Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 1, 2018

Подобряване качеството на обучение чрез системата TеSLA

Какво се прави в Европа по отношение на електронното образование и оценяване на студентите? Кои са утвърдените стандарти и насоки за качествено образование

от , 07 февруари 2018 0 937 прочитания,

Подобряване качеството на обучение чрез системата TеSLA


Различни форми на електронно обучение (е-обучение) и електронно оценяване (е-оценяване) се използват в европейското образователно пространство. Те са в съответствие с възприетите политики и практики в обучаващите организации и със спецификата на всяка учебна дисциплина. Голямо внимание се отделя на качеството на е-обучението и в частност на е-оценяването. Най-добрите световни практики сочат редица фактори, които би следвало да се вземат под внимание за реализиране на качествено е-обучение. Сред тях са:


 • Помощ от страна на обучаваща организация. Обучаващата организация има план и стратегия за използване на технологиите и улесняване на преподаването и обучението, разполага или планира използването на подходяща инфраструктура, анонсира политиките си за развитие на онлайн обучението;

 • Стандарти за разработване на курса. Обучаващата организация разполага със стандарти за разработване на курсове, касаещи формулирането на учебните цели, критериите за подготовка на учебните ресурси, планиране на завладяващи и ангажиращи учебни дейности, критерии за оценяване на обучаемите;

 • Структура на курса. Курсът може да бъде структуриран тематично, следващ логиката на учебния материал под формата на линейни или йерархични структури, и на обучаемия се предоставя възможност да се води от тези структури при подготовката си. Курсът може да бъде и гъвкаво проектиран, така че да предоставя различни учебни пътища на обучаемите в зависимост от тяхната степен на познаване на учебната материя – напреднали, средно напреднали и начинаещи;

 • Методи на преподаване и обучение. Преподавателите прилагат различни методи на преподаване и обучение за по-добро представяне на учебния материал и успешното му усвояване от обучаемите: интерактивни методи на обучение; методи, стимулиращи активното участие на обучаемите в курса; методи за работа в сътрудничество и други;

 • Начини за подпомагане на обучаемите. Обучаемите получават техническа помощ за достъп до учебните среди и курсове, получават упътвания за работа със съответен софтуер и учебна среда, получават инструкции за използване и достъп до определени университетски услуги, получават обяснения относно това как ефективно да използват определени услуги, за да завършат курса успешно;

 • Средства и методи за подпомагане на преподавателите. Преподавателите се подпомагат чрез инсталиране на необходимия софтуер, чрез техническа поддръжка на учебните среди, чрез технически съвети или помощ от технически експерти при работа с нови технологии при разработване на учебен курс или на медийни учебни обекти. Преподавателите получават и административна помощ при организиране на учебния процес.

 • Използвани технологии. Използването на различни медийни формати (аудио, видео, изображения, графики, анимации, симулации) и технологии дава възможност за прилагане на богат набор от учебни стратегии, подпомагащи различни стилове на учене на обучаемите. Спецификата на учебните стратегии подпомага по-лесното усвояване и разбиране на учебния материал;

 • Оценяване на обучаемите в курса. Методите за оценяване са от особена педагогическа значимост, защото показват как обучаемите са усвоили учебния материал и какви умения са придобили. Оценяването може да бъде извършено от преподавателя, от друг обучаем, от външен за курса експерт;

 • Прилагането на различни методи за изпитване на обучаемите. Различни методи за изпитване могат да бъдат приложени в онлайн среда с цел стимулиране на творчеството, критичното мислене и задълбочаване на познанията на изпитвания. Формите за изпитване могат да се обобщят, както следва: формално изпитване – в сградата на обучаващата организация, полуформално синхронно и полуформално асинхронно – изпитите не се извършват в университетите, а в учебни центрове, неформално синхронно и неформално асинхронно – може да се извърши от всяка геолокация;

 • Ползваемост на потребителския интерфейс. Учебните среди трябва да предоставят потребителски интерфейс с висока степен на ползваемост от обучаемите, които да могат лесно и ефективно да учат и запомнят, както и да се чувстват комфортно и удовлетворени от уеб средата;

 • Сигурност на изпитния процес. Обучаващата организация разполага с технологии, за да разпознае идентичността на обучаемия, както и да гарантира авторството на изпитните му резултати.


Редица автори посочват необходимостта от прилагане на Европейските стандарти и насоки за осигуряване на качествено образование [2], без значение от формата на обучение или начина на доставяне [3], [4]. Това означава, че Европейските стандарти за качествено образование с пълна сила могат да се приложат и към е-обучението. Те обобщават и признават практики за осигуряване на качество в областта на висшето образование и европейското образователно пространство и би следвало да могат да се приложат към различни образователни системи. Препоръките обясняват защо стандартите са важни и описват как тези стандарти да се приложат. Те установяват добра практика в съответна област и определен контекст. Документът, включващ Европейските стандарти и насоки за осигуряване на качествено образование, се състои от три части: (1) стандарти и насоки за вътрешно осигуряване на качеството – касаят образователните институции, (2) стандарти и насоки за външно гарантиране на качеството - касаят образователните институции и агенциите, гарантиращи качество на образованието, (3) стандарти и насоки за агенциите, гарантиращи качество на образованието (фигура 1).Оценяването е ключов елемент от разработката на учебните програми. Методите за изпитване и оценяване са с голяма педагогическа значимост, тъй като те отразяват начините на преподаване и учене и обогатяват опита на курсистите в рамките на съответната дисциплина. Изпитването и оценяването в онлайн среда се характеризират с редица предимства като гъвкавост по отношение на време и място, точна и незабавна обратна връзка. Разработваната система по проекта TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment system for Learning) позволява проверка на авторството на писмени работи, предадени в рамките на изпита, и предотвратяване на опити за измама. Това се става чрез интегрираните в системата инструменти за (1) автентикация: инструменти за лицево разпознаване, гласово разпознаване и динамика на писане; (2) проверка за авторство: инструмент стил на писане; (3) проверка за преписване: инструмент за проверка на плагиатство.

За целите на проекта е разработена методология за оценка приложимостта на системата TeSLA при дистанционно и комбинирано обучение според Европейските стандарти за качествено образование, гарантиращи надеждността и взаимосвързаността на процесите по изпитване и оценяване [1].Европейски стандарти и насоки за осигуряване на качествено образование

 

Фигура 1. Европейски стандарти и насоки за осигуряване на качествено образование


Методологията е резултат от съвместното сътрудничество на три организации, работещи в областта на качество на образованието, които са и партньори по проекта TesLA, а именно: Агенцията по качество към Каталунския университет, Европейската мрежа за гарантиране на качество на образованието по информатика, Европейската асоциация за гарантиране на качеството във висшето образование. Методологията се основава на външните стандарти за осигуряване на качество и отразява спецификата на системата TeSLA, контекста й на приложение и резултатите от проведените пилотни експерименти от партньорските университети. Методологията включва следните елементи, чрез които се извършва преценка на системата за автентикация при изпитване и оценяване TeSLA, съобразно външните стандарти и адаптирането им към целите и изискванията на проекта TeSLA (фигура 2):


 1. Политики, структури, процеси и ресурси за гарантиране качеството на е-оценяването, които са необходими на обучаващите организации за осигуряване на честен, етичен и законен процес на е-оценяване.

 2. Оценяване на обучението – Използваните методи за е-оценяване са различни в зависимост от дейностите в учебната дисциплина в процеса на обучение, педагогическите сценарии и профилите на обучаемите.

 3. Сигурност, капацитет и автентичност на системата за автентикация при е-оценяване – Системата за автентикация при е-оценяване гарантира: сигурно предаване на изпитната информация, разпознаване идентичността на обучаемия и установяване на авторството на изпитните резултати.

 4. Инфраструктура и ресурси – Обучаващите организации разполагат с необходимата инфраструктура и технологии за осигуряване на съответно обучение на обучаеми с различни образователни потребности.

 5. Подпомагане на обучаемите – Те са подпомогнати чрез разнообразни услуги от педагогическа, техническа и административна гледна точка.

 6. Преподавателски състав – Преподавателите притежават необходимите умения и са подпомогнати от технологична и педагогическа гледна точка, включително и чрез методи за автентикация при е-оценяване.

 7. Анализ на обучението – Обучаващите организации разполагат със система за управление на информацията, включително и информация от е-оценяването, автентикацията и проверката за авторство.

 8. Информация за публикуване – Обучаващите организации информират по подходящ начин всички заинтересовани относно педагогическите методи и техническите решения.Елементи на методологията за гарантиране качеството на е-оценяването в контекста на проекта TeSLA


Фигура 2. Елементи на методологията за гарантиране качеството на е-оценяването в контекста на проекта TeSLA


Проектът TeSLA си поставя няколко цели, като една от тях е да се предлага качествено обучение както в програми, които са изцяло онлайн, така и в програми, използващи комбиниран модел на обучение. Системата TeSLA допринася за качествено обучение чрез иновативно решение, за основано на доверие онлайн изпитване и оценяване. Тя може да се използва гъвкаво в контекста на различни педагогически сценарии, като преподавателят на определена учебна дисциплина трябва да прецени кои от инструментите за автентикация и проверка на авторството са подходящи за съответна изпитна дейност. Така например при учебна дисциплина, завършваща с текуща оценка и планирани три изпитни дейности през семестъра съгласно учебната програма, могат да се комбинират най-подходящите инструменти за съответната изпитна дейност, така че по безспорен начин да се докаже идентичността на обучаемия и авторството на писмените работи. Ако изпитът включва писане на есе или курсова работа, идентификацията може да бъде извършена чрез инструмент за плагиатство или комбинация от инструмент за плагиатство и лицево разпознаване. Ако става дума за тест, тогава в зависимост от естеството на въпросите и очакваните отговори могат да се приложат поотделно или в комбинация няколко или всички инструменти: за гласово разпознаване, лицево разпознаване, динамика на писане, стил на писане и плагиатство. От извършените три пилотни експеримента опитът показва, че ефективно предотвратяване на измамите по време на изпити е възможно да се постигне чрез комбиниране на два или повече TeSLA инструмента. Предстои оценяване на педагогическите сценарии от гледна точка на използваните в изпитни дейности инструменти за автентикация и проверка на авторството. Ще бъде разработен документ, обобщаващ добрите практики в е-оценяването и препоръчващ ефективното прилагане на системата TeSLA в изпитен процес.

В заключение може да се обобщи, че иновативни технологични решения като системата TeSLA за автентикация и проверка на авторството допринасят за осигуряване на качествено обучение и гъвкав изпитен процес, подпомагащ както обучаемите, така и преподавателите. За да бъде ефективно, технологичното решение трябва да бъде съобразено както с педагогическите практики при изпитване и оценяване в онлайн среда, така и с инфраструктурата, политиките и ресурсите в дадена обучаваща организация. Методологията, предложена в [1], дава възможност да се извърши преценка на системата за изпитване и оценяване TeSLA съобразно европейските стандарти, които са адаптирани към контекста на проекта TeSLA.


Литература

[1] Esther Huertas, Roger Roca, Jana Moehren, Paula Ranne, Anaïs Gourdin, : External evaluation of e-assessment – a conceptual design of elements to be considered, 12th European Quality Assurance Forum Responsible QA – committing to impact Hosted by the University of Latvia Riga, Latvia 23-25 November 2017, http://www.eua.be/Libraries/EQAF-2017/p21_huertas_roca_moehren_ranne_gourdin.pdf?sfvrsn=0

[2] Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), 2015, Brussels, Belgium, http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf

[3] Lucien Bollaert, Quality Assurance (Qa) in Europe (2005–2015) From Internal and Institutional to External and International, http://ecahe.eu/assets/uploads/2014/10/bollaert_v01.pdf

[4] Josep Grifoll, Esther Huertas, Anna Prades, Sebastián Rodríguez, Rubin Yurin, Fred Mulder, Ebba Ossiannilsson, Quality Assurance of E-learning, 2010, http://www.aqu.cat/doc/doc_39790988_1.pdf

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
  За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
  Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов