“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 12, 2015

ќѕ÷»»“≈ «ј ѕ–»ƒќЅ»¬јЌ≈ Ќј ј ÷»» »Ћ» ƒяЋќ¬≈

или как да стимулираме дългосрочно отличното представ€не на »“ мениджърите

от Ќад€  ръстева, 23 декември 2015 1 1450 прочитани€,

* —тати€та е подготвена от екип на јдвокатско дружество “ƒинова, –усев и съдружници”

ѕрез последните години в класациите за най-успешен бизнес в Ѕългари€ все повече от топ позициите се заемат от изц€ло български дружества. «а това основна заслуга имат бързо развиващите се български »“ компании. ¬ъпреки сериозната конкуренци€ на успешни и утвърдени в световен мащаб гиганти, разчитащи на капитала и името на мултинационалната група, от ко€то са част, местните дружества успешно се развиват със завидни темпове и нер€дко напоследък влизат в радара на световни инвеститори.

“ј…Ќј“ј Ќј ”—ѕ≈’ј

Ѕезспорно всичко това се дължи основно на високата квалификаци€, опит и иновативен подход на служителите на тези дружества. —ъщо така обаче, зад бизнес растежа и развитието на всеки усп€л бизнес стои добър и целенасочен мениджмънт.

¬ конкурентни€ »“ бранш друга тенденци€ през последните години е посто€нното разработване на различни нови и интересни подходи за стимулиране на служителите. ¬ажно е обаче тези подходи да се диференцират в зависимост от адресатите си. ≈дно е €сно – за добри€ мениджмънт невинаги еднократен годишен бонус е достатъчен стимул за мотивиране на усили€ за дългосрочно развитие на бизнеса.

SOP ¬ ЅЏЋ√ј–»я

¬се още обаче не се наблюдава сред българските работодатели разпространено използване на планове за дългосрочно стимулиране на висши€ ръководен персонал чрез опции за придобиване на акции или д€лове (т.нар. общо share option plans или накратко SOP). ¬секи обаче е чувал за годишната заплата от 1 долар на —тив ƒжобс, ћарк «укерберг, ћег ”итман и редица други CEO-та на водещите световни компании в сектора.

ѕонасто€щем в Ѕългари€ SOP все още се предлагат предимно в мултинационални компании с местни поделени€. ѕочти винаги предлаганите опции се отнас€т до акции на чуждестранно публично дружество, част от съответната мултинационална група. ќттук идва и превратното разбиране на пазара, че SOP са възможни само за публични акционерни дружества.

“емпото на растеж и отвоюваното лидерско м€сто на пазара на редица местни дружества показва, че те по нищо не отстъпват на „американците“. «а да могат обаче да не позвол€т на следващи€ световен гигант, установил се на българска територи€, да успее лесно да привлече наготово отлични€ му мениджмънт, български€т работодател е важно да предостав€ конкурентни услови€.

ќсновните митове, не€сноти и трудности, които според нас са гол€ма част от причините SOP да не са толкова попул€рни сред българските работодатели, най-общо са:

ћ»“

SOP може да се прилага само по отношение на акции в публични дружества

«аконът не избро€ва и не определ€ видовете SOP, които могат да бъдат прилагани за бонусиране. Ѕизнесът е оставен сам да избере по какъв начин и в какъв вид да предостави допълнително стимулиране. ѕреди да се направи този избор е важно единствено внимателно да се оцен€т плюсовете и минусите на всички възможни алтернативи и най-вече факторите време и пари.

“–”ƒЌќ—“»

–азходи

¬ калкулирането на дадени€ SOP важно е работодател€т предварително да е на€сно с всички разходи, които може да възникнат при прилагането му – от такси и разходи по предостав€нето и упражн€ването на правото на SOP (включително такси за депозитар, нотариус и др.) до данъците и данъчните облекчени€, които биха могли да се приложат.

ƒългосрочна инвестици€

ѕо същината си SOP е дългосрочна инвестици€ в даден служител. «атова е важно работодател€т да прецени кой е този вариант на SOP, който н€ма да се отрази негативно на бизнеса му в дългосрочен план – например, наличието на SOP би могло да се отрази върху решението на потенциални инвеститори и/или акционери/съдружници.

–иск за неблагопри€тен данъчен резултат

 огато SOP се прилага за публично акционерно дружество, съществуват възможни данъчни облекчени€ за служителите. ќт друга страна, целта на повечето видове SOP е дадени€т служител да реализира правото си за изкупуване на цена, по-ниска от пазарната към датата на придобиване на акциите/д€ловете, което би могло да се отрази негативно на данъчни€ резултат на дружеството.

ѕоради горното, препоръчително е да се прилага даден вид SOP само след като всички страни по него са на€сно с крайни€ резултат от изпълнението му, макар и той да настъпи, например, след пет години.

Ќ≈я—Ќќ“»

—поред преимущественото мнение, по отношение на SOP в Ѕългари€ съществуват редица не€сноти, като например каква процедура да се приложи (напр. обратно изкупуване на акции или издаване на нови), как да се осчетоводи транзакци€та като приход или разход и др.

ѕревратно е горните въпроси да се възприемат като не€сноти. “е са по-скоро предизвикателства за бизнеса и съветниците му. »стината е, че н€ма универсална формула или €сна правна рамка. ¬ажно е всеки да намери най-подход€щи€ за бизнеса и служителите му план.

»«¬ќƒ

Ћипсата на изрична правна регулаци€ на даден проблем не следва да спира креативността и желанието за растеж, защото често се оказва, че добре измислени€т бизнес план може бъде вкаран в приличен правен вид и да заработи във ¬аша полза.


 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов