“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 10, 2017

У«»Ќ Ѕългари€Ф внедри интегрирана система за управление на всички организационни нива

от , 19 октомври 2017 0 2298 прочитани€,

“«»Ќ Ѕългари€” внедри интегрирана система за управление на всички организационни нива


»ван √айдаров

 ƒинамичната среда и засилената конкуренци€ във всички сфери на бизнеса превръщат вътрешната организаци€ на компаниите в изключително важен фактор за позиционирането им на пазара.  онкурентноспособността може да бъде подпомогната чрез автоматизаци€ на рутинните процеси, като планиране, бюджетиране, счетоводство, управление на персонала, производство и др., умението за бързо приспособ€ване към посто€нно промен€щите се услови€ и възможността за правилно разпределение на ресурсите. “ези тенденции и бързите темпове на развитие на информационните технологии стимулират бизнеса посто€нно да обръща поглед към автоматизирани решени€, като интегрираните системи за управление (ERP).

Ќовите предизвикателства налагат вътрешните ни процеси да бъдат добре организирани и да се определ€т отговорностите по ц€лата производствена верига. „рез интегрираната система за управление планираме, отчитаме и следим всички тези действи€ в реално време. — помощта на приложението EDI (Electronic Data Interchange) напълно автоматизирахме поръчките, което е от полза както за нас, така и за нашите клиенти”, казва Ќиколай  иров, производствен директор в «»Ќ Ѕългари€ ≈ќќƒ, част от водещи€ европейски производител на свързващи детайли за автомобилни€ бранш RSN Sihn.  омпани€та внедр€ва системата за управление abas ERP през 2017 г. и по думите на Ќиколай  иров това промен€ изц€ло процеса на вътрешна организаци€.

 “ѕреди да внедрим abas ERP в нашата практика, фирмата имаше шест различни софтуерни програми, които не б€ха свързани помежду си. “е б€ха въвеждани поотделно във времето и не може да се отрече, че имаха позитивен локален ефект, но на корпоративно ниво се представ€ха неефективно”, добав€ Ќиколай  иров.

јbas ERP първо е въведена в централата на RSN Sihn в √ермани€, а н€колко години след това българското представителство на компани€та също се довер€ва на изпитаната система. “÷ентралата в √ермани€ използва тази система от години. — въвеждането ѝ в нашето предпри€тие вече имаме пълна съвместимост за обм€на на информаци€, за което спомага и факта, че платформата е многоезична и може да бъде напасвана към клиентските нужди”, коментира още Ќиколай  иров.

  ъм днешна дата «»Ќ Ѕългари€ ≈ќќƒ разчита на abas ERP на всики нива в организаци€та си – от управлението на човешките ресурси до поддръжката на предпри€тието, и не см€тат да въвеждат нови решени€, защото тази система напълно удовлетвор€ва нуждите на фирмата.  ато директор произиводство Ќиколай  иров е на мнение, че вс€ка пром€на на процесите и отговорностите тр€бва да бъде интегрирана и отчитана, а резултатите от не€ да бъдат анализирани, за да се направ€т необходимите изводи. “ќсвен че обезпечава процесите, abas ERP дава възможност да се програмират допълнителни модули, което също подпомага много нашата работа”, допълва той.

 Ѕизнесът и високотехнологичните производства тепърва ще разчитат в още по-гол€ма степен на интегрираните системи за управление, като abas ERP. ¬ това не се съмн€ва и управител€т производство в “«»Ќ Ѕългари€” ≈ќќƒ. “»нформационните технологии ще продължат да бъдат неразделна част от бизнеса. е улесн€ват ежедневието и решават множество организационни проблеми, давайки възможност на компаниите да пренасочат ресурсите си към сегменти с по-гол€ма добавена стойност, като иновациите например”, категоричен е Ќиколай  иров.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов