“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ в отбраната
бр. 7, 2016

»нтегриране на системите за сигурност Ц необходимо решение за повишаване на ефективността им

„рез интегриране на отделни автономни системи в единна автоматизирана система, организациите инвестират по-малко за значително по-мощно решение

от , 16 август 2016 0 1858 прочитани€,

ѕостигането на сигурност във всички възможни аспекти е основна задача на вс€ка институци€, а когато става въпрос за структури от сферата на отбраната, това е от първостепенно значение.

—игурността тр€бва да обхваща всички нива на управление, да покрива всички области от дейности и да въздейства върху механизмите на функциониране на организаци€та, следователно, тр€бва да бъде коректно управл€вана.

ѕри гол€ма част от съществуващите автономни системи за сигурност, се наблюдава излишно припокриване и повтар€не на функции, невъзможност за корелиране на събити€та от отделните системи, което води до неефективност и допълнително оскъп€ване. –азвитието на IP базираните технологии направи възможно интегрирането на автономните системи за сигурност и изграждане на единна автоматизирана система за сигурност.

ѕон€тието „интегриране“ може да бъде дефинирано като множество от уникални свойства, достъпни за потребител€ на системата за сигурност, след като на две или повече подсистеми им се позволи да обмен€т информаци€, специфична за вс€ка подсистема. Ќаличието на много подсистеми в един проект не означава, че системата е интегрирана.

         »нтегрирането на системите за сигурност включва не само интегриране на компоненти, но и интегриране на функции. ‘ункциите на най-високо ниво могат да бъдат получени чрез интегриране на компоненти в сложна система, вместо изпълн€вани от отделни несвързани подсистеми [1].

ѕредимства на интегрирането на системите за сигурност

ќсновните системи за сигурност са с функции за:

 • откриване на прониквани€;
 • контрол на достъпа;
 • видеонаблюдение,

јко вс€ка една от тези системи е независима и автономна, алармите за проникване ще се по€в€ват в една система, достъпът ще се контролира и администрира в самосто€телна и независима база от данни, а интелигентната цифрова технологи€ за видеонаблюдение ще се експлоатира на специално компютърно оборудване. ¬с€ка система ще изисква услуги, поддържане, администриране и обучение за работа с не€. ќсвен това н€ма възможност за свързаност и корелаци€ между събити€та в отделните системи.

„рез интегриране на тези отделни автономни системи за сигурност в единна автоматизирана система, организациите инвестират по-малко за значително по-мощно решение за сигурност. »нсталирането и обучението са само за една система. –азходите за администриране и поддръжка също се редуцират, защото са за една система. ”стройствата, компоненти на системата се използват по много различни начини – за включване на осветление, за видео заснемане, за отдалечено увеличение, за увеличаване на видео резолюци€та  или честотата на кадрите, за заключване на врати и други аспекти от управление на сигурността. »зползването на една единствена система за сигурност позвол€ва по-гол€ма гъвкавост, и при добав€не на допълнителни компоненти, които могат да бъдат лесно интегрирани в ц€лостната система.

ѕовечето интегрирани системи за сигурност се основават на конвергенци€ на технологиите за сигурност и информационните технологии и използват TCP/IP Ethernet инфраструктурата като комуникационна среда. “ова позвол€ва свързване на системите за сигурност с мрежовата и информационната инфраструктура на организаци€та.

ѕолзи от интеграци€та

ѕолзите от интегрирането на системите за сигурност, могат да се обобщ€т по следни€ начин:

 • ”нифициран интерфейс, позвол€ващ на един потребител да се обучава за работа с множество системи за сигурност;
 • Kомпонентите на систeмата за сигурност могат да се използват за много цели. Ќапример, сензорът за движение може да се използва за управление на осветлението през работно време, както и за откриване на проникване в неработно време.
 • ¬ъзможност за гъвкаво и ефективно проектиране, така че да могат да се разшир€ват, като с минимални усили€ и на ниска цена допълнително се интегрират компоненти.
 • ѕо-добра адаптаци€ към необходимото ниво на сигурност на организаци€та.
 • ѕредостав€т повече информаци€, ко€то може ефективно да се  използва, дори за доказателство пред разследващи и правоприлагащи органи.
 • Ќезависимост от производител€, което дава възможност да се избере най-доброто оборудване за конкретната цел.
 • ≈динствен интегратор е отговорен за всички компоненти на системата за сигурност
 • ѕозвол€ват интегриране с информационните системи на организаци€та.

ѕримерно решение за интегрирана система за сигурност

ѕреди да се проектира интегрираната система за сигурност е необходимо да се извърши анализ и да се отговори на  въпросите [1]:

 •  ои активи тр€бва да бъдат защитени;
 • ќт кого да са защитени;
 • —рещу какви типове атаки или злоупотреби да се защит€т;
 •  ак чрез интегриране могат да се усъвършенстват функциите на системите, така че да се предотврат€т възможни злоупотреби, криминални престъплени€ или терористични действи€?

—истемите за сигурност използват множество техники, за да постигнат необходимото ниво на сигурност.

»зползването на контрол на достъпа, откриване на прониквани€, охрана на периметъра и видео наблюдение в интегрирано решение дава добра възможност за противодействие на атаките и повишаване на сигурността (фиг. 1.) [2].

Ќапример, ако системата за видео наблюдение се използва в интеграци€ с контрол на достъпа, охрана на периметъра и откриване на проникване, то видео наблюдението ще може да се фокусира върху специфични транзакции. “ова значително ще улесни оператора и повиши ефективността му. »нтегрирането дава възможност информаци€та от транзакциите да се комбинира с видео данни, както и информаци€та от охрана на периметъра да се съчетае с PTZ (pan-tilt-zoom) свойствата на камерите за видео наблюдение.

»нформаци€та от интегрираната система за сигурност може да се обедини с данните от информационните системи, такива като системи за управление на сигурността и събити€та, за да се установ€т детайли около събити€, свързани с нарушени€ на сигурността. Ќапример, данните от контрола на достъпа и видео наблюдението могат да свържат потребителите с конкретно местоположение, което да помогне да се определи, дали потребителски€т акаунт е компрометиран, или съществува вътрешна заплаха.

¬ заключение

Ќа насто€щи€ етап от развитие на обществото, характеризиращ се с непрекъснато нарастващи заплахи за сигурността и като честота, и като разнообразие и като нанесени щети, е необходимо непрекъснато усъвършенстване на системите за защита и противодействие, не само на технологично и техническо ниво, но и развитие на нови концептуални модели за сигурност.

»нтегрирането на системите за сигурност не е само подход€що решение, а е необходимост, както за структурите от сектора за сигурност и отбрана, така и за организациите, в които технологиите са критични, от гледна точка на сигурността.

»зточници

 1. T.Norman, Integrated Security Systems Design, Elsevier Inc., 2014
 2. http://www.securitymagazine.com/articles/85832-integrating-security-systems-for-greater-business-value

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов