Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 2, 2017

ДП “Пристанищна инфраструктура” планира и управлява ресурсите с нова интегрирана ИС

Решението, базирано на SAP ERP 6.0 обхваща всички основни бизнес процеси в предприятието и е интегрирано с няколко други информационни системи

от , 24 февруари 2017 1 1381 прочитания,

В края на януари Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) приключи успешно мащабен проект за внедряване на нова интегрирана информационна система (ИИС), базирана на SAP ERP 6.0. Решението обхваща всички бизнес процеси в предприятието и работи в интеграция с няколко други ключови за ДППИ информационни системи.

Проектът на стойност над 6,418 млн. лева се изпълнява от Стемо, като началото му бе обявено през юли миналата година. Финансирането е осигурено от Европейския фонд за регионално развитие (4,56 млн. лв.) и от държавния бюджет на България (805 142 лв.) чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. Самото предприятие участва с малко над 1 млн. собствени средства.

“Проектът е изпълнен, реализирана е почти цялата функционалност на SAP ERP, а потребителите са обучени да работят както с функциите на системата, така и с администрирането й”, обяви на пресконференция генералният директор на ДППИ Ангел Забуртов.

Реализацията на проекта

След поредица от работни срещи на специалистите от Стемо и служителите в ДППИ са уточнени бизнес процесите в организацията. В резултат е изготвена концепция за внедряване, която заедно с техническото задание стават задължителни документи за проекта.

Следващи важни етапи от изграждането на решението са свързани с осигуряването на подходяща хардуерна инфраструктура и доставката на софтуерни лицензи, необходими за работата на новата ИИС. Следват инсталиране и конфигуриране на самата ERP система, поредица от разнообразни тестове - по отделни функционалности, стрес тестове, верификации, които доказват, че решението отговаря на изискванията. Веднага след това започва обучението на служители и подготовка за работа в продуктивен режим. Днес всички бизнес процеси се регистрират в SAP решението на ДППИ, стана ясно по време на пресконференцията.

Обхват на новата ИИС

“Към момента новата ИИС се ползва от всички териториални и специализирани поделения на ДППИ. Тя работи на сървъри, разположени в Главно управление в София, но всички структури работят с нея в реално време с единна база данни. 49 са крайните потребители със съответните права и роли в ИИС. Бизнес процесите се регистрират в момента на тяхното случване. В Главно управление са ключовите потребители, отговарящи за поддържането на основната база данни. Централизираното управление на основните данни ни помага да имаме единна гледна точка върху бизнес процесите в цялото предприятие“, коментира , допълва Анна Михнева-Натова, ръководител на проекта от страна на ДППИ.

Бизнес процесите, които са обхванати от ИИС са:

- Финансово счетоводство и дълготрайни активи. Осигурява се автоматично осчетоводяване в реално време на всички бизнес транзакции, регистрирани в различни функционалности на ИИС. Изготвят се законово изискуеми отчети. Отчитат се бизнес процеси, свързани с дълготрайни активи, и се осъществява интеграция с ГИС системата на ДППИ.

- Управленско счетоводство. Системата подпомага планирането, отчитането и контролирането на разходите на ДППИ. Освен това помага при изчисляване на планова и фактическа себестойност на пристанищни такси, които са едно от сериозните приходни пера за предприятието. Системата генерира редица справки и анализи на пристанищните такси по различни сечения.

- Управление на бюджета и инвестиции. Системата помага при планиране, отчитане и контролиране на инвестиционната програма на ДППИ, следи изпълнението на годишния бюджет на предприятието по различни източници на финансиране.

- Управление на проекти. Всички нaционални и европейски проекти се планират, като бюджетът и изпълнението им се следят в системата. ИИС обслужва и пълния процес на доставка по тези проекти – от регистриране на обществена поръчка, през договор до контрол на изпълнението на този договор.

- Управление на покупки и складови наличности. Проследява се целият жизнен цикъл на покупки от избор на доставчик през сключване и изпълнение на договора. Въведена е и процедура по одобрения на заявки за покупки.

- Ремонт и поддръжка. В ИИС е изградена пълна структура на съоръженията на ДППИ, което помага при планиране на поддръжка на съоръжения, както и при извършване на авариен и текущ ремонт.

- Управление на продажбите. Това е една от по-сложните задачи, тъй като включва интеграция със специализирани системи за отчитане на визити (в пристанища). Реализиран е „калкулатор“ за автоматично изчисление на такси на база регистрираните визити, а след приключване на тези визити системата генерира автоматично фактури.

- Управлението на човешкия капитал също е сред обхванатите от ИИС бизнес процеси. Модулът включва средства за подбор и организационно управление на персонала, обучение и развитие на кадрите, както и изчисляване и отчитане на възнаграждения.

Резултати

Важни предимства, които новото информационно решение осигурява на ДП „Пристанищна инфраструктура“ са много по-бързата обработка на информацията и елиминирането на възможностите за грешки. В системата всички транзакции се осчетоводяват автоматично, гарантирана е пълна прозрачност и проследимост на целия бизнес процес на предприятието.

Представителите на ДППИ оценяват високо предоставяните от системата функционалности за управление на проекти и бюджети и възможностите за йерархично изграждане на инвестиционни проекти. “Системата дава възможност за отразяване на всички спецификации по даден проект независимо дали той е за строителство, ремонт или авторски надзор. Във всеки момент може да се види цялата документация по проекта, а с помощта на отлично развитите справки могат да се следят срокове дейности, разходи, наличен бюджет. Функцията за следене на бюджета е особено ценна, тъй като подпомага правилното разпределение на бюджета - както знаете без средства проектите не могат да се реализират ”, отбеляза инж. Наташа Ценева – директор на дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост” в ДППИ.

Изчисляването на пристанищните такси, дължими от всеки кораб вече е напълно автоматизирано. По думите на д-р инж. Златко Кузманов, директор на дирекция "Ръководство на корабния трафик – Черно море" в ДППИ това е възможно благодарение на осигурената интеграция с няколко други информационни системи, включително Лойд регистъра. Внедрената през 2015 г. система за електронна обработка на корабните документи и системата за управление на пристанищните наредби. Сега автоматичен калкулатор, внедрен в системата, изчислява дължимите такси и след въвеждането им фактурата се издава автоматично. “Това спестява време по процеса на обработка, подобрява събираемостта и способства за избягването на грешки”, обобщи д-р инж. Златко Кузманов.

Към системата е разработено и мобилно приложение, което позволява на ключовите ползватели от ДППИ дистанционен достъп.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов