“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 4, 2017

√отов ли е ваши€т »“ отдел за »нтернет на нещата

от , 21 април 2017 1 1205 прочитани€,

ћного »“ ръководители н€мат търпение да пристъп€т към проекти в областта на »нтернет на нещата, но ги отлагат заради недостига на специалисти в областта на сигурността и бизнес анализите

ќчаква се, че платформите за »нтернет на нещата (IoT) ще донесат на организациите икономии, ще помогнат да се оптимизира вземането на решени€ благодарение на достъпа до нови източници на данни, ще позвол€т да се повиши производителността на труда, както и да се подобри мониторинга на дейността и качеството на обслужване на клиентите. јнализаторите от McKinsey Global Institute прогнозират, че към 2025 г. общата икономическа ценност на екосистемата на »нтернет на нещата ще достигне $11 трилиона.

ќт IoT устройствата могат да получат полезни данни на практика всички индустрии. «дравните заведени€ могат с т€хна помощ да подобр€т грижата за пациентите, а търговските компании – да привлекат нови купувачи и да оптимизират обслужването.

ѕо данни на технологичната асоциаци€ CompTIA, в 60% от американските компании вече реализират инициативи свързани с »нтернет на нещата – както експериментални, така и в доста мащабни – а сред най-често възникващите преп€тстви€, които пречат на тези проекти, на второ м€сто (след необходимите предварителни разходи) е недостига на специалисти с необходимите за тази нова област умени€.

“»нтернет на нещата е сложна екосистема и »“ специалистите ангажирани в такива проекти ще имат нужда от знани€ за всички нейни аспекти. —тава дума не само за умени€ необходими за изграждане на техническа система, способна да се справ€ с н€какви всекидневни задачи, но и за умени€ да се използват нови технологии по начин, позвол€ващ да се придвижим напред в нови области. «атова са необходими още и знани€ за конкретните очаквани€ на бизнеса”, отбел€зва —ет –обинсън, старши директор по анализ на технологиите в CompTIA.

«а да дадат допълнителна представа за това какви специалисти са необходими в света на »нтернет на нещата, редакторите от Computerworld US събраха мнени€ по темата от из€вени експерти, които вече успешно реализират IoT проекти.

Ќеобходимите умени€

¬ света на »нтернет на нещата специалистите по »“ инфраструктура, разработка на софтуер, сигурност и анализи на данни ще тр€бва да разшир€т знани€та си в тези области и да ги допълн€т с компетенции в сферата на IoT, а освен това ще им тр€бва умени€ по управление на проекти.

»зобщо, може да бъдат изброени много умени€, които имат отношение към »нтернет на нещата.  омпаниите, които сами произвеждат устройства, или “неща”, изграждащи мрежата на взаимосвързаните системи, ще се нужда€т от сътрудници с опит в областта на производството. ќрганизациите, ползващи тези устройства за събиране на данни, ще се нужда€т от служители с опит в областта на хардуера, софтуера и свързването на различни компоненти, както и от учени по данните и анализатори, които зна€т как да извличат полза от информаци€та.

≈то какви са сферите на компетентност, които ще бъдат особено търсени в света на »нтернет на нещата:

—игурност 

—пециалистите по информационна сигурност ще бъдат все по-търсени в света на IoT, където заради наплива на нови IP устройства бро€т на у€звимостите неминуемо ще се увеличи. DDoS атаките, които вече се организират с прилагането на “неща”, са само “първите л€стовици”.

 акто отбел€зва ƒейвид ‘ут, основател на компани€та Foote Partners, ко€то се занимава с изследвани€ за пазара на труда, най-търсени ще бъдат специалистите по оценка на защитеността, PKI инфраструктура, етично хакерство, анализ на атаки, корпоративни системи за защита, криминални разследвани€ и защита на безжични мрежи.

’ардуер и мрежи

¬ света на IoT практически всички устройства ще бъдат снабдени с датчици, събиращи и предаващи информаци€. «а преноса на този трафик ще са необходими надеждни мрежи. ƒнешните специалисти по »“ инфраструктура ще се нужда€т от знани€ за мрежи, свързващи IoT устройства.

ѕостепенно, с все по-масовото прилагане на »нтернет на нещата ще се търс€т сътрудници с познани€ в областта на технологиите за софтуерно дефинирани мрежи (SDN).

“¬ много компании още не са експериментирали с SDN. ѕросто сега не вс€ка компани€ има потребност от виртуализаци€ на мрежата и детайлно настройваем контрол на преминаващи€ през не€ трафик. Ќо с неизбежното увеличаване на трафика тези потребности ще бъдат все по-актуални”, отбел€зва —ет –обинсън.

—офтуер и интеграци€

«а да бъде извлечена полза от данните, ще са необходими специализирани програмни средства, а за да се осигури обмен на данните в ц€лата корпоративна среда е необходима интеграци€. ≈то защо в света на IoT ще бъдат нужни не само специалисти със познани€ за конкретни системи, но и такива, които зна€т как да свържат множество системи и как да организират предаването на данните за решаването на конкретни задачи – т.е. ще се търс€т хора, които разбират принципите на свързването на различни системи.

Big Data

√олемите данни са основната движеща сила за внедр€ване на технологии за »нтернет на нещата.”ƒори ако изглежда, че във вашата компани€ Big Data технологиите н€мат приложение, най-веро€тно ще ползвате н€какви IoT устройства, а това означава, че знани€ за Big Data ще ви потр€бват почти във всички случаи”, коментира ƒейвид ‘ут.

—поред проучвани€та на Foote Partners сред най-търсените компетентности във връзка с големите данни са умени€та за работа с Apache Hadoop, NoSQL, NewSQL и Apache Spark.

¬ компани€та GE Aviation, след реализаци€та на проект за цифрова трансформаци€ и внедр€ване на IoT технологии са открити две нови позиции – директор по данните и главен инженер по нови методологии за производство. «а проектите си свързани с разработка на софтуер компани€та търси професионалисти с широки познани€ в сферата на Big Data. “Ќеобходими са ни хора, които познават широк кръг технологии, като Hadoop, Cassandra, Greenplum. »нвестираме значителни средства за да наемаме нови специалисти и да обучаваме наличните сътрудници, така че те да разшир€т своите компетенции и да бъдат адаптивни. Ќе се нуждаем от хора, които имат познани€ само в една област – търсим специалисти по Big Data, които са “генералисти” (с разностранни познани€) по всички технологии”, казва »“ директорът на GE Aviation ƒжуд Ўрам.

јнализи

ќще една движеща сила за реализаци€та на IoT проекти е потребността от вземане на по-добре обосновани решени€, за което са необходими инструменти за бизнес анализи, визуализиращи резултатите в удобен вид.

¬ същото време, в проучване на LNS Research 60% от анкетираните компании признават, че не разполагат с достатъчно собствени специалисти, за да започнат проект в областта на »нтернет на нещата или бизнес анализите. “ќстаналите 40%, които твърд€т, че разполагат в необходимите кадри, просто не осъзнават реалните мащаби на проблемите”, коментира ћатю Ћитълфилд, президент на LNS.

¬ една четвърт от компаниите, които не разполагат със специалисти по анализи, възнамер€ват да се възползват от услугите на консултантски фирми, а една трета от т€х признават, че не зна€т как да пристъп€т към решаване на задачите си.

—поред Ћитълфилд, в света на »нтернет на нещата науката за данните се “разклон€ва”. ¬ рамките на традиционните бизнес анализи могат да се прав€т прогнози, с използване на модели, симулации и статистическо програмиране могат да се извеждат диагнози или предписани€. ј в света на »нтернет на нещата просто събирате данни от множество различни източници, отношени€та между които може да са неизвестни предварително. «атова н€ма възможност да се създават ефективни модели и да се провеждат симулации, н€ма информаци€ за вътрешните механизми на това, което се опитвате да моделирате. ≈то защо обучението на експерти от съответната индустри€ по технологии за анализи е една особено важна задача, счита Ћитълфилд. “Ќауката за данните в сферата на IoT се регулира от нови правила, към които традиционните специалисти може да се отнесат скептично”, добав€ той.

ќблачни изчислени€

— нарастването на обема на данните в рамките на проектите за »нтернет на нещата, облачната инфраструктура ще стане предпочитана.  омпаниите ще “надраснат” своите центрове за данни и ще им се наложи да се насочат към сътрудничество с доставчици на облачни услуги. ¬ резултат ще нарасне търсенето на специалисти с компетентност в сферата на облачните изчислени€, които са способни ефективно да управл€ват данните и да осигур€ват т€хната достъпност за анализи.

”правление на проекти

¬недр€вайки »нтернет на нещата, компаниите не се отказват от централните си »“ отдели, но характерът на техните отношени€ и връзки с другите отдели се промен€. “ази тенденци€ е €сно изразена при управлението на проектите - тъй като самите инициативи стават по-сложни, при т€хното осъществ€ване нараства рол€та не само на »“ отдела, но и на други отдели.

Ќови€т тип служители

“ъй като IoT системите имат конвергентен характер, от техническите сътрудници ще се изискват знани€ извън основната област на т€хната специализаци€. ¬ много компании вече реализират програми за крос-обучение на специалистите по оборудване и софтуер – особено в секторите от индустри€та, за които е характерна тенденци€та за конвергенци€ на »“ и оперативните дейности

¬ такива предпри€ти€ »“ специалистите преминават обучение по програмируеми логически контролери и автоматизаци€ на управлението, а на инженерите по автоматизирани системи за управление преподават основи на »“, мрежови технологии и т.н.

¬ GE Aviation за крос-обучението на технически специалисти е сформиран отдел, наречен Digital League (цифрова лига). ¬ него работ€т 35 сътрудници от отделите »“, инженерно проектиране, управление на производството и веригите за доставки. ”частниците в “лигата” разработват съвместно аналитични решени€ за целите на управлението на запасите, оптимизаци€ на времето за безотказна работа на машините и автоматизаци€ на производствените цехове.

“»“ специалистите активно усво€ват спецификата на работата в цеховете, тъй като това им помага да разберат маршрутите на данните. –аботещите в производствените отдели и мениджърите, отговар€щи за веригата за доставки, се учат да програмират, за да имат възможност да оптимизират работата на предпри€тието с помощта на средства за анализи. јналогични умени€ придобиват и инженерите – те тр€бва да зна€т как информаци€та се придвижва от т€х до цеха, къде файловете за проектите се зареждат в производственото оборудване”, по€сн€ва ƒжуд Ўрам.

 урс към иновации

≈кспертите, които вече са натрупали опит в IoT проекти са единодушни, че с времето »“ отделите ще се разрастват, ще стават “по-умни”, ще работ€т с по-висока скорост. Ќо както компаниите, така и техническите специалисти тр€бва да започнат да се подготв€т за това бъдеще още сега.

“”бедете се, че лидерите на вашите технически екипи са многостранно развити личности, умеещи да програмират, да мисл€т стратегически и правилно да определ€т показателите за ефективност, които да се прослед€ват”, казва Ѕоб Ѕенет, главен директор по иновациите на  анзас.

““ехническите специалисти тр€бва отрано да бъдат запознати с възможностите и компонентите на екосистемата »нтернет на нещата, с принципите на т€хното свързване и основите за изграждане на решени€. ј за повишаване ефективността на бизнеса е необходимо емпиричното обучение да стане част от всекидневната дейност”, обобщава ƒейвид ‘ут.

»зточник:

“Is your IT staff ready for IoT?”, Stacy Collett, Computerworld, Oct 31, 2016

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов