“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини —правочник на потребител€
бр. 8, 2016

CAD/CAM/CAE и √»— системи на български€ пазар С2016

от , 13 септември 2016 0 3040 прочитани€,

CAD/CAM/PLM

Allplan GmbH, √ермани€

Allplan Engineering - интегриран BIM/CAD софтуер за проектиране на конструкции.

Allplan Architecture - обектноориентиран BIM / CAD софтуер за проектиране на всички типове сгради.

–азпространение: »–ћ ≈ќќƒ

Altium

Altium Designer - CAD/EDA система за проектиране на електроника – схемни решени€, FPGA, симулации, проектиране на печатни платки.

–азпространение:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ

Autodesk

- »нструменти за базово проектиране

AutoCAD 2017 – попул€рен продукт за 2D и 3D проектиране и конструиране в глобален мащаб. ѕрограмата предлага иновации, които да спомагат за по-ефективно проектиране и документиране и дава възможност за по-сигурно, точно и безпроблемно сподел€не на проекти и чертежи.

AutoCAD LT – —офтуер за 2D чертане и проектиране на детайли с фокус върху увеличаване на производителността. »зчерпателни€т набор от инструменти позвол€ва точно и ефективно да създавате, промен€те и сподел€те своите чертежи. »зползването на оригинални€ файлов формат DWG осигур€ва стабилност и съвместимост при комуникаци€та с клиенти и колеги.

–азпространение: Ѕи≈мƒжи – официален дистрибутор за Ѕългари€; оторизиран дилър:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ; ѕетершинег енд  аниско Ѕългари€ ќќƒ; ћапекс јƒ

 • —офтуерни пакети

Autodesk AEC Collection 2017

ѕакетът съчетава предимствата на —троително-информационните модели (BIM) с най-съвременни софтуерни инструменти за проектиране, визуализаци€ и документаци€. “ова е комплексен пакет за проектиране, анализ, визуализиране и последващ контрол при строителството на: сгради по част архитектура, ¬и , ќ¬ , електро, пожарогасителни, пожароизвестителни инсталации, конструкции; гражданска инфраструктура; заводи и промишлени исталации. ¬ пакета са включени: AutoCAD; AutoCAD Architecture; AutoCAD Civil 3D; AutoCAD Electrical; AutoCAD Map 3D; AutoCAD MEP; AutoCAD Plant 3D; AutoCAD P&ID; AutoCAD Raster Design; AutoCAD 360 Pro; AutoCAD Utility Design; FormIt 360 Pro; InfraWorks 360; Insight 360; Navisworks Manage; ReCap 360 Pro; Revit; 3ds Max; Vehicle Tracking; м€сто за съхранение на сървъри на Autodesk (25GB)

Autodesk Product Design Collection 2017

Ќабор от инструменти, които ускор€ват, улесн€ват и подобр€ват машинното конструиране. ¬ключва функционалности за 2D/3D проектиране в оригинален DWG формат, обширни бази със стандартни елементи и възможности за симулаци€ и анализ на сглобената единица. ќптимизира създаването на фабричен цех или произодствена база. ¬клчва продуктите: Inventor Professional; Fusion 360; Vault Basic; Navisworks Manage; Factory Design Utilities; 3ds Max; ReCap 360 Pro; AutoCAD; AutoCAD Electrical; AutoCAD Mechanical; AutoCAD Architecture; AutoCAD 360 Pro.

–азпространение: Ѕи≈мƒжи – официален дистрибутор за Ѕългари€; оторизирани дилъри:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ, ѕетершинег енд  аниско Ѕългари€ ќќƒ

- ѕродукти:

Autodesk AutoCAD Architecture 2017 - специализиран софтуер за архитекти. ¬ключва ц€лата функционалност на стандартни€ 3D AutoCAD и добав€ специални инструменти за архитектурно проектиране, които автоматизират често повтар€щите се задачи и ускор€ват работни€ процес. DWG файлови€т формат гарантира безпроблемна комуникаци€ с колеги и екипи. ¬ключените инструменти за визуализаци€ помагат за реалистично представ€не и по-ранно одобрение на проекта.

AutoCAD MEP 2017 - специализиран софтуер за създаване на чертежи в частта ¬и , електро и ќ¬ . јвтоматизира повтар€щите се задачи като позвол€ва на инженерите да създават точна документаци€ по-бързо и да комуникират безпроблемно с колеги, благодарение на DWG формат.

Advance Steel 2017 специализиран продукт за проектиране на конструкции. ѕозвол€ва създаването на прецизни модели и чертежи на стоманени конструкции с интегрираните библиотеки и инструменти. –аботи като надстройка върху AutoCAD.

Autodesk Revit Architecture 2017 - решение за създаване на строително-информационни модели (BIM) за архитекти, осигур€ващо интегрирани инструменти за проектиране и анализ на сгради. ѕоказва вс€ка спецификаци€, чертеж, 2D и 3D изглед от една и съща база данни, като автоматично координира промените във всички етапи на разработване и представ€не на проекта. ѕодпомага взимането на по-информирани решени€ в ранните етапи на проекта.

Autodesk Revit MEP 2017 - решение за създаване на строително-информационни модели (BIM) за ¬и , електро- и ќ¬  инженери. ѕредостав€ специални инструменти за проектиране и анализ на сградни инсталации. — Revit MEP инженерите могат да взимат по-добри решени€ по-рано в процеса на проектиране, защото могат точно да визуализират сградните инсталации, преди те да бъдат изградени.

Autodesk Revit Structure 2017 - решение за проектиране на конструкции на основата на BIM, което предостав€ специално създадени инструменти за конструктивно проектиране, анализ и документаци€.

*Autodesk Revit 2017 включва в себе си Revit Architecture, Revit MEP и Revit Structure, като се продава като един общ продукт за всички специалности

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 - софтуер за изчисление на строителни конструкции от вс€какъв вид. ѕредлага функционалност за хил€ди анализи, както статични, така и динамични, анализ на устойчивост при земетресени€ и силни ветрове.

AutoCAD P&ID 2017 - софтуер за създаване, модифициране и управление на тръбопроводни и инструментални диаграми.

AutoCAD Plant 3D 2017 - 3D софтуер за проектиране, моделиране и документиране на заводски процеси и промишлени съоръжени€ (тръбопроводи, оборудване, носещи конструкции и други компоненти на заводи, промишлени сгради и пречиствателни станции).

Autodesk ReCap 2017 - софтуер за обработка на данни от лазерно сканиране и привеждането им в цифрова CAD или BIM среда за основа и доработка в други специализарани проектнантски софтуери при проекти за реновации, реконструкции и рехабилитации.

Autodesk Navisworks Simulate 2017 - съчетава проектните данни от различни специалисти, създадени включително и с BIM и дигитални прототипи (DP) в един интегриран модел, което позвол€ва анализиране и визулизиране на проекта, както и симулиране на строителните процеси за навременно откриване на грешки.

Autodesk Navisworks Manage 2017 - включва инструменти за преглед на проекта и по-ефективна комуникаци€, които позвол€ват да се съчетават мултидисциплинарни проектни данни, създадени включително и с BIM или дигитални прототипи. ѕомага за откриване на несъответсви€ преди етапа на строителство, което намал€ва разходите и времето за преработка на проекта.  омбинира пространствена координаци€ с проектни€ график, за да създаде 4D симулаци€, с ко€то да се визуализира и анализира проекта в различните етапи във времето.

AutoCAD Mechanical 2017 – включва всички функции на AutoCAD, както и изчерпателни инструменти за автоматизаци€ на механичните инженерни задачи като генериране на машинни елементи, оразмер€ване и предостав€не на спецификации с материали. »ма библиотека с над 700 хил. стандартни елемента, поддържа множество международни чертожни стандарти и позвол€ва на потребителите да създават детайли и да документират създадени с Inventor дигитални прототипи.

AutoCAD Electrical 2017 – специализирана верси€ на AutoCAD за електротехника и автоматизаци€. ¬ключва всички инструменти на AutoCAD, плюс ц€лостен набор от CAD функционалности за електро проектиране и обширни библиотеки с готови елементи и инструменти за автоматизиране на задачи от електротехниката.

Autodesk Inventor 2017 – инструмент за тримерно параметрично моделиране. ќсигур€ва 100% гарнтирана взаимовръзка с двумерни чертежи в оригинален DWG формат. ѕредостав€ огромен набор от инструменти за лесно конструиране в 3D, елиминиране на грешките и оптимизиране на машини и детайли. ƒава възможност за създаване на ц€лостен дигитален прототип, позвол€ващ машината да бъде тествана и оптимизирана, преди да бъде произведена.

Autodesk Inventor Professional 2017 – Ќадграждa функционалностите на Inventor, като включва динамични симулации, постав€не на кабели, трасета и пневматика в 3D, както и възможност за създаване и тестване на инструментална екипировка.

Autodesk Vault Family 2017 – ѕодпомага работата в екипа от конструктори, както и между отделни групи проектанти. –аботи директно от приложени€та на Autodesk, като AutoCAD и Inventor и дава възможност за сигурно съхранение на инженерните данни, т€хното сподел€не и обм€на, запазване на предишни версии, одобрение на извършени промени и много други.

Autodesk Alias Design – »зползва се от 99% от автомобилните производители за създаване на сложни повърхнини и форми. ¬ машиностроенето тази програма се комбинира отлично с параметрични€т модел на Inventor и служи за съдаване на трудни за моделиране по традиционни методи модели, като витла, винтове, спирали и пр.

Autodesk Simulation Mechanical – —пециализиран софтуер за статични и динамични симулации по метода на крайните елементи. ѕредостав€ гол€м набор от точни механични симулации, за да помогне да предвидите поведението на създавани€ от вас продукт и да го оптимизирате преди да бъде произведен.

Autodesk Nastran In-CAD – вграден във ваши€ CAD софтуер модул за симулации по метода на крайните елементи. «аимстван от Autodesk Nastran Solver, този продукт предлага на потребителите възможности за множество анализи, като линейно и нелинейно напрежение, динамични симулации и топлинен обмен.

Autodesk Moldflow – —офтуер за симулаци€ на продукти от пластмаса, който е част от решението на Autodesk® за цифрово прототипиране. ѕредлага инструменти, които помагат на производителите на пластмасови издели€ да тестват, оптимизират и валидират продуктите си и свързаните с т€х процеси по изработването им.

Autodesk CFD – —пециализиран софтуер за симулации на флуиди – топлоомен, потоци, завихр€ни€ и пр. ѕредлага възможност за извършване на калкулациите, както на локален компютър, така и в облачното пространство на Autodesk. –аботи с модели от всички тримерни CAD формати.

–азпространение: Ѕи≈мƒжи – официален дистрибутор за Ѕългари€; оторизирани дилъри:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ, ѕетершинег енд  аниско Ѕългари€ ќќƒ

Autodesk Manufacturing

ѕродукти на Autodesk Manufacturing, осигур€ващи ефективно управление на широк кръг NC машини - стругове, 2-5 осни фрезови центри, нишкови ерозийни машини, швейцарски тип стругове, роботи:

PowerMILL – висок клас система за управление на фрезови NC машини

FeatureCAM – управление на фрезови, стругови, струго-фрезови и нишкови ерозийни машини

PowerSHAPE – система за моделиране на повърхнинни и твърдотелни геометрични обекти

PowerINSPECT – продукт за инспекци€ на детайли и екипировка

ArtCAM – система за моделиране и производство на художествени форми.

–азпространение: ƒи“ра ќќƒ

Dassault Systemes

CATIA - инженерни решени€ от висок клас за 3D проектиране и производство. ѕозвол€ват на потребителите да симулират цели€ цикъл на моделиране на индустриални процеси, от първоначалната иде€, през продуктови€ дизайн до виртуалното сглоб€ване.

–азпространение: ƒи“ра ќќƒ, ’айкад »нфотех ќќƒ

Dassault Systemes

3DEXPERIENCE - инженерна и бизнес платформа за управление на развойни и производствени проекти. ќсигур€ва достъп до проектната информаци€ чрез регламенти за всички участници в проекта (конструктори, технолози, отговар€щи за производството, икономисти, ръководители на проекта), както и централизирано съхран€ване и контролирано управление на информаци€та.

–азпространение: ’айкад »нфотех ќќƒ

Dassault Systemes

SIMULIA - висок клас симулации.

ENOVIA - управление на жизнени€ цикъл на издели€та.

DELMIA - управление на производството.

–азпространение: ƒи“ра ќќƒ

Dassault Systemes SolidWorks Corp.

SolidWorks - продукти, покриващи всички аспекти на процеса на разработка чрез интегрирани средства за проектиране, симулации, техническа комуникаци€ и управление на инженерните данни:

 • 3D проектиране: SolidWorks - Standard, Professional и Premium

 • инженерни симулации: SolidWorks Simulation - Standard, Professional и Premium, SolidWorks Flow Simulation, SolidWorks Plastics

 • управление на инженерните данни: SolidWorks PDM - Standard, Professional, EXALEAD OnePart

 • техническа комуникаци€ и визуализаци€: SolidWorks Composer, SolidWorks Inspection, SolidWorks MBD, SolidWorks Visualize

 • проектиране на електрически и електромеханични системи: SolidWorks Electrical Professional, SolidWorks Electrical 3D, SolidWorks Electrical Schematic, SolidWorks PCB.

–азпространение: ƒи“ра ќќƒ, –апид ѕрогрес ≈ќќƒ

DP Technology Corp.

ESPRIT CAD/CAM - изграждане на технологии за обработка и програмиране на машини с ÷ѕ”, включително фрезови машини с 2,5 до 5 симулативни оси, 2-22 оси струговане, струго-фрезови машини, мултифункционални машини, програмиране на „Ѕ“-ос, многоосни борверзи, много-шпинделни и много-револверни машини, високо-скоростна 3 до 5-осна обработка (High Speed Machining), 2 до 5-осна електронишкова ерози€.

–азпространение: –апид ѕрогрес ≈ќќƒ

EDV-Software-Service GmbH & Co, јвстри€

AX3000 - интегрирана система на модулен принцип за проектиране на ќB , ¬и  и електроинсталации. –аботи като надстройка с Allplan, AutoCAD, BricsCAD, SketchUP и Revit.

–азпространение: »–ћ ≈ќќƒ

EPLAN Software & Service

EPLAN Electric P8 – електротехническа CAD/CAE система. ѕомага на инженерите да изготв€т електрическите схеми, като спест€ва до 40% от времето за труд, минимизира възможността за допускане на грешки чрез автоматични проверки. √енерира автоматично монтажни документи, и таблични рапорти и справки. ѕрограмата създава ц€лостна среда за изготв€не на проекти от ниво идеен проект, през проектиране, доставка и изпълнение, до ревизи€ на проект и поддръжка на съоръжени€та.

EPLAN ProPanel - електротехническа 3D CAD/CAE система за насищане на монтажни повърхнини. ѕрограмата има директен интерфейс към EPLAN Electric P8. ѕомага на инженерите да разпредел€т апаратурата във виртуална 3D среда, като по този начин се минимизират възможностите за допускане на грешки и колозии. јвтоматично изчисл€ва дължини на връзки и проводници, генерира 2D монтажни планове, както и планове за разпробиване на повърхнини. ѕриежава CAM модул за директен експорт на информаци€ към цифрови машини за разпробиване на повърхнини и разкро€ване на кабели и вътрешни връзки.

–азпространение: –»“Ѕ”Ћ ≈ќќƒ

IGE+XAO Group

SEE Electrical - CAD софтуер за електротехническо проектиране. ‘ункционалността може да се разшир€ва с допълнителни модули - например Cabine Layout (за проектиране на ел. табла и шкафове), House Installation, Open data, Environment Synchronizer, SEE Project Manager, Solidworks EPDM Interface, Intelligence PDF и др.

SEE Electrical Building - решение за проектиране на диаграми, автоматично генериране на single-line схеми и реализиране на ел. шкафове.

SEE Project Manager - ћеждинен PDM пакет с функции като пълно персонализиране, управление на големи организации и сложни жизнени цикли, управление на BOM, ERP интеграци€ и т.н.

–азпространение: IGE+XAO Balkan

McNeel & Associates

RhinoCeros - ”ниверсална CAD система. ћного удобен 3D повърхнинен моделер. Ўироки възможности за разширение и много налични допълнителни приложени€ за архитектура, машиностроене, корабно проектиране, бижутери€ и др.

–азпространение:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ

Metalix CAD/CAM Ltd.

CncKad - за управление на машини за разкрой на листов материал.

–азпространение: ƒи“ра ќќƒ

NCG CAM Solutions

NCG CAM независимо CAM решение, Windows ориентирано с при€тен клиентски интерфейс. »ма директна връзка с €дрото на Creo Parametric 3.0 Granite и пълна асоциативност с Pro/ENGINEER, както и е напълно асоциативен и със SolidWorks.

–азпространение:  онтракс ≈јƒ

ѕроектсофт ≈ќќƒ

PSCAD - система за ц€лостно проектиране на строителни конструкции на сгради в съответствие с ≈врокод. ѕредлага възможности за изчертаване на кофражни и монтажни планове, изграждане на 3D геометричен модел, генериране на разрези и изгледи, мрежи крайни елементи, анализ и оразмер€ване на стоманени и стоманобетонни конструкции.

Design Expert - пакет от модули за оразмер€ване, конструиране и изчертаване на елементите на строителните конструкции по ≈врокод. –аботи самосто€телно или съвместно с PSCAD. ¬ключва модули за греди, колони, плочи, шайби, стълби, фундаменти и др. ќразмер€ването на елементи с произволна форма се извършва с помощта на ефективни числени методи. јрмировката на елементите се конструира и изчертава автоматизирано с отчитане на конструктивните изисквани€, заложени в ≈врокод

–азпространение: ѕроектсофт ≈ќќƒ

PTC

Creo Direct 3.0 - моделиер за директно интуитивно моделиране, предназначен за концептуален дизайн за целите на конструктивни€ екип: да се даде визуално представ€не на иде€та или концепци€та; да се създадът колкото се може повече концепции; да се извърши оценка и избор на най-подход€щата концепци€.

Creo Essential 3.0 e базовото ниво на тримерни€ моделиер и включва включва в себе си Creo Parametric 3.0 и модула Flexible Modeling. Creo Parametric 3.0 e CAD параметричен моделиер от висок клас предназначен за всички сфери в областта на машиностроенето, инструменталната екипировка и др. —ъдържа разширени възможности за повърхнини, обширен транслатор на данни, механизъм за раздвижване на сглобени възли и т.н.

Creo Parametric 3.0 - пълна гама от CAD/CAM/CAE решени€ с модулите:

- Computer Aided Verification - за проверка на тримерни модели и сглобени единици за грешки в конструкци€та и за отклонени€ в размерите и допуските. »зготв€ програми за 3D координатни машини (CMM).

- Flexible Modeling Extension: дава възможност да се работи в средата на параметрични€ моделиер по правилата на т. нар. директно интуитивно моделиране. ѕолезен модул, особено за начално концептуално конструиране, както и при работа с вносна геометри€ от конкурентни системи.

- Expert Framework Extension (EFX) - за бързо създаване на метални конструкции, с автоматизирани операции.

- Tolerance Analysis Extension - за толеранс анализ.

- Interactive Surface Design - за повърхнинно тримерно моделиране. ѕозвол€ва дизайнерите и конструкторите да достигнат неверо€тни форми на тримерни€ модел.

- Advanced Assembly Extension (AAX) - подход€щ за работа  със свръх големи сглобени единици (над 1000 детайла)

- Advanced Rendering Extension (ARX) - за създаване на фотореалистични 3D изображени€. –азполага с библиотека с над 200 вида текстури. ѕоддържа различни светлинни източници, отразена светлина, опци€ за имитаци€ на разсе€на светлина и т.н.

- Reverse Engineering Extension (REX) - с помощта на 3D скенер той позвол€ва реални€ детайл лесно да се превърне във виртуален прототип изграден от фасетъчни повърхнини.

- Cabling and Piping Desing – за проектирането на електрически мрежи и тръбопроводи.

- Tool Design Extension - пакет инструментални модули за конструиране на пресформи и ле€рски форми за метал, щампи и др.

- Expert Moldbase Extension (EMX) - за проектиране на пресформи за пластмаса.

- Complete Mold Design Extension - решение за инженер-технолозите проектиращи щампи, форми и матрици за леене на пластмаси и метали

- NC Prismatics and Multi-Surfaces Milling Options (PMSMO) - възможности и библиотеки с инструменти за създаване и контрол на NC програми за фрезоване.

- Production Machining Extension - възможности и библиотеки инструменти за създаването и контрола на NC програми за 2,5 -3 осево фрезоване.

 • Complete Machining Extensionвъзможности за 2, 2.5 и 3 осни фрезови обработки; 2-4 осеви стругови обработки; 2-4 осни нишково-ерозиини обработки; реални симулаций на процеса на р€зане.

 • NC Sheetmetal Extension - за ефективното производство на ламаринени издели€

- Progressive Die Extension (PDX) - проектиране на щанци.

- Plastic Adviser Extension (PAX) - анализ на матричното запълване при симулаци€ на запълване на форми от пластмаса.

- Creo Sketch 3.0 – безплатен пакет за визуализаци€ на идеи и преминаване от концептуален дизайн в реални 3D обекти за конструиране..

–азпространение:  онтракс ≈јƒ

Siemens PLM software

Siemens NX - водеща в световен мащаб CAD/CAM/CAE/PLM система за 3D моделиране, инженерен анализ, управление на CNC и CMM машини. ƒе-факто стандарт в автомобилната и аеро-космическата индустри€, високо технологичната електроника, тежкото и транспортно машиностроене, производството на детайли, инструменти и стоки за бита с висока добавена стойност. ќбхваща и ускор€ва ц€лата верига на процесите при създаване и производство на продукти "от край - до край" -  стилен дизайн, концептуално проектиране и системен инженеринг, конструиране, FEM/FEA симулаци€ и оптимизаци€, чертежи за производството, техническата подготовка, off-line програмиране на CNC машини, процедури за измерване, програмиране на роботи и оптимизиране на линии в роботизирани производства.

–азпространение: —пейс јƒ ќќƒ, —олтех ≈ќќƒ

Siemens PLM software

Solid Edge - високо производителна 3D CAD система, предлагаща на дизайнери, конструктори, проектанти и технолози предимствата на революционната —инхронна “ехнологи€ за бързо проектиране и производство на продукти: машини и механизми, инструменти и инструментална екипировка, машинни детайли, метални конструкции, опаковки, съдове за преработка, мебели и интериор. Solid Edge ST9 предлага стандартно вградената PDM среда, ко€то помага на инженерни€ екип да изпълн€ва своите задачи два пъти по-бързо, и да завършва два пъти повече проекти за същото време.

Teamcenter - платформа за управление на жизнени€ цикъл (PLM) – вкл. развойни проекти и програми, инженерни процеси, CAD/Cјћ данни и инженерни изменени€ в среда на AutoCAD, SolidWorks, Inventor, PTC Pro/E и CREO, DS Catia, SIEMENS NX и Solid Edge. — помощта на на Teamcenter, производителите са в състо€ние да централизират инженерните данни, да оптимизират взаимодействи€та на инженерите с производството и снабд€ването, и да управл€ват ефективно изменени€та в структурата на продукта и свързаните с това заповеди за инженери изменени€, да управл€ват данните за производство, сервизното поддържане и рециклирането на продукта.

–азпространение: —пейс јƒ ќќƒ

Siemens PLM software

“еcnomatix - софтуер за симулаци€ и управление на производствени процеси (Manufacturing Process Management). ѕлатформата включва модули за симулаци€ и програмиране на роботи.

–азпространение: —олтех ≈ќќƒ

Vectorworks, Inc., —јў

Vectorworks Fundamentals - базов CAD пакет, който осигур€ва отлични възможности за 2D и 3D моделиране, съчетани с интуитивен и лесен за използване интерфейс.

Vectorworks Designer - дава свободата да творите, без необходимостта от допълнителни приложени€, независимо от вашата специалност - архитектура, ландшафт или набиращи€ попул€рност Entertainment Design (касаещ театър, кино, телевизи€, концерти, тематични паркове, изложени€, конференции, индустриален дизайн и други). ѕрограмата осигур€ва конкурентно предимство като предлага гол€м набор от инструменти за моделиране в един интуитивен интерфейс.

Vectorworks Architect - софтуер за дизайнери, архитекти и проектанти, който осигур€ва творческа свобода през цели€ процес – от иде€/скица до пълен ÷ифров ћодел на —градата (BIM). ћоделирането в 2D и 3D без ограничени€ е допълнено от солидна BIM функционалност, отлична документаци€ и различни интелигентни инструменти, като световноизвестните Parasolid 3D и Cinema 4D.

–азпространение: Ќемечек Ѕългари€

VERICUT

VERICUT – осигур€ва пълен анализ на ÷ѕ” програма, независимо от това, какъв CAM пакет се използва, включително проверка на инструментални€ път, оптимизаци€ на програмата, предпазване от колизии, тотална симулаци€ на процесите на р€зане и стружкоотнемане и т.н. ≈дновременна симулаци€ на кинематичното движение на ÷ѕ” машината (особено полезно при 5 –осни обработки) и т.н. VERICUT Machine Simulation

е модул, който симулира CNC машините по време на обработка, открива сблъсъци и колизии между всички компоненти в обработката.

–азпространение:  онтракс ≈јƒ

VERO Software Plc.

VISI - CAD/CAM система за машинен инженеринг, проектиране на шприц форми и щанци. ”правление на машинни центри 2 – 5 оси едновременно.

PEPS - CAD/CAM система за машинен инженеринг. ”правление на ћашинни центри 2 – 3 оси едновременно. Ќишкови ерозийни машини 2-4 оси и т.н.

–азпространение: ¬»«» »нтернейшинъл “ехноложи ќќƒ

ZUKEN

CADSTAR - експертна EDA система за проектиране на електронни схеми и печатни платки (PCB), оптимизирана за работа върху персонални компютри. CASTAR e об€вен през 1988 г. и след близо 40 години развитие днес предостав€ най-пълни€т работен поток за инженери и дизайнери на електроника - от първоначалните схеми и PCB проектирането до промишленото производство - схемно проектиране, разполагане, трасиране, създаване и управление на библиотеки, анализ качеството на сигнала и електро-магнитните взаимодействи€ (EMC), заедно с генерирането на данни и NC управл€ващи програми за производството.

–азпространение: —пейс јƒ ќќƒ

ZWCAD Design Co

ZWCAD е нискобюджетна базова система за 2D/3D проектиране, съвместима с dwg файлови€ формат. ѕоддържа статични и динамични блокове, щриховки, размерни линии, мултилинии, външни препратки, xref, lisp програми, растерни изображени€ и др. ¬ключва инструменти за продуктивност като Express menu, Tool Palettes, Attribute Extraction, Layer Translator, както и уникалните Smart Mouse и Smart Voice.

–азпространение: ѕроектсофт ≈ќќƒ

—истеми за инженерни анализи (CAE)

Autodesk

Autodesk Robot Structural Analysis Professional - софтуер за статичени и динамичени анализи на строителни конструкции по метода на крайните елементи, оразмер€ване, конструиране, детайлиране и генериране на чертежи и доклади. ѕредлага на инженерите инструменти за задълбочен BIM анализ и проектиране, за по-лесно разбиране на режима на работа на различни конструкции и проверка на кодовете за съответствие. ѕродуктът ползва BIM технологи€та и поддържа двупосочна връзка с Autodesk Revit.

–азпространение:  јЌ»— ќ “≈’ЌќЋќƒ∆» ≈ќќƒ и други партньори на Autodesk

Dassault Systemes

SIMULIA – софтуер за симулации от висок клас.

–азпространение: ƒи“ра ќќƒ

Dassault Systemes SolidWorks Corp.

ѕродукти за инженерни симулации: SolidWorks Simulation - Standard, Professional и Premium, SolidWorks Flow Simulation, SolidWorks Plastics

–азпространение: ƒи“ра ќќƒ

FRILO Software GmbH, √ермани€

Frilo – софтуер за конструктивен анализ. статическо изчисление и оразмер€ване на сгради и съоръжени€ - стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции, фундиране по ≈врокод

–азпространение: »–ћ ≈ќќƒ

GRAITEC

Advance Design – софтуер за констуктивен анализ и проектиране на стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции в съответствие с най-новите издани€ на ≈врокодовете (EC0, ≈ќ1, EC2, EC3, EC5 и ≈—8), —еверна јмерика (ACI / AISC) и  анадски кодове (A23.3, S16). ќсигур€ва лесно моделиране, анализ по метода на крайните елементи, високо ниво на проектиране, автоматична обработка на резултата и подробна документаци€. ѕредлага се локализирана за Ѕългари€ и с включени националните анекси към ≈врокодовете. ѕродуктът ползва BIM технологи€та и се интегрира към Advance Steel, Advance Concrete и Autodesk Revit.

–азпространение:  јЌ»— ќ “≈’ЌќЋќƒ∆» ≈ќќƒ, дистрибутор на GRAITEC

MSC Software

MSC – продукт от висок клас в областта на инженерни€ анализ. ѕредлага различни €дра оформени според нуждите в различни пакети: Nastran, Patran, Dytran, Adams, Marc и др. ѕресм€тане по метода на крайните елементи, флуидни анализи и мн. др.

–азпространение:  онтракс ≈јƒ

SCIA. Ѕелги€

SCIA Engineer - графичен софтуер за проектиране (моделиране, анализ, оразмер€ване и детайлиране) на всички типове конструкции

–азпространение: »–ћ ≈ќќƒ

PTC

Creo Simulation 3.0 - за анализ на чувствителността (вли€ние на геометричните параметри); модален и статичен анализ; анализ за устойчивостта на конструкци€та; анализ на топлинното разпределение при установено състо€ние.

Creo Parametric 3.0 Mechanism Dynamics Option (MDO) - виртуална симулаци€ на реално съществуващи сили, и анализ на това, как продукта реагира на т€х, без да се изгражда скъп физически прототип.

Creo Parametric 3.0 Fatigue Advisor Option (FAO) - за анализ за “умора на металите”.

Creo Parametric 3.0 Behavioral Modeler Extension (BMX) - осигур€ва управлението на разработването на изделието на основата на задание за изисквани€та за функционално поведение. ћоже например да се зададе масата на детайла, ко€то ще определи и крайни€ му размер, при каквато и да е форма.

MATCHAD Prime 3.0 - инструмент за математически и инженерни пресм€тани€. Ќезависим софтуерен пакет с безплатни библиотеки за машинни инженери, ѕ√— и електроинженери.

–азпространение:  онтракс ≈јƒ

—пециализирани приложени€

CGSPlus

PLATEIA - софтуер за пътно проектиране, приложим за всички видове пътни проекти - нови пътища, реконструкци€ и рехабилитаци€. Ѕлагодарение на въведената стройна организаци€ на данните: стандарти, настройващи се променливи и проектни данни (чертежи и таблици) и на система за управлението им, се постига висока степен на автоматизаци€ на технологични€ процес в проектирането на всички етапи: теренни замервани€,  проектиране, изчертаване и определ€не на количества. Ќовата верси€ Plateia 2016 се предлага локализирана на български език.

–азпространение:  аниско “ехнолоджи ≈ќќƒ

DC-Software Doster &Christmann, √ермани€

DC-Software – приложени€ за анализ на почвата, земна механика и фундиране според ≈врокод, DIN, OENORM, BS и др

–азпространение: »–ћ ≈ќќƒ

KissSoft

KissSoft - решение за пресм€тане на вс€какви зъбни колела, зъбни двойки, скоростни кутии. ѕредостав€ 3D функци€ за директен експорт към системи на водещите CAD производители.

eDrawings Professional - имейл ориентиран инструмент за сподел€не на 2D и 3D данни. «а разлика от CAD файловете, eDrawings файловете са компактни и лесни за изпращане по e-mail.

–азпространение:  онтракс ≈јƒ

ѕроектсофт ≈ќќƒ

CalcPad - система за математически и инженерни изчислени€ в облачна среда. ѕозвол€ва дефиниране на променливи и функции, изчертаване на графики, числено интегриране и диференциране, определ€не на екстремуми на функции и корени на уравнени€. ћоже да се ползва безплатно през сайта www.calcpad-bg.com, който включва библиотека от над 130 програми за инженерни изчислени€.

–азпространение: ѕроектсофт ≈ќќƒ

StudioARS

Urbano Hydra & Canalis - пакети за проектиране, поддръжка и √»— на водопроводни и канализационни мрежи. Ћокализирани и отговар€щи на изисквани€та на българските проектанти. »нтегрират се в AutoCAD, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, както и в BricsCAD.

–азпространение:  аниско “ехнолоджи ≈ќќƒ

Vectorworks

Vectorworks Landmark - система за ландшафтно проектиране, предостав€ща възможност за създаване на 2D и 3D концепции, анализ на услови€та на локаци€та преди и след развитието на проекта и изготв€не на необходимата строителна документаци€ с интелигентни вградени обекти, богати бази данни и гъвкави настройки.

Vectorworks Spotlight - CAD система за дизайн и проектиране на осветление, сцени и зали в рамките на т.нар. Entertainment Design (касаещ театър, кино, телевизи€, концерти, тематични паркове, изложени€, конференции и други.).

–азпространение: Ќемечек Ѕългари€

—истеми за инфраструктурно проектиране

Autodesk

Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017 - решение за създаване на проекти в сферата на гражданското строителство (транспорт, ¬и , благоустройство, околна среда) на базата на строително-информационни модели (BIM).

AutoCAD Map 3D 2017 - специализиран софтуер за инфраструктурно проектиране и управление на базата на модели, което осигур€ва широк достъп и едновременна работа с CAD и √»— данни.

Autodesk InfraWorks 2017 - софтуер за концептуално моделиране на градска среда. ѕозвол€ва бързо и лесно 3D създаване на концепции и визуално представ€не на големи инфраструктурни проекти, както и дава възможност за директна доработка на концептуални€ модел в AutoCAD Civil 3D.

–азпространение: Ѕи≈мƒжи – официален дистрибутор за Ѕългари€; оторизирани дилъри:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ, ѕетершинег енд  аниско Ѕългари€ ќќƒ

Bentley Systems, USA 

Bentley Open Utilities - десктоп приложение, което отговар€ на основните изисквани€ за моделиране, документиране, и управление на информационните активи на инфраструктурни мрежи за доставка на електрическа енерги€, газ, вода и канализационни услуги в състо€ние такива, „както са изградени" (as built). ѕредимство на Open Utilities е факта, че обедин€ва в едно изпълнимо приложение, в едно единствено хранилище на данни и в един единствен потребителски интерфейс трите най-важни ключови системи за проектиране, управление и поддържане на инфраструктурни обекти: GIS за инфраструктура и картографи€, 3D/2D CAD система за инженерно проектиране и система за планиране и управление на ремонтите.

 1. –азпространение: ƒј¬»ƒ ’олдинг јƒ

Dynamic Design Informationssysteme GmbH

ConnectMaster – професионално приложение за поддръжка на комуникационни мрежи. ќбхваща физическата инфраструктура и логически€ модел на мрежите.

ConnectMaster FTTx Rapid Network Planner – ускор€ва цели€ процес на планиране чрез прилагане конфигурируеми правила за автоматично генериране на опис и информационна свързаност, като същевременно дава предостав€не на потребител€ пълен контрол върху процеса. — софтуера може да се планира ц€лата инфраструктура (канали и канални подсистеми, включително микро-проводи и ревизионни шахти) за всички възможни варианти на FTTx мрежа. ¬ същото време, софтуерът поддържа двете P2P и PON технологии. ѕродуктът е подход€щ за оператори на оптични мрежи.

–азпространение: ƒейтамап

ESRI Inc.

Esri Roads and Highways – ц€лостно решение за анализ на широк спектър от данни свързани с транспортната инфраструктура. ѕредостав€ възможност за лесно управление, визуализаци€ и планиране развитието на пътища и магистрали.

–азпространение: ≈—–» Ѕългари€ ќќƒ

√»— системи

Autodesk

AutoCAD Map 3D 2017 - софтуер за инфраструктурно проектиране и управление на базата на индустриални модели, което осигур€ва широк достъп до CAD и √»— данни. ѕотребителите могат да наслагват слоеве √»— и CAD данни, за да създават по-пълни базови карти със съществуващи услови€ и да имат по-точен поглед върху предложените проекти в контекста на реални услови€. —ъс софтуера Autodesk Storm and Sanitary Analysis 2017, който е включен в Map 3D, потребителите могат да извършват хидроложки и хидравлични анализи за планирането на градски системи за отводн€ване, дъждовни канали. »зчерпателната библиотека с координационни системи помага за по-точното георефериране на данни.

Infrastructure Map Server 2017 – с този софтуер можете да съхран€вате, обработвате, сподел€те и публикувате карти, √»— и CAD данни чрез уеб базирано приложение. ќсигур€ва функционалност за визуализаци€, координаци€ и достъп до данните на една организаци€.

–азпространение: Ѕи≈мƒжи – официален дистрибутор за Ѕългари€; оторизирани дилъри:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ, ѕетершинег енд  аниско Ѕългари€ ќќƒ

ESRI Inc.

ArcGIS for Desktop е семейство от софтуерни продукти (във варианти Basic, Standard и Advanced), което предостав€ възможност за събиране, съхран€ване, актуализиране, обработка, анализ и визуализиране на геореферирана информаци€. Ќалице са и следните разширени€: ArcGIS Spatial Analyst – за извършване на мощни пространствени анализи; ArcGIS 3D Analyst – за 3D визуализиране, моделиране и анализ; јrcGIS Network Analyst – за мрежово-базирани пространствени анализи, свързани с маршрути, намиране на най-близки обекти и решаване на комплексни транспортни задачи; ArcGIS Data Reviewer – за автоматизирано управление на качеството на данните и осигур€ване на качествен контрол; ArcGIS Workflow Manager – за централизирано управление на работните потоци и √»— процеси в организаци€та; ArcGIS Data Interoperability – за обмен на данни от и към различни формати; ArcGIS Geostatistical Analyst – за геостатистически анализ и моделиране на пространствени данни; ArcGIS Schematics – за автоматично генериране, визуализиране и обработка на схеми на линейни мрежи; ArcGIS Tracking Analyst – за откриване, локализиране прослед€ване в реално време на развиващи се във времето тенденции и модели.

ƒруги специализирани разширени€: Esri Production Mapping - за създаване, поддържане, обработка и управление на картографски продукти; ArcGIS Defense Solutions - за военно планиране, информационни анализи и придобиване на пространствен поглед върху оперативните и тактически ситуации; Esri Aeronautical Solution - за управление на въздухоплавателни данни и създаване на висококачествени диаграми и аеронавигационни карти; Esri Defense Mapping – за създаване и поддържане на висококачествени топографски бази данни и карти за целите на отбраната; Esri Nautical Solution - платформа за управление на големи обеми от данни и изграждане на стандартизирани бази данни, навигационни карти и диаграми за различни нужди; ArcGIS for Aviation - за управление на информационната база данни от навигационните системи на летищата, анализ на въздушно пространство и планиране. ѕозвол€ва създаване, поддържка и сподел€не на аеронавигационни карти и продукти, съвместим с всички вътрешни и международни стандарти; ArcGIS for Maritimе - решение за ефективно управление на хидрографска информаци€, продукти, изграждане на интегрирани процеси за генериране на батиметрични модели и навигационни продукти;

ArcGIS for Server - сървърна платформа за корпоративни √»— приложени€, които могат да бъдат достъпвани и използвани от гол€м брой потребители, свързани в мрежа. ”улесн€ва достъпа до √»— данни, метаданни и услуги, осигур€вайки контрол върху съдържанието чрез централизирано управление на пространствени данни, включително изображени€. ƒостъпни са и следните разширени€:

 • ArcGIS Image extension - позвол€ва управление, обработка в реално време и разпространение на пространствено реферирани изображени€.

 • ArcGIS 3D Analyst - за 3D визуализаци€, анализ на данните и генериране на повърхнини чрез уеб услуги;

 • ArcGIS Spatial Analyst - за сървърно-базирани сложни пространствени анализи, растерни изчислени€ и създаване на модели;

 • ArcGIS Geostatistical Analyst - за геостатистически анализи. ќсигур€ва уеб-базирани инструменти за изучаване на пространствени данни, тестване на група от данни на случаен принцип с цел откриване на аномалии в данните и т.н.

 • ArcGIS Network Analyst - за анализ на данни чрез уеб услуги, в това число мрежово-базирани пространствени анализи, свързани с маршрути и намиране на най-близки обекти;

 • ArcGIS Data Interoperability - за обмен на данни. ѕоддържа повече от 100 формата.

 • ArcGIS Data Reviewer предостав€ възможност на потребителите да разшир€ват много от работните потоци в компани€та си. ѕодобр€ва качеството на вече публикуваните уеб услуги чрез инструменти за събиране и управление качеството на данните;

 • ArcGIS Workflow Manager позвол€ва централизирано управление на работните √»— процеси в организаци€та и стандартизиране на дейности по даден проект, с използване на уеб услуги;

 • ArcGIS GeoEvent Extension е решение от ново поколение, което предостав€ възможност за събиране, интегриране, обработка, мониторинг и анализ на данни в реално време от различни източници, в това число сензори, датчици, измервателни системи и други, като осигур€ва възможност за прослед€ване на мобилни обекти, наблюдение и алармиране при сигнали от SCADA системи, стрийминг на картина от трафик и много други.

 • Portal for ArcGIS - осигур€ва портален достъп до √»— ресурсите на организаци€та.

ArcGIS for INSPIRE – готово решение за създаване на инфраструктура за пространствена информаци€, гарантираща съответствието на данните, услугите и метаданните с директивата INSPIRE;

Esri City Engine - софтуер за бързо и лесно създаване на 3D градска среда за нуждите на градското планиране и архитектурата. ѕредостав€ пълен комплект от инструменти за агрегиране на пространствени данни, позвол€ващи 3D моделиране на сгради, фасади, улични мрежи и публични пространства;

ArcGIS Online - облачно-базирана √»— платформа за създаване и сподел€не на карти, приложени€, данни и друга геореферирана информаци€.

ArcPad, ArcGIS for Windows Mobile и ArcGIS for Smartphones and Tablets – мобилни √»— решени€. ќсигур€ват събиране, съхран€ване, актуализиране, обработка и анализ на географска информаци€ при полеви услови€.

–азпространение: ≈—–» Ѕългари€ ќќƒ

HEXAGON GEOSPATIAL Products, Intergraph Corporation

GeoMedia Desktop (Essensials/Advantage/Professional) - √»— платформа, предостав€ща средства за картографи€, цифрово моделиране на земната повърхност и геоинженерни приложени€. ¬ключва вградени инструменти и модули за растерни/грид и комплексни теренни анализи, адресно форматиране и геокодиране, автоматично валидиране и интегриране на масиви от данни, работа с кадастрални бази данни, работа с линейни референтни мрежи, дефиниране и анализ на релационни инфраструктурни модели. —пециализирани модули за надграждане – GeoMedia 3D, Image Professional, Motion Video Analyst Professional, GeoPDF Publisher, Database Curator, Transportation Manager, Mapping Manager, Digital Cartographer, Feature Topographer, GI Toolkit.

GeoMedia WebMap (Essensials/Advantage/Professional) – продукт, позвол€ващ сподел€не на географската информаци€ чрез уеб приложени€ – от публикуване на стандартни уеб услуги и интерактивни уеб сайтове с данни без никакво програмиране, до конструиране на комплексни уеб приложени€ с функционалности, сравними с десктоп √»— системите. ћащабируемо сървърно решение, предназначено за »тернет/интранет визуализаци€, комплексни анализи и редакци€ на геопространствени данни в реално време.

Geospatial SDI - оперативно съвместима и мащабируема »нфраструктура за пространствени данни, предназначена за доставчици на данни, които управл€ват и сервират защитена или лицензна информаци€ чрез стандартни уеб услуги. ѕродуктът гарантира спазването на OGC, INSPIRE и ISO стандартите за уеб услуги и съвместимост на метаданните.

GeoMedia Smart Client (Essensials/Advantage/Professional) - предостав€ √»— платформа за дефиниране и управление на стъпкови работни потоци и координирано извършване на геопространствени задачи, уеб редактиране, генериране на отчети и др. от гол€мо количество потребители, които не са √»— специалисти. Java-базиран клиент, независим от интернет браузър. ќтговар€ на нуждите на мултидисциплинарни дейности и гол€м обем потребители в разнообразни области, като национални и общински администрации, управлението на инфраструктурата, управление на зем€та, обществена безопасност и ютилити компании.

GeoMedia Vewer - безплатно √»— приложение за съвмест€ване и визуализиране на данни от различни източници, формати и координатни системи, извършване на анализи чрез прости за€вки, конфигуриране на карти и печат. ћоже да се настройва на различни езици, включително на български.

–азпространение: ƒј“≈ — √»— ÷ентър

Bentley Systems, USA 

 омпани€та разработва комплексни софтуерни продукти и решени€ за архитекти, инженери, геодезисти, строители, собственици и операторите на инфраструктурни и индустриални обекти. ѕродуктите и работ€т в оперативна съвместимост с AutoCAD, на база съществуващо споразумение между двете компании.  Bentley Systems предлага три основни платформени линии:

MicroStation  3D CAD/ MAP GIS - за проектиране и визуализаци€ на публична, индустриална и транспортна инфраструктура, вкл. ¬и , газови и комуникационни мрежи, “ранспортни коридори, ѕътища и ћостове,  ампуси, минни и преработващи предпри€ти€

ProjectWise  - за управление на проектните данни и екипното сътрудничество в проекти

AssetWise  - за управление на инфраструктурните операции и активи.

 1. –азпространение: ƒј¬»ƒ ’олдинг јƒ

Pitney Bowes Software Ltd. (преди MapInfo Corp.)

Spectrum Spatial Analyst – софтуер, ориентиран към всички, които оцен€ват предимствата на териториално обвързаните анализ и т€хното представ€не по лесен и удобен начин;

MapInfo Pro – широкообхватна универсална √»— система с възможности за редактиране, териториални анализи и печат на геопозиционирана информаци€;

MapInfo Pro Advanced 3D – мощна надстройка на MapInfo Pro за универсални тримерни анализи и обрабoтка на данни;

MapBasic - програмен език, за разработка на потребителски приложени€ за работа в среда на MapInfo (безплатен);

Crime Profiler – средство за анализ инциденти, на територи€ средство за системен анализ за идентифициране и анализиране на моделите и тенденциите на престъпността, безредици и други нарушени€ на обществени€ ред

MapInfo RouteFinder- допълнителен модул към MapInfo Pro за генериране на изохрони, изодистанции (равномерни по време или разсто€ни€ дистанци€ по пътна мрежа). »зползва пътна мрежа, за да се изчисли времето за пътуване и разсто€ни€та. Ќовото е средства за оптимизаци€ при планиране на маршрути и посещени€ на обектите.

MapInfo Manager – сървърно решение за каталогизаци€ , управление и контрол на геопозиционирани данните в организаци€та, включително по стандартите на INSPIRE.

MapXtreme– перфектен инструментариум за . NET разработчици при проекти с нужда от географско представ€не и анализи.

MapInfo Discover – широко разпрoстранено професионално приложение за целите на геологи€та, минно-добивната индустри€.

MapInfo Discover 3D– специализирана надстройка за тримерни геоложки анализи. ¬печатл€ващи са тримерните му изгледи и представ€не на информаци€та, които го прав€т любимо средство на геолозите

–азпространение: ƒейтамап

√»— разработки на български фирми

ƒј“≈ — √»— ÷ентър

Ѕългарските карти – BGmaps.com – онлайн услуга, предостав€ща интерактивни географски карти на Ѕългари€, всички големи български градове и курорти. ѕредлага търсене на адреси, обекти и населени места, както и намиране на най-бързи€ и най-кратки€ маршрут.

Ѕългари€–»Ќ‘ќ јдмин 2016 – географска база данни за Ѕългари€ с административно деление на н€колко нива: общини, населени места, граници, области в мащаб 1:100 000.

Ѕългари€-»Ќ‘ќ “ранспорт 2016 - географска база данни за Ѕългари€ с транспортната инфраструктура на Ѕългари€: железопътни линии, магистрали, шосета 1 ви , 2 ри и 3 ти клас, в мащаб 1:100 000, ц€лата мрежа с добавени всички улици и транспортни връзки от всички градове в страната (мащаб 1:5 000).

Ѕългари€-»Ќ‘ќ допълнителни слоеве - цифров модел на релефа, хидроложка карта на главните реки, €зовири и езера, карта на горите и интересни обекти в Ѕългари€, в мащаб 1:100 000.

Ѕългари€-»Ќ‘ќ —ити 2016 - детайлни цифрови бази данни за градовете в Ѕългари€, в мащаб 1:5000, с географски координати, съдържащи информаци€ за улиците, жилищните комплекси, зелените площи, жилищните блокове, обществените, бизнес и индустриалните сгради, с точни номера на блоковете

DataMap Europe (ƒейтамап)

Address Pointer - надстройка на MapInfo Pro за търсене, позициониране и валидиране на адреси;

DataMap Mapping Server - надстройка на MapInfo Pro за работа с растерни карти по WMS интерфейс;

DataMap LBS services – набор от уеб гео услуги за вграждане в приложени€: осигур€ване на картна информаци€, местоположение и данни за обекти на база местоположението на потребител€.

“ехноЋогика ≈јƒ

TIMS (TechnoLogica Internet Map Server) - продукт за изграждане на √»— от тип „приложен географски сървър“ осигур€ващ предостав€не на географски услуги в »нтернет/интранет среда. ƒава възможност за динамично генериране на карти, представ€щи пространствени данни (улици, магистрали, парцели, търговски райони, бизнес маршрути или сателитни и въздушни фотографии), както и да се изпълн€ват пространствени и атрибутни за€вки към т€х ( включително анализи, справки, управление на цифровата карта и т.н.). ѕредлага се в специализирани версии: TIMS Property Management; TIMS Environment Management; TIMS Sensor Monitoring, Flood, Fire и др.

—истеми за визуализаци€

Autodesk

Autodesk 3ds Max – софтуер оптимизиран за нуждите на архитекти, инженери, дизайнери и специалисти по визуализаци€. ѕредставл€ва решение за 3D моделиране, анимаци€ и рендериране и предлага на професионалистите бърз и интегриран работен процес с продуктите от фамилиите AutoCAD, Revit и Inventor.

Autodesk Media & Entertainment Collection - предлага на специалистите по визуални ефекти и разработчици на игри възможно най-пълни€ комплект от инструменти за 3D анимаци€. ¬ключва продуктите ¬ключва продуктите 3ds max, Maya, Mudbox и MotionBuilder.

–азпространение: ѕетершинег енд  аниско Ѕългари€ ќќƒ и други партньори на Autodesk

Bentley Systems

Bentley Descartes - мощен набор от инструменти за интегриране и обработка на растерни и 3D изображени€. ѕоддържа обработката на всички видове основни данни, използвани в инфраструктурни проекти, като например „облак" от 3D точки, мащабируеми цифрови модели на терена, както и растерни файлове.Ќаред с това, Descartes поддържа пълен набор от инструменти за обработка на наследени сканирани документи, като конвертиране от вектор-към-растерни и обратно - от растер към вектор.

–азпространение: ƒј¬»ƒ ’олдинг јƒ

ChaosGroup

V-Ray - позвол€ва на потребителите да създават реалистични изображени€ бързо и лесно, като през това време им дава пълен контрол над процесите по 3D обработка. ‘ункциите на V-Ray са насочени главно към създаване на фотореалистични изображени€, както и за подобр€ване на скоростта при рендериране.  ъм момента V-Ray може да се инсталира към следните продукти: 3ds Max, Maya, Rhino, SketchUp, Softimage, Blender, Revit, както и самосто€телна верси€.

–азпространение: ѕетершинег енд  аниско Ѕългари€ ќќƒ

 1. Harris Geospatial Solutions

ENVI - софтуер за бързо, лесно и точно извличане на информаци€ от пространствени изображени€. ENVI предостав€ на потребителите възможност за: разчитане на изображени€ от различни формати; обработка на изображени€; различни видове спектрални и други анализи; сподел€не на информаци€, извлечена от изображени€; персонализиране и разшир€ване на функционалността

ENVI DEM Extraction Module позвол€ва бързо и лесно създаване на пространствено точни модели на релефа (DEM) от изображени€;

ENVI Photogrammetry Module позвол€ва използването на множество типове данни, включително едновременно от различни сензори;

ENVI Feauture Extraction Module (ENVI FX) предостав€ мощни инструменти за подготовка, четене и анализ на данни, извлечени от изображени€;

ENVI Atmospheric Correction Module позвол€ва да се минимизират атмосферните смущени€ в изображени€та и да се подобр€т техните характеристики;

ENVI NITF Module позвол€ва комбинирането на изображени€, графики и метаданни в един единствен файл.

–азпространение: ≈—–» Ѕългари€ ќќƒ

Maxon Computer, √ермани€

Cinema 4D - софтуер за мултимедийна продукци€ – анимаци€, визуализаци€, 3D моделиране, рендериране.

–азпространение: »–ћ ≈ќќƒ

Vectorworks, Inc., —јў

Vectorworks Renderworks - допълнително приложение към продуктите на Vectorworks. ѕозвол€ва създаването на висококачествени, фотореалистични и стилизирани изображени€, както и на рендерирани модели и анимации. ѕодход€щ е за вс€какви дизайн индустрии, без значение от вида на проекта. ћодулът предостав€ директна интеграци€ с многократно награждавани€ Cinema 4D.

Marionette - една от новите разработки на Vectorworks. ѕредлага гъвкави възможности за параметричен дизайн или т.нар. алгоритмично проектиране, които позвол€ват автоматичното създаване и редактиране на форми, в които има повтар€щи се елементи.

–азпространение: Ќемечек Ѕългари€

“ехнологии за адитивно производство и 3D печат

3D Systems

Pro-X 3D принтери за директно производство на метални детайли. ѕроизвеждат метални части и отливки с висока плътност от широка гама материали, с доказани механични свойства. ProX Direct Metal предостав€т на производителите точност и повтор€емост съперничещи, а и в много случаи надхвърл€щи тези на отливки и механично произведени машинни детайли - при това в много по-кратки срокове. “ипични потребители на детайлите на ProX Direct Metal са аеро-космическата промишленост, денталната медицина, хирурги€та и протезирането, прецизното машиностроене, инструменталното производство и продуктови€ дизайн и бързото прототипиране.

–азпространение: —пейс јƒ ќќƒ

Creaform

3D скенери на Creaform – за обратен инженеринг и инспекци€

–азпространение: ƒи“ра ќќƒ

easy3D

”слуги за 3D сканиране, 3D моделиране, 3D печат.  омпани€та easy3D предлага услуги за бързо и евтино производство от пластмаса на прототипи, единични бройки, малки серии детайли и резервни части чрез FDM технологи€ на 3D печат. “ехнологи€та дава възможност да се види, тества и натовари детайл, преди да се изработи матрицата за него и да се премине към серийно производство. ћатериалите са разнообразни видеове пластмаси, най-често се използва ABS. »зработените детайли са здрави, с добри допуски и могат реално да се вграждат в машина или продукт. ѕодход€ща технологи€ за производство на единични детайли за машини, правени по спецификаци€ на клиента. »ма възможност за възстановка на детайл, който вече не е наличен на пазара.

Mankati

Mankati - 3D принтер подход€ш за целите на дизайнери, конструктори и производители. ќтличава се с високата си резолюци€ и удобни потребителски функции. √олеми€т работен обем (260 x 260 x 300 mm) разшир€ва обхвата на приложение, давайки възможност по-големи тела да се принтират директно вместо на части.

–азпространение:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ

MakerBot

Ўироко достъпни 3D принтери, предназначени за фирмено и персонално използване

–азпространение: ƒи“ра ќќƒ

Stratasys

Ўирока гама 3D принтери Stratasys за концептуален дизайн, прототипиране и директно производство, базирани върху технологиите FDM и PolyJet

–азпространение: ƒи“ра ќќƒ

* ѕредставените продукти не изчерпват всички предлагани на пазара у нас решени€ в областта на CAD/CAM/CAE и √»—, а са само тези, за които разполагаме с актуална информаци€

≈“» ≈“»:
CAD/CAMGIS√»—

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов