“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 2, 2017

»новациите и ефективността - ключови задачи за »“ отделите

ѕрез 2017 г. »“ инвестициите на българските организации ще са с 13% по-високи, отколкото през 2016-а

от , 24 февруари 2017 1 1230 прочитани€,

Ќад€  ръстева

«а втора поредна година, планираните »“ бюджети в българските организации отбел€зват двуцифрен ръст, като през 2017-а повечето компании ще се фокусират върху проекти за модернизаци€ на »“ инфраструктурата. “ова са основните изводи от проведеното през февруари традиционно проучване на списание CIO Ѕългари€, за ключовите направлени€ в дейността на »“ отделите и за техните актуални технологични и бизнес приоритети.

Ќаред с това, отговорите на участниците в нашата анкета очертават следните основни изводи:

 лючови приоритети

«адачите, върху които от »“ отделите се фокусират през 2017 година са: повишаване на ефективността, подобр€ване на операциите, усъвършенстване на »“ приложени€та и инфраструктурата и създаване на нови продукти и услуги (иновации). ћакар, че първите 3 от изброените приоритети са валидни за най-гол€м брой от анкетираните (52%), актуални€т акцент за тази година определено са иновациите - докато през 2016-а под 38% от анкетираните посочваха тази сфера като приоритетна, сега т€ е във фокус за 48% от »“ ръководителите (таблица 1).

 


—ъщевременно повишаването на информационната сигурност се разглежда като посто€нна приоритетна задача от повече от една трета от участниците в нашето проучване.

»“ бюджетите

«а 2017 година едва 5% от българските организации, планират минимално намл€ване на своите »“ бюджети. ¬ същото време 33% от анкетираните възнамер€ват да запаз€т »“ разходите си на нивата от предходната година, а 62% разполагат с повече средства за »“ спр€мо 2016-а (схема 2).

 ато ц€ло, данните предоставени от анкетираните дават основание да очакваме, че през 2017 г. »“ инвестициите на българските организации ще са с около 13% по-високи, отколкото през 2016-а, когато техни€т ръст спр€мо предходната година бе 10%.

 


ƒанните за планираните »“ инвестиции, събрани в хода на нашето проучване, очертават резултати, които са доста сходни с публикуваните наскоро прогнозни на IDC, според които можем да очакваме над 10% ръст на »“ разходите в страните от ÷ентрална и »зточна ≈вропа (÷»≈) през годината.

 лючови направлени€ за »“ инвестиции

ќтговорите на участниците в нашето проучване показват, че през 2017 г. българските компании ще инвестират най-активно проекти за модернизаци€ на »“ инфраструктурата (57%), внедр€ване на приложени€ за специфични бизнес цели (48%), развитие на системите за »“ сигурност (48%), обнов€ване или развитие на ERP системи (33%), както и в обнов€ване на хардуера (33%).

 акто повишените »“ бюджети, така и приоритетните направлени€ за т€хното разпредел€не, разбира се, в гол€ма степен са следствие от доминиращите глобални тенденции. “ака например планираните инициативи за дигитална трансформаци€ на бизнеса в много компании, предполагат фокусът на инвестициите да бъде насочен към съвременни приложени€ и инфраструктури. Ќа този фон не е изненадващо, че 57% от организациите ще използват значителна част от сво€ »“ бюджет за модернизаци€ на » “ инфраструктурата.

 ато следващи приоритетни направлени€ за разпределение на »“ бюджетите в българските компании се очертават: въвеждането на облачни решени€ (SaaS, IaaS, PaaS), внедр€ването и развитието на мобилни приложени€, както и въвеждането на технологии за виртуализаци€ (таблица 2).ѕочти една трета (29%) от анкетираните планират да инвестират в SaaS/ IaaS/ PaaS решени€, но е рано да се каже дали 2017-а ще бъде преломна за пазара на облачни услуги в Ѕългари€ и дали през тази година потребителите ще преминат масово от думи към дела.  ато ц€ло инвестициите в това направление се позиционират на 6-то м€сто в списъка с приоритети, раздел€йки това м€сто с мобилните решение и технологиите за виртуализаци€.

ѕредизвикателствата пред »“ ръководителите

 акто показват отговорите на участниците в нашето проучване, към момента работата на най-гол€ма част от »“ ръководителите (52%) е затруднена от наличието на на наследени системи, проблеми във връзка с »“ сигурността и други предизвикателства, изискващи въвеждане на нови технологични решени€. ќще едно огромно предизвикателство за »“ мениджърите са проблемите във връзка с кадрите - 48% от анкетираните не усп€ват да попълн€т своите отдели със сътрудници, притежаващи необходимите умени€, а 43% са изправни пред необходимостта да изпълн€ват поставените им задачи с недостатъчно на брой служители (таблица 3).

—ред организациите, които срещат най-големи затруднени€ при попълването на своите »“ екипи с достатъчно сътрудници са ведомствата от държавната администраци€. „—ечението между изисквани€та към квалификаци€та, от една страна, и от друга – размерът на работните заплати в държавната администраци€ предопредел€т празно множество, поради което вакантните места при нас с висока степен на веро€тност и в бъдеще ще останат незаети за съжаление”, коментира »“ ръководител на такава организаци€.

"Ќамирането, наемането и задържането, дори и на неквалифицирани кадри в областта на »“ се оказва доста тежка миси€”, сподели и »“ мениджърът на компани€, ко€то е водещ водещ дистрибутор на гол€м брой разнообразни световно известни продукти.

ѕроблеми с привличането и задържането на компетентни »“ сътрудници имат дори финансовите институции, които традиционно са сред най-предпочитаните работодатели.

јутсорсинг компаниите създават гол€ма конкуренци€ за привличането на млади кадри. ќстаналите организации ще бъдат принудени да предлагат подобни услови€ за работа и да приемат новата »“ култура”, отбел€за »“ директор от компани€ във финансови€ сектор.

»нтересна констатаци€ от проучването е и това, че въпреки посто€нно раст€щите »“ бюджети, финансирането на »“ проектите и дейността на »“ подразделени€та (което предполага и средства за привличане и задържане на »“ специалисти) си остава едно от най-сериозните предизвикателства за 43% от анкетираните »“ ръководители.

ƒобра новина е обаче, че на »“ ръководителите вече почти не се налага са се справ€т със затруднени€, произтичащи от неразбирането на значимостта на »“ или на необходимостта от дигитална трансформаци€ от страна на висши€ мениджмънт или служителите в организаци€та - такъв проблем срещат едва 14% от анкетираните, спр€мо 24% през 2016-а и над 35% в предходните години. “ези данни от проучването потвърждават мнение, което председател€т на  луба на »“ мениджърите в Ѕългари€, ёрий √енов, сподели по време на проведената през декември кръгла маса под надслов "Ћидерство в технологиите, когато »“ е навс€къде”.

ƒигиталната трансформаци€ е бизнес проект, работим по това през последните 30 г. –азликата е, че сега потребителите очакват от цели€ бизнес да предостав€ дигитални услуги, потребителите искат да участват в процеса”, каза тогава  ёрий √енов.

¬ заключение

» така, ако през 2014 г. ключова цел на »“ отделите в българските организации бе гъвкавото използване на вече високо оцен€ваните от всички »“ ресурси, през 2015-а във фокус бе качеството на »“ услугите, а през 2016-а от »“ подразделени€та се очаквше да демонстрират измерими резултати от сво€та работа и способност за бърза пром€на, сега компаниите разчитат на своите »“ отдели за съдействие при прехода към цифрови€ бизнес, чрез осигур€ване на адекватна »“ инфраструктура и съдействие за старта на нови продуктукти и услуги.  райно време е наследените системи да бъдат заменени със съвременни решени€, осигур€ващи увеличена ефективност на работните процеси, повишено качество на услугите, намал€ване на риска. —поред участниците в нашата анкета »“ инициативите в тези направлени€ получават значителна подкрепа от топ мениджмънта на компаниите, но ключово значение за успеха има самата реализаци€ на на конкретните решени€.

 


"»“ инициативите подкреп€ни най-много и с най-гол€ма лекота от ръководството на компани€та са тези, които имат пр€к и видим ефект върху бизнеса. –исковите инвестиции в иновативни решени€, не са предпочитани - предразполагането към такива, често се оказва задача, ко€то е доста по-трудна отколкото интегрирането на нова технологи€", коментира в заключение един от участниците в нашето проучване.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов