“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ”правл€вани услуги
бр. 5, 2017

ѕреходът към управл€вани »“ услуги Ц защо и как

от , 23 май 2017 0 978 прочитани€,

ясно дефинираните роли, отговорности, процеси и бизнес цели имат първостепенно значение за успешни€ преход към управл€вани »“ услуги

ќпростеното управление на информационните технологии е най-важното предимство, което носи преминаването към модела на управл€ваните услуги (managed services), констатира актуално проучване на компани€та JDL Technologies сред над 400 CIO и вицепрезиденти по »“ на организации в —јў. »зненaдващо, втората най-често посочвана от анкетираните полза е подобреното ниво на сигурност.

ѕочти 80% от анкетираните към момента използват управл€вани услуги. ќсновните ползи, които отчитат компаниите, въвели този модел са:

  • опростено »“ управление (37%)

  • подобрена сигурност (33%)

  • повишена ефективност (29%).

 акво мотивира прехода

—ред факторите, които в най-гол€ма степен вли€€т на решени€та за преход към управл€вани »“ услуги са стремежът към повече ефективност (36%), необходимостта на компаниите да се справ€т с все по-сложната технологична среда (34%) и да подобр€т своите показатели за непроизводително време на »“ системите (32%).

Ќай-важни€т фактор, на който повечето компании (46%) държат при избора на доставчик (managed service provider, MSP) е предостав€нето на поддръжка в режим 24/7. ѕочти толкова (40%) са и компаниите, които избират сво€ доставчик на »“ услуги след внимателно проучване на неговата репутаци€. «а сметка на това на географската близост на доставчика държат едва 19% от анкетираните, което е доказателство за ефективността на отдалеченото управление на услугите и модела “управл€вани услуги” като ц€ло.

 акви управл€вани услуги се използват

Ќай-попул€рната »“ услуга, ко€то компаниите възлагат на външни доставчици е резервно копиране и съхранение на информаци€ – 69% от анкетираните ползват за целта MSP. —ледват управление на мрежи (66%), управление на хардуер и инфраструктура (65%), поддръжка на потребителите (52%).

—тъпки към успешното партньорство с MSP

»стори€та е пълна с примери, за забележителни партньорства, които са завършили зле. —помнете си за —партак и √алии  рикс. —лед като те успешно предвождат гладиатори и роби във въстание, с което спечелват свободата си, разногласи€ ги карат да се раздел€т и съответно да раздел€т последователите си. –азполагайки с по-малко бойци, всеки от т€х след това е разгромен от римските легиони.

 ак да предотвратите подобна ситуаци€ между вас и ваши€т доставчик на управл€вани услуги? —поред експерти от компани€та Forsythe, още при избора на доставчик на управл€вани »“ услуги, компаниите тр€бва да обърнат внимание на 7 ключови области:

1: ƒефинирайте стратеги€ за ангажираност

«адължително условие за добро партньорство е и двете страни да разберат какво включва т€хната работа. “ази първа стъпка предполага нещо повече от подготовка на споразумение за нивото на услугите (SLA). Ќеобходимо е €сно да бъдат дефинирани отговорностите на доставчика на управл€вани услуги и вашата компани€, съответно. “ова изглежда очевидно, но всъщност далеч не е просто. „есто компани€та приема по подразбиране, че доставчикът ще се грижи за дадена дейност, докато сами€т MSP счита, че за същата се грижи »“ екипа на негови€ клиент. Ќакра€ се оказва, че има неща, за които никой не се е погрижил, партньорството вече е немислимо, започват да се търс€т виновници.

«а да избегнете подобна ситуаци€, тр€бва да раз€сните на доставчика какво цели ваши€ бизнес с преминаването към управл€вани услуги изобщо, а не само от технологична гледна точка. ѕървоначалното въвеждане на доставчика в работата има съществено значение за по-нататъшните взаимоотношени€ с него. –азбирайки целите на вашата организаци€ в техни€ контекст, MSP ще бъде в състо€ние да даде уместни предложени€ в подкрепа на вашата бизнес стратеги€.

ясно дефинираните роли, отговорности, процеси и бизнес цели имат първостепенно значение за успешни€ преход към управл€вани »“ услуги. »майте предвид, че екипът на доставчика осъществ€ва пром€ната, ко€то му възлагате, а не тази, ко€то тайно и подсъзнателно искате.

2: јнализирайте състо€нието на вашата »“ среда

— какви технологии разполагате към момента? јктуални ли са те или отча€но се нужда€т от обнов€ване? ƒоколко отделните компоненти на вашата »“ среда са в унисон? јко осъществите ъпгрейд, как това ще се отрази на операциите – дали те ще бъдат опростени или напротив?

“ези и други подобни въпроси са от съществено значение за успешното преминаване към управл€вани »“ услуги. «а да достигането до точните отговори можете да проведете вътрешен анализ или да възложите на доставчика на управл€вани услуги да направи оценка на текущото състо€ние на използваните в организаци€та технологии, т€хното съответствие с индустриалните стандарти и способността им да подкреп€т бизнес целите.

¬ъзлагането на тази оценка на MSP има н€колко предимства. ѕърво, можете да насочите вътрешните си ресурси към изпълнението на по-важни задачи. ¬торо, можете да се възползвате от опита на доставчика, който е в състо€ние да сравни вашата »“ среда, с тази на други организации с подобна дейност и мащаб.

Ќе е задължително провеждането на подобна оценка задължително да бъде последвано от преход към управл€вани услуги. јко решението за това все още не е взето, из€снете това на доставчика предварително. ѕовечето доставчици с желание ще приемат да проведат оценка вашата »“ среда като отделен проект.

—лед като разполагате с такава оценка, ще имате по-€сна представа за това колко ресурси и време ще бъдат необходими за преминаване към управл€вани услуги. “ази информаци€ ще ви помогне да разработите график със срокове, да възложите реалистични роли и отговорности и да подготвите организаци€та за прехода.

3: ќбърнете внимание на незапълнените »“ позиции

Ќай-веро€тно вие сте напълно на€сно с това какви умени€ са дефицитни във вашата »“ организаци€. ќбърнете специално внимание на това дали MSP доставчикът разполага с експертиза и ресурси за да покрие н€кои от тези сфери, временно или посто€нно. — партньорството на MSP може да се освободите от н€кои отговорности, което позвол€ва да фокусирате ресурсите си в проекти с по-висока добавена стойност, позвол€ващи на »“ отдела да демонстрира ценността си за бизнеса.

јко имате проблеми с обучението или задържането на »“ кадрите, определено тр€бва да договорите с ваши€ MSP да покрива областите в които е налице дефицит на компетентност.

4: ”точнете процедурите за комуникаци€

Ќепременно из€снете по какъв начин ще протича комуникаци€та между вашата организаци€ и доставчика на управл€вани услуги. ќсигурете гъвкави механизми за обратна връзка, за да не допуснете дребни недоразумени€ да ескалират до сериозни проблеми. ”верете се, че и двете страни са на€сно с формата и честотата на комуникаци€та за обратна връзка.

5: ѕридържайте се към разумни изисквани€

¬еро€тно ще установите, че MSP доставчикът е в състо€ние да изпълн€ва н€кои за€вки по-бързо от ваши€ »“ отдел, благодарение на това, че разполага с повече експертиза или повече ресурси. ¬ажно е обаче да дефинирате своите приоритети и очаквани€ във връзка с партньорството. ѕредоставете на доставчика ръководство, което той да следва за да бъде сигурен, че вашите искани€ ще бъдат изпълн€вани в рамките на желаното време и бюджет. Ѕъдете реалисти при формулирането на изисквани€та си.

ѕовод за разногласи€ между доставчиците на управл€вани услуги и техните клиенти често са искани€та за промени. ѕреди да подпишете, какъвто и да е договор, договорете с ваши€ MSP за това как ще бъдат управл€вани промените. јко обикновено при вас се осъществ€ват 20 промени месечно, а договорът с ваши€ MSP предвижда 10, €сно е че партньорството скоро ще бъде подложено на сериозно изпитание. «атова се постарайте да включите в договора брой промени, които съответстват на реалността. »зрично уточнете и това, дали промените тр€бва се осъществ€ват веднага щом възникне необходимост, или може да се въвеждат последователно – по определен брой на седмица или месец.

6: ќтнас€йте се с ваши€ доставчик като с истински партньор

ѕри всеки бизнес е важно да бъдат договорени изгодни за страните цени, но истинската бизнес стойност в едно партньорство идва от това, че заедно двете страни са в състо€ние да осъществ€т проекти, които не могат да реализират самосто€телно. ѕрекалено агресивните опити за спечелите при договар€нето на цените могат да доведат до негативни последици. ѕолзотворното партньорство изисква доверие и ангажираност и от двете страни.

“ърсете доставчик на управл€вани услуги, който е готов да инвестира време в опознаването на ваши€ бизнес, а не само да ви предостав€ стандартни услуги. ѕомогнете на този доставчик да разбере вашата корпоративна култура и да се впише в не€. ќсведомете го дали се държи на формалната комуникаци€ има ли очаквани€ за вида на предостав€ните писмени и устни отчети и т.н.

7: —ъздайте правилна нагласа във ваши€ »“ екип

Ќ€кои от вашите колеги може да виждат в модела на управл€ваните услуги заплаха за работните си места, а други да се опас€ват, че доставчикът ще диктува правилата за работа. Ќаправете необходимото, така че вашите »“ специалисти да разберат, че въвеждането на управл€вани услуги има за цел да ги освободи от рутинна работа и да им даде възможност да се фокусират върху задачи, които добав€т стойност към бизнеса и допринас€т за възход€щото развитие на т€хната кариера.

»зточници:

[1] New IT Survey Reveals Top Three Drivers of Managed Services Adoption, JDL Technologies, 2016

[2] 7 Steps to a Successful Partnership with a Managed Services Provider, Forsythe.com, 2016

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов