“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 3, 2017

»нфраструктура като услуга осигур€ва работата на основната »— на Ѕанка ƒ— 

от , 20 март 2017 1 940 прочитани€,

ќт началото на февруари 2017 г. работата на основната информационна система на Ѕанка ƒ—  се осигур€ва от дейта центрове на IBM във ¬иена

Ќад€  ръстева

¬ глобален мащаб през последните 2-3 години финансовите институции оптимизират разходите си за » “ инфраструктура преминавайки към облачни изчислени€ и аутсорсинг. ¬ Ѕългари€ тази тенденци€ също е валидна – пример за това е Ѕанка ƒ— , ко€то от началото на февруари 2017 г. пренесе сво€та основна информационна система в инфраструктура като услуга.

ѕредистори€

ќсновната (core) система в Ѕанка ƒ—  работи върху мейнфрейм инфраструктура. ќще от 2001 г. финансовата институци€ използва собствени мейнфрейм машини, които през годините са осъвремен€вани 4 пъти. ¬ кра€ на 2015 г. банката закупува сорс кода на core системата и продължава договора си за поддръжката и с нейни€ разработчик фирма FIS. ¬ същото време стои задачата да се осигури среда и достатъчно ресурси за нормалната работа на банковото приложение и да се осъществи поредната см€на на мейнфрейм сървърите. ѕоради специфични€ характер на това оборудване и неговата висока цена, в банката се заемат да потърс€т възможност за оптимизаци€ на разходите за такъв проект.

ѕрез ноември 2015 г. IBM Ѕългари€, съвместно с IBM јвстри€ отправ€т предложение към Ѕанка ƒ—  за осигур€ване на инфраструктура като услуга (IaaS) в дейта центровете на IBM във ¬иена.

“ѕървоначално, поне за мен, бе шокиращо да си предств€, че ще алокираме нашата core система на 1500 км от собствените ни дейта центрове. ¬последствие обаче започнахме технически дискусии с колегите от IBM и се убедихме, че би могло да се получи доста интересно и работещо решение”, сподели Ќиколай Ўаламанов, ръководител на управление “ќперативна поддръжка на »“ системи”, Ѕанка ƒ— .

ѕредпоставки

—поред представителите на банката, преминаването към IaaS услуги от отдалечен доставчик би било доста трудно осъществимо, ако преди това не са били изминати н€кои други етапи в развитието на нейната » “ инфраструктура.

“ѕреди дейта центровете на Ѕанка ƒ—  б€ха в собствени сгради, а поддържащите технически екипи и операторите работеха в съседство със сървърното оборудване. ѕървата стъпка към това, машините да не са в близост до нас бе изнас€нето на техниката от основни€ изчислителен център в център за колокаци€ през 2012 г. “ози център се намираше на 10 км от помещени€та, в които работеха техническите екипи. “ова несъмнено допринесе съзнанието на колегите да бъде променено и те да свикнат с начин на работа, при който машините не са при т€х. „етири години по-късно колокирахме и резервни€ компютърен център. “ака, тази трета колокаци€ във ¬иена се €ви като една естествена стъпка в развитието на информационните технологии в банката”, по€сни Ўаламанов.

–еализаци€

Ќаред с разглеждането на техническите варианти за реализаци€та на новото IaaS решение, специалистите от банката започват и работа по изготв€не на съответни€ договор за използване на инфраструктура услуга от дейта центровете на IBM. ѕодготовката на този документ продължава н€колко месеца.

¬ крайна сметка споразумението между IBM и Ѕанка ƒ—  влиза в сила от 1 април 2016 г., като то предвижда преходен период от 10 месеца и един месец стабилизаци€.

ѕо време на преходни€ период са подготвени подробни планове за миграци€ и процедури за нормалното опериране на системите, както и процедури за възстанов€ване при срив (DR). »зготвен е и документ, посветен на въпросите свързани със сигурността.

ѕри подготовката за миграци€ на системите, първоначално са изградени сдвоени комуникационни трасета от дейта центровете в —офи€ до дейта центровете във ¬иена. “ези трасета са изградени между основен-основен и резервен-резервен дейта център и преминават през различни държави, така че да се намали веро€тността системите да бъдат засегнати ако трасетата отпаднат по едно и също време.

«а осигур€ване сигурност на данните, комуникационните линии свързващи дейта центровете в —офи€ и ¬иена са криптирани. Ќаред с това, дейта центровете във ¬иена отговар€т на всички най-съвременни стандарти за техническа и информационна сигурност.

 ато стъпка в проекта, в банката са инсталирани системи за следене на мрежови€ трафик. ÷елта е да се определи типа на трафика и какво се очаква да се случи с работата на приложени€та, които имат връзка с основната банкова система. “акъв анализ се оказва необходим, тъй като забав€нето по дългите трасета до ¬иена е в рамките на 22 милисекунди, докато в рамките на локална мрежа забав€нето е по-малко от 1 милисекунда.

—лед този анализ, на входа и изхода на мейнфрейм машините са поставени т.нар. “черни кутии” с цел да бъде симулирано очакваното забав€не по лини€та, така че в реална среда да се види, какъв ще бъде ефектът от такова забав€не върху работата на банковите системи.

“¬ резултат на тези тестове, установихме че има 6 приложени€, при които ефектът от забав€не с 20-25 милисекунди вли€е съществено върху т€хното бързодействие. «апочнахме да търсим технически, програмни и архитектурни решени€ за разрешаване на този казус. ¬същност, дотогава приложени€та б€ха писани за работа в локална мрежа и в случа€ това постави пред нас нови предизвикателства”, сподели Ќиколай Ўаламанов.

¬ крайна сметка са направени архитектурни промени в работата на приложени€та.  опирани са тестови среди на сore системата във ¬иена. ѕроведени са редица тестове с различни промени в системите на банката.

ќсвен мейнфрейм оборудването, в дейта центровете във ¬иена са инсталирани виртуални сървъри върху Intel базирана инфраструктура и върху т€х е разположен т.нар. сервизен слой на приложени€та, който да работи „в близост“ до мейнфрейм машините с цел подобр€ване на бързодействието на приложени€та като ц€ло.

“ огато постигнахме състо€ние, при което за най-критичните системи при тестове устойчиво замервахме минимални забав€ни€ спр€мо работата им при използването на мейнфрейм ресурсите в —офи€ , решихме, че можем да преминем към миграци€, тъй като това б€ха приемливи показатели”, отбел€за Ўаламанов.

ћиграци€та е извършена на 28 срещу 29 €нуари 2017 г. —амото прехвърл€не на основното банково приложение във ¬иена отнема на екипа 2,5 часа. —лед провеждане на необходимите и планирани тестове за консистентност на информаци€та са пуснати и онлайн трансакциите.

“—истемите работеха добре и според очаквани€та. –азбира се, имахме разработен план за възстанов€ване на системите в състо€нието им преди миграци€та, който, за щастие, не се наложи да използваме”, каза ръководител€т на управление “ќперативна поддръжка на »“ системи” в Ѕанка ƒ— .

–езултати и ползи

—лед миграци€та »“ специалистите на банката внимателно наблюдават и измерват различни параметри за работата на системите.

—татистиката, ко€то е извеждана всеки ден показва, че най-критичните приложени€ – системата за електронно банкиране ƒ—  ƒирект и приложението за мобилно банкиране ƒ—  —март – работ€т с 10-15% по-бързо.

“ћейнфрейм сървърите във ¬иена имат много добри показатели – те са следващо поколение на машините, които имаме при нас, с около 2 пъти по-бързи процесори и с 4 пъти по-бързо време за отговор на трансакциите. “ова об€сн€ва и постиганото по-добро бързодействие на сателитните за core системата банкови приложени€”, коментира Ўаламанов.

»кономически€т ефект за Ѕанка ƒ—  от проекта за използване на IaaS услуги от дейта центровете на IBM във ¬иена, за цели€ срок на договора е до 20% редуциране на разходите в сравнение с тези, които биха били необходими ако банката ползва собствени мейнфрейм сървъри.

“ѕри собствени мейнфрейм машини разходите са свързани както със закупуване на самите сървъри, така и за използваното процесорно натоварване на месечна база, в което се включват и системните лицензионни такси. —поменатите до 20% по-ниски разходи са изчислени само въз основа на консервативна прогноза и очакването е, на практика (при анализа на реалната експлоатаци€ на системите) процентът на редуциране на разходите в всъщност да е по-добър”, по€сни Ќиколай Ўаламанов.

ƒопълнително предимство за банката е и това, че според договора т€ може да се възползва от т.нар. “tech refresh” – т.е. периодична подм€на на машините във ¬иена, така че институци€та да използва посто€нно най-новите технологии при запазване на договорената цена за услугата.

Ќе на последно м€сто, с прехода към отдалечените IaaS услуги Ѕанка ƒ— , на практика постига още по-добро резервиране на системите си.

“ѕреди миграци€та в двата дейта центъра (основен и резервен) имахме два машини със синхронна репликаци€ на данните между т€х, така че във всеки момент информаци€та бе налична и на двете места. ¬ъв ¬иена пренесохме същата схема – основен и резервен дейта център, със синхронна репликаци€ на данните между т€х, но добавихме и трети сайт с асинхронна репликаци€ на данните - от резервни€ дейта център във ¬иена в дейта център на Ѕанка ƒ—  на трета машина. — това удовлетворихме и предписани€та на одиторите за изграждане на трети сайт за основното банково приложение на достатъчно отдалечено разсто€ние от основните два дейта центра”, по€сн€ват от банката.

“јко към споменатото по-горе 20-процентно намал€ване на разходи, добавим и трети€ сайт икономически€т ефект от прехода към IaaS е още по-съществен. ј най-хубавото е, че бързодействието на всички банкови системи се подобри и клиентите на банката усещат подобрение в електронните услуги защото приложени€та имат достатъчно ресурс”, обобщи в заключение Ќиколай Ўаламанов.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

 ќћ≈Ќ“ј–»

 
  
06:09, 13 април 2017 # 1
NO AVATAR
También, el lume en el bisel tiene el mismo tratamiento que en el SeaDweller - contenido en un pequeño caso para guardarlo de ser dañado o de destruir. Para mantener las cosas que parecen auténticos, replicas relojes mantiene un segmento de sonido del caso con una terminación cepillada, mientras que los diferentes fragmentos obtener la mirada limpia. El desarrollo interno de Rolex ha obtenido confiablemente buenas calificaciones para ser exacto y duro, y nada ha cambiado allí .
“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"»нфраструктура като услуга осигур€ва работата на основната »— на Ѕанка ƒ— "    

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов