“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ѕроучвани€

ѕредизвикателства пред управлението на »“ в университетите

 акви са основните изводи от проучване сред 29 университета разположени в държави от Ѕалкански€ полуостров?

от Ќад€  ръстева, 20 февруари 2017 2 1354 прочитани€,

 

проф. д-р Ѕожидар Ѕожинов, —топанска академи€ „ƒ.ј. ÷енов“, —вищов
„ѕредизвикателства пред управлението на информационните технологии в университетите“ е първото по рода си проучване на университетите от ÷ентрална и »зточна ≈вропа, насочено към изследване на проблемите пред управлението на »“ във висшите училища. 
ѕодготвени€т на базата на получените в периода  31 октомври – 30 ноември 2016 г. доклад акцентира върху състо€нието на изследваната проблематика в балканските университети. ќсновните разрези в които са представени резултатите обхващат общ профил на »“ мениджърите в университетите, стратегическо управление на »“ в рамките на висшите училища, структура, отговорности и приоритети пред »“ звеното, тенденции в използването на информационните и образователни технологии и услуги в университетите, както и финансовото управление на »“ процесите.
— валидни анкетни карти в проучването са участвали 29 висши училища, разположени в държави от Ѕалкански€ полуостров. –азпределението на валидни анкетни карти по държави е както следва: јлбани€ – 5, Ѕосна и ’ерцеговина – 2, Ѕългари€ – 11,  осово – 2, ћакедони€ – 1, –умъни€ – 5, ’ърватска – 1, и „ерна гора – 2.
ѕреобладават учебните заведени€ с държавно или обществено финансиране (66% за анализираната извадка и 90% за Ѕългари€).
≈то н€кои от изводите, представени в доклада:
ѕрофил на »“ мениджърите на университети
¬ две трети случаите, »“ мениджърите в университетите имат натрупан практически мениджърски опит в управлението на информационни процеси и технологии в практиката, като в 76% от случаите (91% за Ѕългари€) този опит е повече от 5 години. ўо се отнас€ до заеманата позици€ като »“ мениджър на университета, то за повечето от т€х (76% за Ѕалканите и 70% за Ѕългари€) това е за първи път. 
ѕочти всички »“ мениджъри притежават магистърска (48% - Ѕалкани, 50% - Ѕългари€) и докторска степен (38% - Ѕалкани, 40% - Ѕългари€), като т€ е предимно в областта на инженерните науки (70% - Ѕалкани, 73% - Ѕългари€) и бизнеса (23% - Ѕал-кани, 27% - Ѕългари€).

 
ўо се отнас€ до преобладаващата част от ангажиментите им, те ги определ€т доминантно като технически (48% - Ѕалкани, 55% - Ѕългари€), следвани от академични (31% - Ѕалкани, 36% - Ѕългари€) и на последно м€сто – административни (21% - Ѕалкани, 9% - Ѕългари€).

 
»нтерес представл€ва и оценката на »“ мениджърски€ труд в образованието. „аст от проблема с адекватното измерване бе свързан с намирането на адекватен измерител, чрез който да се елиминират различи€та в нивата на жизнени€ стандарт в отделните държави. ѕоради тази причина, в анкетата »“ мениджърите б€ха помолени да определ€т своето заплащане като процент от средното заплащане за »“ сектора в съответната държава. –езултатите показаха, че заплащането на анкетираните лица е изключително ниско – над половината от т€х посочиха че получават под 50% от средната заплата за »“ сектора (62% - Ѕалкани, 81% - Ѕългари€). 
ќчевиден е риска от изтичане на високо квалифицирани »“ мениджъри към корпоративни€ сектор, където техните управленски умени€ се оцен€ват с пъти по-високо заплащане.

Ќива на заплащане

 
ќтносно притежаваните ключови умени€ на »“ мениджърите, изследването констатира една интересна тенденци€. Ќа въпросът: „ ои спо-ред вас са 5-те ключови умени€ за успешен CIO“, с най-висока тежест са оценени способността да комуникира (66% - Ѕалкани, 55% - Ѕългари€), способността да възприема нови идеи (62% - Ѕалкани, 64% - Ѕългари€), технически знани€ и компетенции (52% - Ѕалкани, 45% - Ѕългари€), способност да мисли стратегически (52% - Ѕалкани, 36% - Ѕългари€) и способност да работи под стрес (48% - Ѕалкани, 55% - Ѕългари€).  
—ъщевременно обаче на въпросът „—поред ¬ас, кои са ¬одещите 3 критери€ за избора ¬и за заемане на позици€та мениджър на »“ звено (CIO)“ на първо м€сто анкетираните са посочили своите технически умени€ (90% - Ѕалкани, 100% - Ѕългари€), следвани от мениджърски и лидерски умени€ (66% - Ѕалкани, 73% - Ѕългари€), и интелигентност и способност да учиш (48% - Ѕалкани, 45% - Ѕългари€).

 
—тратегическо управление на »“ в рамките на университетите
«а да се оцени възможността за ефективно управление на информационните технологии в университета от »“ мениджъра е важно да се очертае неговото м€сто и рол€ в ц€лостната управленска верига на университета, включително и по отношение на отговорностите му за вземане на стратегически решени€ за технологичното развитие на висшето училище. 
¬ този аспект проучването показва, че в преобладаващи€ случай анкетираните »“ мениджъри са най-висшите управленци в изследваната област (62% - Ѕалкани, 55% - Ѕългари€), но не са членове на висши€ управленски екип на университета (52% - Ѕалкани, 64% - Ѕългари€). –езултатите са близки до тези от проведеното през 2013 година изследване в —јў, което констатира, че 46% от »“ мениджърите в университета не са членове на висши€ мениджмънт.
Ќезависимо от това, повечето от анкетираните посочват, че н€мат проблеми с достъпа до висши€ мениджмънт (79% - Ѕалкани, 64% - Ѕългари€, 63% - —јў).

 
ўо се отнас€ до йерархичната подчиненост и лини€та на докладване, в преобладаващата част анкетираните лица посочват, че се намират на нивото на средни€ мениджмънт и съгласуват своите действи€ с ресорни€ заместник ректор (36% - Ѕалкани, 60% - Ѕългари€) или директно с –ектора на университета (29% - Ѕалкани, 40% - Ѕългари€).  акто се вижда, »“ мениджърите в Ѕългари€ имат значително по-гол€м достъп и пр€ко взаимодействие и отчетност с топ мениджмънта на висшето училище в сравнение с колегите си от балканските университети и тези в световен план като ц€ло.

 
ѕо отношение на стратегическото управление и планиране на »“ процесите, в повечето случаи университетите имат разработени и приети стратегически планове (мандатни програми) за развитие, част от които са свързани и с използването на »“ (74% - Ѕалкани, 63% - Ѕългари€), като същевременно и сами€ »“ отдел има самосто€телно разработен стратегически план за развитие (48% - Ѕалкани, 45% - Ѕългари€).

 
ќтносно определ€нето на »“ приоритетите в стратегическите документи, и в частност на »“ стратеги€та на висшето училище, водеща рол€ има топ мениджмънта в лицето на ректорското ръководство (62% - Ѕалкани, 60% - Ѕългари€), а самата стратеги€ е в съответствие със стратегическите приоритети на университета. 
»нтересно е да се отбележи, че преобладаващата част от анкетираните (59% - Ѕалкани, 67% - Ѕългари€) посочват, че ако те участват във висши€ мениджмънт биха променили стратегическите приоритети в областта на информационните технологии.

 
»нтересно е да се отбележи, че по отношение на определ€не на оперативните приоритети на »“ звеното, въпреки значителни€ д€л отговорили за наличие на централизаци€ и при вземането на оперативните решени€ (37% - Ѕалкани, 20% - Ѕългари€), относително висок е дела и на университетите в които »“ мениджърите и техните екипи имат възложени отговорности и правомощи€ по оперативното управление на »“ процесите (38% - Ѕалкани, 40% - Ѕългари€). ƒанните показват, че »“ мениджърите в Ѕългари€ са значително по-овластени от колегите в балканските университети, както и са значително по-склонни да поемат еднолична отговорност при практическото осъществ€ване на »“ политиката на университета.

 
ѕо отношение на познаване и прилагане на концепци€та за архитектура на предпри€тието и информационна архитектура в университетите, изследването констатира значително разминаване между изследваните университети като ц€ло и тези в Ѕългари€. јко в една трета от изследваните балкански университети не познават или тепърва се запознават с тези концепции, то в Ѕългари€ това важи само за 11%.
ѕо отношение на практическото прилагане на концепци€та 44% от балканските университети работ€т в областта на архитектурата на пред-при€тието, а 35% - в областта на информационната архитектура. ¬ Ѕългари€ тези проценти са съответно 66% за архитектурата на предпри€тието и 55% за информационната архитектура.

 
ўо се отнас€ до м€стото и рол€та на »“ мениджъра в ц€лостни€ процес по стратегическо управление в университета, анкетираните посочват, че вземат участие във вземането на стратегически и управленски решени€ и извън т€хната конкретна специализаци€ (59% - Ѕалкани, 64% - Ѕългари€). ¬ъпреки това като ц€ло оперативни€ аспект на управление преобладава в т€хната текуща дейност и те се определ€т основно като »“ мениджъри с оперативни задачи (68% - Ѕалкани, 60% - Ѕългари€), като сред т€х преобладават управление на компютри и данни (41% - Ѕалкани, 55% - Ѕългари€), решаване на технологични проблеми (28% - Ѕалкани, 27% - Ѕългари€) и едва на последно м€сто посочват ангажиментите им, свързани със стратегически задачи (31% - Ѕалкани, 18% - Ѕългари€). 
ќтносно контрола и оценката върху дейността на »“ мениджърите от висши€ академичен мениджмънт, анкетираните посочват, че не винаги метриката по ко€то биват оцен€вани е достатъчно €сна (60% - Ѕалкани, 44% - Ѕългари€), като според т€х академичното ръководство не винаги има €сна и точна информаци€ за да извърши такава оценка (58% - Ѕалкани, 55% - Ѕългари€), а много често липсват и достатъчно адекватни знани€ и компетенции в оцен€ващите (50% - Ѕалкани, 55% - Ѕългари€), които могат да им позвол€т правилно да оцен€т всички аспекти от дейността на »“ мениджърите. 

 
—труктура и отговорности на »“ звеното 
–езултатите от анкетата показват, че »“ отдела включва малък бой специалисти, като в преобладаващи€ случай те са под 10 човека (75% - Ѕалкани, 60% - Ѕългари€). ” нас дела на по-големите »“ екипи е значително по-гол€м от тези в балканските държави.
ќчаквани€та за промени в числеността на екипа, са по-скоро свързани със неговото запазване (45% - Ѕалкани, 30% - Ѕългари€) и минимално увеличение (48% - Ѕалкани, 60% -Ѕългари€).
—ред ангажиментите на специализираното »“ звено в университетите най-приоритетните направлени€ са администриране и поддръжка на приложени€ (83%), поддържане на университетски€ уеб сайт (76%), управление на хардуерните конфигурации (69%), управление на складовите »“ наличности (69%), мрежи и комуникации (66%) и дейности, свързани с поддръжка на крайните потребители и хелп деск (66%). 

 
ўо се отнас€ до приоритетите в българските университети, проучването показа известни различи€ - водещите »“ дейности са както следва: създаване (програмиране) на приложени€ (82%), управление на хардуерни конфигурации (82%), мрежи и комуникации (82%), следвани от поддържане на университетски€ уеб сайт (73%), управление на компютърен склад (73%), дейности по хелп деск (64%), администриране и поддръжка на съществуващи приложени€ (55%) и управление на системи за онлайн обучение (55%).
—ред водещите институционални »“ приоритети на специализираното звено изпъкват дейностите, свързани с институционалната интеграци€ на информационните технологии в университетите (69%), оптимизиране на разходите за »“ (62%), ъпгрейд или зам€на на съществуващите софтуерни решени€ (62%) и компютърна техника (59%).

 
ќтносно бизнес приоритетите пред »“ звеното, сред т€х се откро€ват разработването на нови продукти и услуги (76%), вкл. чрез внедр€ване на образователни иновации (59%), както и осигур€ване на непрекъснатостта на бизнес процесите (59%), повишаване на т€хната производителност (55%) и оптимизиране на разходите на университета (55%). “ези констатации показват, че топ мениджмънта на висшите училища осъзнава рол€та и значението на информационните технологии, както по отношение на основната им бизнес дейност (образованието), така и по отношение на останалите бизнес процеси в организаци€та.

 
“енденции в използването на информационните и образователни технологии и услуги в университетите
ѕо отношение на текущото използване на информационните технологии в образователни€ процес, анкетираните посочват, че те се използват за подобр€ване процеса на усво€ване на знани€ от студентите (54% - Ѕалкани, 44% - Ѕългари€) или тепърва протича процес по преосмисл€не на т€хното използване в образователни€ процес (31% - Ѕалкани, 33% - Ѕългари€). ќсвен това, университетите в региона определено израз€ват пред-почитани€ пред хибридната форма на обучение (87% - Ѕалкани, 75% - Ѕългари€) пред изц€ло неприсъственото онлайн обучение, а що се отнас€ до налагащите се ћќќ— (Massive open online courses), те не са обект на разглеждане и внедр€ване в преобладаващата част от изследваните университети (50% - Ѕалкани, 43% - Ѕългари€). 
–ешени€та, свързани с управлението на образователните иновации, включително и чрез използването на информационни технологии, е концентрирано основно в специализирано звено за онлайн обучение (42% - Ѕалкани, 56% - Ѕългари€) и в много по-редки случаи се взема на по-високи управленски нива.

 
¬ чисто технологичен план, очаквани€та за настъпващи промени в дейността на университетите в краткосрочен план са свързани предимно с навлизането на мобилните технологии и социалните мрежи (59%), модернизаци€ на бизнеса (41%), интернет на нещата (41%), управлението и съхран€ването на данни (38%) и облачните услуги (38%). 

 
¬ този аспект на изследването, очаквани€та на българските »“ мениджъри се различават, като те свързват своите професионални предизвикателства с области като мобилните технологии и социалните мрежи (73%), клауд компютинга (55%) и съхран€ването и управлението на данни (55%), както и процесите по оптимизаци€ на сървърната инфраструктура чрез нейната виртуализаци€ (45%), и не на последно м€сто, предизвикателствата по гарантиране на сигурността на информационните системи и данни (45%). 

 
—ъщевременно, анализът показва, че приоритетното целево »“ финансиране в университетите е свързано с процесите по модернизаци€ на бизнеса (31% - Ѕалкани, 27% - Ѕългари€), анализи и бизнес разузнаване (31% - Ѕалкани, 27% - Ѕългари€), информационна сигурност (28% - Ѕалкани, 27% - Ѕългари€) и управление и съхран€ване на данни (28% - Ѕалкани, 18% - Ѕългари€).

 
ѕо отношение на типа използвани технологии (комерсиален / опън сорс / хоум мейд) в университетите изследването констатира €сно изразено предпочитание към готовите комерсиални решени€ (39%) и собствените разработки (31%) по отношение на използваните базисни административни и бизнес приложени€, и относителна равнопоставеност на технологиите по отношение на приложени€та за управление на съдържание, вкл. и учебно и онлайн. ¬ Ѕългари€, предпочитани€та към използваните решени€ по отношение на базисните административни и бизнес приложени€ клон€т към собствените разработки (44%) и външните комерсиални решени€, вкл. и най-добрите на пазара (33%). ўо се отнас€ до приложени€та за управление на съдържание, то тук българските университети предпочитат да реализират системите си със собствени сили, както под формата на собствени разработки (33%), така и чрез адаптиране на опън сорс решени€ за своите нужди (33%).

 
ўо се отнас€ до налагащите се през последните години облачни решени€ и технологии, изследването констатира известни различи€ на регионално и национално ниво. јко като ц€ло балканските университети са внедрили (36%), работ€т (9%) или поне декларират че облачните технологии попадат в стратегическите им приоритети (18%), то в Ѕългари€ преобладаващата част не разглежда (38%) или проучва (13%) приложимостта им в университетите, като едва 25% посочват че вече имат внедрени подобни решени€.

 
‘инансово управление на »“ процесите
ѕреобладаващата част от анкетираните посочват, че е налице относително висока централизаци€ на вземането на решени€ от финансов характер, като посочват че управл€ваното от т€х звено н€ма собствен бюджет (59% - Ѕалкани, 70% - Ѕългари€), а участието им в изготв€нето (38% - Ѕалкани, 18% - Ѕългари€) и приоритизаци€та на разходите (44% - Ѕалка-ни, 44% - Ѕългари€) е минимално.

финасиране

 
ѕо отношение на достатъчността на предостав€ни€ финансов ресурс, над половината »“ мениджъри (52% - Ѕалкани, 64% - Ѕългари€) считат, че предоставените им средства за развитие на информационните технологии и инфраструктура в рамките на университета са крайно недостатъчни. јнкетираните посочват, че спр€мо предходната година, текущи€ им »“ бюджет е запазил сво€ размер (48% - Ѕалкани, 75% - Ѕългари€) или незначително се е увеличил (38% - Ѕалкани, 8% - Ѕългари€).

 
—ред основните структурни позиции на »“ бюджетите се откро€ват разходите за продукци€, инфраструктура и заплати, следвани от придобиване на софтуер и текуща поддръжка на инфраструктурата и приложени€та, като м€сто намират и разходите, свързани с осигур€ване на информационната сигурност на организаци€та.
 ато ц€ло се констатира изключително слабо използване на класическите финансови показатели за оценка на инвестиционни проекти като нетна насто€ща стойност, вътрешна норма на възвръщаемост, възвръщаемост на инвестици€та, период на откупуване, и икономическа добавена стойност. “ова може да се дължи както на слабости в икономическата подготовка на »“ мениджърите, които са предимно с инженерно образование, така и подцен€ване на бизнес оцен€ването от т€хна страна и от страна на академични€ мениджмънт. 
¬ потвърждение на последната теза можем да посочим, че в преобла-даващи€ случай ключов финансов фактор за одобр€ване на »“ разходи от топ мениджмънта на университета е най-ниската покупна цена (46% - Ѕалкани, 57% - Ѕългари€), докато фактори като обща цена на притежание (33% - Ѕалкани, 14% - Ѕългари€), ниски разходи за внедр€ване (13% - Ѕал-кани, 29% - Ѕългари€) и ниски експлоатационни разходи (8% - Ѕалкани, 0% - Ѕългари€) оказват значително по-малко вли€ние.


ўо се отнас€ до комплексът от фактори, които оказват значение за извършването на »“ разходи (фиг. 30), водещи са финансовите, като със значително по-нисък приоритет са качествата на »“ решението, възможността за интеграци€ със съществуващите системи и технологични решени€ и обучението на ползвателите му.
¬ преобладаващата част от университетите в региона (72%), »“ мениджърите са натоварени с функции по одобр€ване на покупките на информационни продукти и технологии. Ќезависимо от това, самата процедура по закупуване обикновено се извършва от специализирани звена извън »“ отдела, като рол€та на »“ мениджъра в преобладаващи€ случай е свързана с изготв€нето на техническата спецификаци€ за покупката (43% - Ѕалкани, 40% - Ѕългари€) и доста по-р€дко с формиране на методика за оценка (18% - Ѕалкани, 30% - Ѕългари€) и участие в комиси€та по процедурата (11% - Ѕалкани, 20% - Ѕългари€). »зключително малък д€л от анкетираните (4% - Ѕалкани, 10% - Ѕългари€) посочват че имат пълна сво-бода и еднолични правомощи€ в този процес.

 
¬ заключение
¬сички тези констатации изискват преосмисл€не на подхода на управление на информационните технологии в университетите чрез засилване на бизнес и »“ подравн€ване на целите на институци€та. ¬ъзприемането на подобен подход значително би спомогнало за повишаване на ефективността на управление на ограничените финансови ресурси на университетите и би спомогнало за по-пълното постигане на техните образователни и бизнес цели.


— доклада “”правление на »“ в университетите – сравнителен анализ” (в предварителна верси€) можете да се запознаете тук:  IT_Governance_in_the_Universities_preliminary_results

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

 ќћ≈Ќ“ј–»

 
  
04:29, 27 февруари 2017 # 1
NO AVATAR

Cheap MLB Snapback hats
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL hats
cheap nba caps
tisa snapbackCheap MLB Snapback
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Hats
Cheap NBA Snapback
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapbackCheap MLB Snapback
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL hats
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB Snapback
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Snapback
Cheap NBA Snapback
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB hats
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport hats
Cheap NCAA College hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL Snapback hats
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback

Cheap MLB hats
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport hats
Cheap NCAA College hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL hats
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapbackCheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan12
Cheap Air Jordan 11


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes


cheap jordans
cheap jordans for sale
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes


cheap jordans
cheap jordans for sale
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes

Cheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback


 
  
06:24, 03 юни 2017 # 2
NO AVATAR
ylqbears jerseys, calvin klein outlet, rolex, nike air max, toms shoes outlet, rolex replica, burberry outlet online, abercrombie, prada, burberry outlet online, long champ, adidas zx flux, bulls jerseys, babyliss flat iron, minnesota timberwolves jersey, burberry, ralph lauren black friday, michael kors, broncos jerseys, ray ban outlet, titans jerseys, north face backpacks, louboutin shoes, sacramento kings, texans jerseys, oakley sunglasses, timberland, nike running shoes, cheap jerseys, air max 2014, coach outlet online, michael kors bags, cheap jerseys, armani outlet online, true religion jeans men, nike shoes, air jordan retro, giuseppe zanotti sneakers, ray ban sunglasses outlet, ny jersey, givenchy shoes outlet, supra shoes, ravens jerseys, seahawks jerseys, michael kors bags, nike blazers, tory burch handbags, hogan sito ufficiale, celine outlet, pandora charms, nfl jerseys, oakley sunglasses, nike air max thea, salomon schuhe, roshes, polo ralph lauren, jordan retro, orlando magic jersey, reebok, nike roshe run, cavaliers jersey, rolex watches, cheap michael kors, air max, nike air max, utah jazz jersey, kate spade, hugo boss outlet online, nike running shoes, p90x3, north face outlet, 76ers jerseys, oakley sunglasses, oakley sunglasses outlet, rayban, oakley, pandora jewellery australia, bcbg max azria, michael kors purses, tommy hilfiger outlet, cheap jerseys, celine outlet, lions jerseys, nfl jerseys, polo ralph lauren, redskins jerseys, barbour mens jackets, prada outlet, purses and handbags, coach outlet, ralph lauren outlet online, nike roshe run, hornets jersey, indiana pacers jersey, replica rolex, ralph lauren polo, polo outlet, kate spade handbags, omega watches, hollisterco, ralph lauren, adidas sneakers, coach purses outlet, true religion jeans outlet, ray ban wayfarer, puma shoes outlet, coach shop, burberry online shop, pandora bracelet, mcm handbags, beats by dre headphones, levis jeans, toronto raptors jersey, burberry, nike huarache, packers jerseys, burberry sale, oakley, dre headphones, hilfiger outlet, ipad mini cases, designer handbags, adidas yeezy shoes, purses and handbags, zapatillas nike, nike soccer shoes, timberland outlet, cheap oakley, longchamp taschen, browns jerseys, oakley sunglasses, lunette ray ban, bcbg max, lac jersey, burberry outlet online, mcm backpack, adidas superstar, nike.se, michael kors outlet online, coach factory online, replica watches, eyeglasses stores, nike schoenen, ralph lauren outlet online, adidas shoes, nike huarache, cheap jerseys, soccer shoes, washington wizards jersey, ray ban sunglasses, cheap ray ban, nba jerseys, longchamp outlet, swarovski online shop, air max, barbour jackets, stephen curry shoes, ray bans, kate spade, hollister online, patriots jerseys, northface, true religion, cowboys jerseys, nike tn, vans outlet, milwaukee bucks jersey, ray ban outlet, swarovski crystal, nba jerseys, oakley, chiefs jerseys, coach usa, jimmy choo outlet, spurs jerseys, ray ban outlet, ray ban pas cher, true religion jeans women, michael kors, michael kors outlet, pandora charms, air max 2014, michael kors uk, coach black friday, www.tommyhilfiger.nl, longchamp outlet, dolphins jerseys, louboutin, true religion outlet, adidas online shop, easton bats, asics gel, coach factory outlet online, chargers jerseys, toms shoes, longchamp handbags, michael kors outlet online sale, ed hardy clothing, hollister clothing, timberland boots, ray ban zonnebril, mcm bags, new balance, true religion outlet, michael kors outlet online, michael kors australia, coach outlet usa, toms outlet, hermes outlet, coach bags outlet, dsquared2 outlet, tommy hilfiger online, burberry outlet store, toms outlet online, cheap nfl jerseys, marc by marc jacobs, burberry outlet store, air jordan shoes, new balance, air max 90, barbour jackets, longchamp, philipp plein, pandora canada, memphis grizzlies jersey, hogan, polo ralph lauren, cheap oakley sunglasses, michael kors handbags, tory burch sandals, nike fu?ballschuhe, nike air huarache, michael kors handbags, converse chucks, pandora, celtics jersey, barbour womens jackets, uhren shop, nike air force, swarovski, denver nuggets jerseys, polo ralph, polo ralph lauren, versace outlet, rayban, burberry outlet, air max, red bottom shoes, replica watches, giants jerseys, steelers jerseys, toms shoes outlet, airmax, eagles jerseys, giuseppe zanotti, saints jerseys, longchamp handbags, adidas, fivefingers, michael jordan, nike free run, michael kors purses, gafas oakley, chi hair, michael kors outlet, replica watches, christian louboutin, raiders jerseys, christian louboutin shoes, hilfiger online shop, wedding dress, timberland outlet, rolex watches, toms shoes outlet, hollister co, coach outlet sale, burberry outlet store, michael kors, nike roshe run, burberry handbags outlet, mavericks jerseys, new balance outlet, converse sneakers, nike.com, coach outlet online, juicy couture, salvatore ferragamo, cheap oakley sunglasses, swarovski crystal, air max thea, red bottom, ferragamo shoes, oakley sunglasses outlet, philipp plein clothing, valentino outlet, north face jackets, nike air max, cheap nike shoes, prada shoes, instyler ionic styler, jordan shoes, miami heat, nike roshe run, detroit pistons, nike store uk, coach outlet, michael kors, fendi, handbags outlet, puma online shop, cheap oakley sunglasses, colts jerseys, montblanc, ralph lauren outlet, hollister, ray ban sunglasses, warriors jerseys, ralph lauren, nike free 5.0, polo outlet online, ferragamo shoes, toms.com, cheap shoes, rams jerseys, michael kors handbags, ralph lauren online shop, burberry, oakley sunglasses, falcons jerseys, the north face, nfl jerseys, mcm handbags, north face canada, michael kors uhren, nike factory, nike air max, thomas sabo uk, michael kors v?skor, ray bans, ray ban wayfarer, asics, jordan shoes, tommy hilfiger canada, bengals jerseys, red bottom, vans schuhe, thomas sabo, woolrich womens jackets, christian louboutin uk, kate spade bags, marc by marc jacobs, juicy couture outlet, the north face, michael kors, supra footwear, michael kors handbags, oakley sunglasses cheap, converse outlet, sunglasses for women, michael kors outlet, the north face outlet, ecco shoes outlet, converse shoes, lacoste shirts, adidas.se, dsquared2, jaguars jerseys, oakley sunglasses cheap, suns jersey, coach factory outlet online, prada tracksuits, jets jerseys, nike running, nike free, longchamp, north face, toms shoes outlet, mbt womens shoes, nike mercurial vapor, cheap basketball shoes, nike.dk, coach bags outlet, nike air max, oakley frogskins, nike store, jimmy choo, hoodies store, houston rockets, oakley outlet, oakley sunglasses, polo ralph lauren outlet online, vans shoes, ray ban uk, bills jerseys, burberry sale, coach outlet online, tommy hilfiger, new balance shoes, buccaneers jerseys, coach outlet store, mizuno running shoes, chrome hearts rings, michael kors, ferragamo, hermes belt, adidas superstar, portland trail blazers jersey, barbour jacket outlet, polo ralph lauren outlet, michael kors outlet online sale, chi flat iron, bottega veneta, hogan mens shoes, nike store, north face jackets, easton bats, prada outlet, tory burch, coach bags outlet, soccer shoes outlet, mcm handbags, polo outlet store, ralph lauren polo, new balance, los angeles lakers, ray-ban sunglasses, retro jordans, swarovski jewelry, nike air max, new orleans pelicans jersey, womens clothing, montre homme, iphone 4s cases, 49ers jerseys, jordans for sale, vikings jerseys, ray ban occhiali, roshe run, nj jerseys, nike shoes, atlanta hawks jerseys, dre beats, prada handbags, rayban, hollister co, relojes, ralph lauren factory store, veneta, michael kors, michael kors outlet, panthers jerseys, okc jerseys, swarovski australia, cheap michael kors, ralph lauren, cheap jerseys, hermes birkin bag, tory burch sandals, beats audio, azcardinals jerseys
“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"ѕредизвикателства пред управлението на »“ в университетите"    

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов