“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини GIS
бр. 8, 2016

√»— система в ƒѕѕ» подпомага мониторинга на „ерно море в реално време

—офтуер на ESRI позвол€ва прослед€ването на състо€нието на различни параметри на околната среда, морските пространства и други

от , 13 септември 2016 0 3294 прочитани€,

ƒържавно предпри€тие „ѕристанищна инфраструктура" (ƒѕѕ») управл€ва инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. ќсновните дейности на ведомството са свързани с изграждане, реконструкци€, рехабилитаци€, поддържане, управление на собствеността и организаци€ на работата в пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

ѕрез 2014 г. ƒѕѕ» стартира проект, в рамките на който е внедрена иновативна географска информационна система за мониторинг на „ерно море в реално време, като стремежът е да се приложат най-добрите световни практики и успешни модели в тази сфера. "ѕотребностите в наши€ случай б€ха по-скоро от използване на най-новите високотехнологични възможности на √»— технологиите за интегриране на данни от различни източници, мониторинг и анализ на общата оперативна картина в реално време, така че да бъдем възможно най-ефективни и подготвени, като поддържаме строго съответствие с международните стандарти за обмен на данни", сподел€  ирил √еоргиев, експерт в дирекци€ —–ѕ”≈ в ƒѕѕ».–еализаци€та: избрано решение, етапи, партньори

"ѕроектът за изграждане на информационна система за мониторинг на „ерно море (ћ»— на „ерно море) е финансиран по Ќорвежката програма в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ, подписан с јгенци€ Innovation Norway през ноември 2014 г. ѕартньор от норвежка страна е Ќорвежката брегова администраци€ KYSTVERKET", об€сн€ва  ирил √еоргиев.

ќсновната цел на проекта е създаването на √»— базирана информационна система за мониторинг състо€нието на различните параметри на околната среда, морските пространства, крайбрежните зони, пристанищната инфраструктура и др. и да се повиши ефективността на дейностите по планиране и управление от страна на ƒѕѕ».

«а целите на проекта, още в техническото задание са заложени изисквани€ системата да бъде изградена така, че да използва добрите практики на Ќорвежката брегова администраци€ в разработването и управлението на норвежката мониторингова система „BarentsWatch“.

—лед провеждане на открита процедура по «ќѕ, за изпълнител на проекта е избран  онсорциум „—“≈ћќ-≈—–»“ с партньори ≈—–» Ѕългари€ и —темо, които реализират проекта в рамките на 3 месеца.

√»— частта по проекта е изц€ло реализирана от ≈—–» Ѕългари€. ≈кипът на компани€та извършва бизнес анализ и проектиране на центъра за пространствени данни, √»— компонентите на информационната система и интеграци€та с външни доставчици на данни и други системи. Ќа база на изготвени€ проект е реализирана разработката на информационната система, ко€то включва уеб √»— приложени€ с вътрешен и публичен достъп, интегрирани със SharePoint портал. «a нуждите на системата, ≈—–» Ѕългари€ извършва също √»— обработка и визуализаци€ в реално време на данни от сензори за автоматично измерване на параметрите на морската вода и атмосферни€ въздух, както и интеграци€ посредством услуги в реално време на данни от ≈вропейската програма  оперник, в това число сателитни изображени€ и екологични данни, както и прогнозни данни за състо€нието на морската среда. »нтегрирани и мигрирани са също така данни от съществуващи системи на ƒѕѕ» към новата система, включително данни за пристанищни терминали, корабни места, кейови стени, пирсове, данни от кадастралната карта и др. ¬ допълнение служители на ƒѕѕ» преминават курсове на обучение за администриране и работа с √»— компонентите на системата.

¬ рамките на проекта е доставено още софтуерно и хардуерно оборудване, в това число мониторингова система за оценка на състо€нието на морските води и атмосферни€ въздух в района на пристанище ¬арна. ƒоставката и внедр€ването на ц€лото хардуерно оборудване са извършени от —темо.

¬ проекта активно се включва и Ќационални€т институт по метеорологи€ и хидрологи€ при ЅјЌ, който предостав€ метеорологични данни, включително такива за значими щормове, както и прогнозни данни за състо€ние на морето по модела SWAN.


—пецифични моменти при реализаци€та

"ћ»— на „ерно море е първата по рода си √»— система в Ѕългари€. “€ е реализирана под формата на уеб портал с публичен и контролиран достъп, като поддържа множество специализирани уеб приложени€. —истемата осигур€ва мощна функционалност за интеграци€, обработка, анализ и визуализаци€ на информаци€, както и за обмен на данни с вътрешни и външни системи в реално време. “ова е първата √»— система у нас, ко€то позвол€ва събирането на данни в реално време от толкова много източници, както и от програмата за морски мониторинг „ оперник“ на ≈вропейски€ съюз", коментира  ирил √еоргиев. ¬ този контекст, специфичните моменти при реализаци€та на проекта се оказват доста на брой, тъй като гол€ма част от дейностите и технологичните решени€ се осъществ€ват за първи път в Ѕългари€.

»зползваните технологии

ћ»— на „ерно море е разработена върху съвременни, водещи »“ технологии. ”нифицирани€т достъп до ц€лата информаци€ на системата се осигур€ва благодарение на ÷ентъра за пространствени данни, който се €в€ва нейна сърцевина. “ой е разработен върху Esri базов √»— софтуер, като за нуждите на интегриране, обработка и визуализиране на данни в реално време е използвано специализираното приложение на Esri ArcGIS Geo≈vent ≈xtension. Ѕазови€т √»— софтуер включва още ArcGIS for Server, ArcGIS Image Extension, ArcGIS for Desktop, ArcGIS for INSPIRE, Esri Maps for SharePoint и ArcGIS Data Interoperability.

«а реализаци€та на ћ»— на „ерно море са използвани —истема за управление на бази данни (—”Ѕƒ) MS SQL Server и MS SharePoint.

–езултати и ползи

"“ова е проект, който значително подпомага нашата дейност, - сподел€  ирил √еоргиев. - —истемата ни предостав€ богати възможности за мониторинг в реално време на „ерно море и различните параметри на околната среда, морските пространства, крайбрежните зони, пристанищната инфраструктура и др., като ни позвол€ва да извършваме различни анализи, справки и прогнози. ѕо този начин ние можем да следим в реално време „ерно море и да взимаме информирани решени€."

„аст от системата е публична, с което ползите от реализирането на проекта се разпростират и далеч извън ƒѕѕ». "ћ»— на „ерно море е изключително полезна за научно-изследователски, образователни институции, бреговата администраци€, както и за действи€та при аварийни ситуации, опазването на околната среда и дейността на бизнеса", уточн€ва  ирил √еоргиев.

"¬недр€ването на системата е една гол€ма крачка в посока създаване на обща пространствена инфраструктура на „ерно море, прилагайки на практика »нтегрираната морска политика на ≈— в частта й за обмен на данни за морската среда и интегрирано наблюдение на морските басейни", допълва той.

ѕредизвикателства и научени уроци”

—поред  ирил √еоргиев за реализаци€та на такъв проект на първо м€сто е необходимо да се следват добрите и доказани международни практики, както и да е налице обмен на ноу-хау, какъвто е случа€т на ƒѕѕ» с Ќорвежката брегова администраци€ и успешни€т модел „BarentsWatch“, който ƒѕѕ» прилага.

" огато става въпрос за проект с много партньори, винаги стои на дневен ред и въпросът за успешната комуникаци€ и балансирането между отделните страни. –адвам се, че всичко това беше факт при нас", заключава  ирил √еоргиев.


—ледете публикациите в »нфоцентър "√»—" на сайта www.cio.bg

√»— технологиите – факти, цифри и тенденции

√»— платформата на —офийска вода - ключов фактор в управлението на бизнеса

√»— технологиите – с определ€ща рол€ в бизнеса на Bgmenu

√»— технологиите – с ключова рол€ в епохата на “интелигентните мрежи”

10 сфери на активно приложение на √»— в Ѕългари€

√»— системите – с важна рол€ при оценка на заплахата и риска от наводнени€

ѕространствената информаци€ – фактор за по-добро управление на големи€ град

и много други …


≈“» ≈“»:
GISмониторинг

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов