“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јрхитектурно и строително проектиране
бр. 8, 2016

»зползването на актуални »“ допринас€ за успешната реализаци€та на проектите в —“–” “ќ ќќƒ

”величена производителност, възможност за параметризаци€ и подобрено на качеството на проекта са н€кои от ползите, които компани€та постига с помощта на съвременните BIM/CAD/CAE продукти

от , 13 септември 2016 0 3006 прочитани€,


—“–” “ќ ќќƒ е компани€, създадена в кра€ на 2005г., с предмет на дейност комплексно и специализирано проектиране на сгради и съоръжени€, извършване на консултантска дейност в областта на проектирането и изграждането на строителни обекти както и специализирано програмно осигур€ване. ќснователи на дружеството са Ѕорис ѕърванов и  амен —лавнин.  ъм насто€щи€ момент екипът има разработени над 200 проекта в страната и зад граница повечето, от които са реализирани.

¬ дейността ни ежедневно се налага решаване на различни конструктивни задачи:

- ћоделиране (симулаци€) на отделни конструктивни елементи или съвкупност от т€х;

- јнализ на работата на строителните конструкции или отделни елементи;

- ќразмер€ване на елементите на строителните конструкции;

- »зработване на необходимата на строителната площадка графична документаци€;

 • —ъздаване на пълен набор от производствени чертежи за елементите произвеждани в заводски услови€.

Ќезависимо че във фирмената ни практика ръчните решени€ винаги са били считани за сигурен начин за контрол на компютърно получените резултати, в днешни дни създаването на един конструктивен проект с необходимата прецизност и подробност не може да бъде качествено изработен и реализиран без възможностите на съвременните BIM/CAD/CAE продукти. “ози принцип винаги сме следвали през годините и поетапно сме въвеждали в работата си различни продукти, които в различна степен са допринесли за автоматизаци€та на инженерни€ труд.

»зползваните софтуерни решени€

ќсновен продукт, наложил се в ежедневна ни работа през последните седем години е Revit Structure на Autodesk, който ни позвол€ва както изграждането на ц€лостен информационен модел (BIM) на строителната конструкци€ така и подготовката на съществена част от графичната документаци€.

«а моделирането и анализа на работата на конструкциите разчитаме предимно на международно признатите CSI ETABS и Robot Structural Analysis Pro, а за геотехническата част – на Plaxis 3D. ¬сеобхватно решение при изработването на необходимите детайли и производствени чертежи е Tekla Structures.


ѕо отношение на детайлирането на армировка в стоманобетонните конструкции Allplan Engineering ни дава добри възможности на достъпна цена. ѕрез последните две години именно този продукт е генерирал 90% от армировъчните планове в нашите проекти.

ѕредизвикателства и решени€

ѕроцесът на проектиране на строителните конструкции включва редица строго специфични задачи, изискващи използването на различни програмни продукти, които да подпомагат решаването им. ¬ тази връзка от изключително значение е осигур€ването на бърз и надежден начин за предаване на необходимите данни между отделните BIM/CAD/CAE продукти. ѕред това предизвикателство сме изправени не само ние в —“–” “ќ ќќƒ, но също така и големите международни проектански организации. Ќа този етап решението за нас е частично използване на утвърдени формати за обм€на на информаци€ като DXF и по-съвременни€ IFC, в комбинаци€ с вътрешно-фирмен продукт за синхронизаци€.

“ози утвърден процес на работа в —“–” “ќ ни позволи да завършим качествено редица конструктивни проекти, успешно реализирани през последните години. —ред т€х са например:

>> Ќебостъргачът Capital Fort в —офи€ - към момента това е най-високата сграда в Ѕългари€ (126 м).  омплексът се състои от две офис сгради, финансов център, конферентни зали, банкови офиси, ресторанти и заведени€ за хранене с зимна градина, магазини и т.н. ¬ този проект екипът на —“–” “ќ е разботил ц€лостно конструкци€та на сградите и съпътстващите стоманени конструкции. »зползвани са програмните продукти (фиг.1):

 • Autodesk REVIT – —троително-информационен модел

 • CSI ETABS – сеизмичен модел

 • Robot Structural Analysis Pro – изчисление на етажни плочи и стоманените конструкции

 • ADAPT Builder – изчислени€ на конструкции от предварително напрегнат стоманобетон

>> City Tower – бизнес и търговски комплекс, в центъра на —офи€. ¬ този проект —“–” “ќ е разработила изц€ло ц€лостно строителното проектиране, както и геотехническото проектиране на основите. ѕоследното е особено предизвикателна задача, заради необходимостта от изкоп с дълбочина 22 метра, достатъчен за разполагането на 6 подземни нива. ¬ работата по City Tower са използвани (фиг.2):

 • Autodesk REVIT – —троително-информационен модел

 • CSI ETABS – сеизмичен модел

 • Robot Structural Analysis Pro – »зчисление на етажни плочи и стоманените конструкции

 • ADAPT Builder – изчислени€ на конструкции от предварително напрегнат стоманобетон

>> ћузейко – детски музей в —офи€. –азработен е проект за реконструиране на съществуваща сграда и нови конструктивни елементи от напрегнат стоманобетон и стомана.

»зползвани са програмните продукти (фиг.3):

 • REVIT – —троително-информационен модел

 • CSI ETABS – сеизмичен модел

 • Robot Structural Analysis Pro – изчисление на етажни плочи и стоманените конструкции

 • ADAPT Builder – изчислени€ на конструкции от предварително напрегнат стоманобетон

>> ќфисни сгради на TELELINK в —офи€

—“–” “ќ разработи технически проект на конструкциите на офисните сгради. »зползвани€т пакет от програмни продукти включва (фиг.4):

 • REVIT – —троително-информационен модел

 • CSI ETABS – сеизмичен модел

 • Robot Structural Analysis Pro – изчисление на етажни плочи и стоманените конструкции

 • ADAPT Builder – изчислени€ на конструкции от предварително напрегнат стоманобетон

 • Allplan Engineering – детайлиране на армировката»зводи

»зползването на актуални информационни технологии безспорно допринас€ за реализаци€та на един строителен проект. ѕълни€т потенциал от използването на съвременни »“ решени€ обаче далеч не е достигнат, а това може да стане едва след като всички участници в строителни€ процес от изготв€щите предпроектните проучвани€ и проектантите през одобр€ващите органи и строител€ до клиента получат достъп до единна синхронизирана строителна информаци€ във вс€ка фаза на проектиране и изпълнение.

Ќа този етап положителните ефекти се редуцират основно до процеса на изработването на проекта. ќсновните ползи са:

- ”величена производителност, възможност за параметризаци€;

-  ато ц€ло подобрено на качеството на проекта;

- «начително подобрение на съгласуваността на отделните части на проекта;

- ѕо-добър контрол върху документаци€та и промените върху не€.

¬ тази връзка политиката на —“–” “ќ ќќƒ по отношение на програмното обезпечаване следва световните тенденции и може да осигури оперативна съвместимост с всички участници и на всеки етап от проектирането и строителството от хартиеното копие до ц€лостни€ строителен информационен модел.

¬ заключение

—ъс сигурност новите технологии в бранша са колкото предостав€щи възможности толкова и изискващи определено, високо ниво на познание – както на предлаганите продукти така и чисто професионално в съответната област на приложение. ¬се пак това са само нови по-мощни инструменти, които могат единствено да улесн€т, но не и да замен€т добре подговени€ специалист.

≈“» ≈“»:
CAD/CAM»“прокети

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов