“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 3, 2017

—»ЅјЌ  въведе нова система в потребителското кредитиране базирана на все по-попул€рните BPM инструменти

от , 20 март 2017 1 1750 прочитани€,

— реализирането на проекта се постига намалено време за обслужване на клиентите и се гарантира качеството на данните използвани в кредитни€ процес

—»ЅјЌ  е динамично развиваща се търговска банка с над 20-годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предпри€ти€. Ѕанката непрекъснато следи съвременните тенденции и инвестира в развитието и дигитализаци€та на дистанционните си канали за дистрибуци€.

»нформационните технологии заемат сериозно м€сто в стратеги€та за развитие на  ¬— √руп у нас, част от ко€то е и —»ЅјЌ . Ѕелгийската банково-застрахователна група  ¬— се стреми да утвърди —»ЅјЌ  като модерна и иновативна банка, затова внедр€ването на иновативни »“ решени€ и подобр€ването на ефективността на вече съществуващите платформи е основен приоритет.

ѕрез 2016 година в банката завърши проект за внедр€ване на нова система за потребителско кредитиране. ѕроектът включва ц€лостна автоматизаци€ на процесите по предостав€не на потребителски кредит, овърдрафт и кредитни карти чрез продукта за автоматизаци€ на бизнес процеси - јgileMode BPM, разработен от ICB (»нтерконсулт Ѕългари€).

ћотиви за старта на проекта

Ќакратко, реализаци€та на проекта има за цел съществуващата система за потребителско кредитиране да бъде заменена с нова, ко€то да предостави възможност за по-бързо и ефективно обслужване на клиентите и да улесни работата на ангажираните в процеса служители на Ѕанката.

„ƒостигнахме до момент, в който съществуващата ни платформа вече не беше достатъчно гъвкава, така че да можем достатъчно бързо да отговорим на идеите, които имаха както нашите колеги от бизнеса, така и на изисквани€та от клиентите. «апочнахме да търсим технологично решение, което да ни позволи времето от момента на иде€та до момента на реализаци€ в продукционна среда да бъде максимално кратко и така стигнахме до този тип BPM“, каза √ергана …орданова, ръководител „”правление на риска в кредитните процеси“ и проектен мениджър .

–еализаци€

ѕроектът е осъществен в рамките на две години (2014-2016 г) и обхваща пълно описание и автоматизаци€ на процеса по потребителско кредитиране в банката. ѕостигнат е ц€лостен реинженеринг на кредитни€ процес в потребителското кредитиране, като акцентът е поставен върху автоматизаци€та, опрост€ването и оптимизаци€та на процесите.

„“р€бваше ни система, технологи€, ко€то да се ориентира по процеса, който имаме или искаме да създадем, тъй като до тогава беше по-скоро обраното модифицирахме идеите си така, че да бъдат лесно приложими в системата. BPћ ни позволи също така да автоматизираме функционалности, които дотогава не б€ха автоматизирани. »мплементирахме изц€ло нов интегриран ритейл кредитен процес в основата, на който сто€т автоматизации и интеграции без обаче това да става за сметка на управлението на кредитни€ риск“, по€сн€ва …орданова.

¬недрената, нова система е процесно-ориентирана и „води“ потребителите. “ака времето необходимо на новите служители, да започнат работа с не€ е значително по-кратко. Ѕлагодарение на интеграциите с н€колко външни и вътрешни за банката системи, гол€ма част от данните се попълват автоматично. ћинимизирана е възможността от човешка грешка и субективна интерпретаци€ на информаци€та. ѕроцесът управл€ва и цели€ документо-поток, свързан с кредитирането, като генерира автоматично всички необходими документи и договори с клиента.

"“р€бваше ни решение, което да е гъвкаво и с което достатъчно бързо да можем да направим промени. “ози тип технологии, при една добре обмислена архитектура на системата, позвол€ват на бизнес-потребител€ да прави малки промени. “ака се опитахме да станем сравнително независими от »“ ресурса, с който разполага —»ЅјЌ , тъй като всички дейности в банката са зависими от него и ние работим също така и в една вътрешна конкурентна среда“, допълва √ергана …орданова

ѕостигнати резултати

— новата BPM система банката автоматизира процесите по:

  • отпускане на потребителски кредити, овърдрафти и кредитни карти; пром€на на услови€та (анексиране) на съществуващи кредити;

  • създаване и конфигуриране на кредитни продукти;

  • управление на преференциални услови€ за кредитиране;

  • управление на предварително одобрени оферти за кредит.

Ќакратко, резултатите от проекта са напълно автоматизиран процес, намалено време за обслужване на клиента. —истемата осигур€ва работа в единен и стандартизиран интерфейс, който е базиран на процеса.¬сичко това гарантира удобно, бързо и сигурно банкиране, съобразено с непрекъснато промен€щите се нужди на клиентите и в контекста на динамични€ пазар. Ѕизнесът осъзнава предимствата на »“ решени€та. ¬ —»ЅјЌ  е налице разбирането, че ако определена задача може да бъде автоматизирана, то по-добре в това да бъдат инвестирани време и ресурси, тъй като човешки€т фактор в кредитни€ процес може да бъде използван по много по-ефективен начин и работата му да бъде фокусирана върху по-сложни сделки.

„— новата система ние вече имаме възможност за по-гол€м процент на автоматичните одобрени€ – кредити, които не минават през човешка намеса за одобрение, и това съкращава значително времето за отпускане на кредит със стандартни услов舓, допълва »ли€н  отев, ръководител отдел „Ѕизнес анализ и решени€ за управление на бизнес процеси“.

Ќаред с това, желанието за по-бързо обслужване на клиентите и минимизиране на възможността от човешки грешки в процесите, са основните фактори, които мотивират специалистите на банката за внедр€ване на нови »“ решени€.

„ќсновната ни цел при възникването на иде€та за такава система беше от една страна гъвкавостта, изразена в това да може лесно да се прав€т дребни корекции в продукти и задаване параметри на системата. », от друга страна, да се скъси времето (time to market) от зараждането на иде€та до самото създаване или завършване на промените, за да можем да реагираме на динамиката на пазара. ¬ажно за банката е, че с нововъведени€та се дава възможност на бизнес-потребителите сами да конфигурират бизнес продуктите, темплейти на договори и на прав€т дребни промени в процесите. “ова е една изключителна възможност те да са независими от »“ за такива дребни, често случващи се промени във времето. “ака »“ ще може да се концентрира в по-големите и съществени промени в системата“, допълва  отев.

ѕроектът по автоматизаци€ на потребителските кредити в —»ЅјЌ  е и сред финалистите на European IT and Software Excellence awards в категори€ ISV Finalists 2017/Vertical Market Solution of the Year.

ƒруги проекти

ѕредставителите на —»ЅјЌ  разказа и за други по-мащабни проекти, които са завършили успешно в 2016-та . ≈то н€кои от т€х:

1: Ќова система за управление на банкови карти

 артовата система на банка е модернизирана с цел предлагане на нови бизнес решени€, които да са адекватни на пазарната конюнктура. “ова се оказва един предизвикателен проект, свързан с промени в 4 от основните системи на —»ЅјЌ . ¬ъпреки сложността му, той е завършен успешно в много кратки срокове, а в резултат е постигната гъвкавост в разработването на нови продукти и услуги свързани с банкови карти.

2: ¬недр€ване на система за управление на запори

Ќаред с бизнес функционалностите, свързани с обработката и налагането на запорни искани€, е взета предвид и необходимостта избраното решение да предостав€ възможност за интеграци€ с бъдещата интегрирана електронна среда за обмен на запорни съобщени€.

ѕроектът е изпълнен в рамките на 8 месеца. — реализаци€та му е постигнато ускор€ване на процеса по обработка на запорни съобщени€, пълна електронизаци€ на досието за всеки запор, драстично намаление на използваната харти€, минимизиране на риска от допускане на човешки грешки при обработката на запорите, които биха довели до материални и финансови загуби за банката, както и удар по репутаци€та ѝ.

3: ќбновено мобилно банкиране базирано на HTML5

¬ банката е реализиран проект за зам€на на приложени€та за мобилно банкиране, с по-функционални и по-интуитивни приложени€, които се отличават със съвременен дизайн и нови функционалности. ƒобавени са нови функции към мобилното банкиране – валутен превод, превод към бюджета, откриване на сметка (разплащателна или спестовна), блокиране и разблокиране на банкови карти.

Ќовите мобилни апликации са с модерна визи€, все така сигурни и от функционална гледна точка са много сходни с браузър базираното интернет банкиране. Ѕлагодарение на нарастването попул€рността на мобилното банкиране и в резултат на направените подобрени€, бро€т на клиентите ползващи тази услуга през 2016 г. се е увеличил със 144% в сравнение с 2015 г.

4: –азработване на система за мониторинг на кредити на физически лица

“ози проект е осъществен с цел създаване на автоматизиран и стандартизиран работо-поток за контрол и наблюдение на кредитните сделки на физически лица от момента на т€хното усво€ване до момента на пълното им издължаване. ”спешното му финализиране осигур€ва възможност за максимално прослед€ване и прозрачност в процеса на мониторинг.

5: –азработване на система за одобрение на кредити на малки предпри€ти€

Ќаред с всичко изброено дотук, банката си постави за цел разработката и внедр€ването на процес за одобрение на кредитни искани€ на нови€ за банката фокус-сегмент „ћалки предпри€т舓.

ѕроектът е реализиран в две фази. » двете са изпълнени по Agile/Scrum методологи€ от екип вътрешни разработчици. ¬ рамките на 3-4 месеца работни€ екип е усп€л да завърши процеса и да го пусне в продукци€.

Ќови€т процес позвол€ва на екипите по продажбите да навл€зат успешно в сегмента „малки предпри€т舓.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

 ќћ≈Ќ“ј–»

 
  
06:11, 13 април 2017 # 1
NO AVATAR
Ge rel="nofollow" en rationele horloge schat kan ontkennen dat de voorbeelduitvoeringsvorm Submariner configuratie rondom appealing.It gewoonlijk gerealiseerd dat terwijl ze ontladen grote items, Rolex Geen rationele horloge schat kan ontkennen dat de voorbeelduitvoeringsvorm Submariner configuratie rondom appealing.It gewoonlijk gerealiseerd dat terwijl ze ontladen grote items, Rolex lijkt langzamer bewegen dan een slak op hengst sedativa. lijkt langzamer bewegen dan een slak op hengst sedativa.
“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"—»ЅјЌ  въведе нова система в потребителското кредитиране базирана на все по-попул€рните BPM инструменти"    

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов