Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Коментари
бр. 5, 2016

Бизнес предизвикателства и дигитални трансформации във финансовите институции

Дигитализация и автоматизация на процеси, интеграция на дистрибуционни канали и управление на потребителско преживяване, 360° поглед върху бизнеса и поведението на клиентите, пакетиране от продукти и услуги и индивидуализирано ценообразуване са ключовите понятия, които ще са във фокуса на българските финансови институции в следващите години.

от , 25 май 2016 0 2660 прочитания,


Румен Иванов притежава магистърска степен по Електроника и Автоматизация от Технически университет София, както и MBA по финанси от The University of Sheffield (Великобритания). Той е основател и управляващ директор на Риноватор ЕООД, специализирана консултатска компания в областта на бизнес консултирането и управлението на бизнес и ИТ трансформации. Има над 15 годишен международен консултантски и управленски опит в стратегическо планиране и бизнес моделиране, инвестиционни анализи, комплексни бизнес и ИТ трансформации, корпоративни сливания и преструктурирания, операционни оптимизации и технологични обновления за водещи финансови институции и международни инвеститори в Югоизточна Европа. 

Румен Иванов

Според австрийския икономист Шумпетер, който през 1942 г. създава теорията за „съзидателното разрушение“ (creative destruction), “всяко лидерство и бизнес модел основани на иновации осигуряват временно конкурентно предимство, което изчезва, когато иновацията се превърне в обща практика” – т.е. когато се стигне до ситуацията „и ние предлагаме същия продукт/услуга, но на по-добра цена".

В краткосрочен период (1 до 2 години) конкурентноспособността се определя от съотношението цена/качество на продуктите и услугите на компанията, в сравнение с тези на нейните конкуренти. В средносрочен период (3-5 години) конкурентноспособността се определя от корпоративните умения да се създават, развиват и налагат нови и конкурентни продукти и услуги с по-голяма добавена стойност и по-атрактивни цени в сравнение с конкуренцията.

Устойчивото корпоративно развитие (5 до 10 години) се основава на способността и уменията на корпоративния мениджмънт да поставя бизнес цели, да развива, адаптира и променя своя бизнес посредством интеграция на продукти, услуги, процеси и технологии и да консолидира знанията, уменията и опита на хората си по-бързо и по-ефикасно от своите конкуренти.

Способността да се идентифицира необходимостта и точното време, както и умението да се управляват ефективно корпоративните бизнес и технологични трансформаци са ключовото конкурентно предимство в съвременния турбулентен и непрекъснато променящ се свят.

Управление на проектите, програмите и трансформациите

Проектното управление е свързано с внедряването на нов продукт или услуга, обикновено в условията на лимитирани корпоративни ресурси. Програмното управление е свързано с постигането на значима бизнес цел и съществена добавена стойност към съществуващ бизнес, обикновено без обаче да се се реализират фундаментални промени в основния бизнес модел.

Управлението на трансформациите е свързано с преосмисляне и препроектиране на фундаментални принципи на съществуващия бизнес модел за да се преодолеят съществени пазарни или технологични недостатъци и да се постигне съществено конкурентно предимство. Обикновено трансформациите включват и касаят множество или всички корпоративни аспекти – висшия и средния мениджмънт, организационната структура и бизнес процесите, информационната архитектура и технологичната инфраструктура.

Бизнес предизвикателствата и ИТ трансформациите също така зависят от бизнес модела и етапа на развитие на организацията. Както се вижда на фигура 1, докато за доставчиците на базови и стандартни продукти и услуги, ролята на ИТ се свежда основно до поддръжка на основния бизнес, с внедряване и опериране на подходящи ИТ решения, то за компаниите с водещи пазарни позиции информационните технологии имат ключова роля за постигане на конкурентни предимства, чрез внедряване на гъвкави, адаптивни и клиентски ориентирани системи.

Бизнес и технологични предизвикателства пред българските финансови институции

Продължаващата глобална икономическа и финансова криза наложи множество сериозни промени в приоритетите и бизнес моделите на българските финансови институции. Влиянието на промените не е еднозначно върху всички пазарни участници и зависи от размера и пазарната позиция на съответната финансова институция.

Видът на предизвикателствата и поведението на финансовите институции са различни в зависимост от това дали те са част от глобална група с дългосрочна стратегия за региона, или са собственост на регионални и локални капитали с опортюнистична нагласа.

Негативната пазарна ситуация обаче има и сериозен оздравителен ефект и заедно със световните тенденции за ускорена дигитализация и интеграция на финансовите продукти и услуги спомага за повишаване на зрелостта в управлението на бизнес процесите и технологичния ландшафт в българските финансови институции.

Настоящите бизнес предизвикателства и свързаните с тях технологични трансфрормации пред българските финансови институции биха могли да бъдат обобщени и представени в следните направления:

>> Балансова ефективност и оптимизация. Свиването на потреблението и намаляването на лихвените приходи вследствие на ограничаване на новото кредитиране и влошаване на кредитните порфейли форсира множество lean програми за оптимизация на вътрешните процеси и намаляване на оперативните разходи във финансовите институции, като пикът на тези активности бе в периода 2009 – 2014. Като резултат, много от финансовите институции положиха сериозни усилия за изчистване на своите баланси от лоши кредити, автоматизация на основни бизнес процеси и редуциране броя на клонове и служители.>> Продажби, сливания и придобивания. Финансовите институции, чиито собственици са по-скоро опортюнистично настроени към този регион на Европа или са сериозно засегнати от глобалната финансова криза и не са в състояние да осигурят капиталова адекватност и инвестиционна подкрепа за бизнес и ИТ трансформации, предпочетоха да продадат своите дъщерни дружества или клонова мрежа на други международни институции или локални инвеститори. Тези процеси ще продължават да оказват сериозни влияние в посока на консолидация на пазара и редуциране на броя на пазарните участници и от тях в най-голяма степен ще се възползват по-големите и активни пазарни участници с ясна пазарна стратегия, които вече са се справили и оставили зад гърба си оптимизационните задачи.

>> Ръст на продажбите на финансови продукти и услуги. Постигането на относителна финансова стабилност след продължителен кризисен период отново фокусира усилията на финансовите институции върху развитие на продажбите на съществуващи и нови финансови продукти и услуги. Възможностите за подобни ръстове в близко бъдеще ще са свързани не толкова с увеличаване на пенетрацията и привличането на нови клиенти, колкото с доброто познаване и прогнозиране на финансовия статус и предпочитанията на съществуващите клиенти и крос-продажби на интегрирани пакети от продукти и услуги през различни дистрибуционни канали. Дигитализация, интегрирани канали, потребителско преживяване (customer experience) и 360° поглед върху бизнеса са ключовите понятия.

>> Трансформация и интеграция на платежните услуги. От една страна, намалените лихвени приходи повишиха значението и вниманието на приходите от такси и комисиони, свързани с финансовите транзакции. От друга страна, дигитализацията и все по-интензивното използване на електронните и мобилните канали за разплащания насочиха вниманието и инвестициите на финансовите институции към интеграция на техните платежни услуги, свързани с обслужване в реално време на приходите и разплащанията на техните клиенти. В това направление се полагат и ще се полагат сериозни услилия, включващи дигитализация, интегриране на различни канали и платежни инструменти и внедряване на различни модели за динамично и атрактивно ценообразуване за стимулиране на все по-голям брой клиентски транзакции.

>> Интегрирано управление на бизнес, риск и регулаторна отчетност. Независимо от сериозната регулация на финансовия сектор и силната зависимост между бизнес дейностите, финансовите резултати, управлението на риска и регулаторната отчетност, допреди кризата във финансовите институции съществуваше силно хетерогенна среда с разделени силози за данни и дублиране на бизнес, риск и регулараторен контрол. В резултат на непрекъснато повишаване на регулаторните изисквания, оптимизацията на банковите процеси и засилената интеграция между банковите продукти и услуги, финансовите институции са изправени през необходимостта да интегрират и управляват ефективно и интегрирано различните свои данни, контрол и отчетност. Тази тенденция е особено изразена в пазарните участници, които са част от глобални финансови групи.

>> Киберсигурността е от ключово значение. Агресивната дигитализация на финансовите услуги и интензивното използване на електронни и мобилни канали за достъп до и продажба на финансови продукти и услуги поставя сериозни предизвикателства за едновременно осигуряване на противоречивите изисквания за улеснен достъп и високо ниво на сигурност на клиентските данни и финансови ресурси. И докато преди няколко години тези въпроси бяха с относително по-нисък приоритет, няколко по-сериозни случая на неправомерен достъп и източване на клиентски средства доведоха до неимоверното повишаване на значението, влиянието и инвестициите в организационните звена и средствата за ИТ сигурност.

Примерни програми за дигитални трансформации във финансовия сектор

Инциативите в отделните функционални области мног често се групират в кохерентни трансформационни програми с взаимозависими проекти, които споделят общи цели и ресурси, например:

>> Управление на взаимодействието с клиентите: проекти за управление на потребителското преживяване и 360° поглед върху бизнеса и поведенеито на клиентите, продуктови каталози, индивидуализирано ценообразуване и автоматизирано управление на интегрирани пакети продукти/услуги.

>> Дигитализация и интеграция на електронните канали за дистрибуция: проекти за „клонове на бъдещето“ с интеграция на стационарен и мобилен фронт-офис, електронно и мобилно банкиране, АТМ канали и зони за 24/7 самообслужване.>> Оптимизация и автоматизация на основни бизнес процеси: проекти за оптимизация и автоматизация на бизнес процеси за апликации, активиране и обслужване на финансови продукти и услуги, платежни операции, трежъри и документарни операции.

>> Интеграция на данни и интегрирано управление на бизнес, риск и регулаторна отчетност: проекти за интегрирани силози от данни с множество динамични кубове и потребителски средства за индивидуализиране на бизнес, риск и регулаторния контрол и отчетност на базата на интегриран модел на данните.

>> Административно управление и поддръжка: проекти за ИТ и физическа сигурност, одит, устойчиво развитие, управление на човешките ресурси, фасилити мениджмънт.

>> Технологично обновление и оптимизация: проекти за оптимизация и виртуализация на ИТ среди и комуникационно оборудване, резервиращи центрове от данни, публични частни облаци.

В заключение

Продължаващата глобална икономическа и финансова криза и бурното развитие и навлизане на съвременните информационни технологии налатат множество сериозни промени в приоритетите и бизнес моделите на българските финансови институции. Дигитализация и автоматизация на процеси, интеграция на дистрибуционни канали и управление на потребителско преживяване, 360° поглед върху бизнеса и поведението на клиентите, пакетирането на продукти и услуги и индивидуализираното ценообразуване са ключовите понятия, които ще са във фокуса в следващите години. Навременното идентифицане, адекватното планиране и успешното управление на интегрирани бизнес и технологични трансформации в тези области се превръща в ново конкурентно поле и ще бъде в основата на устойчивото пазарно развитие на българските финансови институции.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов