“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ за транспорта и логистиката
бр. 2, 2017

»“ Ц основно средство за развитие на бизнеса в  арго ѕланет ќќƒ

ѕрез последната година за логистичната компани€ са във фокус проектите свързани с подобр€ване на сигурността и обслужването на клиентите

от , 24 февруари 2017 0 1877 прочитани€,

 арго ѕланет ќќƒ развива сво€та дейност в сферата на транспортните и логистични услуги от 2007 г. ѕрез изминалите 10 години компани€та обслужва транспортните задачи, както на н€кои от най-големите компании в Ѕългари€, така и на стотици други средни и малки компании, като се стреми да предостави на клиентите си обслужване, съответстващо на най-високи стандарти.

 акто значителни€т брой клиенти, така и специализаци€та на  арго ѕланет в областта на сухопътни€ транспорт и групажните пратки, вод€т до необходимостта да се поддържа и обработва гол€мо количество информаци€, затова ръководството на компани€та отдел€ гол€мо внимание на развитието на съвременна информационна среда. ¬ажна стъпка в тази насока е предприета преди 4 години, когато в компани€та е внедрена попул€рната сред европейските компании от логистични€ бранш ERP система CarLo, разработена от германската компани€ Soloplan. — това решение  арго ѕланет осигур€ва ефективно управление на всички основни бизнес процеси.

ѕрез годините системата CarLo е обнов€вана н€колко пъти, като вс€ка нова верси€ разшир€ва функционалността. —ъщевременно натрупваната в ERP системата информаци€ за клиентите и взаимодействието с т€х се превръща във всекидневно увеличаващ стойността си актив, а това постав€ във фокус въпросите свързани със сигурността.

“ѕрез последната година основен акцент в  арго ѕланет беше сигурността, анализирахме кои от данните при нас са жизнено важни за компани€та ни и предприехме допълнителни мерки за т€хната защита. ƒруго важно направление в развитието на информационната среда б€ха проектите, свързани с подобр€ване на обслужването на нашите клиенти”, отбел€за —танислав ƒимитров, управител на  арго ѕланет ќќƒ.

—ъхранение в “ќблака”

ќт 2016 г. освен стандартното архивиране, което се осъществ€ва всекидневно или дори на всеки час за н€кои ключови данни, сред които на първо м€сто са тези от ERP системата,  арго ѕланет започва да използва и облачна услуга за съхранение и възстанов€ване.

““ова ни подсигур€ва на 100%, че при евентуален крах на локални€ сървър и на архива му, които са физически разположени на едно и също м€сто, жизнено важната за бизнеса информаци€ ще оцелее при дадени€ форс мажор и ще може достатъчно бързо да се възстанови от архива в облака, така че компани€та ще продължи да оперира”, казва —танислав ƒимитров.

¬ допълнение представителите на  арго ѕланет сподел€т, че през последната година са забел€зали посто€нен злонамерен трафик към граничните им устройства, като в н€колко случа€ се е наложило премахване на трафика от цели мрежи базирани най-вече в јзи€. —ъщо така за пръв път те са се сблъскали, в много кратък период, с три поредни зараз€вани€ с изключително непри€тни крипто вируси. ѕовечето документи на файлови€ сървър се оказали заключени.

“«араз€вани€та б€ха независими едно от друго, като едини€ от вирусите беше дотолкова нов, че първите съобщени€ за него в мрежата, б€ха публикувани само н€колко часа преди отвар€нето на файла ‘бананова кора’ в  арго ѕланет. ѕри тези инциденти, ц€лостната ни политика по информационна сигурност доказа сво€та ефективност. —амо за н€колко часа поражени€та б€ха отстранени, като се върнахме на последни€ архив направен от системата и нормални€ работен процес беше възстановен. «агубите на данни б€ха минимални”, коментира управител€т на  арго ѕланет.

ќнлайн услуги за клиентите

ќбслужването на клиентите е основа за бизнеса на  арго ѕланет. ¬ тази връзка през 2016-а компани€та инвестира в нов уеб сайт.

“ќсвен нова по-удобна и по-модерна визи€, сайтът предостав€ на клиентите ни 24 часов достъп до необходима за т€х информаци€. “ака те имат възможност по вс€ко врема да провер€ват своите пратки, фактури, платежен статус и т.н. “ова се постига чрез посто€нна синхронизаци€ между системите”, отбел€за ƒимитров.

¬ допълнение  арго ѕланет продължава развитието на изградената уеб базираната система с цел автоматизаци€ на н€кои процеси в комуникаци€та с клиентите. “акива са например, автоматизаци€ на издаването на фактури, изпращането им и следенето на плащани€та по т€х. “ова включва напомн€ни€ при изтичане на срока за плащане и в случай, че фактурата не е била доставена и отворена от получател€.

“ѕредвид генерирани€ при нас документооборот, това ще бъде гол€мо улеснение в ежедневието ни”, казва управител€т на логистичната компани€.

ќбнов€ване на оборудването

 арго ѕланет е активно ангажирана с опазването на околната среда - компани€та се стреми да използва товарни автомобили с по-ниски въглеродни емисии и участва в различни инициативи, насочени към по-чиста околна среда, стреми се да използва в работата си минимално количество харти€ и т.н. ¬ унисон с тази корпоративна култура, при текущата подм€на на хардуера през 2016 г., е обърнато специално внимание на това работните станции да бъдат заменени с такива, които да имат възможност администрирано да се изключват.

“—ега всички компютри в офиса задължително се изключват всеки ден в 19 часа, и по този начин макар и с малко, но всеки ден допринас€ме за по-ниско електро потребление и намал€ване на въглеродните емисии”, казват представителите на  арго ѕланет.

ѕерспективи

—ред »“ проектите които в  арго ѕланет планират за 2017 г. е преминаване към офис приложение базирано на PaaS (платформа като услуга). ÷елта е компани€та да използва предоставени през облака много по-големи ресурси за електронните пощи (50 GB на пощенска кути€ и 1 TB персонално пространство), както и възможността за създаване на пълна и единна работна идентичност на служителите, ко€то те могат да използват дори и в дома си. “—ъщото важи и за телекомуникационните решени€ и унифицираните съобщени€, където търсим интеграци€ на телефон и компютър”, отбел€за —танислав ƒимитров.


Ќаред с това, в  арго ѕланет предвиждат интеграци€ на сво€та информационна система със системата за палетни доставки „ѕалекс“. ѕартньорите в тази система са спедиторски и транспортни компании, които ще достав€т навс€къде в Ѕългари€ в рамките на 24 часа палетите.

“KPI в „ѕалекс“ е минимум 98%. «а да могат да бъдат постигнати заложените коефициенти на точност и навременност на доставките, е разработен специален уеб базиран софтуер, с който ние ще тр€бва да свържем нашата система. ¬сички пратки тр€бва да са видими на едно м€сто, също важи и за контрагенти, фактуриране и други процеси, които са на ниво компани€, а не на ниво услуга. —истемата ще включва баркод сканиране на пратките, чрез което ще се постигне възможност за онлайн прослед€ване на стоките в реално време. »зпращачи и получатели ще виждат къде се намират пратките им, кога ще се достав€т, взети ли са и т.н.”, по€сн€ват представителите на логистичната компани€.

“¬  арго ѕланет разглеждаме »“ като едно от основните средства с които развиваме сво€ бизнес, и това е една важна част от микса на технологии, хора и процеси ко€то ние се стремим посто€нно обнов€ваме и развиваме така, че да извлечем максималното за нас, нашите клиенти и бизнес партньори”, обобщи в заключение —танислав ƒимитров.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов