“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 12, 2016

 ак »“ лидерите реализират дигитална трансформаци€

 огато »“ подразделението в компани€та поема рол€та на бизнес партньор, а не просто на технологичен консултант или доставчик на »“ услуги, добрите резултати не закъсн€ват

от , 19 декември 2016 0 3526 прочитани€,

Ќово проучване на компани€та McKinsey констатира, че »“ отделите, които успешно изпълн€ват рол€та на бизнес партньор, убеждавайки ръководството на своите компании да разработи обща бизнес стратеги€, включваща ефективно използване на технологиите, почти винаги работ€т успешно във всички останали направлени€, включително по предостав€нето на базови услуги. Ќо въпреки че повечето анкетирани считат, че »“ отделите тр€бва да бъдат партньори на бизнеса, малък процент от т€х са на мнение, че това е постигнато в собствените им организации.


 ристофър ћаркхъм, »“ директор на държавни€ колеж в ƒжаксънвил, ‘лорида, е сред тези, които са поели инициативата за координиране на технологиите и бизнеса в сво€та организаци€. „¬с€ко »“ подразделение може да намери начин за трансформаци€ и преход към изпълнението на по-отговорна рол€ от това да бъде надзирател на »“ инфраструктурата”, казва ћаркхъм.

«а да се постигне това, според »“ директора на образователната институци€ »“ екипът тр€бва да привлече за съдействие бизнес анализатори и специалисти по процесите в компани€та, които могат да предостав€т необходимата информаци€ за вземане на решени€, които да работ€т в практиката. Ќо тези знани€ сами по себе си не са достатъчни.

„ƒлъжни сме да съдействаме на сво€та организаци€ за намирането на уникални решени€ за най-неотложните бизнес проблеми чрез синтез на знани€, получени от множество разнообразни източници”, счита  ристофър ћаркхъм.

»“ директорите могат да осигур€т на своите организации значителни конкурентни предимства благодарение на използването на облачни услуги и приложени€ в публични, частни или хибридни облаци. “ези технологии в комбинаци€ с Big Data и IoT могат да помогнат за решаването на мащабни бизнес задачи, свързани с намиране на източници за ръст на приходите, излизане на нови пазари или подобр€ване обслужването на клиентите. CIO и »“ отделът могат да развиват стратегическо мислене по въпроси, свързани с повишаване производителността на труда на потребителите и освобождаването им от рутинни и времеемки задачи: “ази рол€ е напълно различна от традиционната рол€ на »“ директора, фокусирана предимно върху поддръжката на »“ инфраструктурата и операциите”, твърди ћаркхъм.

 оординиране на »“ с бизнес стратеги€та

ƒанните от проучването на McKinsey показват още, че потребността от засилване рол€та на »“ подразделени€та ще се увеличава заедно с ръста на използването на услуги от външни доставчици (облачни решени€, инфраструктура като услуга и др.), а също с все по-€сно изразената цифровизаци€ на бизнеса. —ред компаниите, които реализират инициативи за дигитална трансформаци€, най-впечатл€ващи резултати постигат тези, в които »“ отделът е партньор на бизнеса.

ѕроучването на McKinsey е проведено сред 700 мениджъри от организации в различни страни по света. „аст от т€х са ръководители на »“ функци€та, а останалите – мениджъри от C ниво.

ѕочти всички анкетирани сподел€т мнението, че основен проблем и често продължително съществуваща бариера, ко€то пречи на засилването на рол€та на »“ подразделението в организаци€та, е недостигът на талантливи кадри.

¬ организациите, в които »“ групата е партньор за бизнес подразделени€та, респондентите посочват 3 пъти по-често, отколкото останалите, че »“ екипът функционира ефективно по отношение на реализирането на иновации „отдолу нагоре” и за установ€ването на стабилна »“ култура.

ќще изводи

ѕроучването на McKinsey открои още н€колко извода, заслужаващи внимание:

- 49% от анкетираните съобщават, че бизнесът се отнас€ към »“ подразделението като към „доставчик” на технически услуги, а 22% посочват, че техни€т »“ отдел е „консултант”, който има сво€ принос за подготовката на бизнес плановете, свързани с »“;

- 72% от мениджърите, които н€мат отношение към »“, казват, че повишаването на ефективността на бизнес процесите с помощта на »“ тр€бва да бъде приоритетна задача. — това са съгласни само 57% от анкетираните »“ ръководители;

- 69% от ръководителите на компании, в които »“ групата успешно изпълн€ва рол€та на бизнес партньор, посочват, че техни€т »“ отдел работи в сътрудничество с бизнеса по инициативи за дигитална трансформаци€. ¬ организациите, в които »“ отделът не е бизнес партньор, такъв отговор дават 34% от респондентите.

«а да получават организациите максимална възвръщаемост от партньорството между »“ отдела и бизнес звената, всички заинтересовани тр€бва да мисл€т именно като партньори по отношение на предостав€ните от »“ групата услуги (и т€хната ефективност), а не да се отнас€т към своите колеги от »“ екипа като към консултанти или доставчици”, казват експертите от McKinsey.

”частие в разработката на стратеги€

“ейлър ‘ишер е CIO на държавни€ медицински център Gordon Memorial Healthcare Services (GMHS), управл€ващ болница за бърза помощ, 2 клиники в р€дко населен селскостопански район и едно здравно заведение за пациенти, които се нужда€т от дългосрочно лечение. ‘ишер е усп€л да революционизира подхода на GMHS за използване на »“, като е преобразувал чисто физическата »“ среда на организаци€та в нова виртуализирана на 95%.

 ато член на групата от главни мениджъри в GMHS “ейлър ‘ишер осъществ€ва надзор върху всички сфери на приложението на »“ (включително електронни медицински картони), състо€нието на техническото обслужване на системите и »“ проектите на ц€лата организаци€. ѕод негово ръководство болниците на центъра са преминали от хартиена система за документооборот към електронна.

ћакар че воденето на медицинската документаци€, поддържането на безотказна работа на системите и съкращението на разходите са много важни аспекти на »“ в здравеопазването, с това задачите ни не се изчерпват. «дравеопазването става все по-електронно, в тази сфера се разработват все повече системи и е критично важно »“ отделът да участва в управлението”, коментира “ейлър ‘ишер.


»зточници:
How CIOs Shape a Digital Transformation Strategy”, Darrin Morrissey, CIO Insight, Aug 2016;
Why CIOs should be business-strategy partners”, McKinsey.  


 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов