“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 3, 2017

—»ЅјЌ  въведе нова система в потребителското кредитиране базирана на все по-попул€рните BPM инструменти

от , 20 март 2017 1 2299 прочитани€,

— реализирането на проекта се постига намалено време за обслужване на клиентите и се гарантира качеството на данните използвани в кредитни€ процес

—»ЅјЌ  е динамично развиваща се търговска банка с над 20-годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предпри€ти€. Ѕанката непрекъснато следи съвременните тенденции и инвестира в развитието и дигитализаци€та на дистанционните си канали за дистрибуци€.

»нформационните технологии заемат сериозно м€сто в стратеги€та за развитие на  ¬— √руп у нас, част от ко€то е и —»ЅјЌ . Ѕелгийската банково-застрахователна група  ¬— се стреми да утвърди —»ЅјЌ  като модерна и иновативна банка, затова внедр€ването на иновативни »“ решени€ и подобр€ването на ефективността на вече съществуващите платформи е основен приоритет.

ѕрез 2016 година в банката завърши проект за внедр€ване на нова система за потребителско кредитиране. ѕроектът включва ц€лостна автоматизаци€ на процесите по предостав€не на потребителски кредит, овърдрафт и кредитни карти чрез продукта за автоматизаци€ на бизнес процеси - јgileMode BPM, разработен от ICB (»нтерконсулт Ѕългари€).

ћотиви за старта на проекта

Ќакратко, реализаци€та на проекта има за цел съществуващата система за потребителско кредитиране да бъде заменена с нова, ко€то да предостави възможност за по-бързо и ефективно обслужване на клиентите и да улесни работата на ангажираните в процеса служители на Ѕанката.

„ƒостигнахме до момент, в който съществуващата ни платформа вече не беше достатъчно гъвкава, така че да можем достатъчно бързо да отговорим на идеите, които имаха както нашите колеги от бизнеса, така и на изисквани€та от клиентите. «апочнахме да търсим технологично решение, което да ни позволи времето от момента на иде€та до момента на реализаци€ в продукционна среда да бъде максимално кратко и така стигнахме до този тип BPM“, каза √ергана …орданова, ръководител „”правление на риска в кредитните процеси“ и проектен мениджър .

–еализаци€

ѕроектът е осъществен в рамките на две години (2014-2016 г) и обхваща пълно описание и автоматизаци€ на процеса по потребителско кредитиране в банката. ѕостигнат е ц€лостен реинженеринг на кредитни€ процес в потребителското кредитиране, като акцентът е поставен върху автоматизаци€та, опрост€ването и оптимизаци€та на процесите.

„“р€бваше ни система, технологи€, ко€то да се ориентира по процеса, който имаме или искаме да създадем, тъй като до тогава беше по-скоро обраното модифицирахме идеите си така, че да бъдат лесно приложими в системата. BPћ ни позволи също така да автоматизираме функционалности, които дотогава не б€ха автоматизирани. »мплементирахме изц€ло нов интегриран ритейл кредитен процес в основата, на който сто€т автоматизации и интеграции без обаче това да става за сметка на управлението на кредитни€ риск“, по€сн€ва …орданова.

¬недрената, нова система е процесно-ориентирана и „води“ потребителите. “ака времето необходимо на новите служители, да започнат работа с не€ е значително по-кратко. Ѕлагодарение на интеграциите с н€колко външни и вътрешни за банката системи, гол€ма част от данните се попълват автоматично. ћинимизирана е възможността от човешка грешка и субективна интерпретаци€ на информаци€та. ѕроцесът управл€ва и цели€ документо-поток, свързан с кредитирането, като генерира автоматично всички необходими документи и договори с клиента.

"“р€бваше ни решение, което да е гъвкаво и с което достатъчно бързо да можем да направим промени. “ози тип технологии, при една добре обмислена архитектура на системата, позвол€ват на бизнес-потребител€ да прави малки промени. “ака се опитахме да станем сравнително независими от »“ ресурса, с който разполага —»ЅјЌ , тъй като всички дейности в банката са зависими от него и ние работим също така и в една вътрешна конкурентна среда“, допълва √ергана …орданова

ѕостигнати резултати

— новата BPM система банката автоматизира процесите по:

  • отпускане на потребителски кредити, овърдрафти и кредитни карти; пром€на на услови€та (анексиране) на съществуващи кредити;

  • създаване и конфигуриране на кредитни продукти;

  • управление на преференциални услови€ за кредитиране;

  • управление на предварително одобрени оферти за кредит.

Ќакратко, резултатите от проекта са напълно автоматизиран процес, намалено време за обслужване на клиента. —истемата осигур€ва работа в единен и стандартизиран интерфейс, който е базиран на процеса.¬сичко това гарантира удобно, бързо и сигурно банкиране, съобразено с непрекъснато промен€щите се нужди на клиентите и в контекста на динамични€ пазар. Ѕизнесът осъзнава предимствата на »“ решени€та. ¬ —»ЅјЌ  е налице разбирането, че ако определена задача може да бъде автоматизирана, то по-добре в това да бъдат инвестирани време и ресурси, тъй като човешки€т фактор в кредитни€ процес може да бъде използван по много по-ефективен начин и работата му да бъде фокусирана върху по-сложни сделки.

„— новата система ние вече имаме възможност за по-гол€м процент на автоматичните одобрени€ – кредити, които не минават през човешка намеса за одобрение, и това съкращава значително времето за отпускане на кредит със стандартни услов舓, допълва »ли€н  отев, ръководител отдел „Ѕизнес анализ и решени€ за управление на бизнес процеси“.

Ќаред с това, желанието за по-бързо обслужване на клиентите и минимизиране на възможността от човешки грешки в процесите, са основните фактори, които мотивират специалистите на банката за внедр€ване на нови »“ решени€.

„ќсновната ни цел при възникването на иде€та за такава система беше от една страна гъвкавостта, изразена в това да може лесно да се прав€т дребни корекции в продукти и задаване параметри на системата. », от друга страна, да се скъси времето (time to market) от зараждането на иде€та до самото създаване или завършване на промените, за да можем да реагираме на динамиката на пазара. ¬ажно за банката е, че с нововъведени€та се дава възможност на бизнес-потребителите сами да конфигурират бизнес продуктите, темплейти на договори и на прав€т дребни промени в процесите. “ова е една изключителна възможност те да са независими от »“ за такива дребни, често случващи се промени във времето. “ака »“ ще може да се концентрира в по-големите и съществени промени в системата“, допълва  отев.

ѕроектът по автоматизаци€ на потребителските кредити в —»ЅјЌ  е и сред финалистите на European IT and Software Excellence awards в категори€ ISV Finalists 2017/Vertical Market Solution of the Year.

ƒруги проекти

ѕредставителите на —»ЅјЌ  разказа и за други по-мащабни проекти, които са завършили успешно в 2016-та . ≈то н€кои от т€х:

1: Ќова система за управление на банкови карти

 артовата система на банка е модернизирана с цел предлагане на нови бизнес решени€, които да са адекватни на пазарната конюнктура. “ова се оказва един предизвикателен проект, свързан с промени в 4 от основните системи на —»ЅјЌ . ¬ъпреки сложността му, той е завършен успешно в много кратки срокове, а в резултат е постигната гъвкавост в разработването на нови продукти и услуги свързани с банкови карти.

2: ¬недр€ване на система за управление на запори

Ќаред с бизнес функционалностите, свързани с обработката и налагането на запорни искани€, е взета предвид и необходимостта избраното решение да предостав€ възможност за интеграци€ с бъдещата интегрирана електронна среда за обмен на запорни съобщени€.

ѕроектът е изпълнен в рамките на 8 месеца. — реализаци€та му е постигнато ускор€ване на процеса по обработка на запорни съобщени€, пълна електронизаци€ на досието за всеки запор, драстично намаление на използваната харти€, минимизиране на риска от допускане на човешки грешки при обработката на запорите, които биха довели до материални и финансови загуби за банката, както и удар по репутаци€та ѝ.

3: ќбновено мобилно банкиране базирано на HTML5

¬ банката е реализиран проект за зам€на на приложени€та за мобилно банкиране, с по-функционални и по-интуитивни приложени€, които се отличават със съвременен дизайн и нови функционалности. ƒобавени са нови функции към мобилното банкиране – валутен превод, превод към бюджета, откриване на сметка (разплащателна или спестовна), блокиране и разблокиране на банкови карти.

Ќовите мобилни апликации са с модерна визи€, все така сигурни и от функционална гледна точка са много сходни с браузър базираното интернет банкиране. Ѕлагодарение на нарастването попул€рността на мобилното банкиране и в резултат на направените подобрени€, бро€т на клиентите ползващи тази услуга през 2016 г. се е увеличил със 144% в сравнение с 2015 г.

4: –азработване на система за мониторинг на кредити на физически лица

“ози проект е осъществен с цел създаване на автоматизиран и стандартизиран работо-поток за контрол и наблюдение на кредитните сделки на физически лица от момента на т€хното усво€ване до момента на пълното им издължаване. ”спешното му финализиране осигур€ва възможност за максимално прослед€ване и прозрачност в процеса на мониторинг.

5: –азработване на система за одобрение на кредити на малки предпри€ти€

Ќаред с всичко изброено дотук, банката си постави за цел разработката и внедр€ването на процес за одобрение на кредитни искани€ на нови€ за банката фокус-сегмент „ћалки предпри€т舓.

ѕроектът е реализиран в две фази. » двете са изпълнени по Agile/Scrum методологи€ от екип вътрешни разработчици. ¬ рамките на 3-4 месеца работни€ екип е усп€л да завърши процеса и да го пусне в продукци€.

Ќови€т процес позвол€ва на екипите по продажбите да навл€зат успешно в сегмента „малки предпри€т舓.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов