“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 3, 2017

»нфраструктура като услуга осигур€ва работата на основната »— на Ѕанка ƒ— 

от , 20 март 2017 1 1443 прочитани€,

ќт началото на февруари 2017 г. работата на основната информационна система на Ѕанка ƒ—  се осигур€ва от дейта центрове на IBM във ¬иена

Ќад€  ръстева

¬ глобален мащаб през последните 2-3 години финансовите институции оптимизират разходите си за » “ инфраструктура преминавайки към облачни изчислени€ и аутсорсинг. ¬ Ѕългари€ тази тенденци€ също е валидна – пример за това е Ѕанка ƒ— , ко€то от началото на февруари 2017 г. пренесе сво€та основна информационна система в инфраструктура като услуга.

ѕредистори€

ќсновната (core) система в Ѕанка ƒ—  работи върху мейнфрейм инфраструктура. ќще от 2001 г. финансовата институци€ използва собствени мейнфрейм машини, които през годините са осъвремен€вани 4 пъти. ¬ кра€ на 2015 г. банката закупува сорс кода на core системата и продължава договора си за поддръжката и с нейни€ разработчик фирма FIS. ¬ същото време стои задачата да се осигури среда и достатъчно ресурси за нормалната работа на банковото приложение и да се осъществи поредната см€на на мейнфрейм сървърите. ѕоради специфични€ характер на това оборудване и неговата висока цена, в банката се заемат да потърс€т възможност за оптимизаци€ на разходите за такъв проект.

ѕрез ноември 2015 г. IBM Ѕългари€, съвместно с IBM јвстри€ отправ€т предложение към Ѕанка ƒ—  за осигур€ване на инфраструктура като услуга (IaaS) в дейта центровете на IBM във ¬иена.

“ѕървоначално, поне за мен, бе шокиращо да си предств€, че ще алокираме нашата core система на 1500 км от собствените ни дейта центрове. ¬последствие обаче започнахме технически дискусии с колегите от IBM и се убедихме, че би могло да се получи доста интересно и работещо решение”, сподели Ќиколай Ўаламанов, ръководител на управление “ќперативна поддръжка на »“ системи”, Ѕанка ƒ— .

ѕредпоставки

—поред представителите на банката, преминаването към IaaS услуги от отдалечен доставчик би било доста трудно осъществимо, ако преди това не са били изминати н€кои други етапи в развитието на нейната » “ инфраструктура.

“ѕреди дейта центровете на Ѕанка ƒ—  б€ха в собствени сгради, а поддържащите технически екипи и операторите работеха в съседство със сървърното оборудване. ѕървата стъпка към това, машините да не са в близост до нас бе изнас€нето на техниката от основни€ изчислителен център в център за колокаци€ през 2012 г. “ози център се намираше на 10 км от помещени€та, в които работеха техническите екипи. “ова несъмнено допринесе съзнанието на колегите да бъде променено и те да свикнат с начин на работа, при който машините не са при т€х. „етири години по-късно колокирахме и резервни€ компютърен център. “ака, тази трета колокаци€ във ¬иена се €ви като една естествена стъпка в развитието на информационните технологии в банката”, по€сни Ўаламанов.

–еализаци€

Ќаред с разглеждането на техническите варианти за реализаци€та на новото IaaS решение, специалистите от банката започват и работа по изготв€не на съответни€ договор за използване на инфраструктура услуга от дейта центровете на IBM. ѕодготовката на този документ продължава н€колко месеца.

¬ крайна сметка споразумението между IBM и Ѕанка ƒ—  влиза в сила от 1 април 2016 г., като то предвижда преходен период от 10 месеца и един месец стабилизаци€.

ѕо време на преходни€ период са подготвени подробни планове за миграци€ и процедури за нормалното опериране на системите, както и процедури за възстанов€ване при срив (DR). »зготвен е и документ, посветен на въпросите свързани със сигурността.

ѕри подготовката за миграци€ на системите, първоначално са изградени сдвоени комуникационни трасета от дейта центровете в —офи€ до дейта центровете във ¬иена. “ези трасета са изградени между основен-основен и резервен-резервен дейта център и преминават през различни държави, така че да се намали веро€тността системите да бъдат засегнати ако трасетата отпаднат по едно и също време.

«а осигур€ване сигурност на данните, комуникационните линии свързващи дейта центровете в —офи€ и ¬иена са криптирани. Ќаред с това, дейта центровете във ¬иена отговар€т на всички най-съвременни стандарти за техническа и информационна сигурност.

 ато стъпка в проекта, в банката са инсталирани системи за следене на мрежови€ трафик. ÷елта е да се определи типа на трафика и какво се очаква да се случи с работата на приложени€та, които имат връзка с основната банкова система. “акъв анализ се оказва необходим, тъй като забав€нето по дългите трасета до ¬иена е в рамките на 22 милисекунди, докато в рамките на локална мрежа забав€нето е по-малко от 1 милисекунда.

—лед този анализ, на входа и изхода на мейнфрейм машините са поставени т.нар. “черни кутии” с цел да бъде симулирано очакваното забав€не по лини€та, така че в реална среда да се види, какъв ще бъде ефектът от такова забав€не върху работата на банковите системи.

“¬ резултат на тези тестове, установихме че има 6 приложени€, при които ефектът от забав€не с 20-25 милисекунди вли€е съществено върху т€хното бързодействие. «апочнахме да търсим технически, програмни и архитектурни решени€ за разрешаване на този казус. ¬същност, дотогава приложени€та б€ха писани за работа в локална мрежа и в случа€ това постави пред нас нови предизвикателства”, сподели Ќиколай Ўаламанов.

¬ крайна сметка са направени архитектурни промени в работата на приложени€та.  опирани са тестови среди на сore системата във ¬иена. ѕроведени са редица тестове с различни промени в системите на банката.

ќсвен мейнфрейм оборудването, в дейта центровете във ¬иена са инсталирани виртуални сървъри върху Intel базирана инфраструктура и върху т€х е разположен т.нар. сервизен слой на приложени€та, който да работи „в близост“ до мейнфрейм машините с цел подобр€ване на бързодействието на приложени€та като ц€ло.

“ огато постигнахме състо€ние, при което за най-критичните системи при тестове устойчиво замервахме минимални забав€ни€ спр€мо работата им при използването на мейнфрейм ресурсите в —офи€ , решихме, че можем да преминем към миграци€, тъй като това б€ха приемливи показатели”, отбел€за Ўаламанов.

ћиграци€та е извършена на 28 срещу 29 €нуари 2017 г. —амото прехвърл€не на основното банково приложение във ¬иена отнема на екипа 2,5 часа. —лед провеждане на необходимите и планирани тестове за консистентност на информаци€та са пуснати и онлайн трансакциите.

“—истемите работеха добре и според очаквани€та. –азбира се, имахме разработен план за възстанов€ване на системите в състо€нието им преди миграци€та, който, за щастие, не се наложи да използваме”, каза ръководител€т на управление “ќперативна поддръжка на »“ системи” в Ѕанка ƒ— .

–езултати и ползи

—лед миграци€та »“ специалистите на банката внимателно наблюдават и измерват различни параметри за работата на системите.

—татистиката, ко€то е извеждана всеки ден показва, че най-критичните приложени€ – системата за електронно банкиране ƒ—  ƒирект и приложението за мобилно банкиране ƒ—  —март – работ€т с 10-15% по-бързо.

“ћейнфрейм сървърите във ¬иена имат много добри показатели – те са следващо поколение на машините, които имаме при нас, с около 2 пъти по-бързи процесори и с 4 пъти по-бързо време за отговор на трансакциите. “ова об€сн€ва и постиганото по-добро бързодействие на сателитните за core системата банкови приложени€”, коментира Ўаламанов.

»кономически€т ефект за Ѕанка ƒ—  от проекта за използване на IaaS услуги от дейта центровете на IBM във ¬иена, за цели€ срок на договора е до 20% редуциране на разходите в сравнение с тези, които биха били необходими ако банката ползва собствени мейнфрейм сървъри.

“ѕри собствени мейнфрейм машини разходите са свързани както със закупуване на самите сървъри, така и за използваното процесорно натоварване на месечна база, в което се включват и системните лицензионни такси. —поменатите до 20% по-ниски разходи са изчислени само въз основа на консервативна прогноза и очакването е, на практика (при анализа на реалната експлоатаци€ на системите) процентът на редуциране на разходите в всъщност да е по-добър”, по€сни Ќиколай Ўаламанов.

ƒопълнително предимство за банката е и това, че според договора т€ може да се възползва от т.нар. “tech refresh” – т.е. периодична подм€на на машините във ¬иена, така че институци€та да използва посто€нно най-новите технологии при запазване на договорената цена за услугата.

Ќе на последно м€сто, с прехода към отдалечените IaaS услуги Ѕанка ƒ— , на практика постига още по-добро резервиране на системите си.

“ѕреди миграци€та в двата дейта центъра (основен и резервен) имахме два машини със синхронна репликаци€ на данните между т€х, така че във всеки момент информаци€та бе налична и на двете места. ¬ъв ¬иена пренесохме същата схема – основен и резервен дейта център, със синхронна репликаци€ на данните между т€х, но добавихме и трети сайт с асинхронна репликаци€ на данните - от резервни€ дейта център във ¬иена в дейта център на Ѕанка ƒ—  на трета машина. — това удовлетворихме и предписани€та на одиторите за изграждане на трети сайт за основното банково приложение на достатъчно отдалечено разсто€ние от основните два дейта центра”, по€сн€ват от банката.

“јко към споменатото по-горе 20-процентно намал€ване на разходи, добавим и трети€ сайт икономически€т ефект от прехода към IaaS е още по-съществен. ј най-хубавото е, че бързодействието на всички банкови системи се подобри и клиентите на банката усещат подобрение в електронните услуги защото приложени€та имат достатъчно ресурс”, обобщи в заключение Ќиколай Ўаламанов.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов