“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 6, 2016

Ќов DR център резервира критично важните за ѕорше Ћизинг »“ услуги

ѕроектът е една от първите стъпки на ѕорше Ѕ√ в посока, осигур€ване на непрекъсваемост на »“ услугите.  омпани€та планира и други инициативи в това направление

от , 24 юни 2016 0 1788 прочитани€,

ѕорше Ѕ√ е дъщерна фирма на австрийски€ холдинг Porsche Salzburg - една от най-големите европейски компании за търгови€ с нови автомобили с централа в јвстри€. ‘ирмата има представителства в повече от 20 държави в ÷ентрална и ёгоизточна ≈вропа, включително и в  итай,  олумби€ и „или.

 омпани€та започва дейността си на български€ пазар, като вносител на леки и лекотоварни автомобили Volkswagen, а по-късно поема и правата за внос на марката Audi. ‘ирмата работи с добре развита дилърска и сервизна мрежа с традици€ в продажбите и с опит в поддръжката и гаранционното обслужване.


√еорги  омсийски е »“ мениджър в ѕорше Ѕ√ от 2008 г. ѕреди това е работил като мениджър "ѕредостав€не на »“ услуги" за ќћ¬ Ѕългари€ и консултант в ќћ¬ »звънтериториално проучване, клон Ѕългари€. »ма богат опит в управлението и реализаци€та на продажбите, доставките и логистиката, както и решени€ за отчети, анализи и системи за подпомагане вземането на решени€. ѕрез 2014 г. е отличен с наградата “»“ мениджър на годината” в категори€ “≈фективност”.

»нформационната среда

 ато ц€ло, ѕорше Ѕ√ развива дейност в 3 основни направлени€ – търгови€ на едро, търгови€ на дребно, лизинг и финансови услуги. “ези звена са взаимно свързани, но вс€ко от т€х развива различен тип бизнес и съответно ползва различни информационни решени€. —истемите, внедрени в различните дружества са изградени като отворени решени€, за да могат да се ползват и от партньори на компани€та.

ѕрез последните 2-3 години работата на »“ екипа на ѕорше Ѕ√ е насочена към по-ефективното информационно осигур€ване на основните бизнес процеси и изграждане на необходимите връзки между използваните информационни решени€. –еализирани са и н€колко проекта за модернизаци€ на » “ инфраструктурата, включително за консолидаци€ на сървърни услуги и за изграждане на съвременно VoIP решение, базирано на технологии на Cisco. ѕоредна стъпка в развитието на » “ инфраструктурата на дружествата на Porsche у нас е наскоро завършени€т проект за изграждане на център за възстанов€ване след аварийни ситуации (DR център), за критично важните информационни системи на "ѕорше Ћизинг Ѕ√" ≈ќќƒ – дружеството, което предостав€ услуги по финансиране на нови и употреб€вани автомобили от марките на концерна Volkswagen.

Disaster Recovery център

“ѕроектът за изграждане на резервни€ център на ѕорше Ћизинг – от концепци€та до физическата реализаци€ - бе осъществен от »“ отдела на ѕорше Ѕ√ в рамките на 6 месеца, като основната ни цел бе да осигурим непрекъсваемост на услугите, които ѕорше Ћизинг предлага на своите клиенти”, каза √еорги  омсийски, »“ мениджър в ѕорше Ѕ√.

–аботата по проекта започва с анализ на възможните критични ситуации и определ€не на най-веро€тните рискове, при реализаци€та на които дружеството ѕорше Ћизинг не би могло да предостав€ своите услуги – например изчезване на сградата в следствие на пожар или земетресение, пандеми€, заради ко€то служителите не биха могли да достъп€т работните си места и др.

ƒефинирани са 10 ключови работни места, които да бъдат изнесени в резервен център. ¬зето е решение резервни€т център да бъде обособен в сграда на ѕорше »нтер јуто – компани€, ко€то управл€ва дилърските центрове на марките Volkswagen и Audi в Ѕългари€.

“ѕреценихме, че в ѕорше »нтер јуто е налице необходимата технологична среда и инфраструктура и ресурсите на дружеството могат да се използват. “ам е изградена подход€ща инфраструктура, сградата непрекъснато се наблюдава, компани€та е от същи€ холдинг. ѕредимство е и това, че можем да използваме налични€ капацитет за широколентова комуникационна свързаност, между основни€ център и дилърството, дори без да се налага да ъпгрейдваме линии на този етап”, по€сни  омсийски.

¬ резервни€ център е изнесена част от използваното дотогава оборудване и съответно това оборудване е заменено с ново в основни€ дейта център. “ака например в резервни€ център е преместена системата за съхранение на данни, базирана на технологии на NetApp, а за основни€ дейта център е закупена сторидж система на NetApp от по-ново поколение.

¬сички »“ услуги, които ѕорше Ѕ√ предостав€ на ѕорше Ћизинг работ€т върху виртуални машини. »зграденото решение е базирано на технологии за виртуализаци€ на VMware и технологии на Veeam за резервно копиране, репликаци€, възстанов€ване и оптимизирано използване на данни.

»зползваните виртуални машини и файловите им сървъри се репликират в резервни€ център върху сторидж системата там. Ќа практика в Disaster Recovery локаци€та е изградена структура, ко€то е огледална на тази в основни€ дейта център, но в умален мащаб. “ам са обособени 10 работни места, обезпечени с необходимата техника. –аботните станции посто€нно се обнов€ват и поддържа, така че да бъдат продуктивни във всеки един момент, а по отношение на телефони€та с ћ“ел е договорено пренасочване на линиите към резервната локаци€, при необходимост.

–епликаци€та между основни€ и резервни€ дейта център е дотолкова идентична, че при евентуална аварийна ситуаци€ лаптопи (и други потребителски устройства) от основни€ център, които не са повредени, могат да се ползват в резервни€ без никакви допълнителни настройки.

“Ќе сме осигурили синхронна репликаци€ на базата данни, тъй като бе решено, че това не е необходимо. –епликаци€ се извършва веднъж на ден и има възможност за възстанов€ване на базата данни в състо€нието, в което е била един ден по-рано, което е достатъчно, за информационното осигур€ване на лизинговата дейност. ¬се пак системите, които резервираме не поддържат информаци€ за банкови транзакции. “е съхран€ват информаци€ за лизингови вноски, които така или иначе постъпват по банков път, така че данните се репликират в системите на банките”, коментира √еорги  омсийски.

—лед реализиране на проекта са проведени функционални тестове. √рупа от 10 експерти са осъществили редица проверки за съответствието на информаци€та в основни€ и резервни€ център. ¬ бъдеще такива тестове ще бъдат провеждани регул€рно два пъти в годината.

““ози проект е една от първите стъпки на ѕорше Ѕ√ в посока, осигур€ване на непрекъсваемост на »“ услугите. ѕланираме и други проекти в това направление. «апочнахме с изграждането на резервни€ център на ѕорше Ћизинг, тъй като лизинговата дейност е по-чувствителна към спиране на системите, в сравнение с останалите дейности, които осигур€ваме информационно. “ърговската ни дейност не е толкова застрашена от евентуален срив на системата, докато за финансовата дейност на ѕорше Ћизинг последстви€та биха били по-сериозни”, отбел€за  омсийски.

¬ ѕорше Ѕ√ е осигурено дублиране на по-гол€мата част от комуникационната свързаност, но изграждането на център за възстанов€ване при аварийни ситуации обслужващ дейностите във връзка с вноса на автомобили, предстои. —поред √еорги  омсийски, най-веро€тно този проект ще бъде осъществен чрез надграждане на създадени€ резервен център за ѕорше Ћизинг. ќбмисл€ се и вариант, при който част от информаци€та да се репликира в дейта център на ѕорше –умъни€, където се използват технологии, аналогични на внедрените у нас.

—пецифични моменти

“ќпредел€нето на рисковете, които си постав€ме за цел да редуцираме, бе най-трудни€т етап от проекта. “ази задача отне най-много време”, сподели  омсийски.

"“енденци€та да се изнас€ инфраструктура като услуга е особено актуална. –еализирането на проект за изграждане на DR център улесн€ва инициативите в тази насока, както и обратното"

ќще едно предизвикателство в проекта възниква, поради това, че по средата на неговата реализаци€ в ѕорше Ћизинг е внедрена нова система, осигур€ваща изпълнението на редица офис дейности без използване на харти€. ¬тори€т етап от внедр€ването на това решение продължава и към момента. ““ази система промени в известна степен първоначалното задание за резервни€ център в движение, като разбира се, го усложни”, отбел€за »“ ръководител€т на ѕорше Ѕ√.

¬ заключение

¬ контекста на реализирани€ проект,  омсийски отбел€зва, че изграждането на Disaster Recovery център е най-близка стъпка до изнас€не на услуги в облака, което е съвременната тенденци€ в развитието на » “ инфраструктурата за повечето компании.

““енденци€та да се изнас€ инфраструктура като услуга и да се предостав€т услуги като услуга (service as a service) е особено актуална. –еализирането на проект за изграждане на Disaster Recovery център улесн€ва инициативите в тази насока, както и обратното – ако вече е налице изнас€не на услуги в облака, такива услуги по-лесно могат да бъдат прехвърлени в DR център, тъй като са обхванати документално - €сно е кои са основните апликации, кои са основните процеси, които тр€бва да бъдат съхранени при евентуална аварийна ситуаци€ и т.н. Ќакратко, по отношение на » “ инфраструктурата вече от години основната тенденци€ е улесн€ване – т.е. развитие на виртуален слой, който маскира различи€та на хардуера и улесн€ва внедр€ването на други платформи без да има значение хардуерната специфика”, каза в заключение »“ мениджърът на ѕорше Ѕ√.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов