“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции
бр. 8, 2016

»деи за бъдещето на инженерните анализи

 акви са пътищата за развитие на CAE системите, според участниците в една престижна международна конференци€

от , 13 септември 2016 0 1955 прочитани€,

ѕрез 2015 г. представители на титаните в света на CAD/CAE се събраха на специална конференци€ в —анта ‘е (Ќю ћексико, —јў) за да обсъд€т актуалните проблеми в областта на софтуера за инженерни анализи (CAE) и перспективните пътища за развитие на тази дисциплина. —ъбитието наречено "Analysis, Simulation and System Engineering Software Summit”събра на едно м€сто представители на лидерите в пазара на техническите приложени€ - Autodesk, Bentley Systems, Dassault Systemes (направлени€та SolidWorks и SIMULIA) и Siemens PLM Software както и най-из€вени разработчици в сферата на анализа по метода на крайните елементи и изчислителната хидродинамика (FEA и CFD) работещи в компаниите ANSYS, CD-Adapco Group, Flow Science и MSC Software. ¬ конференци€та участваха още представители на MathWorks и Modelon, развиващи известните платформи за моделиране MATLAB, Simulink и Modelica, както и разработчици на системен софтуер и нови средства за комуникаци€ от компании като IBM и Nokia Networks. ѕрисъстваха и анализатори от изследователските компании Gartner и CIMData, след€щи развитието на CAD и CAE технологиите.


 онференци€та бе открита от –ичард –иф (Richard Riff) - носител на наградата CAD Society Lifetime Award и един от създателите на концепци€та PLM, а след неговото приветствие на всеки от участниците бе предоставена възможност в рамките на 2 минути да изкаже своите най-важни идеи и предложени€ по темата.

¬ъпрос є1

ќсновни€т проблем във връзка с CAE технологиите, отбел€зан от повечето участници в дискуси€та накратко може да бъде формулиран така: „практиката на използването на системи за инженерни анализи и моделиране не отговар€ на изисквани€та на днешни€ ден”.

 азано с повече думи, развитието на индустри€та е достигнало момент, в който никакви значителни достижени€ по отношение на качеството и възможностите на проектираните обекти не могат да бъдат постигнати без широко използване на CAE системи. ¬ много случаи сложността на проектираните издели€ е толкова гол€ма, че необходими€т обем тестове не може да бъде изпълнен - или поне това не може да стане в разумен срок - и единствени€т възможен изход си остава компютърното моделиране.

» въпреки това, използването на FEA, CFD и други CAE системи все така си остава приоритет за тесен кръг специалисти, докато в същото време проектантите и конструкторите масово използват в работата си графични CAD системи с минимални (ако изобщо са налични) възможности за анализи и моделиране.

 ак може да се промени тази ситуаци€ и (както дон€къде некоректно се изрази един от участниците в конференци€та) как да върнем в сферата на CAE, това което е откраднато от CAD?

ѕо време на"Analysis, Simulation and System Engineering Software Summit” б€ха внимателно документирани 104 идеи за адекватен отговор на този проблем, формулирани от участниците в конференци€та. ќрганизаторите от ”ниверситета в —анта ‘е, категоризираха тези идеи в 5 основни групи:

- Ќовото поколение потребители

- Ќаучната основа на моделирането

- јрхитектура на софтуера и взаимодействие с него

- Ќови платформи и компютърни архитектури

-  омерсиални въпроси.

ѕо вс€ка от тези теми б€ха проведени обсъждани€, с цел формулиране на ключови предложени€ (не по-малко от 3 и не повече от 7).

»зводите, след обобщаване на резултатите се оказаха неочаквани, но определено положителни - формулираните от работните групи по различните теми 24 препоръки, като ц€ло са доста близки или съвпадащи.

«а да бъдат определени предложени€та с най-гол€ма подкрепа, на всеки от участниците в конференци€та б€ха предоставени по 7 гласа, които той/т€ да разпредели между идеите, формулирани от работните групи. Ќа практика това гласуване дава представа за визи€та на разработчиците относно бъдещото развитие на CAE системите.

 ак тр€бва да се развиват —ј≈ системите?

ѕреди всичко е необходима радикална пром€на във взаимоотношени€та междуCAE и CAD. »нженерни€т анализ и моделирането тр€бва да се превърнат в неотменна част от традиционни€ процес на проектиране (Design centered workflow). “ова предполага т€сна интеграци€ между програмното осигур€ване за графично проектиране и софтуера за инженерни анализи, така че изпълнението на съответните анализи и моделиране да стане за всеки проектант и конструктор също толкова рутинна работа, както създаването на тримерен модел или подготовката на чертежи.

¬същност производителите на инженерен софтуер вече се опитват да отговор€т на тези изисквани€ както включвайки средства за анализи и моделиране в CAD системите, така и с разработването на качествено нови възможности за интеграци€ между различните програмни продукти. ѕример за първи€ подход е вграждането на средства за анализи в системи за машиностроително проектиране като Autodesk Inventor Professional и Solidworks Premium, или в системи за строително проектиране като Autodesk Revit и Nemetschek Allplan Engineering.

¬ъзможностите за интеграци€ между различните програмни продукти също се развиват, включително чрез разработка и широка поддръжка на стандарти за обмен на данни и взаимодействие на софтуера в различни предметни области. ѕримери в това отношение са стандартът CAPE Open в областта на моделирането на технологични процеси и IFC в областта на строителното проектиране, както и развиваната от Bentley Systems технологи€ Integrated Structural Modeling (ISM) в областта на проектирането и анализите на строителни конструкции.

ќще една теза, получила масово одобрение по време на конференци€та бе, че освен към интеграци€ между CAE и CAD потребителите тр€бва да се стрем€т и към пром€на на рол€та на инженерните анализи и моделирането в процеса на вземане на решени€ за проектите.  ъм момента преобладава практиката при ко€то в най-добри€ случай CAE технологиите се използват само за проверка на вече детайлно разработен проект. “ази практика тр€бва да бъде променена и компаниите тр€бва да се ориентират към концепци€та Pre-CAD Simulation – т.е. към начин на работа, при който предварителните инженерни анализи и разработените модели подсказват оптималните проектни (включително и геометрични) решени€. –азбира се, това е свързано с промени в инструментите за анализи и моделиране, така че те да позвол€ват да бъдат получени достоверни резултати още в предварителните етапи на проектирането.

јктуални изисквани€ към софтуера за инженерни анализи

ќписаните концепции за съвместна работа на CAE и CAD системите и за Pre-CAD Simulation пораждат редица изисквани€ към софтуера за инженерни анализи, включително:

>> Ћесно използване (Usability) на CAE системата от инженери и проектанти, които н€мат богат опит с подобен софтуер;

>> ќсигур€ване на разумен баланс между скоростта и точността на провежданите анализи, с автоматична проверка на изходните данни и оценка за възможната погрешност и достоверност на резултатите (т.нар. Speed & model fidelity). ќчевидно, ако искаме инженерите активно да използват анализи и моделиране в цели€ процес на проектиране, тези анализи тр€бва да се изпълн€ват доста бързо, така че да не забав€т работата. ѕри това не е необходимо винаги да се стремим към гол€ма точност на резултатите – особено ако самите изходни данни (включително геометри€та) още не са определени с достатъчна точност. Ќа ранните етапи на проектиране за потребителите е важно колкото може по-скоро да получат поне качествена оценка (приемливо или неприемливо), за да решат какви ще бъдат следващите им стъпки. –азбира се, при такъв подход средствата за автоматичен анализ на това дали моделът е правилно построен, както и оценката за достоверността на резултатите, са много важни.

»нтересно е да отбележим и това, че Speed & model fidelity бе иде€та, ко€то получи най-широка поддръжка от участниците в конференци€та (46 гласа).

>> –азвитието на инструменти за описание и използване на знани€ и опит (knowledge capture and reuse) бе още една от представените на конференци€та идеи, ко€то спечели последователи (44 гласа). јрсеналът от инструменти, които могат да се ползват за тази цел е богат – от прости учебни материали, до вградени в CAE системите бази знани€ и експертни системи, създаване на библиотеки с предварително настроени типични анализи, разработка на специализирани програми за решаване на често повтар€щи се задачи и т.н.

» още…

–азбира се, темите за облачните изчислени€ и мобилните устройства не б€ха пропуснати. —поред участниците в конференци€та новите платформи предостав€т ценни възможности за CAD/CAE системите. »зползването на облачни€ модел може да повиши достъпността на решени€та от този клас и да намали цената за т€хното притежаване. ѕреди да се постигнат тези предимства обаче, тр€бва да бъде свършена доста работа, свързана с миграци€та на стари софтуерни разработки към новите платформи.

Ќакра€, но не на последно м€сто, много от участниците в конференци€та се изказаха в полза на тезата за необходимостта от преразглеждане на лицензионните политики за CAE системите. ѕреобладаващо бе мнението, че разработчиците тр€бва да помисл€т как да направ€т услови€та за лицензиране на своите програми по-гъвкави, а самите програми – по-достъпни за широк кръг потребители.


—ледете публикациите в инфоцентър “CAD/CAM” на сайта www.cio.bg

ѕазарът на технически приложени€ – арена на промени, осигур€ващи нови нива на ефективност

CAD технологии ускор€ват темпото на работа на динамични€ конструкторски екип на “≈—» ќќƒ

PDM система подобр€ва управлението на инженерната документаци€ в »’Ѕ ≈лектрик

—пециализирано инженерно решение помага на јстроида да оптимизира и анализира процесите си

ѕлатформизаци€ – следващата стъпка в еволюци€та на PLM

10 постижени€ на CAD/CAM/CAE технологиите

–еконструкци€ в CAD среда на сканирана геометри€ на физически обекти

Mощта на виртуалните симулации – достъпна за всеки инженер

и много други …


≈“» ≈“»:
анализиCAD/CAM

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов