“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 3, 2017

»“ проектите в »нтернешънъл јсет Ѕанк Ц отговор на динамиката в пазара на финансови услуги

от , 20 март 2017 1 1115 прочитани€,

ѕрез последните месеци »“ екипът на банката работи по проекти, свързани със сигурността и с обнов€ването на системите за сътрудничество

Ќад€  ръстева

»нтернешънъл јсет Ѕанк јƒ присъства на български€ пазар на финансови услуги вече 26 години, като се стреми да бъде динамична и иновативна институци€, ко€то предлага ц€лостни финансови решени€, в съчетание с гъвкав подход и с помощта на съвременни технологични нововъведени€. Ѕанката предлага широка гама от финансови услуги в различни клиентски сегменти – корпоративно и инвестиционно банкиране, обслужване на разпоредители с бюджетни средства, малки и средни предпри€ти€, както и продукти за индивидуални клиенти. ¬се пак дейността и е фокусирана предимно върху бизнес клиенти - малки и средни компании и държавни институции, a по-малка част от нейните клиенти са частни лица.

ѕрез последните н€колко години от »“ подразделени€та на банките се очаква във все по-гол€ма степен да прилагат новите технологии по подход€щ начин не само за улесн€ването на вече съществуващи вътрешни процеси, но за създаването на нови продукти и услуги, които са удобни за клиентите.

“ќсновните цели на всички »“ проекти в »нтернешънъл јсет Ѕанк са да се увеличи производителността на служителите да се улесни работата им и съответно да можем по-качествено и по-бързо да обслужваме нашите клиенти. –азбира се има и доста проекти продиктувани от регулаторни изисквани€ или от вътрешни потребности за анализ на информаци€”, коментира Ќиколай ѕетров, директор “»нформационни технологии” в банката.

Ќа този фон, през последните 2 години »нтернешънъл јсет Ѕанк реализира доста амбициозна програма модернизаци€ на »“ инфраструктурата и въвеждане на нови информационни системи.

¬недр€ване на нова основна »—

«а да бъде осигурена по-гол€ма гъвкавост при предлагането на нови продукти и услуги преди около 2 години основната система, ко€то обслужва около 90% от процесите в банката, е заменена. ѕри избора на новата система в »нтернешънъл јсет Ѕанк са проучили възможностите на н€колко програмни продукта. ѕредпочетен е софтуера на фирма CSoft - най-вече заради това, че лесно може да бъде развиван и допълван с нови възможности, защото разработчика е български, и лесно се работи с него.

“ѕромените във финансови€ сектор са доста динамични, така че банковата информационна система тр€бва да позвол€ва бърза адаптаци€. Ќови продукти и нови регулации – това са всъщност най-важните фактори, с които тр€бва да се съобраз€ват банките. ѕреди всичко останало те тр€бва бързо да отговар€т на изисквани€та на пазара и бързо да се адаптират към изисквани€та на средата”, отбел€за Ќиколай ѕетров.

ћиграци€та към системата CSoft VCSBank в кра€ на 2015 г. e осъществена безпроблемно, а с не€, разработките необходими за пускане на нови продукти или за отраз€вне на регулационни промени се прав€т в рамките на н€колко дни.

“ќсновната банкова система посто€нно се развива, тъй като, буквално, вс€ка седмица възникват нови изисквани€. — колегите от CSoft следваме график, според който два пъти месечно обнов€ваме системата, като вс€ка следваща верси€ включва допълнителни функционалности. ѕромените са може би твърде чести, но такава е реалността”, каза ѕетров.

ћодернизаци€ на »“ инфраструктурата

¬ъв връзка с миграци€та към нова банкова »—, през 2015 г. центърът за обработка на данни на банката е ц€лостно обновен. —лед проведен конкурс, в »нтернешънъл јсет Ѕанк избират ц€лостно решение на HPE, предложено от системни€ интегратор —темо ќќƒ.

“ѕредимството на такова решение е, че неговите компоненти са проектирани, така че да работ€т заедно и не се налага да експериментираме със смесване на системи от различни доставчици”, отбел€за »“ директорът на »нтернешънъл јсет Ѕанк.

¬ рамките на този проект са сменени са 100% от сървърите, основното мрежово оборудване (рутери, комутатори и защитни стени), изграден е нов SAN масив.

“ѕри модернизаци€та на дейта центъра се старахме да изберем гъвкаво решение, което да може лесно да се промен€ и разшир€ва. “ази цел е постигната. ¬ече всичките ни сървъри са виртуални - използваме технологии на VMware. »зградили сме своеобразен частен облак и с н€колко клика можем да провизираме нов сървър, който е до гол€ма степен настроен и тр€бва само да инсталираме съответни€ бизнес софтуер. ƒоволни сме и от постигнатото по отношение на капацитета – в това отношение ще бъдем спокойни за следващите н€колко години”, коментира ѕетров.

ѕрез 2016 г. са обновени работните станции и периферните устройства – настолни компютри, принтери и т.н. Ќа практика почти 100% от старото оборудване е заменено.

“Ќовата банкова система позволи досиета на клиенти и други документи да бъдат сканирани и съхран€вани директно в не€. «а да използваме тези възможности заменихме старите принтери с мултифункционални устройства”, по€сни Ќиколай ѕетров.

»нтернет банкиране

«аедно със см€ната на основната банкова »— през 2015 г. в »нтернешънъл јсет Ѕанк е въведено и ново решение за »нтернет банкиране. —истемата за двуфакторна автентификаци€ в него е реализирана изц€ло като независим канал. ѕри повечето други такива системи се ползват кодове, SMS-и, токени, които в крайна сметка се въвеждат обратно в компютъра и ако компютърът е обект на атака, пак могат да се извършат неправомерни плащани€. —ъс системата за »нтернет банкиране на »нтернешънъл јсет Ѕанк, плащани€та се потвърждават по алтернативен канал - от въвеждането и досега, не е регистриран нито един пробив.

—истеми за мониторинг

—поред »“ директорът на банката, този тип решени€ са особено важни, тъй като осигур€ват високо ниво на »“ услугите. “¬ъв вс€ка организаци€ днес е важно системите да се наблюдават и да се реагира достатъчно бързо за да се избегнат прекъсвани€ в предостав€нето на услуги”, отбел€за той.

ѕрез последните 2 години в »нтернешънъл јсет Ѕанк са въведени поне 5 решени€ за мониторинг – системи, които след€т хардуера, различните бизнес приложени€ и мрежовите устройства, както и система, ко€то следи до какви ресурси осъществ€ват достъп потребителите. “ъй като редица банкови услуги са свързани с отпечатване на различни документи на харти€, за да се осигури непрекъсваемост на тези услуги се използва и система за централизирано наблюдение на печатните устройства.

¬с€ка от използваните системи за мониторинг е въведена след проучване и тестване на различни продукти.

“¬ажно е да проверим кое решение се интегрира най-добре с нашата среда. ѕон€кога производител€т на даден софтуер или хардуер предостав€ собствена система за мониторинг, други решени€ осигур€ват наблюдението на продукти от различни производители. Ќапример за наблюдение на мрежите ползваме 3 продукта. Ќашето мрежово оборудване е доставено от HPE, така че използваме предлаганата от т€х система, ко€то осигур€ва наблюдение, конфигуриране, архивиране на конфигурациите и т.н. ѕаралелно с това ползваме 2 други системи, които ни дават още по-добра видимост, предостав€йки усъвършенствани средства за извеждане на отчети и извест€ване. ¬ допълнение, самите ние разработваме различни скриптове, чието предназначение е да ни държат информирани за това, което се случва”, по€сни Ќиколай ѕетров.

»нтеграци€

»“ екипът на банката е инвестирал доста усили€ в свързването на системите на банката със системи на други организации като ≈—√–јќЌ (≈динна система за гражданска регистраци€), ÷ – (централен кредитен регистър) и др. Ќа този етап е планиран проект за интеграци€ между банковата система и регистъра на пълномощните, който се поддържа отскоро от Ќотариалната камара.

“√ол€ма част от измамите стават с фалшиви пълномощни. “ъй като преобладаваща част от клиентите на банката са фирми, а те активно ползват пълномощни, тази интеграци€ е изключително важна. —лед осъществ€ването и ще бъдат улеснени като служителите на банката, така и нотариусите, които ще бъдат разтоварени от запитвани€ по телефона, за това дали дадено пълномощно е валидно, какъв е негови€ срок и т.н.”, коментира ѕетров.

јктуалните задачи

ѕрез последните 6 месеца »“ екипът на »нтернешънъл јсет Ѕанк работи предимно по проекти, свързани със сигурността. ¬недрени са и се развиват н€колко системи, предназначени да подпомагат за предотврат€ването на измами, при плащани€ и »нтернет банкиране.

ƒруго направление, към което »“ екипът насочва доста усили€ е обнов€ването на системите за сътрудничество и съвместна работа.

—ъщо така, напоследък »“ екипът на »нтернешънъл јсет Ѕанк е фокусиран и върху задачи свързани с бизнес анализи. ƒокато преди в »“ дирекци€та е имало само специалисти по поддръжка и внедр€ване, сега в не€ работ€т и служители, които се занимават с развойна дейност. “е подготв€т различни инструменти и справки върху данните, съхранени в data warehouse и в други системи на банката.

“ ъм момента сме в процес на избор на софтуер за Business Intelligence (BI), но все още не сме взели окончателно решение дали ще въведем такава система или ще разработваме самосто€телно средства, които да улесн€ват провеждането на бизнес анализи”, сподели Ќиколай ѕетров.

ѕредизвикателства и решени€

ќсновните предизвикателства за »“ екипа на »нтернешънъл јсет Ѕанк произтичат от динамиката на бизнеса и на пазара. ¬секи ден се по€в€ва или нова регулаци€ или нова иде€ за продукт или услуга, и в повечето случаи това постав€ нова задача пред »“ дирекци€та.

“ќт промените в тези сфери зависи какви ще бъдат нашите задачи. Ќо също така успешната работа на »“ екипа изисква да наблюдаваме какви проблеми имат колегите от бизнес звената и да се стараем да ги отстраним – да намалим времето, за което се изпълн€ват дадени задачи, да се улесни работата, като се автоматизират повече дейности. ÷елта е от една страна работата да бъде по-ефективна, а от друга – да не се допускат грешки. Ќо най-важното е да бъдат налице правилните хора. јз съм благодарен на екипа, с който работ€. ѕрез последните 2 години променихме и внедрихме толкова много неща – не съм сигурен дали щ€хме да имаме толкова добри резултати без участието именно на тези хора”, сподели Ќиколай ѕетров.

¬ перспектива

¬ банката планират до кра€ на тази година да завършат проектите за обнов€ване на »нтранет порталите, изграждане VoIP решение, и други инструменти повишаващи производителността на потребителите.

ўе продължи и развитието на системите за сигурност и предотврат€ване на измамите. “»зглежда е невъзможно да спрем да се занимаваме с проекти в сферата на сигурността, защото хората, които € застрашават също не спират и даже обикновено са н€колко крачки пред нас”, отбел€за в заключение Ќиколай ѕетров.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов