“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 12, 2016

»“ директорът - навигаци€ в една непрекъснато усложн€ваща се рол€

—поред State of the CIO 2016 88% от CIO мениджърите срещат все повече предизвикателства в сво€та работа

от , 19 декември 2016 0 3010 прочитани€,

√лавните »“ директори, които имат активна рол€ в разработване на бизнес стратеги€та и постигане на ръст на компани€та, получават най-добро заплащане, получават по-гол€мо уважение и с по-гол€ма веро€тност разполагат с ресурсите, от които се нужда€т, за да адресират най-големите »“ предизвикателства на днешни€ ден. “ова сочат изводите от годишното проучване на сп. CIO State of the CIO 2016, проведено сред 571 главни »“ директори, отговорни за »“ в техните компании.

¬ъпреки че 88 на сто от CIO мениджърите съобщават, че в сво€та работа те срещат все повече предизвикателства, природата на предизвикателствата, с които те се сблъскват - и удовлетворението от т€хната работа на тази база - се различава в зависимост от техни€ фокус. √ол€мата част от главните »“ директори (84%) са съгласни, че рол€та им става све по-важна за техни€ бизнес. ¬ същото време »“ мениджърите, които прекарват по-гол€мата част от своето време за стратегически инициативи или които са концентрирани върху трансформирането на бизнес операциите, с много по-гол€ма веро€тност твърд€т това (87 на сто), отколкото функционалните »“ лидери (78 на сто), които имат по-традиционна рол€ в управлението на »“ операциите.

—тратегическите (71%) и трансформационните (69%) CIO също с много по-гол€ма веро€тност считат т€хната работа за възнаградена, отколкото функционалните CIO мениджъри (47 на сто). ќбратно, функционалните »“ лидери с по-гол€ма веро€тност биват неудовлетворени. ѕо-веро€тно е те да оцен€т »“ като изкупителна жертва, когато другите отдели не постигнат поставените от »“ цели (60 на сто), по-веро€тно е те да бъдат възприемани от другите отдели като пречка за т€ханата миси€ (40 на сто) и е по-веро€тно да чувстват, че главни€т »“ директор остава встрани (29 на сто). ¬ допълнение, функционалните CIO са по-съсредоточени сред малцинство (28%) компании, където »“ е недооценено, неизползвано и неразбрано и където техните проблеми и тревоги са изострени.

—тойността на стратегическата рол€

 ато ц€ло позици€та CIO сред C-нивото на управление е стабилна. »ма леко увеличение в сравнение с 2015 г. на CIO директорите, които се отчитат директно на CEO-то (46 на сто). CIO мениджърите се задържат на позици€та CIO средно 6 години и 6 месеца - около седем месеца по-дълго, отколкото година по-рано. —табилността по този показател може да е резултат от по-стабилната икономика. ѕродължителността на заемането на позици€та се увеличава непрекъснато от 2011 г. досега, въпреки че в големите предпричти€ CIO мениджърите се задържат по-картко време на своите позиции - 5 години и 8 месеца, отколкото в по-малките компании - 7 години.

—редното заплащане е 277 700 щатски долата през 2016 г.  акто може да се очаква, по-големите компании плащат по-високо възнаграждение на главните изпълнителни директори. »“ директорите в предпри€ти€ с 1000 или повече служители печел€т средно 401 500 щатски долара в сравнение със заплащането от средно 189 420 долара в компаниите с персонал под 1000 служители.

Ќезависимо от размера на компани€та обаче, стартегическите CIO са със значително по-високо заплащане - средно с 167 000 долара повече, отколкото функционалните CIO, и средно със 127 000 долара повече, отколкото трансформационните CIO. —тратегическите CIO също така с по-гол€ма веро€тност имат CEO за ръководител, на когото се отчитат.

»“ инвестициите

Ќезависимо каква е рол€та на главни€ изпълнителен директор, проучването показва, че гол€мата част от компаниите имат този тип CIO, който искат или от какъвто се нужда€т. —тратегическите CIO съобщават, че бизнес инициативите за въвеждане на дигитални източници на приходи (30 на сто), подобр€ване на гъвкавостта (32%) и подобр€ване на клиентското прежив€ване (49 на сто) определ€т »“ инвестициите, като последни€т показател е с най-гол€ма важност и за трите групи CIO мениджъри.

“рансформационните главни »“ директори дават приритет на трансформаци€та на бизнес процесите (40 на сто) като важна бизнес необходимост. ¬ същото време, въпреки че оперативната ефективност е приритет за всички, функционалните CIO мениджъри (54 на сто) с по-гол€ма веро€тност постав€т този показател в приоритетите си, отколкото трансформационните или стратегическите главни »“ директори.

»“ лидерите и другите бизнес лидери обаче не са напълно единодушни за »“ разходите. “е се разминават по отношение на сигурността, въпреки че технологичните лидери проправ€т път€ в тази област.

 ак обаче »“ вли€е върху размера на бюджета за сигурност? ѕонасто€щем компаниите изразходват средно 12 на сто от техните »“ бюджети за сигурност. “ези бюджети са значително по-големи в компании, където на »“ се гледа като на бизнес партньор или лидер, в сравнение с организации, където на »“ се гледа като на източник на разходи или на доставчик на услуги.

¬ допълнение, силното партньорство между »“ и бизнес е в гол€ма степен свързано с това долколко компани€та има стратеги€ за сигурност, силно интегрирана с ц€лостната й »“ стратеги€. ѕроучването извежда като извод, че е необходимо CIO мениджърите да имат повече разговори с бизнес лидерите, за да могат те да бъдат на€сно как сигурността се вписва в решени€та за »“ стратеги€та и инвестициите.

—илното партньорство изискват по-добра комуникаци€

√лавните »“ директори, които н€мат силно партньорство с бизнес лидерите, с гол€ма степен на веро€тност имат по-малко вли€ние върху това, как се се разгръща »“ в основата си. ¬ допълнение към киберсигурността, дискутирана по-горе, взаимоотношени€та на CIO мениджъра с маркетинга предлага пример в това отношение.

¬ 33 на сто от компаниите, маркетингът има собствен бюджет за технологии. ѕовечето от главните »“ директори са включени в решени€та за покупка на технологични€ маркетингов пакет на н€какво ниво, независимо дали те го контролират директно или не. Ќо когато »“ се разглежда и счита за партньор на бизнеса и лидер, CIO мениджърите е много по-веро€тно да бъдат включени в процеса на одобрение на решението за покупка (71%) и в провеждането на финалната селекци€ на вендорите (64 на сто), отколкото в компаниите, където на »“ се гледа като на център за разходи или доставчик на услуги.

Ѕизнес партньорите/лидерите с много по-гол€ма веро€тност също така съобщават, че техноте отношени€ с маркетинга са станали много по-колаборативни през последните 3 години (60%), в сравнение с компаниите, където »“ се разглежда като доставчик на услуги (44%) или разходен център (35 на сто).

ќтносно комуникаци€та на главните »“ директори с акционерите, 64% в€рват, че по-ефективната комуникаци€ със заинтересованите страни е най-важни€т начин да се постигне по-добро ниво на взаимоотношени€ с акционерите. Ќа тази база повече от две трети от CIO мениджърите (68 процента), които провеждат срещи на дневна или седмична база с вътрешните потребители, сподел€т, че пром€ната на съдържанието на тези комуникации би имало по-гол€мо значение. ћнозинството от т€х (51 на сто) не см€тат, че има нужда честотата на тези срещи да се увеличи. ¬ същото време повечето CIO мениджъри (54 на сто) очакват да осъществ€т комуникации с външни потребители - дейност, с ко€то значително повече стратегически CIO мениджъри са ангажирани понасто€щем.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов