“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 1, 2018

»“ специалистите в публични€ сектор - без мотиваци€

 адрите са ни евтини, а държавните поръчки - скъпи

от , 07 февруари 2018 0 1873 прочитани€,

»“ специалистите в публични€ сектор - без мотиваци€


¬иргини€ —таматова 

ƒържавата е най-големи€т клиент на »“ сектора у нас и въпреки това не разполага с достатъчно подготвени специалисти. ¬ резултат т€ (т.е. ние, защото управл€ващите плащат с парите от нашите данъци) купува необходимото оборудване, програми и услуги на надпазарни цени, а в н€кои случаи дори не може да определи конкретните си нужди.

— трици маймуни не става

≈дин много способен »“ специалист в частни€ сектор получава между 4 и 8 хил. лв. ¬ публични€ той би получил между 1200 и 2000 лв.  огато има разлика не в проценти, а в пъти, при това два, три, четири, е €сно, че този специалист много трудно може да бъде привлечен. «атова често »“ отделите в публични€ сектор се попълват с хора с малък професионален опит, които използват администраци€та като трамплин към частни€ бизнес.

Ќа всички е €сно, че н€ма как с ниско заплащане да се привлече и задържи високоплатен, при това търсен специалист. ј ако по н€каква причина това се случи, остава отворен въпросът - при положение че той оперира с известно количество обществени средства, дали за дълго ще остане честен?

 ато бъде оставен на 1500 лв., човек, който би получил 6000 лв., много лесно може да бъде пречупен. » веро€тно тук се крие един от възможните отговори на въпроса защо държавните поръчки се сключват над пазарната цена.


ћаршът на калинките

ƒруга запазена марка в политиката към кадрите в редица държавни и общински структури е назначаването без конкурс. ќбикновено въпросните служители са излъчени от н€ко€ от парламентарно представените политически сили или са в преки роднински или при€телски връзки с управл€ващи€ организаци€та. ѕоради което в администраци€та р€дко се об€в€ват публично свободни позиции.

Ќо ниските заплати не са оправдание за липсата на прозрачност на част от назначени€та, както и за слабите познани€ на служителите.  ато добавим към това и системната грешка на българската администраци€ - многобройна и ниско платена, стигаме до днешната ситуаци€: около 120 хил. души в около 3000 организации на обществена издръжка харчат средства, при това немалко.

јко погледнем в исторически план, когато се заражда администраци€та в древен  итай или в средновековна √ермани€ (бюргерите), т€ е малобройна, но високо платена. “акава е структурата й и днес в бързо развиващите се икономики на —ингапур и “айланд. ” нас обаче от години се поддържа обратни€т модел, без да се гледат резултатите.

Ѕегла справка само за бюджета на електронното правителство сочи, че макар и незавършено, за 14 години (от 2002 до 2016) то е погълнало около 2 млрд. лв. (по данни на Ѕ—  от декември 2017). ј това са много пари, защото в ≈стони€ само за 25 млн. евро (около 50 млн. лева) имат работещо електронно правителство и лична карта с чип.

“ам около 70% от бюджета на електронното правителство са насочени за хардуер, а ползваните програми са с отворен код. ѕарите у нас пък са насочени основно към външните подизпълнители. ѕричината в н€кои случаи е, че държавата не разполага с нужните кадри.


—агата с телефон 112

«а да стене €сно колко важна е експертизата в администраци€та, ще дадем пример с придобили€ печална известност телефон за спешни обаждани€ 112. “ой не е част от електронното управление, но е една от системите с критична важност в държавата. »зграден е в изпълнение на европейско решение за въвеждане на единен номер за спешни повиквани€ и е залегнал в ƒоговора ни за членство в ≈—. Ќационалната система за спешни повиквани€ струваше около 34 млн. лв. —офтуерът беше създаден от „ онтракс" срещу 27 млн. лв., а сами€т център – от консорциума „—именс - ≈лектрон прогрес" за 5.9 млн. лв.

ѕо първоначален план системата тр€бваше да заработи до кра€ на септември 2008, но това не се случи. «аради забав€нето от Ѕрюксел заплашиха страната ни със съд. ¬ кра€ на 2008 телефон 112 беше пуснат.

¬еднъж създадена обаче, за да работи добре, системата тр€бва да се поддържа. јко това не става по правилни€ начин, т€ просто "излиза от стро€".

ѕроблемите с поддръжката на » “ ресурсите на телефон 112 започнаха преди 2 години. ƒокато вървеше тази сапунка, насилието срещу лекарите, работещи в "—пешна помощ", ескалира, защото те заставаха лице в лице с гражданите, недоволни, че чакат линейката с часове.

 акво се случва? ќт април 2015 телефон 112 е оставен без поддръжка. “огава изтича срокът на договора за гаранци€. ѕоради сложността й системата не можа да работи "на автопилот" и се стига до нарушаване на основните й функционалности. ј това означава невъзможност да се определи местоположението на човека, който подава сигнал; нарушено е прехвърл€нето на обаждани€та към регионалните центрове на 112; периодично спира работата на сървъра, не могат да се прав€т справки в базата данни...

—поред администраци€та става дума за амортизиран хардуер, проблеми с архитектурата и бързо запълване на паметта на системата. ƒоставчиците са съгласни, че блокажът се дължи на амортизиран хардуер, за което те са предупредили клиента (ћ¬–), и отхвърл€т обвинени€та към софтуера, посочвайки, че подобни проекти функционират успешно в други страни.


ѕреди да се стигне до задънената улица, ћ¬– об€в€ва поръчка за следгаранционна поддръжка на стойност 3.3 млн. лв. “€ е спечелена от фирма - доставчик на софтуера. –ъководството на ћ¬– в лицето на тогавашни€ министър –ум€на Ѕъчварова обаче не сключва договор, защото се оказва, че ведомството не разполага със средства. ћинистерството се опитва да поддържа 112 със собствени сили, но системите са сложни и задачата не е по възможностите и квалификаци€та на служителите.

√одина по-късно, в кра€ на април 2016-а, ћ¬– об€ви, че е разработило концепци€ за нова система на стойност 50 млн. лв. “ова, при положение че по-рано ведомството не намери 3.3 млн. лв. за поддръжка на вече изградената система.

ѕонеже общественото напрежение нарасна и стана €сно като б€л ден, че министерството не може със собствени сили да осигури нормалната работа на 112, то открива обществена поръчка за двойно по-висока стойност - 7 млн. лв.

ƒо изпълнение не се стига, а през л€тото на 2017-а е пусната новата обществена поръчка, отново на стойност 7 млн. лв., но пак не е избран изпълнител. ќферта подава само една фирма. —поред ћ¬– предложението не съответства на предварително об€вените услови€ и е неподход€що. ѕроцедурата е спр€на и пусната отново в кра€ на ноември, а предметът й е „възстанов€ване на работоспособността на Ќационална система 112“, и то чрез провеждане на открита ускорена процедура. —рокът за подаване на оферти беше 8 декември 2017 г.  ъм момента липсва информаци€ за хода на поръчката.


 ой носи отговорност

Ћогиката сочи, че вината е на възложител€, защото той прецен€ва дали е доволен от свършената работа; той решава дали иска да поддържа системата, или да изгради нова. Ќо на чисто персонално ниво в държавната администраци€ отговорността се размива. Ќа .... стр. ще видим, че медиците в услови€та на електронното здравеопазване могат да бъдат оцен€вани персонално. Ќо има ли подобна система по отношение на работата на администраци€та и в частност на лицата, които се разпореждат с бюджетни средства?

«а да взема правилни решени€, администраци€та тр€бва да разполага с компетентни служители. ј когато това не е налице - кой носи отговорност?

ѕри положение че специалистът не разбира дали представени€т продукт или решение отговар€ на нуждите, очевидно ще приеме каквото му бъде представено.

–азбира се, не твърдим, че всички »“ специалисти в държавната администраци€ са с недостатъчна подготовка, но високата стойност на решени€та, ниската ефективност и липсата на добро управление на много проекти навеждат на подобен извод. ƒруга възможна причина за случващо се е корупци€...

ћного от системите, свързани с електронното правителство у нас, са полуготови и с малки подобрени€ могат да заработ€т. —труктура от подобен мащаб обаче тр€бва да се управл€ва от професионалисти и добросъвестен собственик.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов