“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ≈-јдминистраци€
бр. 1, 2016

≈динна »— управл€ва човешките ресурси в 461 администрации

—истемата осигур€ва всички необходими инструменти и средства за администриране на служителите, минимизира грешките и гарантира сигурността

от , 26 €нуари 2016 0 5207 прочитани€,

¬иктори€ Ћазова

ѕрез 2013 г. јдминистраци€та на ћинистерски€ съвет стартира проект за развитие и доставка на софтуерни лицензи и внедр€ване на единната интегрирана система за управление на човешките ресурси в държавната администраци€ (≈»—”„–ƒј). ѕроектът „ѕодобр€ване на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ≈»—”„–ƒј – предпоставка за ефективна администраци€” се осъществ€ва с финансовата подкрепа на ќѕ “јдминистративен капацитет”, съфинансирана от ≈— чрез ≈вропейски€ социален фонд.

ќсновната цел е подобр€ване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администраци€ чрез усъвършенстване, развитие и внедр€ване на ≈»—”„–ƒј, неразривно свързана с »нтегрираната информационна система на държавната администраци€. —истемата обхваща администраци€та на централно ниво, областните и общинските администрации, като проектът е бюджетиран за внедр€ване в 500 администрации, чието включване е изц€ло на доброволен принцип.

ѕрочетете още: ¬недр€ването на HRMS ще е допустим разход по процедура по ќѕ–„–

–еализаци€та

—лед провеждане на обществена поръчка и избор на изпълнител в лицето на консорциум „“ехноЋогика – »нформационно обслужване”, през ноември 2014 г. започва реалната работа по изпълнението на проекта. –азработени са и са съгласувани подробни планове за обучение, миграци€ на данни и внедр€ване в обхванатите от проекта администрации.

ѕрез втората половина на юли 2015 г. са извършени пилотни внедр€вани€ в 10 администрации, след което стартира миграци€та на данни и внедр€ването във всички останали администрации, включили се в проекта. ¬ работата вземат участие почти 100 специалисти от  онсорциум „“ехноЋогика – »нформационно обслужване“, като е извършена миграци€ на данни за 461 администрации. ќбучени са 4 администратори, 15 обучители и 513 крайни потребители на ≈»—”„–ƒј.

≈дно от големите предизвикателства на проекта е, че основната работа по обучението на потребителите, миграци€та на данни от наличните информационни системи и внедр€ването на ≈»—”„–ƒј в администрациите тр€бва да бъде извършена през летни€ сезон – юли – септември, което изисква изключително сериозна организаци€.

ѕроектът е изпълнен за 11 месеца, като е финализиран през октомври 2015 г.

“ехнологии

јрхитектурата на ≈»—”„–ƒј се базира на съществуващата, като т€ е надградена в съответствие с изисквани€та към обновената ≈»—”„–ƒј.

–еализираната архитектура осигур€ва работа върху централизирана база данни, инсталирана на централни сървъри. ѕотребителите € достъпват чрез криптиран протокол HTTPS. ѕри тази архитектура се използва автоматична процедура за актуализаци€ на клиента – Microsoft ClickOnce. јрхитектурата е трислойна с използване на Application Server, хостван в Internet Information Server. »зползват се метаописани€ на потребителски€ интерфейс, което позвол€ва кратки срокове за добав€не на нови модули и функционалности. –еализаци€та на интеграционните функционалности с другите системи се базира на уеб услуги. “ова позвол€ва реализиране на концепци€та SOA, което осигур€ва наличие на лесна за обслужване, независима и отворена платформа за бизнес услуги, предостав€ни от ≈»—”„–ƒј. –ешението използва система за управление на базата от данни Oracle DB.

‘ункционалности

≈»—”„–ƒј е съвременна информационна система от най-висок клас с широк набор от функции, чрез които се регламентират и администрират отношени€та на организаци€та със служител€ от неговото назначаване до прекрат€ване на правоотношението му.

ќсновните цели и функционални възможности на системата включват осигур€ване на всички необходими инструменти и средства за администриране на служителите в организаци€та и същевременно удобен и интуитивен интерфейс за работа; минимизиране на възможностите за грешки; възможност за поддържане на гол€м набор от информаци€ за служители в структуриран и лесен за използване вид, както и лесна и достъпна структура на системните обекти в модулите. —истемата предостав€ също така възможност за участие на служителите и ръководителите в процесите по управление на човешките ресурси чрез модулите за „самообслужване“; осигур€ва изключително високо ниво на защита на данните в не€, богат справочен инструментариум и двупосочна интеграци€ с јдминистративни€ регистър на държавната администраци€.

“ук, потребители на системата сподел€т сво€ опит, както и ползите от работата си с не€.

ќсвободени са време и ресурси на служителите в ћ«’


Ћюбомира ƒелийска, държавен експерт, дирекци€ „„овешки ресурси“, ћинистерство на земеделието и храните

¬недр€ването на системата в ћинистерството на земеделието и храните (ћ«’) премина през два етапа. ѕо време на първи€, подготвителен етап експертите от дирекци€ „„овешки ресурси“ подготвиха, попълниха и изпратиха във формат MS Excel всички необходими данни за ≈»—”„–ƒј до фирмата изпълнител – “ехноЋогика, с чиито служители б€хме в непрекъснат контакт и които ни оказваха професионално съдействие за всичко, което бе необходимо да бъде извършено при подготовката на информаци€та. —лед предостав€нето на файловете с данни от ћ«’, те б€ха импортирани в ≈»—”„–ƒј от изпълнител€. ¬сички служители от дирекци€ „„овешки ресурси“ преминаха 3-дневно обучение за работа с ≈»—”„–ƒј, което беше отлично организирано и проведено от фирмата изпълнител и бе много полезно.

¬тори€т етап включваше реалното внедр€ване, при който през септември 2015 г. в ћ«’ бе внедрена ≈»—”„–ƒј и започна нейното реално използване. ¬недр€ването на системата се извърши от специалист от фирма “ехноЋогика, който на м€сто подпомогна експертите от дирекци€ „„овешки ресурси“ за реалната работа със системата.

≈»—”„–ƒј е много удобна за работа. —истемата предостав€ удобен графичен потребителски интерфейс на български език, командите са групирани в менюта, които позвол€ват лесно и удобно използване, процедурите са автоматизирани и образците на документите са унифицирани. —истемата позвол€ва също така бързо и лесно генериране на различни оперативни и консолидирани справки за дейностите по управление на човешките ресурси и гарантира пълнота и актуалност на генерираните справки и отчети. “€ поддържа пълна истори€ на всички промени на основните данни в не€, като ц€лата истори€ е активна и достъпна през ц€лото време. ≈»—”„–ƒј осигур€ва добро бързодействие на работа. ѕри възникнали проблеми получаваме бърза реакци€ от центъра за поддръжка на фирма “ехноЋогика - чрез писмени указани€ за отстран€ване на проблема, а при необходимост и чрез личен контакт. » не на последно м€сто, нейното използване освобождава време и ресурси на експертите от дирекци€ “„овешки ресурси” поради високата степен на автоматизаци€ на процеси и процедури.

»зключително сме доволни от партньорството ни със служителите от фирма “ехноЋогика – те са екип от висококвалифицирани професионалисти, работ€т много качествено и коректно, с персонално отношение и отзивчивост към клиента.

—лужителите от дирекци€ „„овешки ресурси“ в ћ«’ отделиха време и усили€ за внедр€ването на системата, но те б€ха еднократни и си заслужаваха. Ќад€ваме се работата с ≈»—”„–ƒј да донесе многогодишни ползи за ћ«’.

≈динна и достоверна картина на човешките ресурси в —толичен инспекторат


ƒесислава ÷екова, началник на сектор "„овешки ресурси и квалификаци€" към отдел "ј»ќ" на —толичен инспекторат към —толична община.

—толичен инспекторат към —толична община е второстепенен разпоредител с бюджетни средства при —толична община. Ќеговата задача е да осигур€ва и подпомага изпълнението на контролните функции на  мета на —толична община, на чието пр€ко подчинение е. —ъстои се администраци€, включваща отдели и сектори и 24 районни инспектората, които са разположени териториално във всеки район на —толична община.
–еализаци€та на проект „ѕодобр€ването на управлението на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на ≈»—”„–ƒј – предпоставка за ефективна администрац舓 е трети€т проект осъществ€ван с финансовата подкрепа на ќперативна програма „јдминистративен капацитет“ и първи€т реализиран »“ проект в —толичен инспекторат към —толична община.

ѕрез 2011 г. при заемането ми на длъжността началник на сектор „„овешки ресурси и квалификаци€” една от първите ми задачи бе свързана с анализа на дейността по управление на човешките ресурси в »нспектората. “огава се ползваха две отделни системи, които са внедрени през далечната 2008 г. и които са необвързани една с друга. “ова водеше както до дублиране на работата по въвеждането на една и съща информаци€ в отделните системи, така и до разминаване на данните. ќсновните дейности се осъществ€ваха с необходимостта от много ръчна работа. “ова водеше до висок разход на време и ресурси за администриране на дейностите за управление на човешките ресурси, невъзможност за бързо генериране на справки, липса на ц€лостна картина за състо€нието на човешките ресурси в администраци€та и 24-те районни инспектората и риск от неточност и неактуалност на данните.

ѕри направени€ анализ се установи потребност от ц€лостно подобр€ване на политиката по управление на човешките ресурси в —толичен инспекторат към —толична община. ÷елта бе ефективно да се използват ресурсите за управлението на персонала. ѕрез годините се търсеше програмен продукт, които да отговар€ на нашите нужди. —пр€хме се на продукта „’е–ће—”, но пък н€махме финансово обезпечение за внедр€ването и поддръжката му.

¬ резултат на това при представ€нето на проекта от страна на ћинистерски съвет на управленско ниво веднага се взе решение за внедр€ването на ≈»—”„–ƒј. »скам да подчерта€, че много лесно се включихме в реализаци€та на проекта само с писмо за потвърждение.

ѕодробно се запознахме с всичко за единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администраци€. Ѕ€хме уверени в ефективността, след като вид€хме и изпълнител€ на проекта - консорциум „“ехноЋогика - »нформационно обслужване”.

ѕолзите за нас са, че усили€та от наша страна за внедр€ване на системата са еднократни, докато работата със системата създаде единна и достоверна картина на човешките ресурси.

ѕоложителното е, че след внедр€ването на системата не се изискват специални и допълнителни средства за работа с новата интегрираната информационна система.

—пецифични€т момент за нас се оказа първи€т етап от внедр€ването на новата система - мигриране на данни от наличните системи, но при нас не се получи и работата започна от нулата. “ова бе нашето най-гол€мо предизвикателство – тр€бваше необходимите данни да се попълн€т ръчно в предоставените ни шаблони в MS Excel за всичките 424 служители.

—ъздадохме добра организаци€ и благодарение на компетентентността на служителите от човешките ресурси усп€хме.

—мело мога да кажа, че нашата администраци€ ползва всички функционалности на обновената ≈»—”„–ƒј още от първи€ ден.

¬сичко това се случи и с пълна подкрепа от страна на “ехноЋогика както при внедр€ването, така и при необходимостта за актуализаци€ на данни, свързани с ежедневната ни работа.

Ѕезспорно това е първата в администраци€та уеб базирана система, достъпът до не€ е отдалечен. ≈динствена е също така с модули за самообслужване на служителите. ‘ункциолността за „самообслужване” позвол€в€ да се скъси дистанци€та между сектор „„овешки ресурси и квалификаци€” и 24-те районни инспектората.

«а 2016 г. сме си поставили амбициозната цел всички служители да ползват модула за самообслужване, като по този начин ще се намали разходът на труд, време и средства.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов