“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 8, 2016

»новациите провокират по-активно търсене на CAD/CAM решени€

от , 13 септември 2016 0 2762 прочитани€,

Ќаши€т дългогодишен опит в създаването на иновативни софтуерни решени€ ни дава поглед върху развитието на продуктите на водещи световни организации в CAD и BIM областта и начина, по който те планират следващите си версии. “ова се случва на база непрекъснато изследване на потребителското мнение и нужди, от една страна, и на технологичните трендове, от друга. ѕри всички т€х, продължава да се работи максимално много върху опрост€ване начина на работа на потребителите, чрез предостав€не на все по-гъвкава функционалност, ко€то да пресъздаде максимално добре творческите им идеи. ≈дно от последните хитови течени€ в тази насока е т.нар. параметричен дизайн ( или още алгоритмично проектиране) и съответните инструменти за него, които опрост€ват работата на архитектите и дизайнерите като автоматизират част от процеса по създаване и последващо редактиране на конкретни форми, посредством изготв€не на определен скрипт.

ƒруга попул€рна тенденци€, не само в CAD средите, е съчетанието на хардуерни инструмент със софтуерни технологии. ѕрез последната година вид€хме засилване на интереса към подобни интеграции, като и редица решени€, които отговар€т на търсенето. Ќапример, използването на 3D лазерни скенери за заснемане на обекти и/или помещени€, които след това се моделират директно в BIM софтуер, е иноваци€, ко€то провокира сериозно търсене. “ози тренд съществува и в обратната посока на възпроизвеждане – модел, създаден в CAD/BIM софтуер се изпраща автоматизирано към 3D принтиращо устройство за изготв€не на макети.

 ато официален партньор на Vectorworks, през последната година забел€зваме, че един от належащите проблеми на архитектите е необходимостта от използване на 4, 5, а пон€кога и повече софтуерни решени€, за да постигнат желани€ от т€х резултат. ѕотребителите все повече търс€т решени€, които съчетават в себе си богата функционалност, интуитивност на работата и посто€нно развиващи се технологии. “ова е един от показателите, които ни дават увереност, че Vectorworks има м€сто на български€ пазар.

ѕрез тази година разширихме сво€ 3D кръгозор с две нови партньорства – с най-големи€ световен производител на 3D решени€ Dassault Systemes и с един от лидерите в производството на 3D скенери Creaform. “ака ние се фокусираме върху нови области, включващи високи€ клас средства за 3D моделиране, комплексни симулации и ц€лостно управление на жизнени€ цикъл на продуктите.

¬€рваме, че ключът към запазването на положителните тенденции е т€сната ни връзка с индустриалните фирми. —ъвместно с т€х реализираме проекти със собствено финансиране, а също така, все по-често и с такова, осигурено от различни европейски програми. ”величава се бро€ на фирмите, които пристъпват към внедр€ване на средства за управление на инженерните данни и процеси, почти навс€къде в интеграци€ с ERP системи за ц€лостно управление на фирмените ресурси. Ќараства и търсенето на специализирани средства за извършване на необходимите симулации преди предаване на проектите за производство.

ќчакваме повишаване на търсенето на 3D решени€, защото ц€лостното развитие в световен мащаб и необходимостта от конкурентоспособност налагат т€хното използване. «атова се стремим да поддържаме множество от най-добрите технологии за нуждите на нашите индустриални клиенти във всички аспекти на т€хната инженерната и производствена дейност – 3D проектиране, широк кръг симулации, ц€лостно управление на разработката, средства за технологична подготовка, 3D сканиране и 3D принтиране.

—пасена √енчева, управител, ’айкад »нфотех ќќƒ

ѕо отношение на търсенето и предлагането на CAD/CAM софтуер все така преобладават тенденциите типични и за последните години. –ъководителите на компаниите с инженерно-технически персонал не оцен€ват напълно възможностите на съвременните CAD/CAM/PLM решени€. “ези така важни »“ системи са едно от последните пера, за което се търси бюджетиране, а в днешните проекти и при комуникаци€та с клиенти и партньори те са важна предпоставка за успеха на проекта. ѕредизвикателство за доставчиците е и това, че гол€м брой компании предлагат CAD/CAM решени€ при сравнително ограничен пазар. “ака че компаниите, внедр€ващи тези решени€ не могат да реализират обороти, които им позвол€ват да поддържат необходими€т им брой експерти.


«апазва се тенденци€та за плавно възстанов€ване на търсенето при софтуера за строително проектиране. »ма повишен интерес в ниски€ сегмент на пазара, като специално на български€ пазар, цената е един от ключовите фактори за избор. ¬ъпреки това, изисквани€та към качеството и функционалността на продуктите също остават високи. ћного важен елемент е качественото обучение и поддръжка. “е тр€бва да се извършват от добре подготвени инженерни специалисти, с богат практически опит в съответната област.

ѕродължава насищането на пазара с CAD и CAM, продукти, основно в ниски€ ценови клас. –асте на интересът към CAE продукти за производствена симулаци€ и оптимизаци€ на технологични процеси. ¬се още се подцен€ва важността на софтуера и системите за управление на инженерни данни и процеси (PDM/PLM).  ато следствие от всичко това, налице е известно забав€не, което, наред с навика да се купува софтуер с „чужди“ пари по ≈вро програмите, допълнително затормозва иновационните инициативи в производствените компании.

ѕроизводителите, които ще посрещнат следващата година с добри финансови резултати, ще бъдат окуражени да:

  • ћигрират работни места от средни€ към високи€ клас (SolidWorks, Solid Edge, Inventor към DS Catia, SIEMENS NX)

  • ¬ъвеждат системи за управление на инженерни€ процес (PDM/PLM)

  • ‘окусират вниманието си към софтуерни продукти за процесна симулаци€ на технологични процеси

  • ¬недр€ват MES/MOM системи за оперативно следене и управление на производствени€ процес

  • «апочнат да замен€т н€кои сложни и скъпи CNC процеси с директен 3D печат върху продукционни 3D принтери.

ѕрез последните години се утвърждава посто€нна тенденци€ за закупуване на лицензиран софтуер. ћного от фирмите които са предавали проекти изготвени с нелицензиран софтуер, постепенно преминават „на светло“. ‘ормирането сред клиентите на съзнанието, че специализирани€т софтуер е продукт, както всеки друг, чи€то поддръжка изисква съответните разходи е бавен но посто€нен процес. ќчакваме, че търсенето на софтуер през следващата година ще бъде повли€но от повишаването на цената на труда и навлизането на нови инвеститори, които налагат нови начини на работа за своите екипи и партньори принуждава фирмите да използват специализирани CAD/CAM системи.

¬ кра€ на 2015 и началото на 2016 г. машиностроителни€т сектор прежив€ н€колко месеца на пазарна несигурност. “ози период отмина, но усп€ да разколебае част от предпри€ти€та в техните намерени€ за инвестиции. –азлична е ситуаци€та при фирмите, които кандидатстват за еврофинансиране по мерките от нови€ програмен период. —танахме свидетели на интерес към най-сложните и т€сно специализирани решени€ от нашата продуктова гама, чието директно внедр€ване би прескочило 7-10 години на естествено развитие с постепенно надграждане. ўе се радваме практиката да покаже, че такъв скок е възможен.

ќчакват ни натоварени месеци. ¬ момента пазарът наваксва мини-засто€ от началото на годината. —ъщевременно »ндустри€ 4.0 става все по-попул€рна тема, а нейната концепци€ е основана изц€ло на нашите PLM решени€. Ќапример цифрови€т близнак и виртуалната реалност предполагат използване на 3D модели на всички издели€ от производството (стига да са твърди тела, разбира се). ”беждаваме нашите клиенти да побързат с въвеждането и да поддържат на адекватно ниво 3D моделирането, защото това е първата и неизбежна стъпка, за да се включат в задаващите се сериозни преобразувани€ в технологиите, обобщено наречени „4-та индустриална революц舓.

≈“» ≈“»:
CAD/CAMиновации

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов