“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 1, 2018

ƒј≈” започва инвентаризаци€ на » “ ресурсите в държавните и общинските организации

от , 07 февруари 2018 0 4073 прочитани€,

¬иргини€ —таматова 

ќдитът на » “ инфраструктурата, който по предварителен график тр€бва да завърши  през юли 2018-а, ще помогне на държавата да структурира информаци€та и данните в подкрепа на изпълнението на —тратеги€та за развитие на електронното управление в –епублика Ѕългари€ 2014-2020 г., както и за оптимизиране на разходите и изграждане на средата за електронно управление. ¬ рамките на проектът ще се изгради –егистър на информационните ресурси на администраци€та за нуждите на електронното управление, уточни ръководител€т му ¬асил ¬асилев от ƒържавната агенци€ "≈лектронно управление" (ƒј≈”). “ака ще бъдат систематизирани всички »“ ресурси и проекти в рамките на електронното управление със статут и бюджет; ще се подпомогне изготв€нето на новите технически задани€, както и ефективността на използваните средства.

»нвентаризаци€та цели снижаване на разходите

»нвентаризаци€та се прави с цел снижаване на разходите за електронното управление, а основни€т й предмет е структуриране на данните и състав€не на карта на » “ ресурсите на държавните и общинските организации. "ќт не€ ще стане €сно и доколко институциите имат нужда от помощ за администриране на всички услуги, които могат да се предостав€т на гражданите", категоричен е ¬асилев. ѕо думите му това е ключово условие, за да продължи успешно работата на електронното управление: "Ќе всички административни структури на по-ниско ниво, напр. общинските,  разполагат с необходимите »“ специалисти. “ам, където има добри администратори, е налице разбиране и решаване на проблемите в електронното управление. Ќо за съжаление има и администрации, в които всичко е оставено на самотек." ѕри това той не визира само малките структури, а и областните центрове.

ќт друга страна, ниските заплати в администраци€та не подпомагат набирането на висококвалифицирани »“ специалисти. Ќо ¬асилев е убеден, че ако се сложи ред по отношение на финансовите ресурси, ще могат да се задел€т повече средства за тази цел.  ѕо думите му все още »“ мениджърите не са достатъчно оценени в държавната администраци€. Ќо има и изключени€ - сред отличниците са ћинистерството на финансите (ћ‘), ћинистерството на вътрешните работи (ћ¬–), ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та (ћ“»“—), Ќационални€т осигурителен институт (Ќќ»), Ќационални€т статистически институт (Ќќ») и др.


¬асил ¬асилев, ƒържавната агенци€


ќбхват на проекта

¬ рамките на проекта подизпълнител на агенци€та ще инвентаризира 576 централни администрации, които са разпределени в 2005 локации. «а целта фирмата, ко€то спечели държавната поръчка, ще получи около 1.7 млн. лв. —лужителите на ƒј≈” на местата, където агенци€та има структури, ще опишат » “ инфраструктурата на други 529 администрации. «а изпълнението на одита агенци€та е потърсила съдействие от всички администрации и органи, "защото без него н€ма да бъде ц€лостно изпълнена", по€сн€ва още ¬асилев:

"¬сичко, което ще искаме да видим и проверим по време на инвентаризаци€та, не може да бъде предоставено онлайн веднага, защото гол€ма част от институциите имат доста ресурс от подобни компоненти. ќбърнали сме се към всички администрации да подготв€т информаци€ за състо€нието на ресурсите си. “ова ще помогне на ƒј≈” и съответната администраци€ процесът на инвентаризиране да бъде по-лек и по-успешен", коментира той.

ќбщата му стойност е малко над 2 425 000 лв., като около 2 061 000 лв. са по европейска програма, а разликата от приблизително 364 хил. лв. е национално съфинансиране.

¬ проекта са заложени четири дейности:

1) ќптимизиране на методиката на ћинистерството на правосъдието (ћѕ), което вече е извършило одит на » “ ресурсите си. “ази първа фаза от проекта е приключила през август 2017-а.

2) ¬тората дейност е свързана с надграждане и внедр€ване на разработената от ћѕ информационна система и изграждане на регистър. ўе се проведе и обучение на участниците в инвентаризаци€та от страна на ƒј≈”. “ази дейност и третата - същинската инвентаризаци€ (3.) са обединени в една обществена поръчка.

ѕодаването на офертите по не€ приключи на 2 €нуари 2018 г. јко н€ма забав€не в поръчката, инвентаризаци€та тр€бва да започне в кра€ на април и да завърши през юни тази година.

 ое налага да се извърши одит на » “ ресурсите

≈дно от задължени€та на ƒј≈”, вменени от законодател€, е да следи всички финансови ресурси, които се разходват от администраци€та, с какви информационни ресурси разполага, в какво състо€ние са те - година на производство, какви »— са инсталирани в т€х, как се поддържат, какви разходи са извършени за различни информационни проекти", по€сн€ва ¬асил ¬асилев.

ѕо какво се различава проектът от задължителната ревизи€ в кра€ на годината

Ѕългарското законодателство изисква от вс€ка стопанска и административна организаци€ да извърши ревизи€ в кра€ на календарната година.

ќт ƒј≈” държат да направ€т разграничение между инвентаризаци€та по счетоводен принцип и одита на » “ ресурсите, който започва в кра€ на април.

"ѕолучихме доста запитвани€ в колко помещени€ ще ходим, но целта не е да извършим инвентаризаци€ по чисто счетоводен принцип", разказва ¬асилев и уточн€ва: "¬ случа€ тр€бва да се отчетат информационните ресурси и да се види с какви софтуерни продукти се работи, да се опишат всички сключени договори на администрациите, както и кой се грижи за тези информационни ресурси, как се поддържат те."

“ова е необходимо, за да се създаде ред, който да доведе до правилно разходване на всички финансови средства в тази посока. –азходите подлежат на строг контрол по целесъобразност и следва да бъдат €сно отделени от останалите разходи на администраци€та. ÷елта на проекта не съвпада с това да се изготви отчет на » “ активите, а да се види с какви системи се работи, как се разходват средствата и на базата на това да се изгради публичен регистър на информационните ресурси. "“ака ще се гарантират необходимите за реализаци€та на електронното управление единна платформа и оперативна съвместимост. ўе дадем отговор на въпроса за какво администрациите са изразходвали средства през последните години – дали за компютри, които се ползват за пишещи машини, или за реално електронно управлени", категоричен е още ¬асил ¬асилев.

 ъм кого са насочени резултатите от проверката

“ъй като инвентаризаци€та обслужва електронното правителство и ƒј≈” е нагърбена да го реализира като бенефициент, след приключване на проекта ползата ще е за ц€лата администраци€ и обществото. "«а първи път ƒържавната агенци€ "≈лектронно управление" насочи общественото внимание върху цифровизаци€та на ресурсите в администраци€та – крайната необходимост е администрациите да отдел€т целево ресурси за цифровизаци€ на хартиените си масиви от данни. ÷ифровизаци€та и актуализаци€та на базата данни са ключови за въвеждането на служебното начало и премахването на редица удостоверителни услуги със значим обществен ефект", по€сн€ва още ¬асилев.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов