“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 1, 2017

ћодернизаци€та на »“ инфраструктурата и »“ услугите Ц във фокус за ћинистерството на икономиката

ѕрез последната година е внедрена нова Helpdesk система, а за 2017-а ведомството планира електронизаци€ на 10 основни услуги

от , 26 €нуари 2017 0 1620 прочитани€,

ћинистерството на икономиката има над 600 вътрешни »“ потребители. √ол€ма част от т€х работ€т от 4 сгради в —офи€. »маме и около 100 »“ потребители в териториални подразделени€ в големите градове в страната, както и над 70 потребители на »“ услуги, които са съветници в службите по търговско-икономическите въпроси (—“»¬), разположени в страни по цели€ св€т. ¬сички системи и регистри работ€т върху инфраструктура на министерството и се развиват и поддържат от общо 11 служители, организирани в 2 отдела – мрежови комуникации и информационно обслужване.

–авносметката на »“ подразделението на министерството за изминалите 12 месеца накратко е, че имахме само 1 инцидент с отпадане на основни услуги за малко повече от един час. ѕричината беше из€снена и взехме мерки този тип проблеми да не се про€в€т през следващите н€колко години. ≈стествено имахме и планирани прекъсвани€ заради профилактики от електроразпределителната компани€. ѕрез 2017-a планираме да изградим автономно захранване на сървърните стаи, за да намалим частично зависимостта от електрическата мрежа.

¬ общи линии см€там, че наши€т екип се справи много добре през изминалата година, като във фокус за нас бе модернизаци€та на » “ инфраструктурата и подобр€ване на услугите, предостав€ни на потребителите.

» “ инфраструктурата

ѕреди 18 месеца поставихме началото на инициатива за модернизаци€ на инфраструктурата с цел по-висока ефективност, достъпност и наличност на услугите, както и постигане на по-високо ниво на сигурност и по-малко време за „гасене на пожари“. «аради процеса по провеждане на обществени поръчки всички оперативни дейности започнаха в началото на 2016 г.

ѕодменихме гол€ма част от настолните компютри. «а да гарантираме добро качество на услугите, се наложи да започнем от подм€на на морално остарели крайни устройства за достъп – компютри на 11 и 9 години. “ова ни даде възможност да изведем от употреба Windows XP и да стандартизираме всички компютри на една верси€ на операционна система. —ъщо така по-новата техника намали за€вките към звеното по поддръжка (хелпдеск) за неработещ компютър.

ќсновни€т измерител за работата на държавната администраци€ са „произведените“ документи, затова услугите по печат са много важни. «а постигане на непрекъсваемост на услугата и по-висока ефективност от перо консумативи в коридорите на министерството б€ха инсталирани мрежови принтери. “ака всеки от служителите има достъп до н€колко устройства с възможност за мрежово сканиране и печат, а служителите, участващи в поддръжката, разполагат с повече време за реакци€ и по-малко спешни случаи. ѕрез следващата година ще развием тази инициатива, като добавим и устройства с възможност за цветен печат.

 акто вече споменах, имахме прекъсване на всички услуги за около 1 час. “ова се дължеше на претоварен дисков масив.  ато ц€ло инфраструктурата, на ко€то са разположени всички услуги на министерството, беше редуцирана с 40% през 2015 г., тъй като министерството беше разделено на 3 министерства (»кономика, ≈нергетика и “уризъм), също и активите б€ха разделени. “ака 2015 година премина в усили€ да балансираме натоварването върху всички ресурси и да изчакаме провеждането на обществените поръчки.

ѕрез 2016 година усп€хме да пуснем нов сървърен комплекс и дисков масив, за да балансираме натоварването на над 100 виртуални машини, като по този начин същевременно намал€ваме риска от отпадане на всички системи. «а виртуализаци€ използваме решени€та на VMWare, като основни причини за това са познанието, което сме натрупали, и централизираното управление на новите и старите физически сървъри.

»“ услугите

»нициативата за модернизаци€ е свързана не само с инфраструктурата, а покрива и услугите, предостав€ни на потребителите. ѕрез изминалата година усп€хме да подменим Helpdesk и Inventory системата, ко€то беше на повече от 10 години.  ато основни плюсове на новото решение бих посочил модерни€ web интерфейс и изб€гването на зависимостта от Java, интеграци€та с директорийната услуга, нотификации по имейл и възможност крайните потребители да се информират за статуса на за€вката. ќт гледна точка на процес по работа със за€вки и инциденти опростихме системата до максимум, за да е подход€ща за малък »“ екип.

—ъщо така подменихме и телефонни€ указател, като сега информаци€та се попълва само на едно м€сто – в директорийната услуга. »зц€ло подменихме решението за отдалечен достъп до ресурсите в министерството – сега използваме Checkpoint SSL VPN, за да може потребителите да достъпват услугата, без да инсталират клиентско приложение. ѕодновихме и реорганизирахме DMZ мрежата с една-единствена цел – по-висока сигурност.

ѕерспективи

«а 2017 година плановете са ни още по-амбициозни. ќт гледна точка на външните потребители планираме електронизаци€ на 10 основни услуги, предлагани от министерството. “ози проект беше спр€н преди 1 година поради неоснователно обжалване на процедурата, но загубихме финансирането.

ќт гледна точка на вътрешните »“ инициативи основен проект за 2017-а е да мигрираме основните мрежови услуги – директори€, автентикаци€, имейл, файлови услуги, мрежов печат и др. “екущите са базирани на Novell и са верси€ отпреди 9 години. “ази задача според мен е с гол€ма сложност и риск, защото в Ѕългари€ са малко експертите, които познават в детайли модерните решени€ на Novell, и подобни миграции не са правени през последните 13 години. ѕовечето публикации в интернет и други попул€рни източници са за миграции от стари версии на Novell към решени€ на Microsoft от поколението Windows 2003 и Exchange 2003, които са неприложими за актуалните версии и архитектура. «аедно с миграци€та планираме също така да преминем изц€ло към операционна система Windows 10. ќбмисл€ме и модернизаци€ на вътрешни€ интранет портал, базиран на 10-12-годишна технологи€, към модерна платформа, позвол€ваща на потребителите да допринас€т по-лесно със съдържание.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов