет доказано създава услови€ за мобилност и независимост на работната сила и бизнеса от локаци€ и дистанци€. —амо чрез бърз и достъпен интернет от следващо поколение може да се реши проблема с цифровото разделениe и икономическата изостаналост на избраните райони, допълни още той. —поред него, с успешното реализиране на проекта се създава възможност всички държавни институции от целевите райони да бъдат свързани в облака на държавната администраци€, което е предпоставка за развитието на електронното управление. Ќе на последно м€сто, имайки предвид факта, че от държавата се очаква да защитава правата на гражданите и бизнеса в съвременното информационно общество чрез установ€ване на норми и поведение за киберсигурност, подобен проект за широколентов достъп от следващо поколение, иницииран и изпълн€ван от държавна организаци€, носи в себе си силен зар€д за демонстриране и налагане на тези правила и норми за киберсигурност, бе категоричен —имонски
        
ќбхват на проекта
— проекта се финансира изграждането на високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение и свързването към оптичната мрежа на общо 289 комуникационни възли, от които 29 общини, 46 училища, 18 болнични заведени€, 38 читалища и библиотеки, държавни и общински структури.

»збраните населени места са с обща територи€ от 7 919 кв.км. или 7% от територи€та на страната. ¬  т€х живе€т 277 765 души, което е 8% от населението, живеещо извън областните градове и столицата, или 4% от населението на Ѕългари€. Ѕро€т фирми, за които ще се създадат благопри€тни услови€ за свързване към изградената инфраструктура е 7045. ќбщата дължина на оптичните кабелните трасета е 907 км., като от т€х 452 км. са в —еверна и 455  км. в ёжна Ѕългари€.                          

“ехнологични€т фокус на проекта има за цел да осигури пълна технологична съвместимост на изгражданата мрежа със съществуващата инфраструктура, включително тази на доставчиците на широколентови услуги, об€ви ¬асил ¬асилев, ръководител на проекта. —поред него проектът ще осигури достъпност до широколентовите услуги и ще изравни бизнес и технологичните услови€ на целевите райони до тези в областните и другите големи градове.

ƒемонстрирана бе видеоконферентна връзка, с общините ћакреш, √орна Ѕешовица, ”гърчин, “етевен, —имеоновград, ћадан, –удозем, ¬енец и ќмуртаг и училището в ƒимово, ко€то показа възможностите на изградената оптична мрежа. —поред ръководител€ на проекта чрез широколентовите услуги, отдалечените малки населени места ще се превърнат във виртуални “квартали” на големите градове.

ѕолзи
ќсновни проблеми на съществуващите комуникационни мрежи в избраните територии е недостатъчни€ капацитет на инфраструктурата за предлагане на услугите на електронното правителство от публичните власти на гражданите и бизнеса и липсата на конкуренци€ в областта на достъп от следващо поколение, което води до ниско качество на услугите, каза още той. —ега вече може да говорим за изградена устойчива високоскоростна комуникационна инфраструктура в отдалечените населени места, включващи предимно селски райони. “ам ще има подобрено качеството на базови€ широколентов интернет по отношение надеждността и скоростта на връзката, ще има осигурен  достъп до професионален интернет – 30–100 Mbps и на най-високи€ клас интернет връзка – над 100 Mbps, по€сни ¬асил ¬асилев.  

ѕерспективи  
Ќовоизградената инфраструктура по проекта ще се предостав€  на частни телекомуникационни оператори чрез държавна концеси€ за 13 години. »збраните оператори ще € отдават под наем на местните интернет доставчици, като те ще бъдат стриктно следени, да не нарушават правилата на телекомуникационни€ пазар, а т€хно задължение ще бъде да поддържат инфраструктурата и да подпомагат местните интернет доставчици.
ѕрез следващи€ програмен период, отново ще бъдат предвидени средства за изграждане на широколентовата инфраструктура, така че да бъде покрита територи€та на Ѕългари€, съгласно европейските препоръки на стратеги€та „≈вропа 2020”.

ѕроектът на »ј ≈—ћ»— за развитие на високоскоростен широколентов достъп до интернет е признат за добра практика в годишни€ доклад на ћеждународни€ съюз по далекосъобщени€та (ITU). “ой бе и сред номинираните за най-успешно изпълнени европейски проекти на церемони€ в Ѕрюксел преди две седмици.
»зпълнението на проект BG161–ќ001/2.2-01/2011/001 "–азвитие на високоскоростен широколентов достъп в Ѕългари€ посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена » “ инфраструктура", се осъществи с финансовата подкрепа на ќперативна програма „–егионално развитие“ 2007-2013., в  размер на 39 123 029 лв.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов