“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ≈-јдминистраци€
бр. 1, 2016

»“ в съдебната система Цпроекти и перспективи

—ред проектите допринас€щи за развитието на информационната среда в съдебната система бе въвеждането на централизирана система за разпределение на делата и единен портал У≈- правосъдиеФ

от , 26 €нуари 2016 0 3507 прочитани€,

ћалинка »ванова

ќт началото на октомври 2015 г. в ќкръжен съд (ќ—) в Ѕлагоевград, както и във всички съдилища в страната, стартира новата централизирана система за случайно разпределение на делата (÷—–ƒ).

–ешението осигур€ва документиране на направени€ избор, невъзможност за манипулиране, отчитане на особеностите на отделните видове дела и равномерност при разпределението им.

ѕрочетете още: e-”правление и информационно-комуникационно осигур€ване в администраци€та

ѕреди внедр€ването на новата система в ќ— Ѕлагоевград делата се разпредел€т посредством модул за случаен избор, с който е интегрирана част от деловодната система. —ред предимствата на това решение са: протоколът от разпределението е неизменна част от електронното дело и е достъпен във всеки един момент от всеки потребител в програмата, без възможности за редакции. ѕроверките от външни експерти доказват невъзможността този модул да се манипулира без това да остави следи в системата. ¬ъпреки неговата надеждност се налага преминаването към новата ÷—–ƒ поради следните причини:

- ѕо решение на ¬исши€ съдебен съвет (¬——) разпределението от всички съдилища тр€бва да става на общ централизиран сървър;

- –азпределението тр€бва да се извършва чрез еднаква софтуерна програма за всички съдилища и то по един и същ начин.

 акво цели внедр€ването на новата ÷—–ƒ?

—истемата е резултат от предприетите от ¬исши€ съдебен съвет действи€ в изпълнение на препоръките по доклада на ≈вропейската комиси€ до ≈вропейски€ парламент и —ъвета относно напредъка на Ѕългари€ по механизма за сътрудничество и проверка от 28 €нуари 2015 г. Ќеобходимо е реализирането на надеждност и прозрачност на действи€та по разпределение на делата.

—истемата е разработена с цел покриване на изисквани€та за сигурност, надеждност и прозрачност при случайно разпределение на делата, специфицирани от работна група към ¬исши€ съдебен съвет.

—лед об€в€ване на обществена поръчка, разработката на ÷—–ƒ е възложена на "—март системс 2010" ≈ќќƒ, ко€то е подразделение на дружеството, разработило системата "ј—”ƒ".

 ак работи новата система?

Ќовата система е централизирана и уеб базирана. ¬ече не е необходимо наличието на локален сървър за вс€ко съдилище и изграждането на локални мрежи. ƒостъпът до централизираната система се извършва по криптирана връзка през интернет. ¬с€ко разпредел€не на дело във всеки съд се записва в централен сървър в сградата на ¬—— в столицата. —ъдилищата само тр€бва да осигур€т достъп до интернет.

—тарата система за случайно разпределение на делата е локална за разлика от новата, ко€то е централизирана. —тари€т начин предполага използването на сървъри, които се намират в различните 182 съдилища на територи€та на страната. ѕонасто€щем сървърът е един, което допринас€ за реализиране на сигурност на системата. Ќе е възможна загуба на интернет справки, поради непристигане на протокола на сървъра на ¬——.

¬секи административен ръководител, заместник или специално упълномощен от него с писмена заповед съди€ подписва с квалифициран електронен подпис протокола от разпределението и от същи€ момент той е „видим“ както за този, който извършва разпределението, така и за този, който про€в€ва интерес към извършени€ избор.

¬с€ка една транзакци€ по процеса на разпредел€не на дела е видимо в централни€ сървър на ¬——.

Ќачин на разпределение на делата

ѕроцедурата по разпределение на делата се извършва в н€колко стъпки. Ќай-напред се избира вида на делото - гражданско, наказателно, първоинстанционно или второинстанционно. —ледва пореден номер – например є 50 първоинстанционно гражданско дело. —истемата генерира уникален идентификационен номер на делото от 14 цифри. —лед това се по€в€ва списъкът на съдии, които разглеждат първоинстанционни граждански дела, който се по€в€ва на екрана на разпредел€щи€.

 огато даден съди€ или повече съдии не могат да участват в разпределението се маркира изключването им. ¬ специално обособена клетка се отбел€зва причината за изключването. —лучайни€т избор се извършва между останалите съдии за секунди.

Ќе е възможно едно дело да бъде разпределено н€колко пъти без да е посочена причина за следващо разпределение. —ледователно никой не може да преразпредел€ без мотив. ¬с€ко действие на разпредел€щи€ се регистрира на сървъра във ¬—— и в момента на подписване протоколът вече е видим за всеки, достъпил сайта на ¬——.

ѕредимствата на новата система

Ќовата централизирана система, въведена от 1 октомври 2015 г., е разработена въз основа на насоки и препоръки на създадената от ¬—— работна група. ¬ не€ участват експерти от съдебната власт и външни експерти от Ќародното събрание, президентството, ћинистерски€ съвет, “ехнически университет – —офи€ и —офийски университет “—в.  л. ќхридски”.

”никалното е, че вече достъп до системата чрез криптирана връзка може да се осъществи единствено от локалните мрежи на съдилищата и то само от магистрати, притежаващи квалифициран електронен подпис, определени със заповед на председател€ на съответни€ съд. —ледващото ниво на достъп се осъществ€ва чрез потребителско име и парола за всеки потребител на системата.

¬сички извършени действи€ се записват от системата, като записът също се съхран€ва на сървър във ¬—— и не може да бъде изтриван и промен€н. »нформаци€та за вс€ко разпределение не се съхран€ва на локалните компютри в съдилищата, където се извършва разпределението, а на сървъра във ¬——. ѕо този начин е невъзможно да се манипулира и протоколът да се изгуби по мрежата, каквито случаи са били констатирани в н€кои съдилища.

ѕротоколът за извършено разпределение е видим чрез публичен интерфейс.

Ќе съществува никаква възможност един магистрат да извърши разпределението на делото, а друг да подпише протокола с електронен подпис. ¬ъведен е алгоритъм, който позвол€ва сравн€ването на натовареността на магистратите.

»“ в съдебната система - перспективи

¬ кра€ на 2015 г. приключи проектът на ¬—— по ќѕј  „≈лектронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“. “ози портал дава възможност за публичен достъп до информаци€ от всеки гражданин за съдебните дела със заличени лични данни и оторизиран достъп до пълното съдържание на електронната папка на делото, както и връзка със системата за електронно призоваване, разработена също по проект на ¬——.

јдвокатски€т портал ще се интегрира с новите интернет сайтове на съдилищата и със системата за електронно призоваване, чието тестване също предстои. ѕредвиждат се унифицирани сайтове за съдилищата, което ще улесни гражданите.


≈велина «латарска, администратор към ќ— Ѕлагоевград

¬—— взе решение да започне пилотно прилагане на ѕравилата за достъп до електронни съдебни дела във ¬ърховен касационен съд, јпелативен съд гр. —офи€, ќкръжен съд гр. Ѕлагоевград, –айонен съд гр. Ѕлагоевград, ќкръжен съд гр. —мол€н и –айонен съд гр. —мол€н, съгласно протокол є 42 от заседание на комиси€та ”ѕрофесионална квалификаци€, информационни технологии и статистика” на ¬——, проведено на 10.11.2015 г. по проект „ѕравила за достъп до електронни съдебни дела в ≈динни€ портал за електронно правосъдие на ¬исши€ съдебен съвет на –епублика Ѕългар舓. ѕравилата са разработени в рамките на проект „≈лектронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“, договор за безвъзмездна помощ є 13-33-2/27.12.2013 г., осъществ€ван с финансовата подкрепа на ќѕ „јдминистративен капацитет“, съфинансиран от ≈вропейски€ съюз, чрез ≈вропейски€ социален фонд .

„ќ— Ѕлагоевград не беше избран случайно за тестването на нови€ портал. ƒо скоро в н€колко съдилища, включително и в ќ— Ѕлагоевград функционираше пробно подобен тестов јдвокатски портал. ¬ид€ха се ползите – гол€ма част от адвокатите се регистрираха като потребители, тъй като това улесн€ваше т€хната работа. Ќе се налагаше да посещават съда, за да вземат незаверени копи€ от съдебни актове.“ – об€сни инж. ≈велина «латарска, администратор към ќ— Ѕлагоевград.

Ћокалната практика се оцен€ва като успешна и това е основната причина ¬—— да вземе решение за изграждането на нов портал – единен за всички съдилища, така че всеки адвокат чрез потребителско име и парола да има достъп по вс€ко време и да извършва справки по всички свои дела, независимо в кой съд се гледат. Ќовото е, че освен адвокатите, страните по делата след направено изрично волеиз€вление, също ще получат достъп до делата, в които участват.

ƒанните по делата ще се извличат автоматично от деловодните системи и ще се прехвърл€т в портала поне веднъж на ден.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов