“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »нтервю
бр. 12, 2017

»“ компаниите насочват вниманието си към управл€емите услуги

—“≈ћќ вече предлага на клиентите си ERP като услуга

от , 21 декември 2017 0 1232 прочитани€,

√-н “ихов, как се разви проектни€т бизнес през 2017-а?

ѕрез последните н€колко години много от »“ компаниите започнаха да насочват своето внимание към т.н. проектен бизнес и услугите. ÷елта е да се осигури повече добавена стойност към това, което предлагат на клиентите. ѕоради това, вс€ка по-гол€ма сделка се изпълн€ва като проект. Ѕило то за инсталаци€ или внедр€ване на софтуерни продукти, дори доставките. “ова е световна тенденци€. ѕовечето от големите компании залагат на услугите, за да осигур€т нужната рентабилност на хардуерни€ си бизнес. ѕърви б€ха IBM. —ега наблюдаваме и други подобни €влени€.  омпании като HP отделиха корпоративни€ си бизнес, като напоследък придобиха н€колко стартъпа и фирми за решени€ и услуги. “ова, което наблюдаваме у нас е продължение на световната тенденци€ да се отдава повече внимание на услугите и на бизнеса с добавена стойност.

ќчевидно пазарът се преориентира и вече хардуерни€т бизнес не е в апоге€ си. ƒнес вече има достатъчно гол€ма инсталирана база от машини. ќт друга страна, конкуренци€та между производителите снижава изключително възможността да се печели, поради което възможностите за развитие на компании, като нашата са в сферата на »“ услугите, в т.ч. управл€емите услуги, където могат да се направ€т нови предложени€ с по-гол€ма добавена стойност.


»“ компаниите насочват вниманието си към управл€емите услуги


 ои са основните проекти, които развихте през 2017 г. и с кои най-много се гордее —“≈ћќ?

√одината бе изключително динамична, с множество проекти, н€кои от които изпълн€ваме и в момента. –адваме се, че усп€ваме да запазим баланса между различните типове бизнес, между публични€ сектор и частните клиенти. √ордеем с нашите частни клиенти. ѕо традици€ в Ѕългари€ публични€т сектор е най-големи€т клиент за »“ и ние н€ма начин да не присъстваме в сегмента. “ам също имаме успехи. Ќо това, което развихме и което даде тласък през тази година са ERP проектите, основно в частни€ сектор и в производствените предпри€ти€.

–азбира се, задължително тр€бва да споменем проектите, които реализирахме в публични€ сектор. ¬ началото на годината приключихме мащабен проект в ƒържавно предпри€тие "ѕристанищна инфраструктура". ”спешно внедрихме SAP ERP в швейцарската фармацевтична компани€ Xantis Pharma. –аботим по ERP проекти в "“оплофикаци€ - —офи€" и италиански€ производител на термални принтери APS. «апочнахме много интересен проект, свързан с IoT за автоматично управление на абонатните станции на потребителите на “≈÷ "—офи€". —лед приключване на проекта се очаква икономиите на топлоенерги€ за домакинствата, включени в системата, да достигнат 30%.

¬ажно постижение за нас е, че през тази година станахме най-големи€ партньор на SAP SE в Ѕългари€ за този вид услуги и наистина разполагаме с чудесен екип. “ова, което предлагаме допълнително на нашите клиенти, освен ERP услуги са софтуерните продукти, разработени от нашата софтуерна къща, с които можем да осигурим развитие и надграждане на стандартните функционалности на ERP системите. ѕо този начин бизнесът на клиентите ни става наистина B2B. “ехните клиенти могат да прав€т поръчки директно в системата им - така се автоматизира процесът, изб€гват се грешките и се пести ценно време. “ова е направление, в което работим целенасочено през годината.

Ќе сме изоставили това, което правим в хардуерни€ бизнес, инфраструктурата. –азполагаме с чудесни консултанти по мрежови и сървърни решени€, в областта на съхранението на данни - това са важни области, в които работим и полагаме усили€. “ова, че —“≈ћќ има покритие в ц€лата страна, дава допълнително преимущество на клиентите, тъй като можем да предоставим едно и също качество на услугите на територи€та на страната. “ова е важно за клиенти и от публични€, и от частни€ сектор, които имат развита структура. “акъв клиент например е "ѕетрол". “радиционно развиваме и PC бизнеса, макар той да е все по-труден.  ато алтернатива планираме постепенен преход към HaaS.

»маме сериозни позиции на пазара на печатащи устройства и управл€емите печатни услуги. “ук традиционно печалбите са много ниски, затова се опитваме да добавим стойност чрез MPS - печат като услуга. «а много клиенти е по-изгодно, вместо да купуват и обслужват печатни устройства и набав€т консумативи, да закуп€т услуги за печат от нас. Ќие правим анализ на нуждите, обемите и разходите им, след което предлагаме решени€ за оптимизиране на печата. “ези услуги се ползват от банки, јгенци€ "ћитници". »маме международни клиенти, които разчитат изц€ло на нашите MPS. ј те са изключително надеждни заради развитата национална структура на —“≈ћќ и чудесни€ сервизен екип.


¬ кра€ на 2016 г. заедно с "√ама консулт" разработихте система за биометрична идентификаци€ в здравни€ сектор. »зползваните технологии са иновативни - защо не се прие от клиентите? ¬ момента биометричните услуги набират скорост, подписваме документи с лице, включително договори с банки...

¬същност системата се прие от клиентите и започна да работи.  ато всеки подобен проект имаше месец време за настройки, но очевидно дори през този кратък период засегна интереси, което доведе до прекрат€ването му. —тойността бе доста ниска - около 400 хил. лв., и позвол€ваше истински контрол. Ѕолниците, които работеха според правилата, н€маха проблем със системата. Ќа места т€ беше умишлено саботирана, т.е. в н€кои болници не б€ха закупени достатъчно устройства за идентификаци€ и това доведе до опашки и затруднени€ в обслужването, което според мен се правеше целенасочено.

“огавашни€т министър на здравеопазването за€ви, че желае реформи. ¬ основата дон€къде беше и този проект, но той не можа да намери достатъчно подкрепа, в т.ч. политическа. Ќо иде€та беше чудесна - реализирана е и работи. «а разлика от съществуващата практика, с четеца на биометрични данни е необходимо реално присъствие на пациента. “ова беше с цел повишаване на контрола.

 акво е бъдещето на биометричните услуги - през тази година се пускат много подобни услуги?

ћога да дам пример за приложение на биометрична идентификаци€ в банкови€ сектор. ¬ момента всеки един служител от вс€ка банка може да направи справка с какво разполагате по вашите сметки. » с това може да се злоупотреб€ва по вс€какъв начин. јко банковата ви сметка се отвар€ само при вашата идентификаци€, т.е., ако сте поискали справка, това н€ма да е възможно. ј от кра€ на май влиза в сила GDPR - нови€т регламент за защита на личните данни, и банките ще тр€бва да отговор€т на изисквани€та.

»нтересен момент е, че никой не казва какво ще се случи със старите системи - новите ще бъдат настроени, но ако една организаци€ има по-стара система, ко€то не отговар€ на критериите, как ще € замени и какви разходи ще тр€бва да направи т€.

ѕрез последните години се налага тенденци€та софтуерът да „дърпа“ хардуера, т.е. изисква все по-мощен хардуер. ¬ тази област софтуерът и услугите са водещите компоненти.

GDPR неминуемо ще доведе до допълнителни разходи за софтуер и ъпгрейди на хардуера.

“ова е задължително.

 акви са очаквани€та ви за 2018-а? ¬ каква посока ще се развие пазарът на ERP?

Ќа фона на световните тенденции и фокуса на водещите компании всичко води към облачни технологии и услуги. Ќапример SAP активно предлагат новото си решение S/4 HANA. ¬ същата посока са предложени€та на Microsoft - Office 365 и Azure. √олемите компании казват: "ƒа, ние искаме да налагаме облачна инфраструктура и услуги." ¬ нашата практика виждаме същото - големи организации вече са узрели за иде€та, че им е по-евтино да плащат месечен наем, отколкото да поддържат екип за сложни решени€. ѕърво, защото не е лесно да се намер€т квалифицирани хора - пазарът е изключително динамичен, и второ, особено в публични€ сектор, има ограничени€ откъм заплащане и секторът не е толкова привлекателен.

ѕреди години беше много престижно да се работи в банка, защото заплащането беше високо. ƒнес обаче заплатите в »“ сектора надминават тези в банките. —ами€т пазар и самото развитие ще принуди част от организациите да преминат към този начин на използване на »“ инфраструктурата, защото, за да бъдеш ефективен и да можеш да продаваш успешно, тр€бва да имаш подход€ща цена.

“ук стои и въпросът за сигурността, но когато има един огромен център за данни, който е вложил много средства за защита на данните в техника, това н€ма как да не е по-ефективно, ако ти сам се грижиш за сво€та защита, защото нито имаш познанието, нито ресурсите да се справ€ш адекватно с предизвикателствата. ћоже би в бъдеще ще преминем към криптирани данни, защото вече има много бързи криптоалгоритми, които позвол€ват даже и н€кой да достигне до данните, те да не могат да бъдат използвани. “ова е бъдещето и предвиждаме, че веро€тно ще се случи. Ќие вече предлагаме подобен тип услуги на наши клиенти, в т.ч. и такива, за които партнираме с компании като нашата.

 √оворите за партньорство?

Ќаистина партньорство. ќсвен това преговар€ме с част от банките те да започнат да предлагат ERP as s Service. “ова ще донесе стандартизиране на всички отчети за съответни€ клас клиенти и ще помогне на банката да взема по-бързи решени€ за малки€ и средни€ бизнес.  огато се използва подобна система, се намал€ва кредитни€т риск на банката, а това ще доведе до облекчени услови€ на кредитиране, което в комбинаци€ с по-краткото време за решение ще е от полза на бизнеса. ¬ момента стандартно документите се получават на харти€ и съществуват съмнени€ дали информаци€та е в€рна и актуална.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов