“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини —правочник на потребител€
бр. 8, 2017

CAD/CAM/CAE и √»— системи на български€ пазар 2017

от , 20 септември 2017 0 2179 прочитани€,

CAD/CAM/PLM системи

Allplan Deutschland GmbH, √ермани€

Allplan Engineering - интегриран BIM/CAD софтуер за проектиране на конструкции.

Allplan Architecture - обектноориентиран BIM / CAD софтуер за проектиране на всички типове сгради.

–азпространение: »–ћ ≈ќќƒ

Altium

Altium Designer - CAD / EDA продукт за проектиране на електронни схеми, вграден софтуер, симулации, печатни платки

–азпространение:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ

Autodesk

»нструменти за базово проектиране:

AutoCAD 2018 – попул€рен продукт за 2D и 3D проектиране и конструиране в глобален мащаб. ѕрограмата предлага иновации, които да спомагат за по-ефективно проектиране и документиране и дава възможност за по-сигурно, точно и безпроблемно сподел€не на проекти и чертежи.

AutoCAD LT 2018 – софтуер за 2D чертане и проектиране на детайли с фокус върху непрекъснато увеличаване на производителността. »зчерпателни€т му набор от инструменти позвол€ва точно и ефективно да създавате, промен€не и сподел€не на чертежи. »зползването на оригинални€ файлов формат DWG осигур€ва стабилност и съвместимост при комуникаци€та с клиенти и колеги.

–азпространение: Ѕи≈мƒжи ƒейта ќќƒ – официален дистрибутор за Ѕългари€; оторизиран дилър:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ; ѕетершинег енд  аниско Ѕългари€ ќќƒ; ћапекс јƒ

—офтуерни пакети:

Autodesk Architecture, Engineering & Construction (AEC) Collection 2018

Autodesk AEC Collection дава силата на —троително-информационните модели (BIM) с най-съвременни софтуерни инструменти за проектиране, визуализаци€ и документаци€, така че да можете да се конкурирате за нови проекти, независимо дали изискват BIM или CAD.

“ова е комплексен пакет за проектиране, анализ, визуализиране и последващ контрол при строителството на сгради, гражданска инфраструктура, заводи и промишлени инсталации.

¬ключени продукти в пакета Autodesk AEC Collection 2018: AutoCAD; AutoCAD Architecture; AutoCAD Civil 3D; AutoCAD Electrical; AutoCAD Map 3D; AutoCAD MEP; AutoCAD Plant 3D; Structural Analysis for Revit; AutoCAD Raster Design; AutoCAD Mobile App; ReCap PRO; FormIt Pro; InfraWorks; Insight; Navisworks Manage; Rendering in 360; Revit; 3ds Max; Vehicle Tracking; ћ€сто за съхранение на сървъри на Autodesk (25GB)

Autodesk Product Design Collection 2018

Product Design Collection 2017 предлага набор от инструменти, които ускор€ват, улесн€ват и подобр€ват машинното конструиране. ≈динствени€т софтуерен пакет на пазара с функционалности за 2D/3D проектиране в оригинален DWG формат, обширни бази със стандартни елементи и възможности за симулаци€ и анализ на сглобената единица.

ќптимизират създаването на фабричен цех или производствена база. ¬ключва продуктите: Inventor Professional; Fusion 360; Vault Basic; Navisworks Manage; Factory Design Utilities; 3ds Max; ReCap Pro; AutoCAD; AutoCAD Electrical; AutoCAD Mechanical; AutoCAD Architecture; Rendering in 360; AutoCAD Mobile app; ћ€сто за съхранение на сървъри на Autodesk (25GB);

–азпространение: Ѕи≈мƒжи ƒейта ќќƒ – официален дистрибутор за Ѕългари€; оторизирани дилъри:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ, ѕетершинег енд  аниско Ѕългари€ ќќƒ;

ѕродукти:

Autodesk AutoCAD Architecture 2018 - специализиран софтуер за архитекти. ¬ключва ц€лата функционалност на стандартни€ 3D AutoCAD и добав€ специално създадените инструменти за архитектурно проектиране, които автоматизират често повтар€щите се задачи и ускор€ват работни€ процес. DWG файлови€т формат гарантира безпроблемна комуникаци€ с колеги и екипи. ¬ключените инструменти за визуализаци€ помагат за реалистично представ€не и по-ранно одобрение на проекта.

AutoCAD MEP 2018 - специализиран CAD софтуер за създаване на чертежи в частта ¬и , електро и ќ¬ . јвтоматизира повтар€щите се задачи като позвол€ва на инженерите да създават точна документаци€ по-бързо и да комуникират безпроблемно с колеги, благодарение на DWG формат.

Advance Steel 2018 – специализиран продукт за проектиране на конструкции. ѕозвол€ва създаването на прецизни строително-информационни (BIM) модели и чертежи на стоманени конструкции с интегрираните библиотеки и инструменти. –аботи като надстройка върху AutoCAD. ¬ерси€ 2018 включва и AutoCAD 2018.

Autodesk Revit – включва 3 модула с функционалности за архитектура, сградни инсталации и конструкции:

ћодул Autodesk Revit* Architecture 2018 - решение за създаване на строително-информационни модели (BIM) за архитекти, осигур€ващо интегрирани инструменти за проектиране и анализ на сгради. ѕоказва вс€ка спецификаци€, чертеж, 2D и 3D изглед от една и съща база данни, като автоматично координира промените във всички етапи на разработване и представ€не на проекта. ѕодпомага взимането на по-информирани решени€ в ранните етапи на проекта.

ћодул Autodesk Revit* MEP 2018 - решение за създаване на строително-информационни модели (BIM) за ¬и , електро- и ќ¬  инженери. ѕредостав€ специални инструменти за проектиране и анализ на сградни инсталации. — Revit MEP инженерите могат да взимат по-добри решени€ по-рано в процеса на проектиране, защото могат точно да визуализират сградните инсталации, преди те да бъдат изградени.

ћодул Autodesk Revit* Structure 2018 - решение за проектиране на конструкции на основата на BIM, което предостав€ специално създадени инструменти за конструктивно проектиране, анализ и документаци€. –аботата BIM подпомага координаци€та на чертежите, намал€ва грешките и подобр€ва сътрудничеството между инженерни€ и архитектурни€ екип.

*Autodesk Revit 2017 включва в себе си Revit Architecture, Revit MEP и Revit Structure, като се продава като един общ продукт за всички специалности

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018 - професионален софтуер за изчисление на строителни конструкции от вс€какъв вид. ѕредлага функционалност за хил€ди анализи, както статични, така и динамични, анализ на устойчивост при земетресени€ и силни ветрове.

AutoCAD Plant 3D 2018 - 3D софтуер за проектиране, моделиране и документиране на заводски процеси и промишлени съоръжени€ (тръбопроводи, оборудване, носещи конструкции и други компоненти на заводи, промишлени сгради и пречиствателни станции).

Autodesk ReCap 2018 - софтуер за обработка на данни от лазерно сканиране и привеждането им в цифрова CAD или BIM среда за основа и доработка в други специализирани проектантски софтуери при проекти за реновации, реконструкции и рехабилитации.

Autodesk Navisworks Simulate 2018 - съчетава проектните данни от различни специалисти, създадени включително и с BIM и дигитални прототипи (DP) в един интегриран модел, което позвол€ва анализиране и визулизиране на проекта, както и симулиране на строителните процеси за навременно откриване на грешки.

Autodesk Navisworks Manage 2018 - включва инструменти за преглед на проекта и по-ефективна комуникаци€, които позвол€ват да се съчетават мултидисциплинарни проектни данни, създадени включително и с BIM или дигитални прототипи. ѕомага за откриване на несъответстви€ преди етапа на строителство, което намал€ва разходите и времето за преработка на проекта. Autodesk Navisworks Manage комбинира пространствена координаци€ с проектни€ график, за да създаде 4D симулаци€, с ко€то да се визуализира и анализира проекта в различните етапи във времето. “ака се оптимизира управлението на строителните процеси.

AutoCAD Mechanical 2018 – “ой включва всички функции на AutoCAD, както и изчерпателни инструменти за автоматизаци€ на механичните инженерни задачи като генериране на машинни елементи, оразмер€ване и предостав€не на спецификации с материали. AutoCAD Mechanical има библиотека с над 700,000 стандартни елемента, поддържа множество международни чертожни стандарти и позвол€ва на потребителите да създават детайли и да документират създадени с Autodesk Inventor дигитални прототипи. AutoCAD Mechanical прави инженерите по-конкурентоспособни като им помага да спест€т часове усили€, които могат да използват за иновации, вместо за чертане. AutoCAD Mechanical за машинно проектиране предлага на потребителите си до 70% по-бърза работа в сравнение с AutoCAD.

AutoCAD Electrical 2018 – специализирана верси€ на AutoCAD създадена специално за електротехника и автоматизаци€, AutoCAD Electrical включва в себе си всички инструменти на AutoCAD, плюс ц€лостен набор от CAD функционалности за електро проектиране. ќбширни библиотеки с готови елементи и инструменти за автоматизиране на задачи от електротехниката и автоматизаци€та, помагат да бъдат спестени часове усили€, за да могат електро инженерите да отдел€т повече време за нововъведени€.

Autodesk Inventor Professional 2018 – »нструмент за тримерно параметрично моделиране. ≈динствени€т продукт на пазара, който има 100% гарнтирана взаимовръзка с двумерни чертежи в оригинален DWG формат. ƒава възможност за създаване на ц€лостен дигитален прототип, позвол€ващ машината да бъде тествана и оптимизирана, преди да бъде произведена. Inventor предостав€ огромен набор от инструменти за лесно конструиране в 3D, елиминиране на грешките и оптимизиране на машини и детайли. ѕредостав€ на потребителите инструменти за извършване на динамични симулации, постав€не на кабели, трасета и пневматика в 3D, както и възможност за създаване и тестване на инструментална екипировка. — възможностите си Inventor позвол€ва да бъдете по-ефективни, да намалите по€вата на грешки и да създавате иновативни проекти в пъти по-бързо.

Autodesk Fusion 360 - облачно базирана платформа за 3D CAD, CAM и CAE проектиране на машини и продукти. Fusion 360 комбинира възможности за механично проектиране, симулации, инструменти за подобр€ване на сътрудничеството в екипа (collaboration), както и възможност за подготовка на елементи за работа с машини с ÷ѕ”. Fusion 360 работи в среда на iOS за Mac и Windows PC като позвол€ва използването на предпочитаната от клиента операционна система. Fusion 360™ е част от фамили€та продукти на јутодеск за машинно и продуктово проектиране и един от основните продукти в софтуерни€ пакет Product Design Collection.

Autodesk Vault Family 2018 – продуктите от сери€та Vault служат за подпомагане на работата в екипа от конструктори, както и между отделни групи проектанти. Autodesk Vault работи директно от приложени€та на Autodesk, като AutoCAD и Inventor и дава възможност за сигурно съхранение на инженерните данни, т€хното сподел€не и обм€на, запазване на предишни версии, одобрение на извършени промени и много други.

Autodesk Nastran In-CAD 2018 – представл€ва вграден във ваши€ CAD софтуер модул за симулации по метода на крайните елементи. «аимстван от Autodesk Nastran® Solver, този продукт предлага на потребителите възможности за множество анализи, като линейно и нелинейно напрежение, динамични симулации и топлинен обмен. ѕродукта се предлага чрез мрежово лицензиране, като предостав€ на потребителите си безпроблемна работа, елиминирайки нуждата от множество отделни софтуери за симулаци€. “ой предостав€ висококачествени симулации в CAD среда, така че да можете да тествате и създавате отлични продукти.

Autodesk Inventor HSM е решение, което работи като допълнение на софтуера Inventor Professional и предостав€ на потребителите интегрирана CAM система с 2.5 и 5-осова обработка за работа с машини с ÷ѕ”.

Autodesk Alias 2018 – продукт пригоден за машиностроенето и продуктовото проектиране. Alias се използва от 99% от всички автомобилни производители за създаване на сложни повърхнини и форми. ¬ машиностроенето тази програма се комбинира отлично с параметрични€т модел на Inventor и служи за съдаване на трудни за моделиране по традиционни методи модели, като витла, винтове, спирали и пр.

Autodesk Moldflow 2018– —пециализиран софтуер за симулаци€ на продукти от пластмаса, който е част от решението на Autodesk за цифрово прототипиране. “ози софтуер предлага инструменти, които помагат на производителите на пластмасови издели€ да тестват, оптимизират и валидират продуктите си и свързаните с т€х процеси по изработването им. ћного компании използват Autodesk Moldflow Adviser и Autodesk Moldflow Insight, за да намал€т нуждата от скъпоструващи прототипи, да намал€т риска от потенциални производствени дефекти и като ц€ло да съкрат€т производствени€ процес и достигането на продуктите си до пазара.

Autodesk CFD 2018 – —пециализиран софтуер за симулации на флуиди – топлоомен, потоци, завихр€ни€ и пр. ѕригоден е за използване от конструктори в ежедневната им работа, с меню в познатата среда на AutoCAD и Inventor. Autodesk CFD предлага възможност за извършване на калкулациите, както на локален компютър, така и в облачното пространство на Autodesk. –аботи с модели от всички тримерни CAD формати.

–азпространение: Ѕи≈мƒжи ƒейта ќќƒ – официален дистрибутор за Ѕългари€; оторизирани дилъри:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ, ѕетершинег енд  аниско Ѕългари€ ќќƒ

Autodesk Manufacturing

ѕродукти на Autodesk Manufacturing, осигур€ващи ефективно управление на широк кръг NC машини - стругове, 2-5 осни фрезови центри, нишкови ерозийни машини, швейцарски тип стругове, роботи:

PowerMILL – висок клас система за управление на фрезови NC машини

FeatureCAM – управление на фрезови, стругови, струго-фрезови и нишкови ерозийни машини

PowerSHAPE – система за моделиране на повърхнинни и твърдотелни геометрични обекти

PowerINSPECT – продукт за инспекци€ на детайли и екипировка

ArtCAM – система за моделиране и производство на художествени форми.

–азпространение: ƒи“ра ќќƒ

Bentley Systems

MicroStation (MicroStation, MicroStation PowerDraft, Bentley View) - едно от най-разпространените световни решени€ за 3D CAD/GIS инфраструктурно проектиране.

–азпространение: ƒј¬»ƒ ’олдинг јƒ

Dassault Systemes

CATIA - инженерни решени€ от висок клас за 3D проектиране и производство. ѕозвол€ват на потребителите да симулират цели€ цикъл на моделиране на индустриални процеси, от първоначалната иде€, през продуктови€ дизайн до виртуалното сглоб€ване.

–азпространение: “ехноЋогика ≈јƒ, ’айкад »нфотех ќќƒ

3DEXPERIENCE - инженерна и бизнес платформа за управление на развойни и производствени проекти. ќсигур€ва достъп до проектната информаци€ чрез регламенти за всички участници в проекта (конструктори, технолози, отговар€щи за производството, икономисти, ръководители на проекта), както и централизирано съхран€ване и контролирано управление на информаци€та.

–азпространение: ’айкад »нфотех ќќƒ, “ехноЋогика ≈јƒ

SIMULIA - висок клас симулации.

ENOVIA - управление на жизнени€ цикъл на издели€та.

DELMIA - управление на производството.

–азпространение: “ехноЋогика ≈јƒ

Dassault Systemes Solidworks Corp.

SOLIDWORKS - CAD решени€та на SOLIDWORKS покриват всички аспекти на процеса на разработване на даден продукт с безпроблемен, интегриран работен процес – дизайн, верификаци€, комуникаци€ и управление на данни. ƒизайнери и инженери могат с лекота да обхванат н€колко насоки, което води до по-кратък процес на конструиране, увеличаване на продуктивността и по-бързото извеждане на иновативни продукти на пазара. ќсновните софтуерни приложени€ на SOLIDWORKS са следните:

PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM): ƒава възможност за лесно намиране и пренасочване на файлове, детайли и чертежи, автоматизиране на работни€ поток и подсигур€ване на производството с правилната верси€ на техн. данни за продукта.

ELECTRICAL DESIGN:  омбинира функционалността на електрическите схеми от SOLIDWORKS Electrical Schematic с 3D възможностите за дизайн на SOLIDWORKS Electrical 3D.

SIMULATION: ƒава възможност за симулиране на различна реална среда за провеждане на тестове на ¬ашите продукти преди производство във виртуалната среда на програмата.

3D EXPERIENCE: SOLIDWORKS Mechanical Conceptual прави концептуални€ дизайн ¬аше бизнес предимство. »новаци€ в инстинктивна, мощна среда за моделиране, ко€то дава възможност за свобода при дизайна.

–азпространение:  ƒи“ра ќќƒ, –апид ѕрогрес ≈ќќƒ

DP Technology Corp.

Esprit CAM - автоматизиран, надежден и лесен за употреба високоскоростен 3-осен и 5-осен CAM софтуер. »зползвайки знанието за обработка на материалите, остатъчни€ материал, интегрираната симулаци€ и проверка ESPRIT предостав€ бърз, безопасен и надежден CAM софтуер за гол€мо разнообразие от 3D операции. ¬исоката ефективност и възможности на ESPRIT включват обработка на вс€какъв вид геометри€ на детайла (Solid, Surface или Wireframe), универсалните постпроцесори генерират G-код за вс€ка машина, ко€то е на пазара, възможността за симулаци€ и провер€ване на програмите дава оптимално качество и ц€лост на детайла. ESPRIT е 100% съвместим с Windows и предостав€ удобна и позната среда за максимална продуктивност.

–азпространение: –апид ѕрогрес ≈ќќƒ

EDV-Software-Service GmbH & Co, јвстри€

AX3000 - интегрирана система на модулен принцип за проектиране на ќB , ¬и  и електроинсталации. –аботи като надстройка с Allplan, AutoCAD, BricsCAD, SketchUP и Revit.

–азпространение: »–ћ ≈ќќƒ

EPLAN Software & Service GmbH & Co.

EPLAN Electric P8 - електротехническа CAD система за изчертаване на схеми в електро проектирането и автоматизаци€та. ѕродуктът покрива всички нужди на електро проектанта при изготв€не на техническа и монтажна документаци€. — програмата могат да бъдат изготв€ни схеми чрез множество автоматизирани функции, разполага с големи

масиви от макроси и техническа информаци€ за влагани в такива проекти продукти.

–азпространение: –итбул ≈ќќƒ

HCL Technologies

CAMWorks nапълно интегрирана в SOLIDWORKS CAM система за управление на всички типове металорежещи NC машини

–азпространение: ƒи“ра ќќƒ

McNeel & Asocciates

Rhino- 3D CAD продукт с множество add-ins и приложение в машиностроене, архитектура, проектиране на кораби, бижутери€, обувки и др.

–азпространение:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ

SIEMENS PLM Software

NX - висок клас CAD/CAE/CAM решение за 3D моделиране, инженерен анализ, управление на CNC и CMM машини. NX обхваща и ускор€ва ц€лата верига на процесите при създаване и производство на продукти "от край - до край" - дизайн, проектиране и системен инженеринг, конструиране, FEM/FEA симулаци€ и оптимизаци€, чертежи за производството, техническата подготовка, off-line програмиране на CNC машини, процедури за измерване и роботизирани производства.

–азпространение: —пейс јƒ ќќƒ, —олтех ≈ќќƒ

NX CAM2PART & MOLD - обхватното решение за механична обработка на детайли, включително за програмиране на машини с ÷ѕ” и роботи, симулаци€ на механична обработка и валидаци€ на CNC програми, директно управление на машините в цеха (DNC) и интегриран метрологичен контрол.

–азпространение: —пейс јƒ ќќƒ

Solid Edge – предостав€ 3D CAD/CAE/PDM технологии от за проектиране на продукти: конвергентно моделиране, реверсивно проектиране, интегриран флуиден анализ, инструменти за 3D печат. —инхронна технологи€ за директно редактиране на собствени и външни модели. Solid Edge ST10 има вграден контрол над продуктови данни (PDM), както и сътрудничество в ќблака.

–азпространение: —пейс јƒ ќќƒ, —олтех ≈ќќƒ

Tecnomatix - софтуер за симулаци€ и управление на производствени процеси и програмиране на роботи. ÷€лостно портфолио от решени€ за цифрово производство, позвол€ващо синхронизиране на продуктовото инженерство, производственото инженерство и производството.

–азпространение: —пейс јƒ ќќƒ, —олтех ≈ќќƒ

Teamcenter - софтуерна платформа за дигитализаци€ на бизнеса в производствени предпри€ти€. Teamcenter централизира управлението на продуктовите данни, управл€ва екипното сътрудничество и автоматизира процесите през цели€ жизнен цикъл на продукта - от концептуалната иде€, през проектирането, техническата подготовка до сервизното обслужване и рециклирането на материалите.

–азпространение: —пейс јƒ ќќƒ, —олтех ≈ќќƒ

Trimble

SketchUp - за улеснено създаване на тревелни модели. ѕриложение в архитектурата и други облас.

–азпространение:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ

Vectorworks, Inc., —јў

Vectorworks Fundamentals - базов CAD пакет, който осигур€ва отлични възможности за 2D и 3D моделиране, съчетани с интуитивен и лесен за използване интерфейс.

Vectorworks Designer - дава свободата да творите, без необходимостта от допълнителни приложени€, независимо от вашата специалност - архитектура, ландшафт или набиращи€ попул€рност Entertainment Design (касаещ театър, кино, телевизи€, концерти, тематични паркове, изложени€, конференции, индустриален дизайн и други). ѕрограмата осигур€ва конкурентно предимство като предлага гол€м набор от инструменти за моделиране в един интуитивен интерфейс.

Vectorworks Architect - софтуер за дизайнери, архитекти и проектанти, който осигур€ва творческа свобода през цели€ процес – от иде€/скица до пълен ÷ифров ћодел на —градата (BIM). ћоделирането в 2D и 3D без ограничени€ е допълнено от солидна BIM функционалност, отлична документаци€ и различни интелигентни инструменти, като световноизвестните Parasolid 3D и Cinema 4D.

Vectorworks Landmark - система за ландшафтно проектиране, предостав€ща възможност за създаване на 2D и 3D концепции, анализ на услови€та на локаци€та преди и след развитието на проекта и изготв€не на необходимата строителна документаци€ с интелигентни вградени обекти, богати бази данни и гъвкави настройки.

–азпространение: Ќемечек Ѕългари€

ZUKEN

CADSTAR - експертна EDA система за проектиране на електронни схеми и печатни платки (PCB), оптимизирана за работа върху персонални компютри. CADSTAR V18, анонсиран в началото на 2017 включва множество нови функции и подобрени€.

–азпространение: —пейс јƒ ќќƒ

—истеми за инженерни анализи (CAE)

Autodesk

Autodesk Robot Structural Analysis Professional - софтуер за статичени и динамичени анализи на строителни конструкции по метода на крайните елементи, оразмер€ване, конструиране, детайлиране и генериране на чертежи и доклади. ѕредлага на инженерите инструменти за задълбочен BIM анализ и проектиране, за по-лесно разбиране на режима на работа на различни конструкции и проверка на кодовете за съответствие. ѕродуктът ползва BIM технологи€та и поддържа двупосочна връзка с Autodesk Revit.

–азпространение:  аниско “ехнолоджи ≈ќќƒ и други партньори на Autodesk

FRILO Software GmbH, √ермани€

Frilo – софтуер за конструктивен анализ.

–азпространение: »–ћ ≈ќќƒ

GRAITEC

Advance Design – софтуер за констуктивен анализ и проектиране на стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции в съответствие с най-новите издани€ на ≈врокодовете (EC0, ≈ќ1, EC2, EC3, EC5 и ≈—8), —еверна јмерика (ACI / AISC) и  анадски кодове (A23.3, S16). ќсигур€ва лесно моделиране, анализ по метода на крайните елементи, високо ниво на проектиране, автоматична обработка на резултата и подробна документаци€. ѕредлага се локализирана за Ѕългари€ и с включени националните анекси към ≈врокодовете. ѕродуктът ползва BIM технологи€та и се интегрира към Advance Steel, Advance Concrete и Autodesk Revit.

–азпространение:  аниско “ехнолоджи ≈ќќƒ, дистрибутор на GRAITEC

SCIA. Ѕелги€

SCIA Engineer - графичен софтуер за проектиране (моделиране, анализ, оразмер€ване и детайлиране) на всички типове конструкции.

–азпространение: »–ћ ≈ќќƒ

SIEMENS PLM Software

SIMCENTER 3D - осигур€ва обединена, мащабируема, отворена и разширена среда за 3D CAE симулации и инженерни анализи с връзки към дизайна, симулаци€та, тестването и управлението на данни. Simcenter ускор€ва процеса на симулаци€, като комбинира най-добрите в класа инструменти за асоциативно геометрично моделиране с широк набор FEM/FEA/CFD симулации. ѕомага на инженерите да използват наличната 3D CAD геометри€ за бързо подготв€не на анализа. ”никалната архитектура за управление в Simcenter 3D позвол€ва по-ефективно създаване, сглоб€ване и управление на големи модели, дори и с 3D детайли от множество CAD системи, вкл. CATIA, SOLIDWORKS, PRO-E/CREO, INVENTOR, STEP и IGES.

–азпространение: —пейс јƒ ќќƒ

QUANTOR/ESI FROUP/MOLDEX

PROCESS/TOOL SIMULATION PORTFOLIO - работещи самосто€телно или интегрирано със Solid Edge, NX, Catia, SolidWorks, PTC и други CAD решени€, тези продукти разшир€ват обхвата на автоматизаци€та на инженерни€ труд отвъд типичните граници на CAD/CAM/CAE и гарантират най-важните конкурентни предимства за една производствена компани€: по-кратко време до реализаци€ на поръчката; по-ниска себестойност на производството; по-високо качество и надеждност.

–азпространение: —пейс јƒ ќќƒ

—истеми за инфраструктурно проектиране

Autodesk

Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 - решение за създаване на проекти в сферата на гражданското строителство (транспорт, ¬и , благоустройство, околна среда) на базата на строително-информационни модели (BIM).

Autodesk InfraWorks 2018 - софтуер за концептуално моделиране на градска среда. ѕозвол€ва бързо и лесно 3D създаване на концепции и визуално представ€не на големи инфраструктурни проекти, както и дава възможност за директна доработка на концептуални€ модел в AutoCAD Civil 3D.

–азпространение: Ѕи≈мƒжи ƒейта ќќƒ – официален дистрибутор за Ѕългари€; оторизирани дилъри:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ, ѕетершинег енд  аниско Ѕългари€ ќќƒ

Bentley Systems

Bentley OpenUtilities (Bentley OpenUtilities Designer, Bentley OpenUtilities Map и Bentley OpenUtilities PowerView) - проектиране на комунални мрежи и √»— софтуер. ”никално предимство на Bentley Open Utilities е, че той обедин€ва в едно изпълнимо приложение, в едно единствено хранилище на данни и в един единствен потребителски интерфейс трите най-важни ключови системи за проектиране, управление и поддържане на инфраструктурни обекти: GIS за инфраструктура и картографи€; 3D/2D CAD система за инженерно проектиране; —истема за планиране и управление на ремонтите.

–азпространение: ƒј¬»ƒ ’олдинг јƒ

Civil Survey Solutions

Civil Site Design - «а проектиране на пътища, тръбопроводи, ¬и  мрежа. Ѕърз и динамичен преглед на проекта в реално време.

–азпространение:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ,

DC-Software Doster &Christmann, √ермани€

DC-Software – приложени€ за земна механика и фундиране.

–азпространение: »–ћ ≈ќќƒ

CAD/CAM системи за специфични вертикални сегменти

≈нг¬ю —истемс —офи€ јƒ

EngView Package & Display Designer Suite - система за проектиране и производство на опаковки и рекламни стелажи. —офтуерът е базиран на уникална, собствена технологи€ за създаване на параметрични дизайни. ѕродуктът улесн€ва специалистите в опаковъчната индустри€ като им предостав€ по-бърз и лесен начин за създаване на коректни структури, които могат да се преоразмер€ват и използват многократно. —офтуерът е насочен към структурните и графичните дизайнери на опаковки и POP/POS дисплеи като им предостав€ достъп до богата библиотека от готови за употреба структури. ¬ъзползвайки се от специално разработени€ плъгин за Adobe Illustrator®, графичните дизайнери могат да работ€т в познатата им графична среда и същевременно да виждат вс€ка пром€на в 3D. –еалистичната визуализаци€ спест€ва на производителите на опаковки време и ресурси като елиминира възможността от грешки както в структурата, така и в графични€ дизайн.

–азпространение: ≈нг¬ю —истемс —офи€ јƒ, част от софтуерни€ холдинг —ирма √руп

√»— системи

ћапекс јƒ

“обел - географска информационна система, придаваща пространствено отражение на ц€лата информаци€та, създавана, поддържана и използвана от една организаци€. ”величава добавената стойност на информаци€та, постав€йки € в пространствен контекст. ”спешно отговар€ на нуждите от √»— на общини, електроразпределителни дружества, ¬и , газоснабдителни, телекомуникационни организации и други. »зползва централизирана база данни. –азполага с desktop и мобилно приложение за достъпване, ползване и поддържане на данните. ѕозвол€ва и представ€нето на избрани данни от клиента в интернет, чрез приложението Tobel WEB.

–азпространение: ћапекс јƒ

Autodesk

 AutoCAD Map 3D 2018 - специализиран софтуер за инфраструктурно проектиране и управление на базата на индустриални модели, което осигур€ва широк достъп до CAD и √»— данни. — AutoCAD Map 3D, потребителите могат да наслагват слоеве √»— и CAD данни, за да създават по-пълни базови карти със съществуващи услови€ и да имат по-точен поглед върху предложените проекти в контекста на реални услови€. —ъс софтуера Autodesk Storm and Sanitary Analysis 2017, който е включен в Map 3D, потребителите могат да извършват хидроложки и хидравлични анализи за планирането на градски системи за отводн€ване, дъждовни канали. »зчерпателната библиотека с координационни системи помага за по-точното георефериране на данни.

Infrastructure Map Server 2017 – — този софтуер можете да съхран€вате, обработвате, сподел€те и публикувате карти, √»— и CAD данни чрез уеб базирано приложение. ќсигур€ва функционалност за визуализаци€, координаци€ и достъп до данните на една организаци€.

–азпространение: Ѕи≈мƒжи ƒейта ќќƒ – официален дистрибутор за Ѕългари€; оторизирани дилъри:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ, ѕетершинег енд  аниско Ѕългари€ ќќƒ

Bentley Systems

Bentley Map (Bentley Map Enterprise, Bentley Map, Bentley Map PowerView, Bentley Map Mobile, Bentley Map Mobile Publisher) – това е 3D GIS портфолио с продукти от висок клас, предназначено да отговори на специфичните нужди и предизвикателства в организации, които картографират, планират, проектират, изграждат, и обслужват публична и индустриална инфраструктура. Bentley Map притежава инструменти за създаване, запазване, поддържане, анализиране и сподел€не на ц€лата ви 2D и 3D гео пространствена информаци€.

–азпространение: ƒј¬»ƒ ’олдинг јƒ

Esri Inc.

ArcGIS Desktop е семейство от софтуерни продукти, което предостав€ възможност за събиране, съхран€ване, актуализиране, обработка, анализ и визуализаци€ на геореферентна информаци€. ќсновните настолни продукти са ArcGIS Desktop Basic, ArcGIS Desktop Standard и ArcGIS Desktop Advanced.  ъм тези базови продукти са налице и следните разширени€: ArcGIS Spatial Analyst – софтуерно разширение за извършване на мощни пространствени анализи; ArcGIS 3D Analyst – за 3D визуализиране, моделиране и анализ; јrcGIS Network Analyst – за мрежово-базирани пространствени анализи, свързани с маршрути, намиране на най-близки обекти и решаване на комплексни транспортни задачи; ArcGIS Data Reviewer – за автоматизирано управление качеството на данните и осигур€ване на качествен контрол; ArcGIS Workflow Manager – разширение, позвол€ващо централизирано управление на работните потоци и √»— процеси в организаци€та; ArcGIS Data Interoperability – премахва бариерите пред използването и обмена на данни от и към различни формати; ArcGIS Geostatistical Analyst – за геостатистически анализ и моделиране на пространствени данни; ArcGIS Schematics – за автоматично генериране, визуализиране и обработка на схеми на линейни мрежи; ArcGIS Tracking Analyst – за откриване, локализиране прослед€ване в реално време на развиващи се във времето тенденции и модели. ArcGIS Publisher – интуитивен инструмент за създаване и сподел€не на богати на данни интерактивни карти и 3D глобуси.

ƒруги специализирани решени€: Esri Production Mapping - за създаване, поддържане, обработка и управление на картографски продукти; ArcGIS Defense Solutions - за военно планиране, информационни анализи и придобиване на пространствен поглед върху оперативните и тактически ситуации; Esri Aeronautical Solution - √»—-базирана платформа за управление на въздухоплавателни данни и създаване на висококачествени диаграми и аеронавигационни карти; Esri Defense Mapping – за създаване и поддържане на висококачествени топографски бази данни и карти за целите на отбраната при спазване на международните военни стандарти за картографски продукти; Esri Nautical Solution - за управление на големи обеми от данни и изграждане на стандартизирани бази данни, навигационни карти и диаграми за различни нужди; ArcGIS for Aviation - за управление на информационната база данни от навигационните системи на летищата, анализ на въздушно пространство и планиране. ArcGIS for Maritimе – за ефективно управление на хидрографска информаци€, продукти, изграждане на интегрирани процеси за генериране на батиметрични модели и навигационни продукти, отговар€щи на международните стандарти. Esri Roads and Highways – за анализ на широк спектър от данни свързани с транспортната инфраструктура. ArcGIS Pipeline Referencing - за работа с линейни данни, с функционалности за гъвкаво планиране, проектиране и управление на инженерна инфраструктура.

ArcGIS Enterprise е новата ц€лостна √»— сървърна платформа, за корпоративни √»— приложени€, които могат да бъдат достъпни и използвани от гол€м брой потребители, свързани в мрежа. “€ е продължение на ArcGIS Server, но в нов, потребителски€ ориентиран вариант, създаден за обработка и анализ на големи и различни по формат обеми от данни. ‘ункционалността му може да бъде допълнена със следните разширени€ и браншови решени€: ArcGIS Image Server за управление, обработка в реално време и разпространение на пространствено реферирани изображени€; ArcGIS GeoEvent Server за събиране, интегриране, обработка, мониторинг и анализ на данни в реално време от различни източници, в това число сензори, датчици, измервателни системи и други; ArcGIS GeoAnalytics Server за обработка и анализ на големи масиви от пространствено-времеви данни за разкриване на ключови взаимовръзки и тенденции; Business Analyst Server е корпоративно сървърно решение за подпомагане обработката и анализа на големи обеми пространствено-времеви данни; ArcGIS 3D Analyst за 3D визуализаци€, анализ на данните и генериране на повърхнини чрез уеб услуги;ArcGIS Spatial Analyst позвол€ва осъществ€ването на сървърно-базирани сложни пространствени анализи, растерни изчислени€ и създаване на модели; ArcGIS Geostatistical Analyst за геостатистически анализи. ArcGIS Network Analyst за анализ на данни чрез уеб услуги, свързани с маршрути и намиране на най-близки обекти; ArcGIS Data Interoperability за обмен на данни; ArcGIS Data Reviewer за разшир€ване на работни потоци. ArcGIS Workflow Manager за централизирано управление на работните √»— процеси в организаци€та; Portal for ArcGIS осигур€ва портален достъп до √»— ресурсите на организаци€та. Portal for ArcGIS за организиране на наличната геопространствена информаци€ в отделни √»— приложени€, достъпни за определени служители или ц€лата организаци€; ArcGIS Schematics за автоматично генериране, визуализиране, обработка и сподел€не на схеми за линейни мрежи; Esri Production Mapping for Server за създаване, поддържане, обработка и управление на картографски продукти;

Esri Defense Mapping for Server за военно планиране, информационни анализи и придобиване на пространствен поглед върху оперативните и тактически ситуации; Esri Roads and Highways for Server за гол€м обем от данни свързани с пътната инфраструктура; ArcGIS for Maritime for Server за ефективно управление на хидрографска информаци€, както и за обработка, анализ и визуализаци€ на разнообразна по сво€ характер информаци€ свързана с акватори€, пристанищна инфраструктура, плавателни съдове и много други; ArcGIS Pipeline Referencing for Server за ютилити сектора предлага разширени възможности за обработка и анализ при работата с линейни данни от инженерната инфраструктура.

ArcGIS for INSPIRE – ключова технологи€, ко€то осигур€ва готово решение за създаване на инфраструктура за пространствена информаци€, гарантираща съответствието на данните, услугите и метаданните с директивата INSPIRE;

Esri City Engine - иновативен софтуер за бързо и лесно създаване на 3D градска среда за нуждите на градското планиране и архитектурата. ѕродуктът предостав€ пълен комплект от водещи в индустри€та инструменти за агрегиране на пространствени данни, позвол€ващи 3D моделиране на сгради, фасади, улични мрежи и публични пространства, сподел€не на съдържание чрез нови 3D streaming услуги и инструменти за разглеждане на заобикал€щата среда, включително 360 VR;

Drone2Map for ArcGIS – съвременно функционално приложение за създаване на професионални продукти с изображени€ заснети с дрон. Drone2Map for ArcGIS има вградена 3D визуализаци€, възможност за офлайн работа и преглед на кадрите още на терен, ограничаване на пространствени€ обхват, използване на шаблони и лесно сподел€не на крайните продукти;

Insights for ArcGIS – мощно уеб √»— приложение от ново поколение за интерактивен анализ и изследване на данни без значение от техни€ източник или географски контекст. Insights for ArcGIS е визуално ориентиран, интуитивен и бърз софтуер, който предлага лесни drag-and-drop полета за включване на новите данни, функционалност за умно картографиране (Smart Mapping) и много други възможности за разкриване на скритите взаимовръзки и тенденции в използваните данни.

ArcGIS Online е облачно-базирана, колаборативна √»— платформа за създаване и сподел€не на карти, приложени€, данни и друга геореферирана информаци€. Ѕез да се налага инсталиране на какъвто и да било допълнителен хардуер или софтуер. ѕосредством ArcGIS Online потребителите в дадената организаци€ получават достъп до инструменти, базови карти и разнообразно √»— съдържание, с помощта на които имат възможност да създават и сподел€т √»— приложени€ по-бързо и лесно от вс€кога.


ArcPad, ArcGIS for Windows Mobile и ArcGIS for Smartphones and Tablets - мобилни √»— решени€ за събиране, съхран€ване, актуализиране, обработка и анализ на географска информаци€ при полеви услови€.

Workforce for ArcGIS – подпомага планирането, управлението и координираното извършване на всички видове полеви дейности.

Navigator for ArcGIS – мобилно приложение за оптимални маршрути за полеви екипи. ѕриложението позвол€ва гласова навигаци€ и корекци€ на маршрута офлайн. “о е напълно интегрирано с Workforce for ArcGIS и останалите приложени€.

Collector for ArcGIS – мобилно приложение за полево събиране и актуализиране на данни от терена директно в базата данни.

Survey 123 for ArcGIS – мобилно приложение за улеснено събиране на данни посредством √»— формул€ри. ѕозвол€ва създаването на собствени въпросници или форми и бързото им разпространение до съответните мобилни екипи, като по този начин осигур€ва координаци€ на операциите в рамките на ц€лата организаци€.

–азпространение: ≈—–» Ѕългари€ ќќƒ

HEXAGON GEOSPATIAL

GeoMedia Desktop (Essensials/Advantage/Professional) - развойна √»— среда, предостав€ща средства за картографи€, цифрово моделиране, растерни анализи, управление на кадастрални данни, работа с линейни мрежи, дизайн на пространствени модели и геоинженерни приложени€. ¬ключва модули за атрибутна и геометрична валидаци€, за сравн€ване и съвмест€ване на данни, Grid, IMAGINE Essentials, Cadastral, Advanced Feature Model, Transaction Manager. ћодули за надграждане: GeoMedia Transportation Manager, GeoMedia Mapping Manager, GeoMedia 3D, GeoMedia Motion Video Analyst Professional, Image Station, GeoMedia Mobile.


GeoMedia WebMap (Essensials/Advantage/Professional) – средство за създаване на уеб сървър за гео-данни в среда на »тернет/интранет, осигур€ващи възможности за разглеждане и анализ на пространствените бази данни в реално време. ѕубликуване на уеб сайтове и уеб услуги за геопространствени данни бързо и без нужда от програмиране.

GeoMedia Smart Client – система за управление на √»— работен поток, Java-базиран клиент, независим от интернет-браузър. —вързва задачи и роли в процеси, конфигурира стъпки така, че потребителите неспециалисти лесно да могат да ползват сложни геопространствени функционалности. ќтговар€ на нуждите на мултидисциплинарни дейности и поддържа потребители в разнообразни области, като национални и общински власти, управление на инфраструктурата, управление на зем€та, ютилити компаниите и за обществена безопасност.

–азпространение: ƒј“≈ — √»— ÷ентър

√»— разработки на български фирми

ƒј“≈ — √»— ÷ентър

Ѕългарските карти – BGmaps.com – онлайн услуга, предостав€ща интерактивни географски карти на Ѕългари€, всички големи български градове и курорти. ѕредлага търсене на адреси, обекти и населени места, както и намиране на най-бързи€ и най-кратки€ маршрут.

Ѕългари€–»Ќ‘ќ јдмин 2017 – географска база данни за Ѕългари€ с административно деление на н€колко нива: общини, населени места, граници, области,окръзи в мащаб 1:100 000.

Ѕългари€-»Ќ‘ќ “ранспорт 2017 - географска Ѕаза ƒанни за Ѕългари€ с транспортната инфраструктура на Ѕългари€: железопътни линии, магистрали, шосета 1 ви , 2 ри и 3 ти клас, в мащаб 1:100 000, ц€лата мрежа с добавени всички улици и транспортни връзки от всички градове в страната (мащаб 1:5 000).

Ѕългари€-»Ќ‘ќ допълнителни слоеве ÷ифров модел на релефа, ’идроложка карта на главните реки, €зовири и езера,  арта на горите и »нтересни обекти в Ѕългари€, в мащаб 1:100 000.

Ѕългари€-»Ќ‘ќ —ити 2017 - детайлни цифрови бази данни за всички градовете в Ѕългари€, в мащаб 1:5 000, с географски координати (WGS84), съдържащи информаци€ за улиците, жилищните комплекси, зелените площи, жилищните блокове, обществените, бизнес и индустриалните сгради, с точни номера на блоковете.

—истеми за визуализаци€

Autodesk

Maya - създаване на тримерно съдържание, компютърна анимаци€, визуални ефекти, филми, визуализаци€ на архитектурни обекти

Media & Entertainment (M&E) Collection - колекци€ от продукти и облачни услуги за създаване на тримерно съдържание, компютърна анимаци€, визуални ефекти, филми, игри, визуализаци€ на архитектурни обекти.

–азпространение:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ

ChaosGroup

V-Ray - «а създаване на фотореалистични визуализации. ѕредлагат се версии за 3ds Max, Maya, Rhino 3D, MODO, SketchUp, Cinema 4D….

–азпространение:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ

Harris Geospatial Solutions

ENVI – високотехнологичен софтуер за бързо, лесно и точно извличане на информаци€ от пространствени изображени€. ѕредостав€ на потребителите възможност за разчитане на изображени€ от различни формати, обработка на изображени€, различни видове спектрални и други анализи, сподел€не на извлечена от изображени€ информаци€, персонализиране и разшир€ване на функционалността.

ENVI предостав€ на своите потребители следните модули:

ENVI DEM Extraction Module позвол€ва бързо и лесно създаване на пространствено точни модели на релефа (DEM) от изображени€;

ENVI Photogrammetry Module позвол€ва използването на множество типове данни, включително едновременно от различни сензори;

ENVI Feauture Extraction Module (ENVI FX) предостав€ мощни инструменти за подготовка, четене и анализ на данни, извлечени от изображени€;

ENVI Atmospheric Correction Module позвол€ва да се минимизират атмосферните смущени€ в изображени€та и да се подобр€т техните характеристики;

ENVI NITF Module позвол€ва комбинирането на изображени€, графики и метаданни в един единствен файл.

–азпространение: ≈—–» Ѕългари€ ќќƒ

Maxon Computer, √ермани€

Cinema 4D - софтуер за мултимедийна продукци€ – анимаци€, визуализаци€, 3D моделиране, рендериране.

–азпространение: »–ћ ≈ќќƒ

Vectorworks, Inc., —јў

Vectorworks Renderworks - допълнително приложение към продуктите на Vectorworks. ѕозвол€ва създаването на висококачествени, фотореалистични и стилизирани изображени€, както и на рендерирани модели и анимации. ѕодход€щ е за вс€какви дизайн индустрии, без значение от вида на проекта. ћодулът предостав€ директна интеграци€ с многократно награждавани€ Cinema 4D.

Marionette - една от новите разработки на Vectorworks. ѕредлага гъвкави възможности за параметричен дизайн или т.нар. алгоритмично проектиране, които позвол€ват автоматичното създаване и редактиране на форми, в които има повтар€щи се елементи.

Energos - разработка на Vectorworks, базирана на метода Passive House, ко€то позвол€ва на архитекти и дизайнери да предвид€т енергийното поведение и ефективност на своите концепции, докато проектират. ƒава възможност да се направи изследване на път€ на слънцето спр€мо реалното местоположение на модела с GPS координати, за да се види как дори малка пром€на в изложението би се отразила на енергийното поведение на модела – при това без да се налага да се експортират файлове или да се прав€т сложни и времеемки сравнителни анализи. ƒизайнерите могат да вид€т къде имат топлинни загуби и печалби от слънчевата светлина и засенчващите фактори в различните месеци през годината, както и през различните часове на ден€.

Vision - предостав€ лесна възможност предварително да визуализирате различни представлени€. ƒвуплатформени€т софтуер (Mac/Win), позвол€ва на професионалистите от развлекателните индустрии и на продуцентите да спест€т време и ресурси, чрез функци€та за предварително визуализиране на представление, без да е необходимо да присъстват на м€стото на събитието или да ангажират екипа. ѕродуктът е изграден да пресъздава точно движението на осветителните тела и да комуникира с гол€м брой DMX (Digital Multiplex) конзоли. Vision ви позвол€ва да експериментирате с изгледите и визуализациите, както и да прегледате различни варианти с вашите клиенти и сътрудници и да получите одобрението им преди самото представление.

–азпространение: Ќемечек Ѕългари€

“ехнологии за адитивно производство и 3D печат

3D SYSTEMS

ProX - производствените и професионални 3D принтери на 3D Systems предлагат предимствата на адитивната технологи€ за производство на широк кръг функционални прототипи, резервни части, малки и средни серии пластмасови детайли, продукти за денталната медицината и хирурги€та и други. ¬ъзможностите за 3D печат в метал, с твърди, термо-пластични пластмаси и еластомери предлагат реална алтернатива на производители, търсещи конкурентност. 3D принтерите ProX Direct Metal Printing произвеждат метални детайли и възли с гол€ма прецизност и висока метална плътност (96 % - 100 %) от широка гама метални прахове, с доказани механични свойства. ѕринтерите ProX DMP 100, 200 и 300, включват най-гъвкавите настройки за контрол на параметрите в индустри€та. ProX DMP 320 допълва гамата метални принтери с възможности за изграждане на големи модели, работа с титанови сплави и възможност за управление от един контролер паралелната работа на 3 принтера.

–азпространение: —пейс јƒ ќќƒ

Creaform

3D скенери на Creaform – за обратен инженеринг и инспекци€

–азпространение: ƒи“ра ќќƒ.

Stratasys

Ўирока гама 3D принтери Stratasys за концептуален дизайн, прототипиране и директно производство, базирани върху технологиите FDM и PolyJet

–азпространение: ƒи“ра ќќƒ

—пейс јƒ ќќƒ предлага като услуга 3D печат на метални детайли по поръчка, включващо функционални прототипи и/или малки серии метални възли и детайли; оптимизиране на топологи€та на детайла с олекот€ване за 3D печат; избор от различни метални прахове; висока метална плътност, високо качество на асемблирани възли и отделни детайли.

Ћоджи јƒ ≈ќќƒ, дъщерна фирма на –апид ѕрогрес, разпростран€ва пълната гама продукти на 3D Systems, ѕредлаганите 3D принтерите са в три класа: персонални, професионални и за производствени цели. ¬с€ка от седемте различни технологии за 3D принтиране на 3D Systems има приложимост в различни сфери и индустрии, като най-широко е приложението в изграждането на прототипи, ле€рна индустри€, изграждането на инструментална екипировка, производство на продукти за крайни€ потребител, шприцоване, архитектура и геодези€, автомобилна индустри€, образование, енергетика, бижутерийна индустри€, дентална медицина, изкуство и развлечени€, любителско приложение и др.

—пециализирани приложени€

Autodesk

BIM 360 Team - създаден специално за архитекти, инженери и техните възложители, осигур€ва на цели€ екип едно централизирано м€сто за съхранение, преглед и обсъждане на 2D и 3D проектни файлове отвс€къде, където има интернет.

BIM 360 Docs - проблеми като превишаване на планирани€ бюджет и времеви график, като преработки се случват защото членовете на екипа не работ€т с последната верси€ на документаци€та от проекта. BIM 360 Docs е специално създаден за строители. “ой свързва строители и проектанти при работа с 2D и 3D чертежи и модели.

BIM 360 Field - предостав€йте необходимата информаци€ за тези, които се нужда€т от не€ на строителната площадка, за да се подобри качеството и сигурността на работа на служителите и подизпълнителите. “ова е софтуер (облачна услуга) за управление на строителни€ проект по време на изпълнението му, съчетава мобилни технологии на строителната площадка с облачни услуги, отчетност и контрол.

BIM 360 Glue - облачно решение за координаци€ при изпълнение на BIM проекти, с което членовете на екипа имат достъп до модела посто€нно и навс€къде. ѕомага за мултидисциплинарното сътрудничество на специалистите, координаци€ при строителните етапи с цел оптимизаци€ на строителство, включително и чрез автоматично откриване на колизии в проектните данни.

BIM 360 Layout -позвол€ва лесно сравн€ване на различни точки от BIM модела между проектни€ вариант и реално изпълненото до момента. “ака се гарантира по-бързо и точно строителство.

BIM 360 Plan - облачна услуга за по-добро планиране строителството на обекта, с ко€то пестите време, средства и ресурси.

BIM 360 Ops - мобилно приложение за експлоатаци€ на сгради, което помага на специалистите по поддръжка да оптимизират разходите и да планират навреме текущи ремонти.

Revit Live - облачна услуга за създаване на визуализации и виртуални разходки, изследване на различни интериорни материали на Revit модела без необходимост да се ползва Revit

ReCap - софтуер за обработка на облаци от точки от лазерно сканиране. Ќеговите функционалности позвол€ват да изградите основа за BIM модел на база съществуващи положени€, без необходимост да започвате от нула при проекти за реноваци€ на сгради и инфраструктура. »ма пълна съвместимост с останалите продукти и услуги на Autodesk.

FormIt - онлайн платформа за създаване на идейни проекти за сгради от компютър и мобилни устройства. »ма връзка с Revit за последващо детайлно проектиране без необходимост да се започва от нула.

Dynamo Studio- самосто€телен софтуер за визуално програмиране в BIM среда. — помощта на този инструмент, проектантите могат да автоматизират често повтар€щи се специфични за т€х задачи и да изследват различни алтернативи на геометри€та на модела.

Ќапълно съвместим с Revit и Civil 3D.

–азпространение: Ѕи≈мƒжи ƒейта ќќƒ – официален дистрибутор за Ѕългари€; оторизирани дилъри:  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ, ѕетершинег енд  аниско Ѕългари€ ќќƒ

CGSPlus

PLATEIA - софтуер за пътно проектиране, приложим за всички видове пътни проекти - нови пътища, реконструкци€ и рехабилитаци€. Ѕлагодарение на въведената стройна организаци€ на данните: стандарти, настройващи се променливи и проектни данни (чертежи и таблици) и на система за управлението им, се постига висока степен на автоматизаци€ на технологични€ процес в проектирането на всички етапи: теренни замервани€, проектиране, изчертаване и определ€не на количества. Ќовата верси€ Plateia 2016 се предлага локализирана на български език.

–азпространение:  аниско “ехнолоджи ≈ќќƒ

Vectorworks, Inc., —јў

Vectorworks Spotlight - софтуерен продукт при изработката на дизайн в сферата на развлекателната индустри€.  ато допълнение към 2D чертането и 3D моделирането, потребителите разполагат с интегрирана база данни и имат възможност да създадат реалистични рендер изображени€. Spotlight предостав€ специализирани инструменти за дизайн и документаци€ на светлина от прожектори, дизайн на осветление, набор от модели за събити€, подобрени възможности за проектиране на сценографи€ и др. ќсвен това с лекота можете да създадете висококачествени рендери в същи€ работен файл. »зработването е лесно и удобно благодарение на вградените текстури в библиотеките с многобройни обекти на Vectorworks и допълнително улеснено чрез функционалностите, които предлага Renderworks.

–азпространение: Ќемечек Ѕългари€

StudioARS

Urbano Hydra & Canalis - пакети за проектиране, поддръжка и √»— на водопроводни и канализационни мрежи. Ћокализирани и отговар€щи на изисквани€та на българските проектанти. »нтегрират се в AutoCAD, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, както и в BricsCAD.

–азпространение:  аниско “ехнолоджи ≈ќќƒ

*ѕредставените продукти не изчерпват всички предлагани на пазара у нас решени€ в областта на CAD/CAM/CAE и √»—, а са само тези, за които разполагаме с актуална информаци€

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов