“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 3, 2017

5 актуални »“ тенденции във финансови€ сектор за 2017г.

от , 20 март 2017 1 1305 прочитани€,

“ехнологии като изкуствени€ интелект и роботизираните процеси се активизират в комбинаци€ с нови гласови търговски модели, данни от »нтернет на нещата и роботи-съветници


Ѕез съмнение 2016 г. бе годината, в ко€то „сътресението“ стана осезаемо. —ъбити€ като Brexit, изборите в —јў и демонетизаци€та в »нди€ извадиха на показ факта, че живеем в бързо промен€що се глобално общество, където чувство на разочарование от институциите и бунт ускор€ват пром€ната. “ази тенденци€ н€ма изгледи да спре през 2017 г., като новите технологии ще позвол€т на банките да предлагат ниво на услуги, синоним повече на гостоприемство отколкото на финансови услуги, а вече съществуващите технологии като изкуствени€ интелект и роботизираните процеси отново се активизират в комбинаци€ с новите гласови търговски модели, данни от »нтернет на нещата и роботи-съветници и предлагат по-лични, по-конкуренти и в крайна сметка уникални банкови услуги за всеки един от нас. ¬ сво€ блог Finanser.com  рис —кинер (Chris Skinner) известен независим коментатор на тенденциите във финансови€ сектор и автор на бестселъра “ƒигиталната банка” откро€та н€колко тенденции, които наддел€ват при »“ инвестиционните решени€ в световните банки. ≈то какви са те:

є1: √одината на чатботовете – Eliza вече е пораснала

2017 г. ще бъде година на Ѕќ“ј и без съмнение н€колко банки ще предприемат първите си стъпки към „разговорната търгов舓, термин, първоначално измислен от  рис ћесина от Uber, за да опише бъдещето на приложени€та за обмен на текстови съобщени€. ѕрез 2016 г. вече вид€хме н€колко лидера като DBS, Santander, Wells Fargo и Bank of America, а също и –айфайзенбанк (Ѕългари€) да пускат в експлоатаци€ техни чатботове, но 2017-та е годината, когато ще станем свидетели на прераждането на тази много стара технологи€.

Ќека сме на€сно – чатботовете не са нещо ново и още през 50-те години компютърните специалисти јлан “юринг и ƒжоузеф ¬айзенбаум си представ€ха концепци€та за компютри, които си общуват помежду си като човешки същества, и разработиха „“естът на “юринг“, а в последствие и първата чатбот програма Eliza. “естът на “юринг бе разработен за проверка на способността на компютрите да имитират интелигентно поведение, което да не се различава от човешкото. «атова не е изненада, че за финансови€ сектор чатботовете са на първо м€сто в опита му да преоткрие лични€ момент в банкирането и същевременно да намали разходите в дейностите, узрели за автоматизаци€. ѕрез последните месеци, Ѕели€т дом за€ви, че поне 83% от работните места с заплащане по $20 на час и 35% от тези между $20 и $40 на час, са заплашени да бъдат изместени от технологии на изкуствени€ интелект като чатботовете.

Ќакратко, чатботовете са софтуерни програми, които се представ€т за хора и с които можете общувате с текст или глас. ћоже да говорите с т€х в приложени€та за текстови съобщени€, на сайтове или гласово реагиращи устройства като Amazon Echo и Google Home, по същи€ начин, както го правите с всеки в контакт листата ви, за да се информирате за дневните инвестиционни новини, да разберете салдото по сметката си или просто да платите телефонната си сметка.

¬ контекста на разговорната търгови€, чатботовете се превръщат в мост между потребители и бизнес и с€каш са добро решение за финансовите институции за управление на милионите лични разговори с техните клиенти. Ѕанките и застрахователите тр€бва да гледат на чатботовете като на възможност да комбинират лично отношение и автоматизаци€ в желанието си да предложат по-персонализирано прежив€ване на своите клиенти.

» докато чатботовете не са се развили достатъчно, за да измест€т изц€ло живи€ човек (все още!), то приложени€та за моментални съобщени€ са в състо€ние драстично да подобр€т онази част от бизнеса, ко€то така и не се реализира мобилна и онлайн – продажбите и клиентската поддръжка. “ова сега е възможно, защото технологиите като ц€ло се развиваха скокообразно и се внедриха масово, катализирани от Apple, Google и Amazon. ¬ сравнение с банковите услуги, предлагани чрез повечето социални приложени€, чатботовете предлагат на потребителите по-личен комуникационен канал от ко€то и да е социална мрежа.

¬ един чат с клиент банките могат:

 • ƒа привлекат клиент и да му помогнат да вземе важно финансово решение

 • ƒа откликнат на оплаквани€ или проблеми лично

 • ƒа увеличат продажбите на другите си продукти

 • ƒа предлагат инициативи за награждаване на ло€лни клиенти

 • ƒа отговар€т на въпроси за най-подход€щите финансови продукти и да предлагат алтернативи

 • ƒа получат обратна връзка от клиентите си

 • ƒа предложат актуализиране на инвестиционно портфолио

 • ƒа търгуват с акции

 • ƒа приемат кандидатури за ипотеки, лични заеми или да обработват застрахователни полици

 • ƒа изпращат съобщени€ за важни, обвързани със срокове събити€.

...и всичко това със скоростта на моменталните съобщени€.

„рез комбинирането на услуги, в които участват хора, с н€какъв елемент на автоматизаци€ финансовите институции могат да управл€ват връзките си с клиентите малко по-лесно и с доза лично отношение.

¬ъпреки че чатботовете все още не могат да се превърнат в „лицето“‘ на банката в областта на продажбите и клиентското обслужване, те са достигнали ниво, при което могат да поемат н€кои от многото ръчни и повтар€щи се задачи, които съпътстват фронтовата лини€ на клиентската поддръжка, особено когато тази поддръжка обслужва ежедневни маркетингови и оперативни задачи. ƒнес най-ефективните ботове работ€т добре, защото те имат специализирана функци€ и предлагат клиентско взаимодействие, което започва с н€колко опции или въпроси с „да“ и „не“, преди да се зададат по-нататъшни въпроси или да се предприеме действие въз основа на информаци€та, дадена от клиента.

«а банките, които обмисл€т как да внедр€т чатботовете през 2017 г., е задължително да възприемат „разговорната търгов舓 като начин да превърнат диалога – естествени€т обмен на информаци€ – в по-смислен разговор с клиенти и бизнеси. „атовете не са нещо ново, но банките не бива да подцен€ват вниманието, първоначалната инвестици€ и иновациите, необходими за ефективното им внедр€ване, и затова тр€бва да търс€т надеждни технологични партньори с опит в разработването на чатботове и решени€ за генериране на естествен език. ¬ света на чатботовете „първото впечатление“ е всичко, специалната форма на ангажираност, ко€то клиентът може да получи от сво€та банка или застраховател, не е реакци€ в Twitter или Facebook. “ова е лични€т разговор.

є2: »зкуствен интелект и машинно обучение

„атботовете може и да са атрактивна част от банкирането, но всъщност “мозъкът”, който стои зад т€х, прави възможна драстичната пром€на в традиционното обслужване във финансови€ сектор. »зкуствени€т интелект е достигнал критична повратна точка и ще залегне в основата на съчетаването на технологии за данните, »нтернет на нещата, оптичното разпознаване на символи, програмиране на естествен език и блокчейн, които ще са двигател на структурни промени в начина, по който оперират банковите услуги. –азработването на системи, които се учат, адаптират и реагират автономно вместо просто да изпълн€ват предварително зададени инструкции ще са бойното поле на доставчиците на технологии през 2017 г. и дори през следващите н€колко години.

 огато разглеждат възможностите за автоматизаци€, които изкуствени€т интелект им предлага, много финансови институции дефинират като приоритетни областите на привличане на нови клиенти и познаване на клиента. “радиционно тази дейност е свързана с интензивно използване на харти€ и пълна работна заетост на съответни€ персонал. ¬същност процесът по привличане на клиенти зависи от първото впечатление, които нови€т клиент получава и следователно автоматизаци€та му е основна цел на водещите банки, които се стрем€т към пълна цифровизаци€. Ќапредъкът с интегрирането на OCR системи и технологии за обработка на естествен език сега дават възможност на банките да предлагат по-гладка „комуникац舓 с клиента, като му позвол€ват лесно да качва документи с помощта на мобилната си камера и да извлича данни от документите за целите на пълното автоматизиране на процеса на вземане на решение за кредит.

Ѕизнесът, който в най-гол€ма степен ще внедри технологии на изкуствени€ интелект и машинното обучение през 2017 г., е секторът на управление на активи. “радиционните компании за управление на активи ще започнат разработването и стартирането на свои собствени роботи-съветници, за да са конкурентоспособни. »ма много различни идеи за това какво прави роботът-съветник. ѕросто казано, роботът- съветник е инструмент или решение, което използва различни методи и алгоритми, за да автоматизира разпределението на инвестиции за всеки индивидуален клиент. ’ибридни€т робот- съветник включва и механизми, с които подпомага взаимодействието с хора-финансови консултанти – обикновено за по-сложни услуги и консултации като данъци, пенсиониране или управление на имоти.

ƒруга сфера на инвестиции в “роботи” са инвестициите в ценни книжа, където ботовете могат да генерират до 80% от дневни€ обем на стокови€ пазар и да извършват операции по покупко-продажба за милисекунди. ¬същност основни€т проблем в дейностите, свързани с инвестиции е, че повечето фондове изискват гол€ма минимална сума пари за първоначална инвестици€, което не е по джоба на повечето хора, особено на по-младите. –оботите-съветници ще решат до гол€ма степен този проблем през 2017 г. като помогнат на неопитните хора с набел€зването на цели и разпределението на активи. Ѕлагодарение на навлизането на такива технологии на изкуствени€ интелект, инвестирането ще стане много попул€рно през 2017 г. и ще направи достъпна тази услуга за масови€ потребител, който до скоро не можеше да си позволи такава консултаци€.

Ќе е без значение, че в един бизнес на непрекъснато промен€щи се изисквани€ и наличие на богат избор, роботите-съветници могат да се окажат добро решение за задържане на клиенти и генериране на ло€лност.

є 3: Ѕанките и предизвикателствата

— навлизането на поколението Y (т.нар. millennials родени между 1980 и 2000 г.) в зр€лата им потребителска фаза, цената на оцел€ването на традиционните участници в бизнеса става все по-висока. «а много финансови институции, решението да извършат широкомащабна цифрова трансформаци€ идва късно, а за тези със сложни, съществуващи технологии, хора и процеси, предизвикателството изглежда непреодолимо. ћного финансови институции са изправени пред големи€ въпрос какво да прав€т:

 • ƒа промен€т остарелите си технологии и то бързо!

 • ƒа изград€т и стартират дигитална банка, ко€то има за цел да „из€де“ традиционни€ бизнес

 • ƒа придоби€т съществуваща банка, ко€то има успех в дигиталната трансформаци€ и да заложат на н€колко финансови технически стартъпи.

«а съжаление, 2017 г. н€ма да даде отговор на този въпрос “за милиарди долари”, но едно е сигурно, че тези три стратегии ще бъдат все по-често тема на дискусии. Ќай-гол€мата опасност за лидерите в пазара е, че много действащи мениджъри предприемат стъпки към дигитална трансформаци€ и стартират „цифрова банка“, ко€то е само фасада без съдържание. “р€бва да има истинска, смислена пром€на в самата банка, за да могат клиентите да усет€т истинска разлика.

¬ътре в самите финансови институции структурните промени ще доведат до изместване на властта сред висшите ръководители. »“ директорите вече н€ма да бъдат с най-гол€мо вли€ние при вземане на технологични решени€, а издигането на директора по цифровизаци€та и в много случаи маркетингови€ директор означава, че бизнесът все повече ще си присво€ва »“ екипа при внедр€ването на „цифровизаци€та“ в рамките на организаци€та. ƒиректорът по данните ще има гол€ма власт и вече е съвсем €сно, че за да успее една финансова институци€ в дигитални€ св€т, лидерите й тр€бва да са технократи по душа. «а да стане това обаче, рол€та на отдела по доставките също тр€бва да се преосмисли, което може да доведе до нов процес на оцен€ване на доставчиците, основаващ се на гъвкавост и време за реализаци€, а не само на цена, мащабност и репутаци€ на доставчика.

 ато част от структурните промени на финансовите услуги, пазарът на труда в банкови€ и застрахователни€ сектор също ще претърпи драстични промени. √ъвкави работни часове, творческа и зареждаща офис среда и повече смислена работа ще бъдат ключови за налагането на нова дигитална култура в организациите от сектора. ƒа се „цифровизираш“ не означава само да промениш услугите, които предлагаш, но и работната етика и ценности на твоите служители. ѕрез 2017 г. ще има сериозни дискусии за това как финансовите институции ще създадат „работното м€сто на бъдещето“.

No. 4: ќтворените интерфейси

Ѕанкови€т и застрахователен сектор се стрем€т към »“ среда, ко€то е бърза и гъвкава, работи в облак и в ко€то привличането на клиенти тр€бва да е светкавично бързо. ≈то защо много компании ще започнат да стартират свои собствени пазари за приложени€ чрез т.нар. Open API програми. ѕрез последните 12 месеца се наблюдава последователно развитие на такива решени€ - водещи организации като Citi и BBVA, а също и пионери като Santander са реализирали надеждни бизнес модели за финансовите технологии в банкирането, основаващи се на отворен API.

ѕрез 2017 г. отворени унифицирани решени€ ще продължат да се по€в€т при банките и застрахователите и ще направ€т възможно предлагането на нови дигитални продукти и услуги, като същевременно ще запаз€т многостранното взаимодействие с клиента по всички цифрови канали. »“ директорите и други »“ и бизнес лидери са под силни€ натиск да увеличат производителността на каналите и да намал€т текущите разходи, като в същото време продължат да предлагат цифрови услуги от ново поколение. Ќовите отворени унифицирани цифрови банкови платформи, които ще се по€в€т през 2017 г., ще удовлетвор€т това търсене.

ѕлатформи, основаващи се на отворени API, ще позвол€т на банките да обедин€т нови и съществуващи процеси с цел да предлагат иновативни дигитални продукти и услуги, които са от особена важност за задържането и привличането на клиенти в един все по-конкурентен пазар. ѕрез следващите 12-36 месеца такива платформи ще се внедр€т от повечето банки и ще включват широк набор от възможности, в това число финансов мениджмънт, плащани€, маркетинг, ло€лност, анализ и управление на комуникаци€та с клиентите.

No. 5: ѕовече блокчейн...

Ќ€ма как да не споменем технологи€та, ко€то вълнува индустри€та ц€ла година. 2017-та н€ма да е годината, в ко€то блокчейн ще стане масова технологи€, но интересът към не€ през 2016 г. и осигури сериозни инвестиции от над $1 милиард. — нарастващите инвестиции и ентусиазъм, идва и нагласата да се използват възможностите на новата концепци€, тъй като иначе организаци€та рискува да остане извън играта.

—трахът да не се пропусне блокчейн е разбираем – залозите са високи и технологи€та се развива бързо. Ќо истината е, че много финансови институции не зна€т от къде или как да започнат. 2017-а ще продължи да бъде година на блокчейн експерименти. ћоже да сме свидетели на възхода и падението на н€кои блокчейн консорциуми, но ще се запази тенденци€та банките да искат да работ€т заедно и да използват блокчейн акселераторите за доказване на концепции или стартиране на контролирани пилотни програми. Ќай-гол€мото предизвикателство пред индустри€та днес е недостига на блокчейн таланти, не само от гледна точка на софтуерното разработване, но и от гледна точка на познаване на бранша.

ѕрез 2017 г. финансовите институции, които зна€т как да прилагат блокчейн технологи€та върху бизнес процесите, фокусирани върху клиентите, ще се опитат да придоби€т конкуренти и разходни предимства. —офтуерните доставчици с готови блокчейн решени€ ще привлекат сериозен интерес от фирми, които искат да ускор€т своите блокчейн програми и да изпревар€т другите в интегрирането на повече разходно ефективи технологии в сво€та дейност.

≈дно е €сно, блокчейн технологи€та е вече тук и е важно „кога“, а не „дали“ т€ ще навлезе в масовото банкиране.

¬ заключение

ѕрез 2017 г. тр€бва да очакваме още повече сътресени€, повече промени и нови играчи. — нарастващата нужда от дигитална трансформаци€, банките ще се стрем€т да ускор€т съществуващите си планове и ще налагат организационни промени, водени от нови лидери, които да ги реализират.  омпаниите, занимаващи се с изкуствен интелект, ще процъфт€ват и банките ще търс€т техните решени€, за да намал€т разходите си, да автоматизират рутинни процеси и да обособ€т нива на обслужване чрез анализ на лични данни, който никога досега не е бил възможен. „атботовете ще промен€т начина, по който общуваме с големи организации, и ще поведат вълна от стъпки, цел€щи да задържат клиента в сърцето на бизнеса.

Ќакратко, 2017-та се очертава като година, в ко€то банките ще покажат кои са пазарните лидери и много от т€х ще се стрем€т да пожънат плодовете от промен€щото се търсене на финансови услуги.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов