“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 11, 2017

ƒ«» използва облачни решени€, за да повиши гъвкавостта на услугите

«астрахователното дружество въвежда комплексно решение за анализ на данни

от , 23 ноември 2017 0 1909 прочитани€,

ѕрез тази година екипът на ƒ«» усп€ да спре н€колко наследени компонента от информационната система и да пренесе огромно количество информаци€ върху облачна инфраструктура. ƒ«» стана и първата застрахователна компани€ у нас със комплексно решение за контрол на качеството на данните и автоматична оценка на риска от застрахователни измами.  омпани€та е и първата на пазара с приложение за автомобилни огледи през мобилни устройства.

ѕредимствата на облака

ќблачните решени€ позвол€ват гъвкавост, каквато трудно се достига със собствени инвестиции. "¬ъпреки привлекателността и все по-гол€мата достъпност на тези решени€, обаче, е важно да се подходи предпазливо и да се отчетат редица изисквани€, свързани най-вече със сигурност на информаци€та и съответствие с регулациите" уточн€ва Ќиколай Ўекеров, »“ директор на ƒ«».


ƒ«» използва облачни решени€, за да повиши гъвкавостта на услугите


–ешение за обработка на автомобилни щети

ѕърви€т значим облачен проект в ƒ«» бе изпълнен още преди години с внедр€ването на SaaS решение за управление на автомобилни щети. ““о позволи да ускорим и улесним значително стандартната работа на служителите на компани€та, а също така даде възможност на крайните клиенти да предостав€т информаци€ за събитието онлайн преди да посет€т наш ликвидационен център и да провер€ват статуса ѝ след това”, коментира Ќиколай Ўекеров. ¬сички данни от процеса се запазват в основните системи на дружеството, а снимките – чиито обем е трудно да контролираме – се запазват в облака.

ѕърво в Ѕългари€ мобилно приложение за автомобилни огледи

—ходен модел е използван и при разработката на приложението за автомобилни огледи. ƒ«» е първата компани€, ко€то предлага подобно решение през мобилни устройства на своите служители и посредници. “ова позвол€ва огледите да се извършват в момента на сключване на застраховката, като на клиента се спест€ва изискването да посети специално определените за оглед места. ѕриложението има верси€ за браузър, Android, iOS и Windows Phone. »нтегрирано е в реално време с основната система на ƒ«» и води служител€ или брокера в процеса на виртуални€ оглед: прецен€ва дали е са нужни още детайли, напомн€ за проверка на всички необходими услови€ и посочва точно какви снимки тр€бва да бъдат направени. ¬ кра€ на огледа се полагат подписи на екрана на мобилното устройство и протоколът се изпраща по имейл – така се постига изц€ло безхартиен процес.

ќценка на размера на щетите с дрон

ƒ«» си партнира с асоциаци€ „Ѕезпилотни Ћетателни —истеми“ и Skygliph за оценка на щети по застраховани земеделски терени. –ешението има 3 компонента: безпилотен летателен апарат (дрон), анализ на големи данни и машинно обучение, при което софтуерът се учи да разпознава и тълкува различните снимки. “ омбинаци€та от иновативното събиране на данни и натрупаната експертиза позвол€ва напълно нов метод за точно изчисл€ване на размера на обезщетението: дронът заснема хил€ди снимки в различни спектри докато лети по специална матрица според GPS координатите на застрахованата площ; снимките се източват в облака, където се наслагват и преминават автоматичен анализ, който се предостав€ за последваща оценка от специалист за да се изчисли точната площ и степен на увреждане”, по€сн€ва Ўекеров. ѕо думите му - това е значителен напредък от утвърдени€ на пазара начин да се направи оценка на поражени€та на част от застрахованата площ и на база на не€ да се изчисли приблизителната стойност на обезщетението.

Ѕъдещето е облачно

ƒ«» работи по разшир€ване на услугите си като се възползва от предимствата на облака. „аст от вече въведените решени€ се допълват за да обхванат други линии бизнес. “ѕредвижда се валидационна инсталаци€ (proof of concept) на основната  интерактивна система на ƒ«» върху иновативна облачна платформа, ко€то сама регулира използвани€ ресурс в зависимост от натоварването”, коментира плановете на отдела Ўекеров и допълва: “»маме интерес към експеримент със свързани устройства (IoT), като е възможно при въвеждане на 5G свързаност, дроновете, които използваме, да станат свързани устройства като прехвърл€т данните автоматично по време на полет”. —ъс сигурност подобни решени€ ще стават все по-достъпни и все по-широко използвани и облачните услуги предлагат най-бързи€ и гъвкав начин за въвеждание на иновации.

¬ъв връзка със сигурността, Ќиколай Ўекеров уточн€ва: “Ќапълно сме на€сно с отговорността ни да защитаваме информаци€та на нашите клиенти. «атова съхран€ваме чувствителните данни в защитената среда на ƒ«». ќблачните проекти, които включват такива данни планираме съвместно с групата, ко€то има специално решение с висока степен на защита”.

«астрахователното дружество въвежда софтуерни решени€ за управление на данните, борба с измамите и улеснени€ за клиентите

ƒ«» внедр€ва н€колко решени€ съвместно с "јдастра" в областта на управлението на данните и превенци€та на застрахователни измами, ко€то е от гол€ма важност за бранша.

–ешение за контрол на качеството на данните

ƒ«» е една от водещите компании у нас, поела по път€ на "дигитална трансформаци€" на бизнес процесите си.

¬недрени са н€колко решени€ (Data Quality Center, Data Quality Center, Data Quality Dashboard, Data Quality Issue Tracker) за контрол качеството на данните (data quality, DQ), които дават точен анализ на информаци€та, постъпваща в застрахователната компани€ през различни канали.

—офтуерът извършва проверка на качеството в ETL процесите, като анализира данни от хранилището (data warehouse-a) на ƒ«» и състав€ нови записи, представл€ващи най-пълното множество от данни за дадените обекти. “ова помага за по-точна отчетност, но и дава насоки за изчистване на информаци€та. —татистиките за качеството на постъпващата информаци€ позвол€ват да се следи колко добре работ€т правилата за контрол на входовете на клоновата мрежа на се вземат ежедневни решени€. —истемата дава и статистика за проблемите, за които н€ма готово правило за почистване. “ака проблемът може да се анализира и при необходимост - да се въведе ново правило.

ќт особена важност е и автоматизаци€та, ко€то се постига на базата на шаблони с изготвени правила. ѕри см€на на софтуера изготвените правила могат да бъдат прехвърлени към новото приложение, без да се повтар€ процесът на анализ.

≈фектът от мерките е дългосрочен, като най-лесно видимите ефекти са по-точен анализ на риска и по-добра отчетност към местните власти и групата.

ќрганизационно управление на данните (Data Governance)

ƒ«» е внедрила решение за класификаци€ и управление на различните типове данни, според изисквани€та на GDPR. ƒефинирани са областите, които ще бъдат обект на управление, поставени са цели и е изготвен план за действие.

¬ажна част от "дигитална трансформаци€" на вс€ка компани€ е пром€ната в отношението към данните като към важен актив. “ова може да изглежда по-естествено за компании като “Google”, например, но във финансови€ сектор данните са не по-малко важни. ѕриложеното решение помага да автоматизираме управлението им.

–ешени€ за борба със застрахователните измами

«астрахователните измами са сериозен проблем за бранша по ц€л св€т. “е вод€т до увеличаване на разходите за застрахователите и следователно до повишаване на цената на услугите, от което страдат коректните клиенти. ¬ ƒ«» е внедрено едно от водещите световни решени€ за превенци€ на измами. —истемата има два основни компонента, които анализират информаци€та от системите на ƒ«» и установ€ват зависимости чрез различни алгоритми: анализ на свързаността и предпазване от измами.

јнализът на свързаността (Network Analysis) намира и визуализира връзките между всички страни, участващи в сключването на застраховки и изплащането на щети. ÷елта е да се идентифицира възможен конфликт на интереси или нерегламентирани връзки между т€х. «а допълнителна сигурност, ƒ«» въвежда и автоматизирана система за разкриване и предпазване от застрахователни измами (Fraud Detection and Prevention System). –ешението оцен€ва риска за вс€ка заведена претенци€. Ќа базата на данните в системата на дружеството за щети, свързани лица или "черни списъци", се изготв€т индикатори и справки за минали събити€, подозрително поведение и решени€ взети в компани€та. ƒава се автоматична оценка на риска от измама при обработката на щети, ко€то и не само насочва вниманието към съмнителни събити€, но и позвол€ва на ƒ«» да направи т. нар. „Ѕърза писта“ за експресна обработка на претенции, оценени като ниско-рискови.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов