“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ за търговската дейност
бр. 4, 2017

Kaufland Ѕългари€ реализира фокусирана върху клиента »“ стратеги€

от , 21 април 2017 2 2807 прочитани€,

 омпани€та работи върху създаването на собствен »“ център, разположен в Ѕългари€, който ще се фокусира върху разработка на софтуер, поддръжка на бизнес системи, DA и BI.

Kaufland Ѕългари€ е една от водещите фирми за търгови€ с хранителни стоки в ≈вропа. ¬еригата хипермаркети води началото си от √ермани€, където осъществ€ва дейността си под името Kaufland, KaufMarkt и Handelshof. ѕърви€т магазин извън √ермани€ е открит през 1998 г. в чешки€ град  ладно. ¬последствие се откриват хипермаркети и в —ловаки€, ѕолша, ’ървати€, –умъни€ и Ѕългари€.

Kaufland Ѕългари€ има изградени над 55 хипермаркета в страната. ÷ентрални€т склад на компани€та, разположен в ѕловдивска област, е сред най-големите и модерни логистични центрове на Ѕалкански€ полуостров. «аедно със своите над 6500 служители, веригата хипермаркети е един от най-големите работодатели в Ѕългари€.

»“ приоритети

—поред ћирослав —тефанов, директор направление "»нформационни технологии", Kaufland Ѕългари€, във вс€ко свое действие и решение, Kaufland Ѕългари€ се ръководи от потребителите. ќт избора на това, какви стоки да се предлагат в хипермаркетите от веригата до решението, как да се създаде максимално улеснен начин на пазаруване – всичко това подлежи на задълбочени анализи на потребителските нагласи. ”добството за клиента има водеща рол€ и при изграждането на информационните системи. ¬ажно е те да улесн€ват потребителите и успоредно с това да осигур€т максимална ефективност на процесите, сто€щи зад това дадена стока да стигне от доставчика до крайни€ потребител.

ќсновни информационни системи

—ферата на дейност на компани€та е традиционна, но нивото на използваните информационни технологии е много високо. Kaufland е един от най-големите SAP клиенти в сво€ бранш. ¬еригата хипермаркети използва близо 500 SAP системи в световен мащаб.

»нформационните системи улесн€ват всички процеси от дейността на компани€та. «а клиента е важно да намира стоките лесно, да бъдат артикулите налични, да бъде добре и бързо обслужен на каса, да се разплаща по предпочитани€ от него начин – всичко това е немислимо без използването на най-съвременни информационни технологии.

„—тремим се да автоматизираме и оптимизираме всеки процес - от управлението на поръчки и доставки до обслужването на каса“, каза ћирослав —тефанов.

„»зползваме стандартни решени€, които са приложими за ц€лата компани€ и дават възможност за надграждане. “о тр€бва да е възможно както във функционален аспект, така и с оглед на ефективност и поддръжка“, по€сн€ва той.

јктуални »“ проекти

Ќаскоро компани€та стартира въвеждане на електронно етикетиране в своите хипермаркети. ¬ три обекта от веригата в —офи€, ѕловдив и ѕерник етикетирането в секци€та „ѕлодове и зеленчуци“ е изц€ло заменено от електронни дисплеи. — това нововъведение е автоматизиран цели€ процес при актуализаци€ на цените, а това от сво€ страна води до оптимизаци€ на човешки€ ресурс, както и до пестенето на харти€. ≈фективното използване на ресурси, както и опазването на околната среда са водещ приоритет в работата на Kaufland Ѕългари€.

ƒруг реализиран наскоро проект е мобилното приложение на Kaufland Ѕългари€ - Kaufland-App. — него потребителите могат лесно и бързо да планират покупките си, а опци€та за сподел€не и допълване на списък за пазаруване в реално време между двама потребители е една от най-предпочитаните. –азбира се, седмичните оферти също са част от приложението.

»де€та за Kaufland-App

ћобилното приложение на Kaufland Ѕългари€ е логично продължение на целта на компани€та посто€нно да улесн€ва своите потребители. —вързаността, интерактивността и ползването на приложени€ като ц€ло са елементи, които са част от фирменото ежедневие и Kaufland Ѕългари€ се промен€ спр€мо изисквани€та на динамични€ начин на живот. «а вс€ка ритейл верига, каквато е Kaufland Ѕългари€, е задължително да предостав€ на потребителите си бързо достъпна информаци€. ¬ приложението е поместена не само информаци€ за актуалните оферти в търговските обекти на компани€та, но и възможност за съвместно създаване и сподел€не на списъци за пазаруване, внас€не на промени в т€х в реално време, както и много рецепти, които дават лесни идеи за ежедневието.

–азработване на мобилното приложение

—ъздаването на приложението преминава през много и различни етапи. ѕървата стъпка е да се определ€т негови€т обхват и функционалност. –азработването на интуитивен интерфейс за приложението е един от елементите, които отнемат най-много време. “ествани са три изц€ло различни концепции преди да се стигне до насто€щото решение. ѕо проекта работи екип от пет души. ¬ резултат на положените сериозни усили€, приложението е създадено в √ермани€ и е унифицирано за всички пазари, като съдържанието се адаптира спр€мо съответната страна и нейните особености.

„ќчакваме чрез Kaufland-App да бъдем още по-близо до клиентите си и още повече да улесним т€хното ежедневие“, допълва —тефанов.

ѕостигнати резултати

¬ Kaufland Ѕългари€ информационните системи помагат за съкращаване на времето за създаване на поръчки към партньорите им и съдействат за точността на доставките. — т€х се изб€гва допускането на презапас€ване, благодарение на което компани€та е сигурна, че винаги предлага качествена и свежа стока в своите хипермаркети.

„ќт една страна технологиите вод€т до по-висока продуктивност, а от друга минимизират възможността от човешка грешка“, каза директорът на направление "»нформационни технологии" в Kaufland Ѕългари€.

”споредно с това фирмата усп€ва да гарантира наличност на гол€мото разнообразие от артикули. ¬ крайна сметка печеливш е крайни€т потребител.  акто във вс€ка модерна компани€, и в Kaufland Ѕългари€ взимането на информирани решени€ се извършва на база провеждането на множество анализи.

ћотото на компани€та е „ ойто не става по-добър, престава да бъде добър“. “о напълно отраз€ва начина на мислене и работа в не€. —лужителите отлично зна€т, че нищо не става лесно и без общите усили€ на цели€ екип. —тефанов отбел€зва, че „без участието и ангажимента на всеки служител, заинтересован от внедреното решение, н€ма да бъде постигнат успех. ѕосто€нно се развиваме – за да ставаме все по-добри“.

ѕерспективи

¬ момента експертите в компани€та са насочили своето внимание върху изграждането на допълнително звено към  ауфланд »нформационни —истеми √ермани€. —ъздава се своеобразен »“ център, позициониран в Ѕългари€ и състо€щ се от различни центрове за компетентност в отделните области - разработката на софтуер, поддръжка на основните бизнес системи (SAP и касовата система), анализиране на данни (Data Analytics) и бизнес анализи (Business Intelligence). ”слугите, предостав€ни от този »“ център, ще са предназначени за нуждите на всички пазари, на които  ауфланд оперира.

ѕроектът е в процес на развитие. ¬ момента фокусът е върху разработването на софтуерни решени€ и активно се набират кадри. ћакар Kaufland Ѕългари€ да не е традиционна »“ компани€, ръководството ѝ в€рва, че нивото на професионализъм и фактът, че е международна компани€ ще са привлекателни за специалистите в областта.

„ ато особен успех отчитаме това, че този център се изгражда именно в Ѕългари€. Ќие активно инвестираме в страната още от стъпването си на този пазар през 2006 година. Ќасто€щи€т проект потвърждава дългосрочни€ ни ангажимент и рол€та ни на гол€м и сериозен работодател и инвеститор“, подчертава —тефанов.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов