“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »нтервю
бр. 2, 2006

»нформационната система на √–јќ - приемственост и нови технологии

от , 07 февруари 2006 6 15545 прочитани€,
—траница 1 от 5

ќсновите на националната »— за регистриране на физически лица (≈—√–јќЌ) са поставени през 1977 г. с постановление на ћинистерски съвет, на базата на анкета сред всички български граждани. “ова е една от най-старите електронни информационни системи в страната. –азработена е по образец на подобни решени€ в —кандинавските страни и съхран€ва най-важните за всеки лични данни - ≈√Ќ, име, гражданство и т.н. √лавна дирекци€ Д√–јќФ поддържа и развива информационната система за гражданска регистраци€ и административно обслужване. ќт 2001 г. решението дава възможност обменът на документи да се осъществ€ва изц€ло по електронен път, а √ƒ Ф√–јќФ използва електронните подписи в сво€та ежедневна работа. «а актуалното състо€ние на тази ключова система и за предизвикателствата пред »“ специалистите в √ƒ √–јќ, разговар€ме с ¬енцислав ’ристов, началник отдел Д≈лектронна обработка на информаци€таФ.

√-н ’ристов, кои са основните информационни потоци, за осигур€ването на които работи »“ отделът на √ƒ √–јќ?
¬ системата се поддържат в актуално състо€ние лични данни (имена, адреси, семейно положение, роднини и др.) за всички български граждани и чужденци с посто€нно пребиваване. »нформационните нива са три: национално, регионално (областно), локално (общинско). Ќационалната база данни ДЌаселениеФ съхран€ва информаци€ за над 10 млн. лица.
ƒанните за гражданите се актуализират въз основа на документи, регистриращи събити€та по гражданско състо€ние (брак, раждане, пром€на на посто€нен адрес и т.н). ¬сички тези събити€ се отраз€ват в системата по м€стото на възникване. “ака се формира основни€т информационен поток Ц от общинските администрации, през регионалното ниво към националното.
–азбира се има и още един информационен поток, който е в обратната посока - от национално ниво и достигащ до общинските администрации. ¬ него се включват данни за събити€, които не са се случили по м€стото на пребиваване на гражданите. Ќапример - мъж и жена с посто€нни адреси съответно в ѕловдив и —офи€, сключват граждански брак във ¬арна. ќт ¬арна до Ќационалната база данни пристига актуална информаци€ за техни€ брак, след което т€ се разпростран€ва автоматизирано до общинските администрации на техните посто€нни адреси.
—ъщественото е, че информационната система на √ƒ Д√–јќФ е развита до степен, при ко€то е възможно да се обмен€т само документи в електронен вид. ’артиените документи спират в общинската администраци€, оттам нататък цели€ обмен е електронен. Ќалице са и услуги, които елиминират хартиените документи, подавани в общинските администрации Ц например услугата за пром€на на насто€щ адрес, достъпна през портала на ≈лектронното правителство.
–ол€та на »“ отдела по отношение на тези информационни потоци е в н€колко направлени€:
- ќсигур€ване на в€рна и навременна обработка на данните
- Ќадеждна защита на трансферираните данни
- ќптимизиране на информационните потоци и протоколи, използвани в √ƒ Д√–јќФ
«ащитата на информаци€та се обезпечава чрез 100% подписан и криптиран електронен обмен на данните. √ƒ Д√–јќФ е първата държавна администраци€, използваща електронните подписи в сво€та ежедневна работа. ќт 2001 г. цели€т обмен се реализира по този начин.
ƒопълнително са внедрени решени€ за контрол на всички данни, които се обмен€т в системата. “ова защитава информаци€та от вътрешни за системата посегателства. Ќикой служител не може да подаде или обработи данни без да остави трайна следа. ƒанните се обмен€т във вида, в който са създадени първоначално и никой независимо от нивото, на което работи не може да ги модифицира Ц вградените софтуерни средства ги разпознават и отхвърл€т за по-нататъшна обработка.
јко тр€бва да обобщим - реализирани са решени€, които обезпечават във висока степен сигурността на обмена на информаци€та между нивата на системата и защитават както от външна интервенци€ така и от вътрешни пробиви.

 акви са основните характеристики на инфраструктурата в ко€то работи информационната система за гражданска регистраци€?

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов