“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬ глобален мащаб

5 стъпки за привличането на повече жени в »“

от , 07 юли 2017 0 3570 прочитани€,

¬сички сме чували как позициите в »“ сектора са заети предимно от мъже. Ќо в сферата има много и забележителни жени, заемащи различни позиции по ц€лата верига, чак до CIO.

¬се пак, само 26% от технологичните постове се заемат от жени и, дори сред 75-те водещи компании в —илициевата долина, жените представл€ват 30% от работната сила. Ќо, според данни на ћинистерство на труда в —јў, 70% от жените с непълнолетни деца работ€т. “огава защо н€ма повече жени в »“ сектора?


5 стъпки за привличането на повече жени в »“


»ма безброй об€снени€ защо почти н€ма жени в »“ сектора – от неподход€ща работна среда до липса на жени-модели за подражание. ќчевидно е, че има много какво да се направи в тази посока.

≈то н€колко съвета, използвани и препоръчани от Cisco, GoDaddy, Salesforce и AmEx, за привличането на повече жени в технологичните компании.

Ќе крийте сво€ напредък

—лед като на всички стана €сно, че равенството между половете на работното м€сто и в заплащането са актуални проблеми в тази индустри€, н€кои компании предприеха стъпки за публично оповест€ване на своите идеи и постигнати цели, оповест€вайки данни за новонаети служители, заплати и други.

 омпани€та Salesforce задели 3 млн. долара за изравн€ването на заплатите на жените с тези на техните колеги-мъже. GoDaddy също постъпи така, оповест€вайки данни за паритет в заплащането, с което опита да оправи имиджа си, пострадал от използването на реклами с жени в оскъдни облекло.

—ъздайте програми за менторство и спонсориране

ћенторството и спонсорирането са добре застъпени в много големи компании, а също така са и важни за създаването на възможност за развитие на жените сред технологичните служители. ƒоклад на McKinsey/LeanIn.org показва, че макар мрежите от контакти на жените и мъжете да са сходни по размер, т€хната конструкци€ и много различна – например, жените обикновено имат по-малко контакти от мъжете с висшите ръководители.

 омпании, като Cisco и American Express работ€т усилено за пром€ната на множеството формални и неформални менторски програми. ¬ Cisco директорите избират жени-инженери да работ€т с ментори сред висшите ръководители по три- или четири месечни задачи – целта е насърчаване и поощр€ване задържането на добрите таланти.

ѕроменете практиките по подбор на служители

ѕроцесите по набиране на хора обикновено са неосъзнато пристрастни, казват експерти и посочват конкретни практики, като доминирана от мъже комиси€ по подбора или реклами с агресивен, ориентиран към мъжете език.

 ато м€рка срещу това, в програмите за подготовка на нови служители в Cisco се лансира предлагането на жени-кандидати за вс€ка свободна позици€. ”сили€та на компани€та за насърчаване равенството между половете в комисиите по подбор на служителите са увеличили наемането на жени с 50%, според Ћиз  ентони, вицепрезидент на Cisco по инженерните въпроси.

„ огато влезете и се изправите пред шестима мъже, използващи думата „нинджа“, е доста веро€тно да предпочетете да останете на разсто€ние“, об€сн€ва т€.

»зграждате общности

—ъздаването на общност, където жените от техническите отдели могат да сподел€т опит, размен€т идеи, са създават контакти и дори да си съчувстват за трудностите бързо се превръща в ключов елемент в плановете на компаниите за равенство между половете, независимо дали става дума за вътрешни групи и участие във външни организации.

 омпани€та PROS, предлагаща базира в облак аналитичен софтуер, създаде организаци€та за жени Blaze - започната от две служителки с интереси в сферата на проблемите в равенството на работното м€сто. «апочналото като неформална група за разговори в социалната мрежа на компани€та, прераства в организаци€ със срещи за водене на дебати и посто€нно раст€щ брой членове.

Ќаправете нужното за постав€нето на началото

Ћипсата на жени в STEM е добре известна и компаниите проучват начините за убеждаване на повече жени да се присъедин€т към работната сила в технологични€ сектор.  омпании като Cisco, LinkedIn и American Express полагат усили€ още на ранна фаза, партнирайки си с училища, университети и ориентирани към STEM групи от момичета за насърчаване на конкурирането, практическото обучение и запознаване с възможностите, включително стажове за събуждане на интерес у момичетата към компютърните науки.

Ѕавен, но посто€нен прогрес

ћакар тези инициативи да полагат основите за премахването на различи€та между половете на работното м€сто, нещата все още са в ранна фаза. Ќ€кои компании, като PROS, в€рват, че усили€та не могат да бъдат движени от върха на долу, а тр€бва да има изграждане на усещане за подкрепа за равенството между половете още на най-ниско ниво, иначе съответните програми ще се провал€т. ƒруги, като GoDaddy и Cisco, в€рват, че ръководните кадри тр€бва да участват активно и тази подкрепа тр€бва да преминава през всички нива. 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов