“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јрхитектурно и строително проектиране
бр. 8, 2016

ѕът€т към —»ћбиоза в строителни€ бранш

¬ областта на строителството от н€колко години е в ход революци€ свързана с навлизането на т.нар.

от , 13 септември 2016 0 3309 прочитани€,

ƒоц. д-р арх. Ѕо€н √еоргиев

ѕроцесите на навлизането на продуктите на информационните технологии в строителни€ бранш имат вече дълга истори€. ѕрез 80-те години на минали€ век те започнаха да промен€т технологи€та на изготв€не и поддържане на проектната документаци€. јрхитектите започнаха да създават по-сложни по геометричната си форма сгради, не без решителната помощ на програмите за тримерно моделиране. „рез т€х е възможно лесно да се генерират необходимите за процеса на строителство двумерни чертежи. »нженерите оптимизираха изчислени€та на сложни конструкции с методи немислими без бързодействието на непрекъснато усъвършенстваните компютри и програми. ѕри изпълнението на строителните обекти се въвеждаха методи за бързи и точни изчислени€ на необходимите ресурси и т€хното управление. ¬сичко това обаче само «јћ≈ЌяЎ≈ ръчни€ труд на архитекти, инженери и строители с по-бързи и по-точни средства.

Ќеобходимостта от създаване на чертежи, които покриват стотици квадратни метри и папки с хартиени документи, които запълват огромни помещени€, остана. Ќещо повече - все по-трудно и скъпо беше инженерът да въведе в сво€та програма за изчисление сложната архитектурна форма. ”сложн€ваше се и процесът за изготв€не на спецификации, изработване на количествени сметки и отчитане на извършените строителни дейности, а през последните години в областта на строителството е в ход революци€ свързана с навлизането на технологи€та BIM или т.нар. —троителен »нформационен ћодел (—»ћ [1]).

јспекти на BIM трансформаци€та

–еволюционното при —»ћ технологи€та е, че т€ подпомага комуникаци€та и обмена ни информаци€ между участниците в планирането, проектирането, изграждането, експлоатаци€та и поддръжката на инвестиционни€ обект. “ова очевидно не може да стане без пром€на в процесите на взаимодействие между т€х, без разработване и прилагане на нови правила в т€хната собствена дейност. ¬същност става дума за стандарти, норми, закони, наредби и правилници [2]. “е засега почти игнорират наличието на електронните носители на информаци€ и възможността за директното и ползване, без да бъде непременно отпечатана на харти€.  ой и кога ще ги изработи?  ой е заинтересован от въвеждането на технологи€та —»ћ? ќткъде да се започне ?

“ехнологи€, ѕроцеси, ѕолитики

 огато говорим за —»ћ следва да разграничаваме различните аспекти, които се кри€т зад това пон€тие - “ехнологи€, ѕроцеси, ѕолитики [3].

ћоже да се приеме, че у нас най-напред сме в областта на “ехнологиите. “ова твърдение се базира на факта, че почти всички участници в строителни€ бранш малко или много ползват информационните технологии. Ќай-напред в етапа на проектирането са архитектите. ќт години те ползват продукти за изграждане на —»ћ – ArchiCAD, Allplan, REVIT, Vektorworks [4] и др. ѕроблемът е ,че за повечето от т€х те са само инструмент за по-лесно изработване на чертежите и спецификациите на инвестиционни€ обект.

—равнително по-назад са инженерите конструктори и проектантите на инсталации – ¬и , ≈л, ќи¬ и др. ≈диници са онези, които постро€ват своите решени€ на базата на архитектурни€ модел, а не просто върху архитектурните чертежи. «а да се промени това е необходимо да се доразви€т елементи от ѕолитиките. јко комуникаци€та между проектантите се базира само на изисквани€та на Ќаредба є4 и «”“ (и в двата документа пон€тието „цифров“ се среща общо 4 пъти – 3 пъти в «”“ отнас€що се за цифровизаци€та на кадастъра и устройствените планове и 1 път в Ќаредба є4 – за цифровизаци€та при обектите от  »Ќ), то очевидно —»ћ н€ма как да бъде използван.

¬същност схемата на Ўукар (фигура 1 [3]) илюстрира припокриването на трите основни области на —»ћ (технологии, процеси и политики) и подсказва логичните пътища на действие. Ќормативните документи следва да допуснат използването на —»ћ при всички етапи на проектирането например чрез допълнени€ към Ќаредба є4. “ова ще наложи дефиниране на нови пон€ти€ изисквани от “ехнологи€та. Ќа първо м€сто са необходими описани€ на Ќивата на –азвитие и ƒетайл на —»ћ (LoD – Level of Development/Detail). ќбменът на информаци€ между участниците в проектирането ще изисква използването на стандарти, тоест наложително е да се възприемат и приложат международните стандарти ISO [5] свързани с IFC формата на обмен на информаци€ при —»ћ.

ќрганизирането на ѕроцесите при използване на —»ћ в проектирането и строителството е друга важна област ко€то се нуждае от нови норми. ¬ тази посока работи специално създаден технически комитет 442 към CEN (European Committee for Standardization – ≈вропейска комиси€ по стандартизаци€ ). ƒокато се изчакват решени€та на този орган би било добре да се подготв€т стъпките за хармонизирането им с българските стандарти, в рамките на работна група или комиси€ съвместно с Ѕ»— (Ѕългарски институт за стандартизаци€).

и сътрудничество

 ой тр€бва да се погрижи за изпълнението на горните стъпки и дейности? ¬ече е време да се създаде —»ћ (BIM) общество в Ѕългари€ чрез сключването на отворено рамково споразумение между акдемичните среди (”ј—√, ¬—”„’, “”, ЅјЌ), браншовите организации ( јЅ,  »»ѕ,  —Ѕ, Ѕј”ѕ, Ѕјј» , Ѕ√‘ћј ), производителите и вносители на софтуер (Ѕј»“) и държавните органи (ћ––Ѕ, ƒЌ— , Ѕ»—, —дружение на общините) на базата на което да се създаде работна група, ко€то да изработи ѕътна карта за прилагането на тези технологии у нас.

ѕървите стъпки следва да бъдат направени в посока на из€сн€ване на терминологи€та. ћного полезен в тази посока би бил преводът на стандарта ISO/TS 12911:2012 - Framework for building information modelling (BIM) guidance. ¬ тези технически спецификации се дават рамковите пон€ти€ и насоки за разбиране на процесите свързани със —троителни€ »нформационен ћодел. “ук се определ€т и описват разултатите от прилагането на —»ћ, входните данни, използвани в процеса и контролните дейности, които го съпътстват. ”еднакв€ването на пон€ти€та в тази област е изключително важна стъпка, за да могат участниците в процеса на внедр€ването на технологи€та —»ћ да говор€т на един и същ език.

ѕолезен ход би бил създаването на методики и разработването на пилотни проекти за използването на елементи от —»ћ в н€кои от процесите – в проектирането - между различни части на един проект в н€кои от фазите на проектиране, в строителството - при създаване на стойностни сметки и графици за изпълнение на строителните работи на базата на частичен модел, в управлението на имоти - чрез извличане на информаци€ за сградата от нейни€ модел и др. “ака ще могат да се провер€т и използваните технологии в различните сектори и да се подаде информаци€ към производителите и вносителите им дали те са адекватни за българските услови€ и пазар. ¬ъзможно е да се наложи създаването на локализирани библиотеки от издели€, да се създадат бази данни с описани€ на дейности и строителни норми, без които технологи€та да не може да бъде приложена у нас.

ƒоц. д-р арх. Ѕо€н √еоргиев е дългогодишен преподавател в јрхитектурни€ факултет на ”ј—√. ѕрофесионалните му интереси са фокусирани в областта на приложението на информационните технологии в архитектурата, използването на CAD системи в архитектурното проектиране и визуализаци€та на обекти от културно-историческото наследство.  онсултирал е в областта на приложението на CAD системи в проектирането редица фирми в Ѕългари€, √ермани€, ƒубай,  атар и «имбабве. јвтор е на н€колко ръководства за Autocad и Revit. ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов