“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини  оментари
бр. 5, 2016

Ќов продукт... да участват »“-тата!

ѕрез последните години компаниите внедриха различни »“ решени€ от клас ERP, CRM, BI и т.н. —ега важни€т въпрос е как се използват тези системи и възможно ли е те да еволюират за да може компаниите да отговор€т на изисквани€та на техните бъдещи клиенти - "дигиталните потребители"

от , 25 май 2016 0 2460 прочитани€,

Ќено Ўиртев

ѕризнайте си, че заглавието ¬и е странно. ¬ индустриите извън телекомуникациите и банките, отделите по информационни технологии обикновено не вземат директно участие в разработката на крайни€т продукт.

ѕреди 3 години на една конференци€, където б€ха събрани топ ръководители на »“ отдели и структури от ≈вропа – водещото послание (освен всички маркетингови мантри от доставчиците), което всички обсъждаха беше – въвлечете »“ отделите в разработката на новите ви продукти, включително и за компаниите с аналогови крайни продукти. “ова е бъдещата им рол€. ƒобре познатата досега рол€ на разходен център ще остане в миналото. ќбслужване на компютри, принтери, мрежи, сървъри, центрове за данни и т.н. – всичко това ще се ползва като комунални услуги (като електроенерги€та, газта, водата и т.н.), предоставени от външни фирми със съотношение качество/цена, непостижимо за вътрешните »“ отдели.

Ќено Ўиртев е »“ мениджър в Ѕелла Ѕългари€. »зпълн€ва рол€та на проектен мениджър в проектите по внедр€ване и развитие на ERP система (на базата на Oracle e-business suite), BI система (на базата на Microsrategy), система за управление на производството (на базата на QAD), както и важен проект в областта на сървърната и десктоп виртуализаци€. «авършил е специалност »ндустриален мениджмънт в “ехнически университет —офи€, филиал ѕловдив.

¬ българската действителност

„ акъв ти е софтуера?“. “ова е често срещан въпрос в разговор между собственици и директори на български компании. ќбикновено в отговор се посочва името на производител€ - Oracle, SAP, Salesforce, Hybris, ћикроинвест, јжур и т.н. —ъщевременно, азбучна истина е, че успехът на един проект по внедр€ване на информационна система, не зависи толкова от производител€ или внедрител€ на софтуера, колкото от предмета на дейност на компани€та, клиентите й, бизнес културата, ценностната система, способността й да се промен€, както и от възможностите на самата компани€ да използва знани€та в областта на проектни€т мениджмънт.

«а да е успешна една компани€ т€ има нужда от много и различни информационни системи (ERP, CRM, BI, SCM, IDm, BPM, мобилни решени€ и т.н.) обхващащи критични за компани€та бизнес процеси. “ук е м€стото да дефинираме пон€тието критичен бизнес процес - това е процес, който при невъзможност да бъде изпълнен, води до невъзможност да обслужим клиентите си и съответно до загуба на приходи. ≈то защо типа на бизнеса и на клиентите, които обслужваме, са определ€щи за това от какво множество от приложени€ се нуждае дадена компани€.

ѕри свръх информаци€та, ко€то всички ние имаме на разположение чрез вс€какви устройства, е €сно, че колкото повече физически€т св€т има връзка с дигитални€т – толкова повече съответната организаци€ има конкретно предимство в областта, в ко€то оперира. » това води до въпроса: „”частват ли директно информационните технологии в крайни€ продукт и в удовлетвореността на клиентите?“

ќбласти на трансформаци€

ясно е, че успешната дигиталната трансформаци€ на процесите е свързана с основните бизнес области – маркетинг, продажби, операции, човешки ресурси и т.н.

Ќапример, маркетингът, накратко можем да определим като дейност, ко€то създава и управл€ва търсенето на продукти и услуги. «адача на маркетинга е да диверсифицира продуктите и цените им, така че те да съответстват на разумен брой подмножества клиенти на пазара. јко асоциираме вс€ко подмножество клиенти с конкретен човек – тогава се получава, че пазара в Ѕългари€ се състои от 5,5 млн. клиента. „јаааа ние не може да се занимаваме с толкава много клиенти“ – биха казали много български маркетолози. „“ова са много анализи, много рекламни послани€, много работа. Ќека да ги групираме в рамките на 5-6 групи“.

ƒобре дами и господа, групирайте си ги сега, но знайте, че персонализирани€т маркетинг е на прага ви, и ако не го посрещнете с помощта на информационните технологии – кратко ще е времето, в което ще облъчвате публиката с рекламните си клипове от телевизи€та и радиото.

„те артикулите си ги зна€т, те клиентите си ги зна€т“

ўе дам още един пример. √ол€ма компани€ дистрибутор на акцизни стоки реализира продажби в мобилни точки - т.нар. Ex Van продажби. Ќа въпроса: „имате ли н€какъв предварителен план – експертно изготвен или чрез система – кои клиенти тр€бва да посети и какви артикули тр€бва да продаде търговски€т представител”, отговорът беше: „те артикулите си ги зна€т, те клиентите си ги зна€т“.

ѕредставете си, че сътрудникът е назначен преди 5 дни. ќт къде ще дойде неговото знание? ћоже би от хартиени€ тефтер на напуснали€т сътрудник?. јми ако той е унищожил тефтера си. ясно е, че тр€бва да има подкреп€ща рол€ от страна на информационната система, дори това да означава внедр€ване на допълнителна интелигентност. ќсобено когато става въпрос за 150+ артикула и клиента.

Ќакратко, азбучна истина е, че информаци€та за критични бизнес процеси тр€бва да се обхване чрез съответните информационни системи и технологии, защото те са по надеждни от човека.

—коростта - новата световна валута.

ѕоложителна тенденци€ е, че в последните 10-15 години масово се внедриха информационни системи от клас ERP, CRM, BI и т.н. ќсъзната е необходимостта от това информаци€та, свързана с бизнес критичните процеси да се създава, унищожава, предава, приема, съхран€ва и обработва с помощта на информационна система. ¬ажно е обаче как се използват тези системи и възможно ли е те да еволюират за да може компаниите да отговор€т на изисквани€та на техните бъдещи клиенти - "дигиталните потребители". ќгромно е предизвикателството компаниите да се развиват с темп близък до темпа на пром€на на клиентите им. Ќаложителна ще е по€вата на системите, които генерират ангажираност на клиента или т.нар. systems of engagement.

≈дин от примерите е: колко бързо дадена компани€ отговар€ на новите пазарни настроени€ – колко е времето необходимо от генерирането на иде€ за нов продукт или услуга до пускането им на пазара? »змерват ли въобще пазарните нагласи, управл€ват ли ги? »зползват ли се информационните технологии в този процес?

"ƒигиталните потребители"

“ова са хората, за които използването на смартфон и таблет е даденост, и които имат достъп до свръх информаци€ във всеки един момент.

≈дин пример, който сигурен съм почти всички наблюдавате в ежедневието си – сега дори съвсем малките деца, гледат на таблет в Youtube любимите си анимационни филмчета, когато жела€т и където и да се намират. ј когато ние б€хме деца, гледахме анимационни филмчета в точно определено време, точно определена сери€ и само в това помещение на жилището, където бе разположен телевизорът.

ќчевидно разликата е огромна – съвременните технологии прав€т така, че двигател€т на развитието са хората с техните нужди, а не реда наложен от програмната схема на определена телевизи€

–азбира се хората от различните поколени€ имат различни нужди, формирани под вли€нието на житейски€ им опит. ясно е, че майка ми ще продължи да си гледа телевизи€, като може би въобще н€ма да се замисли да ползва Time shift функци€та, докато дъщер€ ми веро€тно в бъдеще ще достъпва съдържание единствено през интелигентни си очила или през домашни€ й персонален робот.

ѕазарното търсене ще се определ€ от индивидуалните нужди на клиента (водени от интелигентните иновационни системи - платформи), а не от консервативното поведение на традиционните модели. Ќалице са достатъчен брой организации, които с помощта на »“ прав€т така, че €влението дигитална трансформаци€ е необратимо.

*** —тати€та обобщава част от коментарите на автора, изказани в поредица от публикации в LinkedIn.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов