“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и ефективност

»“ управление за нуждите на бизнеса

“ехнологиите придобиват все по-гол€мо значение за бизнеса и той търси начини да вгради »“ услугите, така че те да отговар€т на неговите нужди. ”правлението на »“ услугите помага на компаниите да изград€т структура около цикъла на живот на »“ услугите Ц от създаването до управлението и поддържането.

от , 11 октомври 2017 0 1053 прочитани€,

»“ управление за нуждите на бизнеса

 акво е управление на »“ услугите?

правлението на »“ услугите (ITSM) представл€ва съвкупност от политики, процеси и процедури за управление, прилагане, подобрение и поддръжка на ориентираните към клиентите »“ услуги. «а разлика от други практики за »“ управление, които се фокусират върху хардуера, мрежата или системите, ITSM цели посто€нно да подобр€ва »“ обслужването на клиенти в съответствие с бизнес целите.

ITSM обхваща множество рамки за »“ управление, които могат да се прилагат при централизирани и децентрализирани системи. Ќ€кои от рамките, които попадат в дисциплината на ITSM, са насочени към уникални »“ нужди, специфични за конкретната индустри€, включително в здравеопазването, общественото управление или технологиите.  омпаниите, използващи ITSM, възприемат »“ по-скоро като услуга за клиентите, а не толкова като отдел, управл€ващ технологиите.

 акво може да направи ITSM за бизнеса?

ITSM предлага различни рамки за компаниите, с помощта на които да създадат стандарти за управление около »“ услугите и практики при обслужването на клиентите. “ова може да включва управление на качеството, софтуерно инженерство, управление на информационната сигурност, както и попул€рни стандарти за управление като ISO 9000, ITIL и ISO/IEC.

Ќо не става дума толкова за това какво ITSM може да прави, а за това какво компаниите могат да постигнат с рамките, които са част от дисциплината ITSM. »де€та е »“ целите да бъдат обединени с нуждите и целите на сами€ бизнес, особено при компаниите, които са насочени към клиентите.

ITSM срещу ITIL

ћакар че пон€кога се използват като взаимозамен€еми ITSM и ITIL не са едно и също. ITIL е една от най-попул€рните рамки в дисциплината на ITSM. –амката ITIL е сравнително гъвкава, така че може да се адаптира към различни бизнес цели.  омпаниите могат да избират операционни процеси, които са най-подход€щите за техните цели.

—ървис деск

—ървис деск намира важно м€сто в ITSM и е зададен в ITIL ръководството. ITIL разглежда сървис деск като единно звено за контакт (Single Point of Contact – SPOC), което може да оптимизира комуникаци€та в една организаци€ или бизнес единица. —ървис деск играе рол€та на център за потребителите и клиентите, който свързва добре обучените служители и помага за това въпросите да бъдат решавани по един организиран и координиран начин.

амките на ISTM

ITIL може би е най-често използваната рамка на ITSM, но има и други рамки, които компаниите могат да прилагат. Ќ€кои от т€х са насочени към конкретни индустрии или бизнес нужди, например такива се предлагат при здравеопазването, общественото управление и телекомуникациите. Ќ€кои от по-известните рамки са Business Process Framework (eTOM), COBIT (Control Objectives for information and Related Technologies), FitSM, ISO/IEC 20000, Six Sigma, MOF (Microsoft Operations Framework) и TOGAF.

ITSM

ITSM процеси

»“ процесите винаги са били специфични за областта на технологиите. Ќо за да се интегрират »“ целите с бизнес целите, ITSM промен€ езика, чрез който се описват тези »“ процеси. »зползването на език, който не е характерен за »“ сферата, помага да се подсили иде€та, че »“ услугите са в сърцето на бизнеса.

ITSM инструменти

»ма гол€м брой софтуерни пакети, които имат за цел да поддържат всички ITSM процеси. ќбикновено тези пакети са обозначени като ITSM или ITIL решени€ и се фокусират върху поддържането на »“ управлението на работни€ процес. “ези софтуерни пакети съдържат всичко, от което компаниите се нужда€т, за да работ€т в избраната от т€х рамка и предлагат гъвкавост на фирмите при предостав€нето на всички необходими за т€х характеристики.

—ъществуват над 100 инструменти, които поддържат ITSM и ITIL, като само н€кои от т€х са сертифицирани. ƒоставчиците на софтуер могат да получат одобрение от Axelos да използват търговската марка, като софтуерът тр€бва да отговар€ на функционалните изисквани€ за поддръжка на ITIL.

ITSM серитифициране

Kато ц€ло съществува възможност за сертифициране в ц€лата ITSM дисциплина, но обикновено сертифицирането се фокусира върху дадена специфична рамка, например ITIL. »ма възможности за обучени и сертифициране на корпоративно ниво, както и опци€ за индивидуално сертифициране. Ќа първо м€сто обаче тр€бва да се избере рамката, ко€то ще се използва, и едва след това се преминава към търсене на правилната програма за сертифициране.≈“» ≈“»:
ITSMITIL»“

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов