Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 7, 2017

Съответствие и сигурност от следващо поколение

или как ИТ защитават бизнеса в сектора на експресните куриерски услуги

от , 26 юли 2017 1 1769 прочитания,

Пламен Софрониев, супервайзор по сигурността в DHL Express Bulgaria

Като глобална компания, Deutsche Post DHL Group трябва едновременно да обслужва своите клиенти, да спазва законите, да предвижда заплахите и да разработва и внедрява адекватни мерки за гарантиране на сигурността. При това, не става въпрос само за сигурност, а за нещо много по-мащабно – комплексна защита, чрез която се постигат законoвите бизнес интереси, финансовите цели и едновременно с това се защитават активите на компанията (персонал, репутация, информация, сгради и съоръжения).

Този многопластов подход изисква, преди всичко, планиране, но и наред с това технологични ресурси и решения, чрез които да се решават оперативните задачи и да се постигнат очакваните резултати. С реализацията на всичко това успяваме да постигнем на първо място съответствие със закона и нормативните изисквания, както и обещанието, което даваме на нашите клиенти – бърза и сигурна доставка в над 220 държави и територии по света. За нас е важно да гарантираме на клиентите си не просто сигурна доставка от точка А до точка Б. По-важното е, че ние го правим изцяло в съответствие със законовите изисквания, които преди това сме проверили. Тук е и мястото на информационните технологии.

Законовото съответствие - глобално предизвикателство или възможност

От години ИТ е една от ключовите области на DP DHL Group и в частност на DHL Express по целия свят. Информационните технологии, които се внедряват в компанията, са практическото проявление на непрекъснатото подобрение и развитие на индустрията ни. Едно от последните доказателства за това е внедряването на система, която да осъществява проверка на всички пратки спрямо забранителните списъци, списъци с международни санкции и санкционирани страни, която носи названието Denied Parties Screening Systems (DPSS).

Най-общо можем да обясним смисъла и функциите на тази система с „проверка на всички възможни показатели на една пратка спрямо законовите изисквания, забранителните списъци и санкциите спрямо определени региони, държави, юридически и физически лица“. Каква би била ползата от всичко това?

 • На първо място спазване на международните правила и норми

 • Зачитане на местното законодателство

 • Защита интересите на клиентите

 • Недопускане на законови нарушения и санкции

 • Гарантиране на интегритета и бизнес репутацията на DHL

От всичко казано дотук можем да обобщим, че за да оперира компания като DHL в цял свят и да спазва всички законови изисквания, санкции, проверки и процедури, е необходимо системно решение, което да гарантира безупречен резултат във всеки един момент и за всяка пратка на компанията. DPSS предлага точно това.

Преди, обаче, да изясним как действа DPSS и да навлезем в детайли за начина, по който технологиите подпомагат експресната индустрия, трябва да изясним защо това е необходимо.

Нормативна рамка - стабилната основа за комплексен глобален подход

Атаката над Световния търговски център в САЩ от 11.09.2001 г. доведе до неизбежна ответна реакция на ООН - Резолюцията на съвета за сигурност 1373/2001 (UN Resolution 1373/2001). Това на практика забрани всякаква форма на финансова и икономическа дейност, включително предоставяне на ресурси до субекти, които са свързани с осъществяване на терористична дейност. Тази резолюция бе приведена в действие в законодателството на ЕС с директива 2580/2001 и 881/2002.

За да се разработи ефективна и ефикасна система, която е в състояние да проверява всички пратки в мрежата на DHL Express и да гарантира приемливи нива на съответствие, трябва да сме наясно какво представляват санкциите, защо се налагат, как се използват и как следва да се разбират от субектите в експресната индустрия. Ето и няколко основни момента, които следва да се вземат под внимание, когато говорим за проверката по отношение на санкции, забранителни списъци и изобщо законово съответствие:

 • Макар основната задача на DHL Express да е обслужването на клиентите, според техните нужди и очаквания в различните точки по света, законовото съответствие е от съществено значение. Комбинацията от двете представлява основния двигател на ефикасността при предоставянето на нашите услуги.

 • Законното обработване на пратки, които са предназначени за държави, към които са наложени санкции, създава рискове и предизвикатества, които следва да бъдат предвидени и включени в бизнес процесите на компанията.

 • И като говорим за санкции съвсем естествено е да обясним какво представляват те. Санкциите са икономически ограничения, които забраняват определени типове стоки, услуги, технологии и пътувания до определени, държави, правителства, физически и юридически лица с оглед нарушаването на международното законодателство по отношение използването на ядрени технологии, тероризъм или защита и опазване на човешките права.

 • Обикновено санкциите са определени от съвета за сигурност на ООН, като след това се ратифицират от страните членки. Всяка държава, обаче, може също да определи санкции срещу друга държава или регион.

 • Някои санкции могат са се разглеждат и като „частично ембарго”, тъй като ограничават търговията в определени сектори на икономиката. Например, санкциите наложени на Иран забраняват износа на материали, които биха подпомогнали разработването на ядрени или други оръжия за масово унищожение.

Обхват - ефективно управление на оперативния риск

Вече знаем какво представлява естеството на санкциите, а тази информация ни води една стъпка напред в разработването и внедряването на система, която да може да обработва цялата информация в реално време и да генерира очаквания резултат, който да удовлетворява потребностите на клиентите, но същевременно да спазва изискванията по отношение на законовото съответствие. Нещо повече, с внедряването на тези тип проверка DHL открито заявява и демонстрира ангажимента си да оперира при изпълнение на най-високите етични стандарти в бизнеса и да не осъществява никакво взаимодействие със субекти от забранителните списъци.

В това отношение компанията прави няколко стъпки напред като внедрява в бизнеса проверката спрямо забранителните списъци и санкциите като част от вътрешния контрол и оперативните процедури. По този начин компанията проверява не само пратките на клиентите, но и своите служители, бизнес партньори (в това число доставчици) и самите клиенти (с които встъпва в договорни отношения). Както вече отбелязахме, целта е гарантиране на законовото съответствие и защитата на репутацията, защото когато DHL гарантира собствената си репутация, чрез спазването на законите, тогава и репутацията на всички свързани с компанията лица и субекти е гарантирана.

Със своите близо 83000 служители и ежедневни операции в над 220 страни и територии, DHL Express е глобална организация, която открито заявява, че действа отговорно по отношение на законовото съотвествие. Като цяло няма, законово изискване компаниите да проверяват своите бизнес партньори или клиенти, служители и доставчици. Въпреки това е незаконно компаниите да встъпват в каквито и да е отношения със субекти, които са включени в забранителни списъци. Именно това е причината DHL Express да разшири обхвата и да осъществява такава проверка на всички възможни нива – пратки, бизнес партньори, служители, клиенти.

Системата отвътре - ефективен контрол в реално време

С набавянето на необходимите технологични ресурси и програмното осигуряване, системата осъществява качествена проверка в реално време. Тук е мястото да изясним и използваните методи, които реализират резултатите. По отношение на пратките, тъй като те са основния обект на ежедневни проверки, това се случва след като се отчетат основните рискови категории. Когато говорим за риска в областта на законовото съответствие от гледна точка на санкциите и в експресната индустрия той се определя от:

 • Държавата изпращач

 • Държавата получател

 • Естеството на стоките

 • Самоличността на клиента, доставчика или друг бизнес партньор

 • Приложимостта на специални правила по отношение на транспорта (например транспортиране на опасни товари)

Когато имаме предвид всичко това можем да пристъпим към идентифицирането на риска. При оценката на риска, основните неизвестни или вероятности по отношение на приемане и /или инициира не на бизнес отношения са свързани с:

 • Естеството и произхода на стоките, които ще се транспортират

 • Самоличността на клиентите – изпращач и получател (дали попадат в забранителен списък или списък със санкции)

Метод на проверка на пратките

100% от данните на всяка една пратка се проверяват чрез системата спрямо релевантния забранителен списък или списък със санкции. Системата генерира числово измерим резултат по отношение на резултата от проверката.

Пратките които получат „висок/червен” резултат автоматично се блокират във всички оперативни системи на DHL. Блокирането не позволява пратката да продължи движението си докато не бъде получено съответното разрешение. Всяка пратка, която е била блокирана, се разглежда индивидуално от специализиран отдел от служители, които верифицират данните от системата. Пратките за които е установено, че са свързани със субекти от забранителни списъци (т. нар „валидни съвпадения”) се обработват съгласно законовите изисквания (предаване на изпращача/ задържане от властите).

Оценка на съвпадението

Алгоритъмът, под който работи системата на практика сравнява имената, адресите и друга предоставена информация спрямо данните, поместени в забранителните списъци. Генерирането на резултат се получава като сума от числовото измерване на съвпадението. Казано с други думи при по-голямо съвпадение резултатът е по-висок и обратно, при липса на съвпадение резултатът е нисък.

Ето как изглежда проверката на практика:

 • Когато системата проверява частична информация под формата, например, на непълно име или адрес, резултатът би бил висок и това би довело до блокиране и допълнителни проверки на следващо ниво.

 • Ако за конкретна пратка разполагаме само с фамилно име и град, от който е изпратена. Това би довело до генериране на прекалено много съвпадения в забранителните списъци, без това реално да е необходимо.

 • Благодарение на адаптираната в това отношение Глобална стандартна оперативна платформа, процедурите поставят изискване за пълни и точни данни още при входа на системата. Това гарантира ефикасна и коректна проверка, която да доведе до точен и недвусмислен резултат.

В заключение

Можем да обобщим, че рисковете и предизвикателствата винаги са били един от двигателите и факторите, които създават нови възможности пред експресната индустрия. Тези нови възможности от своя страна дават път на новите технологии да предоставят ефективни решения на глобално ниво. А резултатът от всичко това е гарантиране на най-висок стандарт на законово съответствие пред институциите и клиентите на компанията.

Именно тези гаранции и проверки в последно време се превърнаха в търговски стандарт, благодарение на който банки, логистични компании и институции осъществяват своята дейност и ефективно управляват рисковете по отношение на законовото съответствие. Използването на новите технологии в реално време също така редуцира възможностите за нарушаване на законовите изисквания, без значение от субекта или причината (служител, клиент, партньор, липса на информация и др.). По този начин DHL не просто спазва правилата, а гарантира безупречната репутация на всички участници в глобалната мрежа на компанията.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
  За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
  Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов