Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Анализи и тенденции
бр. 3, 2017

Сигурност, дигитализация и растеж на бизнеса - приоритетите на финансовия сектор през 2017

от , 20 март 2017 0 929 прочитания,

Стремежът към по-голяма гъвкавост при предлагането на нови продукти и услуги обосновава решенията за модернизация на информационната среда

Надя Кръстева

През 2017-а повечето финансови институции в България (55%) запазват своите ИТ бюджети на нивата от предходната година. Под една трета (27%) са компаниите предоставящи финансови услуги, които увеличават своите ИТ инвестиции, а 18% разполагат с по-нисък в сравнение с 2016 година бюджет за информационни технологии. При разпределението на средствата предназначени за информационни технологии приоритет имат проектите допринасящи за повишаване на качеството на финансовите услуги и развитие на каналите за дистанционно обслужване. Това са основните изводи от поредното поредното проучване на сп. CIO България, проведено в началото на март сред ИТ мениджъри от финансовия сектор.

Ето още няколко интересни тенденции, които отговорите на участниците в проучването очертават:

1/3 от ИТ бюджета е предназначен за софтуер

Както и през миналата година финансовите институции заделят най-голяма част от своите ИТ бюджети за софтуер и компютърно оборудване (схема 1). Следва да отбележим, че през последните 3 години разходите за софтуер постоянно увеличават своя дял в общите ИТ разходи на организациите – през 2017 г. този дял е 33%, спрямо 30% през 2016 и 27% през 2015 г.

За компютърно оборудване финансовите институции ще изразходват 15% от ИТ бюджетите си за 2017-а, което е значителна но все пак по-малка част в сравнение с миналата година, когато за тази цел бяха изразходвани почти 20% от средствата за ИТ.

Като трето най-голямо разходно перо през тази година се очертава поддръжката на хардуера – за тази цел са предвидени 10% от ИТ бюджетите спрямо 6% през миналата година.Коментарите на ИТ мениджъри от сектора показват, че в общи линии съображенията при разпределението на ИТ бюджета не са се променили съществено в сравнение с предходната година. Инвестициите се насочват с приоритет към проекти за модернизация и опростяване на ИТ средата, така че тя да съдейства за по-висока производителност на служителите, по-бързо обслужване на клиентите и по-бърза реакция на пазарното търсене с пускането на нови продукти. Стремежът към по-голяма гъвкавост при предлагането на нови продукти и услуги обосновава решенията за инвестиции в нови софтуерни приложения, като в някои организации предприемат радикалната стъпка към смяна на основната информационна система за управление на бизнеса. И разбира се, за новите софтуерни решения е необходим подходящ хардуер с висока производителност, което обяснява заделените за компютърно оборудване 15% от ИТ бюджета.

По-малка част от бюджетите за “нововъведения променящи бизнеса”

Както показват данните на схема 2, през 2017 г. финансовите институции в България насочват 37% от своите ИТ бюджети към проекти за “нововъведения променящи бизнеса” (т.нар. Change-the-business инициативи), а 63% от тях изразходват за ресурси, необходими за поддръжката на ИТ услуги, използвани в ежедневната дейност (т.нар. “Run-the-business” услуги).

За сравнение през минала година съотношението бе 47%:53%, което вдъхваше надежди, че българските финансови институции с доста бързи темпове ще адаптират своите ИТ стратегии към реалностите в ерата на цифровия бизнес. Сегашното съотношение 37%: 63% показва известно забавяне на скоростта на дигиталната трансформация, но и тази стойност на показателя за инвестиции в нови инвестиции достатъчно ясно показва, че ИТ проектите насочени към въвеждане на нови продукти и услуги получават значителна подкрепа от страна на ръководството и бизнеса.

На дневен ред са по-крупните ИТ инициативи

През 2017 г. финансовите институции насочват на преобладващата част от своите ИТ бюджети към средносрочни и дългосрочни проекти (схема 3). Това е една съвсем нова тенденция, като се има предвид, че през последните 8 години (2009-2016) организациите от финансовия сектор у нас определено бяха фокусирани върху краткосрочни проекти.

И така 36% от ИТ проектите, които финансовите институции ще стартират тази година са с продължителност над 12 месеца (спрямо 24% през 2016 г.), цели 55% от тях са с продължителност 5-11 месеца (спрямо 38% преди) и едва 9% (спрямо 38% за м.г.) са с продължителност под 4 месеца.

На ИТ се разчита за повишаване на качеството на финансовите услуги

През 2017 г. най-голяма подкрепа от страна на ръководството и бизнес звената във финансовите институции получават ИТ проекти допринасящи за повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги и за развитие на каналите за дистанционно обслужване. В 91% от анкетираните организации инициативите с положително отражение върху качеството имат приоритет, а също така 73% от тях са фокусирани върху развитието на каналите за дистанционно обслужване (схема 4).

Интересът към ИТ проекти в тези направления не се случаен – през последните няколко години предоставянето на услуги с еднакво високо качество през всички канали и по всяко време става все по-важно условие за конкурентоспособността на финансовите институции и особено на банките.

Както отбеляза ИТ директорът на Уникредит Булбанк в статия на списание CIO още през миналата година: “Новите технологии променят банковата индустрия и осигуряват бързата адаптация към новите очаквания на клиентите – да могат да банкират от всяко устройство, по всяко време и

независимо от това къде се намират става ключово изискване,

директно свързано с тяхната конкурентоспособност. Затова непрекъснато разширяваме продуктите и услугите, които предоставят алтернативните канали, базирайки се на архитектура, която позволява лесно разширяване и гъвкави промени”.

На трето място в списъка на най-подкрепяните ИТ проекти са тези в сферата на дигиталната трансформация – те се реализират с приоритет в 45% от финансовите институции. 

Във фокус е модернизацията на използваните решения

В развитието на своята информационна среда през 2017-а повечето финансови институции ще се се фокусират върху модернизацията на съществуващи решения (73%) и въвеждане на нови средства за защита на информацията (64%).

Също така организациите от сектора проявяват значителен интерес към въвеждането и развитието на специализирани системи за специфични бизнес цели (64%) и мобилни решения (55%). В топ 5 на технологичните приоритети през тази година за първи път попадат и облачните технологии - 27% от анкетираните (спрямо 24% през миналата година) посочват въвеждането на SaaS, IaaS и PaaS услуги сред 3-те най-важни направления за разпределение на ИТ бюджета (схема 5).
В заключение

Основна задача за ИТ ръководителите и ИТ отделите на финансовите институции през 2017 година е да осигурят целенасочена и планирана адаптация на процесите и структурите към новите технологични и бизнес реалности. Ключова остава и задачата за за внедряване и развитие на модерни и иновативни технологии, услуги и приложения, добавящи стойност за бизнеса при високи нива на сигурност и договорени нива на качество.

Инициативите, с които може да се осигури изпълнението на тези задачи са различни за различните организации, затова във всяка от тях приоритетните проекти и направления за разпределение на ИТ бюджета също са различни.

“Факторите, които са определящи за решенията на финансовите институции по отношение на техните инвестиции в ИТ са различни в зависимост от големината на институциите. В по-малките институции се следва прагматичен подход, като се подхожда индивидуално за всеки проект, като част от обща стратегия”, коментира участник в нашето проучване.“Проектите, които предвиждаме да реализираме с приоритет през 2017 година могат да бъдат отнесени към 3 основни групи. В първата от тях попадат проекти за осигуряване на съвместимост с изисквания на законодателството. Втората включва проекти в подкрепа на бизнеса – например мобилни решения улесняващи продажбите и решения за развитие на каналите за дистанционно обслужване, които подпомагат обслужването на клиентите. Трета група формират техническите решения, свързани с подобряване и подновяване на инфраструктурата и комуникациите”, поясни друг участник в проучването.

“Сигурност, дигитализация и растеж на бизнеса – това са приоритетите на финансовия сектор към момента”, обобщи ИТ директорът на крупна застрахователна компания.

Представените резултати са изведени от проведеното през март проучване на списание CIO България, на което отговориха 11 ИТ директори и ръководители на отдели по информационно осигуряване от банки, застрахователни компании, лизингови и пенсионноосигурителни дружества.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов