“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 3, 2017

»“ проектите в »нтернешънъл јсет Ѕанк Ц отговор на динамиката в пазара на финансови услуги

от , 20 март 2017 1 633 прочитани€,

ѕрез последните месеци »“ екипът на банката работи по проекти, свързани със сигурността и с обнов€ването на системите за сътрудничество

Ќад€  ръстева

»нтернешънъл јсет Ѕанк јƒ присъства на български€ пазар на финансови услуги вече 26 години, като се стреми да бъде динамична и иновативна институци€, ко€то предлага ц€лостни финансови решени€, в съчетание с гъвкав подход и с помощта на съвременни технологични нововъведени€. Ѕанката предлага широка гама от финансови услуги в различни клиентски сегменти – корпоративно и инвестиционно банкиране, обслужване на разпоредители с бюджетни средства, малки и средни предпри€ти€, както и продукти за индивидуални клиенти. ¬се пак дейността и е фокусирана предимно върху бизнес клиенти - малки и средни компании и държавни институции, a по-малка част от нейните клиенти са частни лица.

ѕрез последните н€колко години от »“ подразделени€та на банките се очаква във все по-гол€ма степен да прилагат новите технологии по подход€щ начин не само за улесн€ването на вече съществуващи вътрешни процеси, но за създаването на нови продукти и услуги, които са удобни за клиентите.

“ќсновните цели на всички »“ проекти в »нтернешънъл јсет Ѕанк са да се увеличи производителността на служителите да се улесни работата им и съответно да можем по-качествено и по-бързо да обслужваме нашите клиенти. –азбира се има и доста проекти продиктувани от регулаторни изисквани€ или от вътрешни потребности за анализ на информаци€”, коментира Ќиколай ѕетров, директор “»нформационни технологии” в банката.

Ќа този фон, през последните 2 години »нтернешънъл јсет Ѕанк реализира доста амбициозна програма модернизаци€ на »“ инфраструктурата и въвеждане на нови информационни системи.

¬недр€ване на нова основна »—

«а да бъде осигурена по-гол€ма гъвкавост при предлагането на нови продукти и услуги преди около 2 години основната система, ко€то обслужва около 90% от процесите в банката, е заменена. ѕри избора на новата система в »нтернешънъл јсет Ѕанк са проучили възможностите на н€колко програмни продукта. ѕредпочетен е софтуера на фирма CSoft - най-вече заради това, че лесно може да бъде развиван и допълван с нови възможности, защото разработчика е български, и лесно се работи с него.

“ѕромените във финансови€ сектор са доста динамични, така че банковата информационна система тр€бва да позвол€ва бърза адаптаци€. Ќови продукти и нови регулации – това са всъщност най-важните фактори, с които тр€бва да се съобраз€ват банките. ѕреди всичко останало те тр€бва бързо да отговар€т на изисквани€та на пазара и бързо да се адаптират към изисквани€та на средата”, отбел€за Ќиколай ѕетров.

ћиграци€та към системата CSoft VCSBank в кра€ на 2015 г. e осъществена безпроблемно, а с не€, разработките необходими за пускане на нови продукти или за отраз€вне на регулационни промени се прав€т в рамките на н€колко дни.

“ќсновната банкова система посто€нно се развива, тъй като, буквално, вс€ка седмица възникват нови изисквани€. — колегите от CSoft следваме график, според който два пъти месечно обнов€ваме системата, като вс€ка следваща верси€ включва допълнителни функционалности. ѕромените са може би твърде чести, но такава е реалността”, каза ѕетров.

ћодернизаци€ на »“ инфраструктурата

¬ъв връзка с миграци€та към нова банкова »—, през 2015 г. центърът за обработка на данни на банката е ц€лостно обновен. —лед проведен конкурс, в »нтернешънъл јсет Ѕанк избират ц€лостно решение на HPE, предложено от системни€ интегратор —темо ќќƒ.

“ѕредимството на такова решение е, че неговите компоненти са проектирани, така че да работ€т заедно и не се налага да експериментираме със смесване на системи от различни доставчици”, отбел€за »“ директорът на »нтернешънъл јсет Ѕанк.

¬ рамките на този проект са сменени са 100% от сървърите, основното мрежово оборудване (рутери, комутатори и защитни стени), изграден е нов SAN масив.

“ѕри модернизаци€та на дейта центъра се старахме да изберем гъвкаво решение, което да може лесно да се промен€ и разшир€ва. “ази цел е постигната. ¬ече всичките ни сървъри са виртуални - използваме технологии на VMware. »зградили сме своеобразен частен облак и с н€колко клика можем да провизираме нов сървър, който е до гол€ма степен настроен и тр€бва само да инсталираме съответни€ бизнес софтуер. ƒоволни сме и от постигнатото по отношение на капацитета – в това отношение ще бъдем спокойни за следващите н€колко години”, коментира ѕетров.

ѕрез 2016 г. са обновени работните станции и периферните устройства – настолни компютри, принтери и т.н. Ќа практика почти 100% от старото оборудване е заменено.

“Ќовата банкова система позволи досиета на клиенти и други документи да бъдат сканирани и съхран€вани директно в не€. «а да използваме тези възможности заменихме старите принтери с мултифункционални устройства”, по€сни Ќиколай ѕетров.

»нтернет банкиране

«аедно със см€ната на основната банкова »— през 2015 г. в »нтернешънъл јсет Ѕанк е въведено и ново решение за »нтернет банкиране. —истемата за двуфакторна автентификаци€ в него е реализирана изц€ло като независим канал. ѕри повечето други такива системи се ползват кодове, SMS-и, токени, които в крайна сметка се въвеждат обратно в компютъра и ако компютърът е обект на атака, пак могат да се извършат неправомерни плащани€. —ъс системата за »нтернет банкиране на »нтернешънъл јсет Ѕанк, плащани€та се потвърждават по алтернативен канал - от въвеждането и досега, не е регистриран нито един пробив.

—истеми за мониторинг

—поред »“ директорът на банката, този тип решени€ са особено важни, тъй като осигур€ват високо ниво на »“ услугите. “¬ъв вс€ка организаци€ днес е важно системите да се наблюдават и да се реагира достатъчно бързо за да се избегнат прекъсвани€ в предостав€нето на услуги”, отбел€за той.

ѕрез последните 2 години в »нтернешънъл јсет Ѕанк са въведени поне 5 решени€ за мониторинг – системи, които след€т хардуера, различните бизнес приложени€ и мрежовите устройства, както и система, ко€то следи до какви ресурси осъществ€ват достъп потребителите. “ъй като редица банкови услуги са свързани с отпечатване на различни документи на харти€, за да се осигури непрекъсваемост на тези услуги се използва и система за централизирано наблюдение на печатните устройства.

¬с€ка от използваните системи за мониторинг е въведена след проучване и тестване на различни продукти.

“¬ажно е да проверим кое решение се интегрира най-добре с нашата среда. ѕон€кога производител€т на даден софтуер или хардуер предостав€ собствена система за мониторинг, други решени€ осигур€ват наблюдението на продукти от различни производители. Ќапример за наблюдение на мрежите ползваме 3 продукта. Ќашето мрежово оборудване е доставено от HPE, така че използваме предлаганата от т€х система, ко€то осигур€ва наблюдение, конфигуриране, архивиране на конфигурациите и т.н. ѕаралелно с това ползваме 2 други системи, които ни дават още по-добра видимост, предостав€йки усъвършенствани средства за извеждане на отчети и извест€ване. ¬ допълнение, самите ние разработваме различни скриптове, чието предназначение е да ни държат информирани за това, което се случва”, по€сни Ќиколай ѕетров.

»нтеграци€

»“ екипът на банката е инвестирал доста усили€ в свързването на системите на банката със системи на други организации като ≈—√–јќЌ (≈динна система за гражданска регистраци€), ÷ – (централен кредитен регистър) и др. Ќа този етап е планиран проект за интеграци€ между банковата система и регистъра на пълномощните, който се поддържа отскоро от Ќотариалната камара.

“√ол€ма част от измамите стават с фалшиви пълномощни. “ъй като преобладаваща част от клиентите на банката са фирми, а те активно ползват пълномощни, тази интеграци€ е изключително важна. —лед осъществ€ването и ще бъдат улеснени като служителите на банката, така и нотариусите, които ще бъдат разтоварени от запитвани€ по телефона, за това дали дадено пълномощно е валидно, какъв е негови€ срок и т.н.”, коментира ѕетров.

јктуалните задачи

ѕрез последните 6 месеца »“ екипът на »нтернешънъл јсет Ѕанк работи предимно по проекти, свързани със сигурността. ¬недрени са и се развиват н€колко системи, предназначени да подпомагат за предотврат€ването на измами, при плащани€ и »нтернет банкиране.

ƒруго направление, към което »“ екипът насочва доста усили€ е обнов€ването на системите за сътрудничество и съвместна работа.

—ъщо така, напоследък »“ екипът на »нтернешънъл јсет Ѕанк е фокусиран и върху задачи свързани с бизнес анализи. ƒокато преди в »“ дирекци€та е имало само специалисти по поддръжка и внедр€ване, сега в не€ работ€т и служители, които се занимават с развойна дейност. “е подготв€т различни инструменти и справки върху данните, съхранени в data warehouse и в други системи на банката.

“ ъм момента сме в процес на избор на софтуер за Business Intelligence (BI), но все още не сме взели окончателно решение дали ще въведем такава система или ще разработваме самосто€телно средства, които да улесн€ват провеждането на бизнес анализи”, сподели Ќиколай ѕетров.

ѕредизвикателства и решени€

ќсновните предизвикателства за »“ екипа на »нтернешънъл јсет Ѕанк произтичат от динамиката на бизнеса и на пазара. ¬секи ден се по€в€ва или нова регулаци€ или нова иде€ за продукт или услуга, и в повечето случаи това постав€ нова задача пред »“ дирекци€та.

“ќт промените в тези сфери зависи какви ще бъдат нашите задачи. Ќо също така успешната работа на »“ екипа изисква да наблюдаваме какви проблеми имат колегите от бизнес звената и да се стараем да ги отстраним – да намалим времето, за което се изпълн€ват дадени задачи, да се улесни работата, като се автоматизират повече дейности. ÷елта е от една страна работата да бъде по-ефективна, а от друга – да не се допускат грешки. Ќо най-важното е да бъдат налице правилните хора. јз съм благодарен на екипа, с който работ€. ѕрез последните 2 години променихме и внедрихме толкова много неща – не съм сигурен дали щ€хме да имаме толкова добри резултати без участието именно на тези хора”, сподели Ќиколай ѕетров.

¬ перспектива

¬ банката планират до кра€ на тази година да завършат проектите за обнов€ване на »нтранет порталите, изграждане VoIP решение, и други инструменти повишаващи производителността на потребителите.

ўе продължи и развитието на системите за сигурност и предотврат€ване на измамите. “»зглежда е невъзможно да спрем да се занимаваме с проекти в сферата на сигурността, защото хората, които € застрашават също не спират и даже обикновено са н€колко крачки пред нас”, отбел€за в заключение Ќиколай ѕетров.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

 ќћ≈Ќ“ј–»

 
  
16:44, 19 май 2017 # 1
NO AVATAR

ray ban sunglasses for men 2017


ray ban sunglasses buy now pay later


ray ban sunglasses auction


ray ban sunglasses aviator polarized women


ray ban sunglasses in bulk


ray ban sunglasses very


where are ray ban sunglasses produced


ray ban sunglasses kids pink


ray ban sunglasses dimensions


ray ban sunglasses deals


ray ban sunglasses mens sale


ray ban sunglasses arista b 15


ray ban sunglasses tinted


ray ban sunglasses archives


ray ban sunglasses unisex


ray ban sunglasses luxottica


ray ban sunglasses john lennon


ray ban sunglasses aviator sale


ray ban sunglasses at campmor


ray ban sunglasses women polarized black


ray ban sunglasses identification


ray ban sunglasses qatar living


ray ban sunglasses aviator pink


ray ban sunglasses quikr


ray ban sunglasses rb4165


ray ban sunglasses justin women


ray ban sunglasses rb 3025 gold 001


ebay ray ban sunglasses


ray ban sunglasses 3136


ray ban sunglasses yellow


ray ban sunglasses korea


ray ban sunglasses john lennon


ray ban sunglasses india


ray ban sunglasses glass replacement


ray ban sunglasses 62


ray ban sunglasses sale ebay


ray ban sunglasses old fashion


ray ban sunglasses auction


ray ban sunglasses 2180


ray ban sunglasses target


PRADA bag online store


ray ban sunglasses india


ray ban sunglasses titanium


ray ban sunglasses new wayfarer blue


is ray ban sunglasses us a legit site


ray ban sunglasses vs maui jim


ray ban sunglasses jack nicholson


ray ban sunglasses matte gold


ray ban sunglasses clubmaster men


ray ban sunglasses in europe


ray ban sunglasses for cheap


ray ban sunglasses usa shop


ray ban sunglasses repair kit


ray ban sunglasses mens uk


ray ban sunglasses 3534


ray ban sunglasses gradient


ray ban sunglasses official site


ray ban sunglasses on ebay


ray ban sunglasses glass lenses


3 ways to tell if ray ban sunglasses are fake


ray ban sunglasses in warehouse deals


ray ban sunglasses coupons


ray ban sunglasses large size


ray ban sunglasses us


ray ban sunglasses girl


ray ban sunglasses blue lenses


ray ban sunglasses replacement lenses


model ray ban sunglasses


ray ban sunglasses round silver


ray ban sunglasses for men


ray ban sunglasses black wayfarer


buy ray ban sunglasses & frames online


ray ban sunglasses uva uvb protection


ray ban sunglasses 2140f


ray ban sunglasses women polarized small


ray ban sunglasses sale ebay


ray ban sunglasses aviator large


ray ban sunglasses small


ray ban sunglasses archives


ray ban sunglasses aviator men polarized


ray ban sunglasses preowned


ray ban sunglasses for men polarized black lens


ray ban sunglasses 2140 polarized


brand new ray ban sunglasses


ray ban sunglasses best price


ray ban sunglasses luxottica


ray ban sunglasses men in black


ray ban sunglasses women aviator orange


compare the best ray ban sunglasses prices from 200


ray ban sunglasses gradient brown


ray ban sunglasses kate middleton


ray ban sunglasses vancouver


ray ban sunglasses 0rb3498


ray ban sunglasses black polarized


genuine ray ban sunglasses


ray ban sunglasses case fake


ray ban sunglasses justin rb4165


ray ban sunglasses case replacement


ray ban sunglasses green


ray ban sunglasses nose pad


ray ban sunglasses 4165


ray ban sunglasses outlet near me


ray ban sunglasses cats 5000 classic


ray ban sunglasses from china


ray ban sunglasses original wayfarer


highstreet ray ban sunglasses


ray ban sunglasses r


ray ban sunglasses carbon fiber


ray ban sunglasses aviator polarized


5 top ray ban sunglasses for summer season 2016


ray ban sunglasses women aviator gradient


ray ban sunglasses clubround


ray ban sunglasses quikr


ray ban sunglasses women aviator polarized


girls ray ban sunglasses


ray ban sunglasses rb3016


ray ban sunglasses aviator gold


ray ban sunglasses round black


ray ban sunglasses cover


ray ban sunglasses 3025


ray ban sunglasses thin frame


ray ban sunglasses under 50


ray ban sunglasses 58


ray ban sunglasses blue and orange


ray ban sunglasses case for women


ray ban sunglasses women ray ban sunglasses aviator men 58 aviator orange


ray ban sunglasses myer


ray ban sunglasses diamond


ray ban sunglasses aviator 58


ray ban sunglasses insurance


ray ban sunglasses jack nicholson


ray ban sunglasses at target


white ray ban sunglasses


ray ban sunglasses ladies uk


ray ban sunglasses nwt


ray ban sunglasses on amazon


ray ban sunglasses kearney ne


ray ban sunglasses 601 71


ray ban sunglasses clubround


ray ban sunglasses at costco


ray ban sunglasses olympian


ray ban sunglasses aviator polarized green


ray ban sunglasses rb2140


ray ban sunglasses black and beige


ray ban sunglasses website


ray ban sunglasses pinterest


ray ban sunglasses closeout


ray ban sunglasses black frame black lens


ray ban sunglasses black wayfarer


ray ban sunglasses earpiece replacement


ray ban sunglasses types


ray ban sunglasses men aviator


where are ray ban sunglasses produced


ray ban sunglasses uk


offer on ray ban sunglasses


ray ban sunglasses sale mens


ray ban sunglasses sale ebay


ray ban sunglasses women polarized mirror


ray ban sunglasses for kid


ray ban sunglasses rb4165


ray ban sunglasses 0rb3546


ray ban sunglasses coupons


ray ban sunglasses in deal


ray ban sunglasses clubmaster polarized


ray ban sunglasses size chart


genuine ray ban sunglasses


ray ban sunglasses women aviator


ray ban sunglasses kids aviator


ray ban sunglasses history


ray ban sunglasses polarised


ray ban sunglasses 0rb4165


ray ban sunglasses nose pad


ray ban sunglasses orange


ray ban sunglasses glass lenses


ray ban sunglasses for men polarized carbon fiber


ray ban sunglasses women polarized erika


ray ban sunglasses purple


ray ban sunglasses women polarized black


ray ban sunglasses 63mm


ray ban sunglasses round metal


ray ban sunglasses tech


ray ban sunglasses erica


ray ban sunglasses new collection


ray ban sunglasses for men black


ray ban sunglasses amazon


ray ban sunglasses ebay aviator


ray ban sunglasses box


ray ban sunglasses tinted


ray ban sunglasses for women


ray ban sunglasses good for running


ray ban sunglasses online store


ray ban sunglasses vintage


ray ban sunglasses large frame


ray ban sunglasses box


j crew ray ban sunglasses


ray ban sunglasses women polarized black


ray ban sunglasses 63


ray ban sunglasses usa shop


ray ban sunglasses aviator women


ray ban sunglasses at campmor


ray ban sunglasses women polarized black


ray ban sunglasses brown aviator


ray ban sunglasses diamond


ray ban sunglasses for men clubmaster


what does the p mean on ray ban sunglasses


ray ban sunglasses rubber frame


ray ban sunglasses aviator 55mm


ray ban sunglasses two tone


ray ban sunglasses usa shop


ray ban sunglasses vs. oakley


ray ban sunglasses instagram


ray ban sunglasses new wayfarer rb2132


ray ban sunglasses two tone


ray ban sunglasses ear pads


ray ban sunglasses mirrored aviator


ray ban sunglasses tortoise


ray ban sunglasses replica


ray ban sunglasses houston


ray ban sunglasses aviator women gold


ray ban sunglasses made in china


ray ban sunglasses temples


ray ban sunglasses liteforce


ray ban sunglasses australia


pink ray ban sunglasses


ray ban sunglasses jackie o


ray ban sunglasses jackie ohh


ray ban sunglasses diamond


ray ban sunglasses rose gold


ray ban sunglasses women polarized 59mm


ray ban sunglasses men tortoise


ray ban sunglasses houston


ray ban sunglasses signet


ray ban sunglasses for men 2017


ray ban sunglasses new style


ray ban sunglasses nwt auth


ray ban sunglasses 3534


ray ban sunglasses clubmaster oversized


ray ban sunglasses aviator women polarized


ray ban sunglasses qatar


ray ban sunglasses for men polarized black lens


ray ban sunglasses jordan


ray ban sunglasses women aviator


ray ban sunglasses women aviator petite


ray ban sunglasses from china


ray ban sunglasses milwaukee wi


ray ban sunglasses matte gold


ray ban sunglasses black on black


ray ban sunglasses frames only


ray ban sunglasses erika women


ray ban sunglasses round silver


ray ban sunglasses 2027


ray ban sunglasses vs oakley sunglasses


ray ban sunglasses jackie ohh 2


ray ban sunglasses reviews


ray ban sunglasses for men polarized aviator


ray ban sunglasses 64mm


ray ban sunglasses new york


ray ban sunglasses auction


ray ban sunglasses black wayfarer


buy ray ban sunglasses & frames online


ray ban sunglasses case for women


ray ban sunglasses for women


ray ban sunglasses rb3447


ray ban sunglasses tortoise frame


ray ban sunglasses las vegas


ray ban sunglasses knockoffs


ray ban sunglasses in europe


ray ban sunglasses polarized folding wayfarer


ray ban sunglasses black frame black lens


ray ban sunglasses 0rb4165


ray ban sunglasses 601 71


ray ban sunglasses in india


ray ban sunglasses case fake


ray ban sunglasses rb3194


ray ban sunglasses 55


ray ban sunglasses vs fake


ray ban sunglasses 58


ray ban sunglasses justin black


ray ban sunglasses blue lenses


ray ban sunglasses 0rb2132


ray ban sunglasses that fold


ray ban sunglasses square


ray ban sunglasses mirror women


ray ban sunglasses 0rb3025


ray ban sunglasses styles


ray ban sunglasses clear


ray ban sunglasses women polarized 59mm


ray ban sunglasses for men rectangular


ray ban sunglasses gold mirror


ray ban sunglasses qatar online


ray ban sunglasses men aviator


ray ban sunglasses replacement parts


ebay ray ban sunglasses


ray ban sunglasses clip on


small ray ban sunglasses


ray ban sunglasses 50


ray ban sunglasses 0rb3498


ray ban sunglasses lens


ray ban sunglasses matte gold


ray ban sunglasses knock off


ray ban sunglasses yellow lens


ray ban sunglasses hard case


ray ban sunglasses dhgate


ray ban sunglasses for men polarized 55mm


ray ban sunglasses for men black


PRADA hobo bag


ray ban sunglasses round polarized


ray ban sunglasses clubmaster women


ray ban sunglasses black friday


ray ban sunglasses archives


ray ban sunglasses vampire


ray ban sunglasses academy


ray ban sunglasses round men


ray ban sunglasses clip on


offer on ray ban sunglasses


ray ban sunglasses 0rb4147


ray ban sunglasses one day sale


ray ban sunglasses justin polarized


ray ban sunglasses round metal


ray ban sunglasses tinted


ray ban sunglasses houston


ray ban sunglasses japan


ray ban sunglasses fake


ray ban sunglasses australia


ray ban sunglasses archives


ray ban sunglasses girl


prescription ray ban sunglasses are classic symbols of taste and style


ray ban sunglasses small


ray ban sunglasses silver frame


ray ban sunglasses large frame


ray ban sunglasses aviator large metal


ray ban sunglasses quicker


ray ban sunglasses gift card


ray ban sunglasses half frame


ray ban sunglasses 8315


ray ban sunglasses aviator 62mm


ray ban sunglasses blue glass


ray ban sunglasses 55


ray ban sunglasses small women


ray ban sunglasses quality


i offer ray ban sunglasses


ray ban sunglasses mens


ray ban sunglasses holder


ray ban sunglasses imitation


ray ban sunglasses classic


ray ban sunglasses the general


ray ban sunglasses houston


ray ban sunglasses for cheap


ray ban sunglasses aviator men 58


ray ban sunglasses 3030


ray ban sunglasses for kids


vintage ray ban sunglasses


ray ban sunglasses 49mm


ray ban sunglasses clubmaster women


“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"»“ проектите в »нтернешънъл јсет Ѕанк Ц отговор на динамиката в пазара на финансови услуги"    

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов