“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ‘окус
бр. 11, 2005

7 посоки за развитие на корпоративната »“ архитектура

от , 08 декември 2005 0 9189 прочитани€,
—траница 1 от 8

ƒанни, процеси, услуги, отворени стандарти ... ќт къде да зпочнем строежа на информационната инфраструктура, ко€то ни е необходима? “ази стати€ разглежда разглежда ключовите елементи на корпоративната »“ архитектура. ќбедин€ва ги едно качество – подчиненост на бизнеса

Ќикога досега хората, отговорни за бизнес развитието на своите организации не са имали толкова пр€ко и силно вли€ние върху решени€та свързани с това как »“ средата да се проектира и обнов€ва. ƒнес към корпоративната архитектура про€в€ват все по-подчертан интерес дори висшите ръководители, все повече от които озъзнават, че са длъжни да зна€т, къде се намира информаци€та, принадлежаща на т€хната компани€, както и кой и за какви цели € използва.
—поред аналитиците от Gartner, докато през последните н€колко години 85% от работата на »“ стратезите бе свързана с физическите и логическите елементи ина информационната среда, днес вече 50% от вниманието им е съсредоточено върху сами€ бизнес, а вс€ка организаци€ чувства потребност от мениджъри, които разбират взаимната връзка между ключови бизнес въпроси и »“ архитектура.

¬ъзход за архитектурите, ориентирани към данните

- ќпитом€ване на данните с Data-Centric Architectures
- SQL, XML и универсалната база данни
- ћогъществото на средствата за търсене в корпоративните данни


÷елта е не само синхронизаци€ на информаци€та обмен€на от наличните системи, а по-добро качество на данните

ќрганизациите винаги са обръщали внимание на качеството и интегрирането на данните. Ќо на този етап интересът към подобр€ване на управлението на данни и съдържание определено е в апоге€ си.  омпании от различни сектори съсредоточават все повече усилили€ върху обедин€ването на информаци€та в рамките на ц€лата организаци€ и върху проектирането на архитектури, осигур€ващи максимална полезност и достъпност на данните.
ѕричините за това са поне две. ѕърво, грешните, непълни и остарели данни са еднозначни с по-високи разходи, защото възпреп€тства автоматизаци€та и вод€т до забав€не на бизнес процесите. ¬торо, бизнес лидерите искат да получават повече информаци€, когато вземат решени€ – и структурирана, и неструкторирана, финансова, маркетингова, логистична – а прекалено много данни остават скрити.
«а много големи компании, създаването на ориентираната към данните архитектура започва с осмисл€нето на основните елементи – идентичност и параметри на клиенти, продукти, служители и друга важна информаци€, ко€то стои в сърцето на бизнеса. ¬ глобалното предпри€тие данните за клиентите или продуктите обикновено са разпръснати в десетки, ако не и стотици внедрени CRM, ERP и други системи, и то от различни доставчици. ¬секи набор от данни обикновено е пригоден към специфични бизнес нужди и подразделени€ – инженеринг, продажби, маркетинг. ¬ резултат на това при поглед отгоре се вижда море от фрагментирана информаци€, ко€то неминуемо води до погрешни бизнес анализи.

”правление на ключовите данни
Ќапоследък възникна ц€л клас от нови решени€ за управление на ключовите данни – т.нар. master data management solutions, предлагани от доставчици като Oracle, SAP, Siebel Systems и други водещи софтуерни компании. Ќапример Enterprise Data Hubs на Oracle, е продукт, който комбинира механизми за публикуване и получаване на информаци€, автоматизаци€ на процесите въз основа на конфигурируеми правила, и база знани€, подмагаща мениджърите на данни да заличат различи€та между системите-източници. Ќ€кои решени€, като това на
Siebel, акцентират върху функционалността за бизнес анализи. ¬сички те обаче имат за цел създаването на еталонен набор от проверени и точни данни, които да се използва във всички звена в организаци€та независимо от това как се съхран€ват– на мейнфрейм, чрез транзакционна система или, склад от данни и т.н.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов