“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини GIS
бр. 8, 2016

јѕ» надгради сво€та √»— с функционалност подпомагаща управлението на собствеността

»нтегрирането на информаци€ от различни източници в единна система спомага за получаване на актуална информаци€ за състо€нието на движимата и недвижима собственост на јгенци€та

от , 13 септември 2016 0 3316 прочитани€,

— цел повишаване ефективността на основните си дейности през последните н€колко години јгенци€ „ѕътна инфраструктура“ (јѕ») поетапно развива √еографска информационна система за паспортизаци€ и управление на пътната инфраструктура, в това число пътна мрежа, мостове и други съоръжени€.

ѕреди 2015 година агенци€та завърши иновативни€ си проект "ѕредостав€не на √»— базирани електронни административни услуги при издаване на разрешени€ за гражданите и създаване на √»— регистри за приходни дейности". ¬ резултат предстои въвеждането на онлайн електронни административни услуги за издаване на разрешени€ за специално ползване на пътищата, а гражданите и бизнесът ще получат достъп до 4 електронни √»— регистъра.


 ато следваща стъпка от развитието на √»— системата на јѕ» през 2015 г. т€ бе допълнена с функционалност, подпомагаща управлението на собствеността.

ћотиви за старта на проекта

—ъгласно правилника за структурата, дейността и организаци€та на работата на јѕ», дирекци€ “јдминистративно обслужване и координаци€” има редица ангажименти по управление на активите на агенци€та, включително отговар€ за управлението на имотите, изгражда и отговар€ за съхран€ването на база данни за т€х, организира ремонта и поддържането на сградите и имуществото на агенци€та в съответствие с решени€та на управителни€ съвет, осъществ€ва материално-техническото осигур€ване на агенци€та и др. Ќеобходимостта от ефективно, прозрачно и съвременно технологично изпълнение на тези ангажименти налага въвеждането на подход€щ софтуер. — оглед на нуждата от управление на собствеността в географски контекст и необходимостта от пространствени справки и анализи, са поставени изисквани€ софтуерът да бъде √»— базиран, както и да бъде интегриран със съществуващата √»— система в јгенци€ „ѕътна инфраструктура“.

Ќашата дирекци€ администрира над 900 имота, които са опорни пунктове по републиканската пътна мрежа, предоставени са на јѕ», съгласно «акона за пътищата и «акона за държавната собственост с цел подпомагане на ситуирането на хора и техника. «а този огромен брой имоти, тр€бва да се осигури администриране по определен ред, което предполага да се актуализират актове за държавна собственост, да се след€т разходите по поддръжката, приходи от предостав€не под наем и т.н. —ред администрираните имоти има и техника, ко€то в н€кои случаи също се предостав€ под наем за да реализира приходи за републикански€ бюджет. ≈стествено експертни€т състав на нашата дирекци€ н€ма как да посещава посто€нно всички такива обекти. ѕо тази причина, възникна иде€та да потърсим софтуер, който да може максимално да отговори на нашите очаквани€ във връзка с подобр€ване на ефективността и прозрачността при управлението на тези имоти. —пр€хме се на √»— като технологи€, ко€то ще ни бъде най-полезна за решаването на този кръг от задачи”, коментира ≈мили€ “одорова, директор на дирекци€ "јдминистративно обслужване и координаци€" в јѕ».


–азбира се, при избора на софтуер е отчетени натрупани€т положителен опит на јгенци€та в използването на географски информационни системи.

¬ јѕ» с √»— първоначално започнаха да работ€т колегите от специализирани€ ‘»нститут по пътища и мостове’, както и колегите от дирекци€та по поддържане на републиканската мрежа. ¬ последствие бе реализиран проекта за предостав€не на електронни услуги на гражданите. “ова, което вид€хме като възможности, предостав€ни от √»— технологиите, ни убеди че те могат да ни бъдат изключително полезни”, каза още “одорова.

–еализаци€та

ѕроектът “Ќадграждане на съществуваща √»— система в јѕ»“ е осъществен от “≈—–» Ѕългари€”. –еализаци€та му протича в н€колко етапа:

≈тап 1: јнализ и проектиране на базата данни;

≈тап 2: »зграждане на прототип, включващ модулите “Ќедвижима собственост” и.

≈тап 3: –азработка на окончателни версии на модулите “Ќедвижима собственост” и “ƒвижима собственост”, разработка на модул “јдминистративен”, вътрешни тестове и корекции, изготв€не на потребителска документаци€, инсталиране и конфигуриране на решението, обучение и тестове за приемане.

–азработените модули са базирани на най-съвременни Esri ArcGIS технологии.

ѕроектът по внедр€ване на решението е приключен и към момента експерти от јѕ» работ€т по актуализиране на базата данни, както и по въвеждане на данни от архивите на јгенци€та.

Ќа този етап, системата напълно покрива нашите очаквани€ и дори виждаме, че има много повече от очакваните опции. Ќапример има възможност за свързване с кадастрални карти, така че даден обект може да бъде локализиран директно и да се придобие визуална представа за парцела, в който е разположен и т.н. ¬се още не използваме всички възможности на системата, тъй като попълването на базата данни с информаци€ не е завършено, но очакваме това да стане до кра€ на годината”, отбел€за ≈мили€ “одорова.

–езултати

—поред представителите на јѕ», основните цели на проекта - подобр€ване управлението на собствеността чрез развитие на налични€ приложен √»— софтуер – са постигнати.

≈ксперти на дирекци€ "јдминистративно обслужване и координаци€" в јгенци€та работ€т ежедневно с гол€мо количество данни, съхранени в различни формати на многобройни места. ¬недрената √»— позвол€ва на јѕ» да елиминира обичайната практика за поддържане на разпръсната информаци€, като създаде среда за сподел€не и оперативно съвмест€ване на данни за собствеността. √»— системата осигур€ва:

  • ѕоддържане на данни за собствеността, включително за: имоти и сгради; самосто€телни обекти в сгради; кадастрални данни; наеми; планирани и извършени —ћ–; свързана документаци€; движима собственост - превозни средства, включително автомобили и снегорини, с технически и експлоатационни характеристики и свързани с т€х справки;

  • ≈лектронни регистри: регистри на имотите, сградите, превозните средства

  • ¬ъзможност за автоматично генериране на регистри, съгласно видовете собственост – публична и частна държавна собственост и съответно наличи€ на съсобственост;

  • —ъздаване и поддържане на електронни досиета на обектите – имоти, сгради, превозни средства

  • » други възможности.

— попълване на данни в √»— системата се занимават 5-6 експерти. ћного повече ще бъдат служителите на агенци€та, които ще € използват системата за справки с помощта на web базирано приложение. ¬ структурите на јѕ» работ€т 1511 служители и всички те са потенциални потребители на √»—. Ќа първо време не всички ще получат достъп до новото информационно решение но поне 60 до 150 наши колеги ще могат да го използват за преглед на данни”, по€сни ≈мили€ “одорова.

ѕредставителите на јѕ» отбел€зват, че интегрирането на информаци€ от различни източници в единна система спомага за получаване на актуална информаци€ за състо€нието на движимата и недвижима собственост на јгенци€та, както и допринас€ за намал€ване риска от допускане на технически грешки или пропуски. —истемата осигур€ва автоматични уведомлени€ и напомн€ни€, включително за предсто€щи изтичащи срокове или неплатени такси, както и поддържа интегрирано ц€лата документаци€ за всеки имот, позвол€вайки позвол€ва бърз достъп до документи, актове, скици, договори и др.

—поред мен една от важните ползи, които ни носи √»— системата е възможността за следене на автомобилите. Ќаистина това беше проблем. јвтопаркът на јѕ» включва над 700 автомобила, които са пръснати из ц€лата страна и е много трудно да бъдат проследени, свързаните с т€х ремонтни дейности, застраховки, изтичане на полици и т.н. ћного полезна е възможността за задаване на срок в който системата да сигнализира било за технически преглед на автомобилите, било за изтичаща застраховка. √»— системата ще ни помогне много, за да не се стига до ситуации, в които остав€ме колегите осъществ€ващи мониторинг на пътната мрежа без възможност да изпълн€ват служебните си задължени€”, сподели ѕавлета ѕавлова, началник отдел “ќтчетност, планиране и поддръжка”, при дирекци€ „јдминистративно обслужване и координац舓.

—истемата повишава ефективността и контрола върху дейностите по управление на сградите и имотите, включително контрол върху разходите и оптимизаци€ на разходвани€ публичен финансов ресурс, както и повишава ефикасността на дейностите по отдаване под наем.

“ози софтуер може да ни даде представа дали е редно да продължат да се инвестират бюджетни средства в даден имот или той е с отпаднала необходимост за нас – например не е на път€, не е на м€сто, което може да служи за пункт, подпомагащ пътното поддържане и т.н. “ази система може да ни даде възможност за бърз анализ на тенденции – например на базата на справка за вложените средства при определени автомобили може да се вземе решение за т€хното бракуване и подм€на и т.н. “ова са само н€кои примери - ситуациите в които системата може да ни е полезна са много”, по€сни ≈мили€ “одорова.

—истемата за управление на имотите се интегрира с √»— системата на агенци€та, реализирана по проекта за предостав€не на √»— базирани електронни административни услуги.

¬ заключение

ѕрез юни 2016 г. √еографската информационна система на јѕ» бе отличена с престижната награда за геопространствени технологии на международни€ конкурс „Special Achievements in GIS“.“ова бе третото отличие, което изграденото информационно решение получи още преди надграждането му с функционалност за управление на собствеността. ѕрез ноември 2015 г. на —ветовни€ √»— ден системата взе отличието за иновативност, а през тази година беше удостоена за принос в развитието на инфраструктурата на Ѕългари€, в категори€ „√еографски информационни системи” на конкурса Infrastructure Bulgaria Awards 2016.

ѕредставителите на јѕ» отбел€зват, че успешната реализаци€ на проекти за въвеждане на съвременни информационни технологии в гол€ма степен зависи от подкрепата на ръководството на съответната организаци€.

–ъководството на јгенци€та осъзнава значението и рол€та на съвременните информационни системи, в това число и √»—, за подобр€ване на оперативните дейности, повишаване контрола и прозрачността, модернизиране обслужването на гражданите и бизнеса и координаци€ с други структури на централната и местна власт, поради което се стремим непрекъснато да развиваме и внедр€ваме нови технологии, като по този начин реализираме на практика концепци€та за ефективно и устойчиво електронно управление”, обобщават те.

ѕредстои да видим пълни€т ефект от използването на √»— системата, но съдейки по възможностите, с които вече сме запознати, мисл€, че ни очакват при€тни изненади”, каза в заключение ≈мили€ “одорова. 

—ледете публикациите в »нфоцентър "√»—" на сайта www.cio.bg

√»— технологиите – факти, цифри и тенденции

√»— платформата на —офийска вода - ключов фактор в управлението на бизнеса

√»— технологиите – с определ€ща рол€ в бизнеса на Bgmenu

√»— технологиите – с ключова рол€ в епохата на “интелигентните мрежи”

10 сфери на активно приложение на √»— в Ѕългари€

√»— системите – с важна рол€ при оценка на заплахата и риска от наводнени€

ѕространствената информаци€ – фактор за по-добро управление на големи€ град

и много други …

≈“» ≈“»:
GIS

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов