“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ≈-јдминистраци€
бр. 1, 2016

»новативни решени€ разшир€ват обхвата на е-услугите, предостав€ни от јѕ»

«а јгенци€ Дѕътна инфраструктураУ 2015-а бе година на активно развитие на информационната среда

от , 26 €нуари 2016 0 3474 прочитани€,

јгенци€ „ѕътна инфраструктура“ (јѕ») е специализирана структура към ћинистерството на регионалното развитие и благоустройството, отговорна за дейностите, свързани с поддържане, инвестиране, строителство и ремонт на републиканската пътна мрежа. ѕрез 2015 г., агенци€та работи активно по н€колко проекта за развитие на сво€та информационна среда и предостав€не на нови електронни услуги, а през през последните три месеца от изминалата година, бе об€вено успешното въвеждане на три иновативни и полезни информационни решени€:

>> ”еб система и мобилно приложение LIMA. –ешението бе въведено в кра€ на септември. Ѕлагодарение на тази разработка, за първи път чрез интерактивна карта се предостав€ информаци€ за актуалната обстановка по републиканските пътища. ¬недр€ването на LIMA е финансирано по ќѕ „“ехническа помощ“, а за разработчик на решението, след проведена обществена поръчка е избрано дружеството ƒекарт ќќƒ.

>> √»— базирани е-услуги. ”спешното приключване на проект „ѕредостав€не на √»— базирани електронни административни услуги при издаване на разрешени€ за гражданите и бизнеса и създаване на √»— регистри за приходни дейности”, бе об€вено през октомври. »зпълнител на проекта е „≈—–»-Ѕългари€” ќќƒ, а стойността на договора е 668 000 лв.

ѕрочетете още: ќбщина ƒобрич разшир€ва обхвата на предостав€ните електронни услуги

>> ќнлайн издаване на разрешителни. ѕрез декември 2015 г. јѕ» завърши успешно проект за разработката на две нови е-услуги, даващи възможност по електронен път да се предостав€т разрешителни за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства. “ези две нови е-услуги на јѕ» са реализирани по проект „ѕодобр€ване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедр€ване на онлайн административни услуги от 4-то ниво”, с финансиране по ќѕј . »зпълнител на проекта е ƒ««ƒ „јѕ»-≈ј”“ с участници „ онтракс“ јƒ и ѕърван –усинов. —тойността на договора е 445 488 лв.

“ук, ръководителите на изброените проекти сподел€т повече информаци€ за т€х.

»нтелигентна информационна система LIMA


ћирослав ÷енов, ръководител на проекта „ѕодготовка на јгенци€ „ѕътна инфраструктура“ за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014-2020 г. чрез подобр€ване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по –ѕћ“

»нтелигентна информационна система LIMA беше разработена и въведена на 30 септември 2015 г. по проект на агенци€та, финансиран по ќѕ „“ехническа помощ”. —офтуерни€т продукт е част от мерките на ћ––Ѕ и јѕ» за въвеждането на иновации и за повишаване на безопасността на движение.

Ѕезплатното приложение е за мобилни телефони с операционните системи Android, IOS и Windows Phone, както и за персонални или преносими компютри. ƒосега то е изтеглено от над 70 000 потребители на мобилни телефони, а над 2 млн. са посещени€та на интернет адрес lima.api.bg.

— LIMA за първи път чрез интерактивна карта се предостав€ информаци€ за актуалната обстановка по републиканските пътища. —истемата е на 100% ориентирана към гражданите и съдържа информаци€ както за републиканската пътна мрежа с обща дължина 20 000 км.

ѕриложението представл€ва активна карта на републиканската пътна мрежа, ко€то отраз€ва реалната обстановка по пътищата в ц€лата страна. “о дава възможност на шофьорите на различните видове моторни превозни средства да бъдат информирани за възникнали ограничени€ и преп€тстви€, за да могат гъвкаво да промен€т и планират своите маршрути. »нформационната система има различни функционалности – съобщени€ за пром€на в пътната обстановка в реално време, информаци€ за забрани, ограничени€, препоръчителна скорост, статус на пътните участъци и съоръжени€ – дали те са в ремонт, обходни маршрути, има възможност потребителите да подават сигнали за преп€тстви€ и инциденти на път€ и т. н.

ƒруго важно предимство на приложението е „–ежим безопасност“, който може да спаси живота на потребител€ на мобилното устройство и неговите спътници. ѕри нейното активиране мобилни€т телефон може да отчете претърп€н пътен инцидент, чрез силната вибраци€ и р€зкото намал€ване на скоростта. јко потребител€т не отговори на автоматични€ екран, който се активира след инцидента приложението автоматично подава сигнал до —итуационни€ център на јѕ», че е необходима помощ, посочвайки точната локаци€ на пострадали€.

ѕрез миналата година, с разработеното мобилно приложение, јѕ» спечели годишната награда за пътна безопасност, ко€то се присъжда от експертно жури, оцен€ващо реализираните инициативи в областта на пътната безопасност и добрите практики за повишаване безопасността на движението, културата на път€ и намал€ването на пътно-транспортните произшестви€.

»нтелигентна информационна система LIMA беше разработена и въведена за близо една година. «а кратко време мобилното приложение стана източник на бърза и точна информаци€ за това кои път е затворен, докога ще продължат ремонтните дейности, откъде е обходни€т маршрут и т. н. ѕо този начин шофьорите имат по-директна, дигитализирана и автоматизирана връзка с пътната администраци€.  огато н€кой гражданин подаде сигнал за нередност или проблем по път€, негови€т сигнал се обработва на момента.

√»— базирани електронни административни услуги и регистри за приходни дейности


»нж. √еорги «латев, ръководител на проект „ѕредостав€не на √»— базирани електронни административни услуги при издаване на разрешени€ за гражданите и създаване на √»— регистри за приходни дейности“

јгенци€ „ѕътна инфраструктура“ разполага с географски информационни системи за републиканските пътища повече от 15 години. –азбира се, точността на данните във времето е значително подобр€вана и днес имаме прецизен модел на пътищата. ¬ кра€ на миналата година по ќѕј  завършихме проекта „ѕредостав€не на √»— базирани електронни административни услуги при издаване на разрешени€ за гражданите и създаване на √»— регистри за приходни дейности“, с който е направена една дългоочаквана крачка в подобр€ването на данните и обслужването на гражданите и бизнеса. —ъс завършването му се дава възможност да се събира, съхрани и предостави за използване от специалистите, гражданите и бизнеса на ц€лата необходима информаци€ за дейностите, свързани със специалното ползване на пътищата.

÷елта ни е от 2016 г. агенци€та да предостав€ на бизнеса и гражданите √»— базирани електронни административни услуги, свързани с издаването на разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатаци€ на рекламни съоръжени€. ¬ момента всичко това се случва чрез подаване на за€вление в съответното областно пътно управление, ръчно попълване на документи и получаване на разрешението отново в областната структура. “ова отнема немалко време.

–азработен е и електронен калкулатор за движението на извънгабаритните и тежките моторни превозни средства. »зползвайки онлайн калкулатора превозвачите на извънгабаритни товари ще могат много бързо да пресметнат каква такса е необходимо да заплат€т за преминаването по пътната мрежа.

√ражданите и бизнесът ще имат онлайн достъп до огромно количество информаци€, както и до 4 регистъра. “ова са:

- √»— базиран електронeн регистър за паспортизаци€ на крайпътни рекламни съоръжени€. „рез него ще може да се прави справка за вс€ко рекламно съоръжение – кога е издадено разрешението за изграждането му, докога е валидно. —ъщо така ще се предостав€ и предварителна информаци€ къде би могло да се изгради ново рекламно съоръжение.

- √»— базиран електронен регистър за търговски крайпътни обекти. –егистърът ще дава информаци€ на конкретен пътен участък колко и какви крайпътни обекти са изградени - бензиностанции, мотели, ресторанти и т. н.

- √»— базиран електронен регистър за подземни или надземни линейни съоръжени€ – оптични кабели, газопроводи, водопроводи и др. ќт него ще може да се получи информаци€ за вида на съоръжението, каква е неговата дължина, кой го стопанисва и т. н. “ози регистър е създаден на база на съществуващите в јѕ» регистри на линейни обекти във формат Microsoft Excel. ¬ резултат на направени€ анализ, базата данни на информационната система е проектирана с цел съхранението на ц€лата информаци€ за линейните обекти, поддържана в јѕ». Ќаличните данни са преструктурирани и мигрирани чрез линейно рефериране по километрично положение в новата структура.  ъм електронни€ регистър е сканиран и приложен цели€т документален архив на линейните обекти, който е достъпен за служителите в јѕ» и чрез системата много лесно може да бъде достъпен, разгледан и при необходимост разпечатан. — наличието вече на √»— базиран регистър рискът от по€вата на неидентифицирани кабели в обхвата на пътищата ще бъде минимален.

- –егистър на товароносимост и габарити на пътните съоръжени€. “ой ще дава информаци€ за маршрута, по който извънгабаритните и тежките пътни превозни средства ще може да преминат в зависимост от техните габарити. ¬ момента н€ма електронна база данни по какви маршрути и съоръжени€ могат да минат специалните товари и колко това би струвало.

ѕублични€т модул на системата предостав€ възможност за навигаци€ по картата, включване, изключване на слоеве, идентификаци€ на обекти и справки, включително чрез посочване на определен обект и извличане на информаци€ за него. ƒостъпът до информаци€та е разделен на регистрирани потребители и неоторизирани потребители. » двата типа потребители ползват безплатно електронните регистри, както за рекламните съоръжени€, така и за търговските крайпътни обекти и линейните обекти.

Ћюбопитен момент при реализаци€та на проекта, е че за електронизирането на базата данни б€ха сканирани огромно количество материали от хартиен носител. ќбработени са над четвърт милион файла - 255 355 PDF файла, и са подредени в 9 227 папки. ¬сички сканирани файлове са прикачени към данните от регистрите. — GPS на терен са заснети 5 106 рекламни съоръжени€, а към заснетите обекти са приложени и снимки.

≈-услуги за издаването на разрешителни за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства


»нж. ƒесислава янева, ръководител на проекта за „ѕодобр€ване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедр€ване на онлайн административни услуги от 4-то ниво от јгенци€ „ѕътна инфраструктура“

ƒве електронни услуги ще предостав€ от тази година јгенци€ „ѕътна инфраструктура“, които разработихме по проекта, финансиран от ќѕ „јдминистративен капацитет“. ≈дната е свързана с издаването на разрешителни за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства, съгласно Ќаредбата за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства.

¬тората електронна услуга е при разрешаването на движението на извънгабаритни и/или тежки превозни средства, които имат обща маса до 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30% допустимите максимални натоварвани€ на ос. ѕри този режим се заплаща само дължимата такса и се предостав€ платежен документ, без да е необходимо издаване на разрешително.

ѕредизвикателство пред екипа, разработващ проекта беше да електронизира и модернизира съществуващи€ ред, по който се предостав€т двете административни услуги. ƒосега за получаването им бе необходимо за€влението за издаване на разрешителното за движение на извънгабаритен товар да бъде подадено лично в съответното областно пътно управление или в централната администраци€ на агенци€та. ѕрез миналата година са издадени над 17 600 бро€ разрешителни за движение на извънгабаритен товар. “ова означава, че минимум 17 600 души поне по два пъти са посетили нашите офиси – веднъж, за да подадат необходимите документи, и втори път, за да получат нужното разрешително. — изпълнението на проекта јѕ» осигур€ва на гражданите и бизнеса двете услуги чрез бърза и лесна административна процедура в съответствие с изисквани€та на «акона за електронното управление. ѕодаването на за€влението, заплащането на таксата, издаването му и получаването на разрешителното за извънгабаритен товар от тази година може да се извършва от компютъра в офиса или вкъщи чрез използване на електронен подпис. ќсвен това за€вител€т има и посто€нен достъп и до архив с вече получените разрешителни.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов